เรื่องเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามห...

เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนิส...

สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี...

          เรียน บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน  ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพ...

เรื่องเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏ...

เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี คณาจ...

สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี...

          เรียน บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน  ในน...

ปฏิทินกิจกรรม

16
Jun

คณะเภสัชศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุม โครงการประชุมวิชาการนานาชา...

อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

19
May

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลง...

ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปฏิทินกิจกรรม

1
SEP

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา”...

ณ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศำสตร์

13
SEP

โครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีสู่อาเซียน...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

15
SEP

ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ห้อง QS2 -102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม