เรื่องเด่น

ขยายเวลาเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนบูรพา

ขยายเวลาเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา"ทั้งนี้ สามารถยื่นประวัติและผลง...

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะส...

เรื่องเด่น

ขยายเวลาเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนบูรพา

ขยายเวลาเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา"ทั้งนี้ สาม...

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิวิทยา สาขาว...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

1
SEP

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา”...

ณ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศำสตร์

13
SEP

โครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีสู่อาเซียน...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

15
SEP

ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ห้อง QS2 -102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม