เรื่องเด่น

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี...

มหาวิทยาลัยได้นำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ...

การเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาพนักงาน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันอาทิตย์...

เรื่องเด่น

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และว...

มหาวิทยาลัยได้นำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้ว...

การเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาพนักงาน จะครบวาระการดำรง...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

1
SEP

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา”...

ณ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศำสตร์

13
SEP

โครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีสู่อาเซียน...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

15
SEP

ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ห้อง QS2 -102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม