เรื่องเด่น

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง คอร์รัปชั่น...หายนะประเทศไทย วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เกียรติภูมิแห่งบูรพา 2559

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 17.00-21.00 น.

สัมภาษณ์ : ผู้รักษาการแทนอธิการบดี เกี่ยวกับการเข้าพบและหารือ...

จากการที่มีข่าวเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ โดยอาจมีเนื้อหาสาระคลาดเคลื่อน ไปจากข้อเท็จจริง...

เรื่องเด่น

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง คอร์รัปชั่น...หายนะประเทศไทย วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เกียรติภูมิแห่งบูรพา 2559

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 17.00-21.00 น.

สัมภาษณ์ : ผู้รักษาการแทนอธิการบดี เกี่ยวกับการเข้าพบ...

จากการที่มีข่าวเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ โดยอาจมีเนื้อหาสาระคลาดเคลื่อน...

ปฏิทินกิจกรรม

1
SEP

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา”...

ณ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศำสตร์

13
SEP

โครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีสู่อาเซียน...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

15
SEP

ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ห้อง QS2 -102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม

1
SEP

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา”...

ณ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศำสตร์

13
SEP

โครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีสู่อาเซียน...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

15
SEP

ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ห้อง QS2 -102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พูดคุยกับอธิการบดี

พูดคุยกับอธิการบดี

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม