slider-image
slider-image

เรื่องเด่น

คำชี้แจง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ฯ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ /๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายที่รองรับ IPv6

เรื่องเด่น

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบงาน พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา

คำชี้แจง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ฯ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒/๒๕๕๙

ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ /๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายที่รองรับ IPv6

ปฏิทินกิจกรรม

1
SEP

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา”...

ณ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศำสตร์

13
SEP

โครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีสู่อาเซียน...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

15
SEP

ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ห้อง QS2 -102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม

1
SEP

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา”...

ณ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศำสตร์

13
SEP

โครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีสู่อาเซียน...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

15
SEP

ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ห้อง QS2 -102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม