เรื่องเด่น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนร...

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

"Burapha University International Conference 2017" ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ...

สารจากผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=1id=10954

เรื่องเด่น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใ...

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

"Burapha University International Conference 2017" ระหว่างวั...

สารจากผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/conten...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

1
SEP

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา”...

ณ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศำสตร์

13
SEP

โครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีสู่อาเซียน...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

15
SEP

ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ห้อง QS2 -102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม