เรื่องเด่น

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังแนะนำทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรร...

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง PJ 301 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จ...

จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนร...

สารจากผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=1id=10954

เรื่องเด่น

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังแนะนำทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่...

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง PJ 301 อาคา...

จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทย...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใ...

สารจากผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/conten...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

1
SEP

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา”...

ณ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศำสตร์

13
SEP

โครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีสู่อาเซียน...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

15
SEP

ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ห้อง QS2 -102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม