เรื่องเด่น

สารจาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี... อวยพรผู้เกษียณอายุราชการ

ในโอกาสที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม...

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี...

มหาวิทยาลัยได้นำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ...

การเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาพนักงาน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันอาทิตย์...

เรื่องเด่น

สารจาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี... อวยพรผู้เกษ...

ในโอกาสที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา จะครบเกษียณอายุราช...

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และว...

มหาวิทยาลัยได้นำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้ว...

การเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาพนักงาน จะครบวาระการดำรง...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม