ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ชลกร ขวัญชัยนนท์ *
อาจารย์พรรณภัทร อินทฤทธิ์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 222101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1 (English I)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 222102
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2 (English II)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 222103
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 3 (English III)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง

รหัสวิชา : 650201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (English for Applied Thai Traditional Medicine)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร การตรวจและรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่น

รหัสวิชา : 228101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 228102
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ (Art of Speaking and Presentation)

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 262213
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture)

ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย การจัดระเบียบและโครงสร้างสังคม ความสำคัญ หน้าที่และบทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทย ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของสังคมไทย และแนวทางการอยู่รอดของสังคมไทย

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 302101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Everyday Life)

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา : 309103
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทร สิ่งมีชีวิตและทรัพยากรต่าง ๆ ในทะเล การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวัน และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์

1.5 วิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 885101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (Information Technology in Daily Life)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.6 กลุ่มวิชาเลือก

รหัสวิชา : 107106
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (First Aid and Basic Life Support)

แนวคิด หลักการการปฐมพยาบาล การประเมินและสังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินในบ้านและชุมชน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านและวิธีการใช้ความปลอดภัยและการบรรเทาความทุกข์ทรมานก่อนส่งต่อสถานบริการทางการแพทย์

รหัสวิชา : 241102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน (Personality and Self Development)

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพื่อการเสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 850101
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (Weight Training for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

รหัสวิชา : 850102
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walking and Jogging for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

รหัสวิชา : 850103
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Football for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

รหัสวิชา : 850104
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

รหัสวิชา : 850105
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

รหัสวิชา : 850106
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

รหัสวิชา : 850107
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (Futsal for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

รหัสวิชา : 850108
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ (Handball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

รหัสวิชา : 850109
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

รหัสวิชา : 850110
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

รหัสวิชา : 850111
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Soft Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

รหัสวิชา : 850112
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

รหัสวิชา : 850113
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ (Muay Thai for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

รหัสวิชา : 850114
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ (Krabi Krabong for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

รหัสวิชา : 850115
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ (Takraw for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

รหัสวิชา : 850116
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ (Martial Art for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

รหัสวิชา : 850117
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ (Taekwando for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

รหัสวิชา : 850118
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ (Bowling for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

รหัสวิชา : 850119
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ (Petangue for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

รหัสวิชา : 850120
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

รหัสวิชา : 850121
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ (Aerobic Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

รหัสวิชา : 850122
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

รหัสวิชา : 850123
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

รหัสวิชา : 850124
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ (Woodball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

รหัสวิชา : 850125
หน่วยกิต : 0(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ (Chairball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา : 303107
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry)

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

รหัสวิชา : 306100
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I)

หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ศึกษาเซลล์ เนื้อเยื่อ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง การทำงานของระบบต่าง ๆ พันธุกรรม วิวัฒนาการ การจัดหมวดหมู่ และนิเวศวิทยา

รหัสวิชา : 651202
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (Pharmaceutical Botany and Ethno botany)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น ประกอบด้วย ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ของพืช อนุกรมวิธานพืช การระบุ การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์และการจำแนก โดยเน้นพืชที่มีคุณค่าทางยา พืชพรรณท้องถิ่น แต่ละภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพืช นับแต่สังคมมนุษย์สมัยโบราณ ในด้านการใช้ประโยชน์จากพืชเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต โดยพิจารณาทั้งในมิติทางชีววิทยา นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม แนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

รหัสวิชา : 651203
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชเวท (Pharmacognosy)

พืชและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ พฤกษเคมีเบื้องต้น สารสำคัญที่ได้จากพืชกลุ่มต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นยาและอาหาร การสกัดแยกสารสำคัญ วิธีการตรวจเอกลักษณ์สารสำคัญจากพืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ด้วยวิธีทางเคมี ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย พิษวิทยาของพืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรวมถึงการแก้พิษ และการทดลองทางคลินิก

รหัสวิชา : 651309
หน่วยกิต : 2(1-4-1)
ระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น (Basic Epidemiology and Biostatistics)

หลักการ แนวคิดทางระบาดวิทยา ธรรมชาติการเกิดโรค ลักษณะการกระจายของปัญหาสุขภาพ และดัชนีอนามัย การศึกษาปัญหาสุขภาพ หลักชีวสถิติเบื้องต้น วิธีการทางชีวสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติทางด้านระบาดวิทยาและชีวสถิติ

รหัสวิชา : 652204
หน่วยกิต : 4(2-4-6)
เวชศาสตร์ทั่วไป (General Medicine)

สาเหตุกลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก หลักการวินิจฉัยโรค และแนวทางการรักษาเบื้องต้นของโรค ทางอายุรศาสตร์ สูตินรีเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา จักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยาที่ไม่ร้ายแรง และหลักการบำบัดทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รหัสวิชา : 652305
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic Health Care)

ระบบสุขภาพในประเทศ การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เคหะพยาบาล การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งกาย จิต สังคม และธรรมานามัย สมาธิเพื่อสุขภาพ การดูแลรักษาแบบผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก

รหัสวิชา : 657101
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ (Philosophy and Health Promotion in Thai Traditional Medicine)

วิวัฒนาการที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อด้านสุขภาพ หลักการและวิธีสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตามกระบวนการทางการแพทย์แผนไทย เช่น วิถีชีวิตและการกินการอยู่อย่างไทย อาหารสมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน การบริหารร่างกายแบบไทย เป็นต้น

รหัสวิชา : 657202
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (Laws and Professional Ethics of Thai Traditional Medicine)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา : 657203
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย (Mental Health for Thai Traditional Medicine)

หลักการ แนวคิด และการปฏิบัติทางด้านสุขภาพจิต ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตและพัฒนาการของมนุษย์ บุคลิกภาพและการปรับตัว ปัญหาสุขภาพจิตในสังคม โรคทางจิตเวชและแนวทางในการป้องกันรักษา จิตวิทยาคลินิก บทบาทของแพทย์แผนไทยในการส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

รหัสวิชา : 657204
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระบบสุขภาพของประเทศ (National Health System)

ความหมาย องค์ประกอบของระบบสุขภาพ นโยบายสาธารณะและนโยบายรัฐที่เกี่ยวกับสุขภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ การปฏิรูประบบสุขภาพ สถานภาพของระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย

รหัสวิชา : 657305
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การฝึกงานในชุมชนสำหรับแพทย์แผนไทย (Community Training for Thai Traditional Medicine)

การศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน การวางแผนและแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา : 657325
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรค (Physical Examination and Diagnosis)

หลักการซักประวัติ และการตรวจร่างกาย การใช้อุปกรณ์ในการตรวจร่างกายระบบตามต่างๆ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการแปลผลเบื้องต้น การวินิจฉัยเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

รหัสวิชา : 657407
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระเบียบวิจัยทางการแพทย์แผนไทย (Research Methodology for Thai Traditional Medicine)

แนวคิด หลักการและความสำคัญของการวิจัยต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย จรรยาบรรณนักวิจัย กระบวนการทำวิจัย การตั้งประเด็นคำถามวิจัย การสืบค้น อ้างอิงและประเมินวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การวางรูปแบบการวิจัย การวิจัยทางคลินิก การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การจัดทำโครงร่างการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 680103
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Anatomy)

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบในระดับมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค ดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

รหัสวิชา : 680211
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Human Physiology for Health Sciences)

หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกาย

รหัสวิชา : 680213
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Pathophysiology for Health Sciences)

การทำงานและปรับสมดุลของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ในภาวะผิดปกติ ได้แก่ ระบบเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและสืบพันธุ์ โดยเน้นความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆ ในภาวะผิดปกติ รวมถึงการทำงานที่ผิดปกติของระบบต่างๆ ที่สัมพันธ์กับอาการทางคลินิก

รหัสวิชา : 680242
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย (Pathology for Thai Traditional Medicine)

ปฏิกิริยาเบื้องต้นของเซลล์และเนื้อเยื่อต่อสิ่งกระตุ้นที่ผิดปกติ สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรค พยาธิกำเนิด พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิตและต่อมน้ำเหลือง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์

รหัสวิชา : 703313
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (Microbiology Parasitology and Immunology)

ชนิด ลักษณะ และวงจรชีวิต ของจุลชีพและปรสิตที่ทำให้เกิดโรคในคน ผลต่อสุขภาพ การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ วิทยาภูมิคุ้มกัน และโรคระบบอิมมูน อาการ การป้องกันและรักษา

รหัสวิชา : 792235
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เภสัชวิทยาเบื้องต้น (Principle of Pharmacology)

ความหมายของเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และผลข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ ยาปฏิชีวนะ ปฏิกิริยาต่อกันของยา

2.2.1 วิชาชีพ

รหัสวิชา : 657108
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทย 1 (Thai Traditional Medicine 1)

หลักคุณธรรมจริยธรรม จรรยาแพทย์แผนไทย หลักการแนวคิดและสาระสำคัญทางการแพทย์ แผนไทยที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์เวชศึกษา คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ และคัมภีร์วรโยคสาร รวมทั้งการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การให้คำแนะนำ และการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 657112
หน่วยกิต : 4(3-2-7)
เภสัชกรรมไทย 1 (Thai Traditional Pharmacy 1)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชกรรม ประวัติความเป็นมาของการแพทย์แผนโบราณ จรรยาเภสัช หลักเภสัช ๔ ประการ ประวัติยาเบญจกูล เภสัชวัตถุ หลักในการพิจารณาตัวยา 5 ประการ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ ตัวอย่างเดียวเรียกได้หลายอย่าง ตัวยามีสรรพคุณใกล้เคียง การเก็บยาตัวยาประจำธาตุ สรรพคุณเภสัช ยารสประธาน รสของตัวยา 4,6,8,9 รส รสยา ประจำธาตุ รสยาแก้ตามวัย รสยาแก้ตามฤดู รสยาแก้ตามกาล คณาเภสัช จุลพิกัด พิกัด มหาพิกัด

รหัสวิชา : 657116
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การนวดไทย 1 (Thai Traditional Massage 1)

ประวัติการนวดไทย ศีลธรรม จรรยาบรรณในการนวด องค์ความรู้การนวดไทย การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเกี่ยวกับการนวดไทย หลักพื้นฐานของการนวดไทย และ การนวดราชสำนัก ข้อบ่งชี้และข้อควรระวังในการนวด มรรยาทของผู้นวด การนวดไทยพื้นฐาน การดัดตน ประโยชน์ของการนวด กายวิภาคศาสตร์กับการนวด โรค อาการโรค และกลไกการเกิดโรค หลักการตรวจวินิจฉัยและบำบัดโรคตามหลักทฤษฎีการนวดไทย การฝึกกำลังนิ้วมือ การฝึกปฏิบัติการนวดขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 657209
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทย 2 (Thai Traditional Medicine 2)

ปรัชญา ทฤษฎีต่าง ๆ ทางการแพทย์แผนไทยที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์ตักกะศิลา คัมภีร์สิทธิสารสังเคราะห์ คัมภีร์มุขโรค และคัมภีร์อภัยสันตา รวมทั้งการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การให้คำแนะนำ และการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 657213
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชกรรมไทย 2 (Thai Traditional Pharmacy 2)

การเตรียมการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เภสัชกรรม วิธีปรุงยา และการปรุงยาที่ผสมใช้ตามวิธีต่างๆ ให้มีคุณภาพดี การชั่งตัวยา การคัดเลือก และการเก็บตัวยา การใช้ตัวยาอันตราย กระสายยา การกำหนดอายุยาด้วยวิธีแผนโบราณ ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ๒๗ ขนาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องสำอางจากสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ ตามหลักการผลิตที่ดี โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างง่าย และเครื่องมือที่ทันสมัยในระดับชุมชน ถึงระดับอุตสาหกรรม การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาจากสมุนไพร

รหัสวิชา : 657217
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การนวดไทย 2 (Thai Traditional Massage 2)

ความหมายของจุดสัญญาณ ประโยชน์ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และการฝึกปฏิบัตินวดจุดสัญญาณ ความหมายของเส้นประธานสิบ ความสัมพันธ์ของเส้นประธานสิบกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความสัมพันธ์ของเส้นประธานสิบกับจุดสัญญาณ หลักการและวิธีการตรวจวินิจฉัย การบำบัดโรคตามหลักทฤษฏีการนวดไทย การบำบัดโรคที่พบบ่อย การฝึกปฏิบัติเพื่อบำบัดโรคและอาการเจ็บป่วย การวิเคราะห์โรคเทียบเคียงแผนปัจจุบันและการส่งต่อที่เหมาะสม การนวดไทยบำบัด การนวดไทยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ การนวดไทยสำหรับแม่และเด็ก

รหัสวิชา : 657310
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทย 3 (Thai Traditional Medicine 3)

ปรัชญา ทฤษฎีต่าง ๆ ทางการแพทย์แผนไทยที่ปรากฏอยู่ใน คัมภีร์ปฐมจินดา คัมภีร์มหาโชติรัต คัมภีร์กษัย คัมภีร์ชวดาร และคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร รวมทั้งการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การให้คำแนะนำ และการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 657314
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชกรรมไทย 3 (Thai Traditional Pharmacy 3)

การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ยาจากสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาสามัญประจำบ้าน สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ สมุนไพรที่มีพิษ หลักการและข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำรับยา การขออนุญาตผลิตและขายยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร

รหัสวิชา : 657318
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การนวดไทย 3 (Thai Traditional Massage 3)

การเรียนรู้ทักษะ เทคนิคในการเพิ่มกำลังนิ้วมือ การนวดจุดสัญญาณเพื่อการบำบัดโรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรัง ร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร การวินิจฉัยโรค การนวดเพื่อการบำบัดโรค และการให้คำแนะนำเรื่องท่ากายบริหารและพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วย นวดส่งเสริมสุขภาพ การนวดไทยสำหรับนักกีฬา การนวดฝ่าเท้า การนวดน้ำมัน การนวดประยุกต์อื่นๆ

รหัสวิชา : 657319
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การผดุงครรภ์ไทย 1 (Midwifery for Thai Traditional Medicine 1)

บทบาทหน้าที่ จริยธรรมและจรรยาบรรณของผดุงครรภ์ไทย กายวิภาค สรีรวิทยาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ วิธีการดูแลมารดาและทารกก่อนคลอด วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับการเกิด การอยู่ไฟ และการปฏิบัติตนของหญิงมีครรภ์ วิธีการดูแลมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์ ระยะก่อนและหลังคลอด การทำคลอดตามหลักการแพทย์แผนไทย การวิเคราะห์หาความผิดปกติของมารดาและทารก รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา การส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 657406
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาทางแพทย์แผนไทย (Seminar in Thai Traditional Medicine)

บูรณาการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งผลการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การนำเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนประเด็นที่น่าสนใจ และการจัดการสัมนา

รหัสวิชา : 657411
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทย 4 (Thai Traditional Medicine 4)

ปรัชญา ทฤษฎีต่าง ๆ ทางการแพทย์แผนไทยที่ปรากฏอยู่ใน คัมภีร์ธาตุบรรจบ คัมภีร์อติสาร คัมภีร์อุทรโรค คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา คัมภีร์ไพจิตมหาวงศ์ และคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค และคัมภีร์ทิพมาลา รวมทั้งการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การให้คำแนะนำ และการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 657415
หน่วยกิต : 3(0-3-6)
โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย (Special Project in Thai Traditional Medicine)

การปฏิบัติงานด้านกระบวนการวิจัย การเขียนรายงานหรือต้นฉบับผลงานวิจัย ทางด้านเวชกรรมแผนไทย หรือเภสัชกรรมแผนไทย หรือนวดแผนไทย หรือผดุงครรภ์ไทย หรืองานการแพทย์แผนไทยด้านอื่นๆ

รหัสวิชา : 657420
หน่วยกิต : 2(1-3-4)
การผดุงครรภ์ไทย 2 (Midwifery for Thai Traditional Medicine 2)

หลักการและวิธีการในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของหญิงมีครรภ์และหลังคลอด โดยใช้วิธีการแพทย์แผนไทย วิธีการแพทย์พื้นบ้านไทย และปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณของผดุงครรภ์ไทย

2.2.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา : 657421
หน่วยกิต : 4(0-12-0)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย (Thai Traditional Medicine Practice)

การปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล ด้านการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายแก่ผู้ป่วยด้วยวิธี การผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ ด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมของแพทย์แผนไทย การให้สุขศึกษาตามหลักการแพทย์แผนไทย การพัฒนาทักษะ ในการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคคลากรทางการแพทย์

รหัสวิชา : 657422
หน่วยกิต : 3(0-9-0)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย (Thai Traditional Pharmacy Practice)

การปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมไทยในสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานผลิตยา และร้านขายยา การพัฒนาทักษะในการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ตามหลักคุณธรรม และจริยธรรมวิชาชีพเภสัชกรรมไทย

รหัสวิชา : 657423
หน่วยกิต : 3(0-9-0)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย (Thai Traditional Massage Practice)

การปฏิบัติงานในสถานพยาบาลแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย การนวดบำบัดโรคตามทฤษฎีการนวดไทย การปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล การใช้สมุนไพร ฝึกการประคบร้อน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับท่าบริหาร การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร และสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักจรรยาบรรณในการนวด

รหัสวิชา : 657424
หน่วยกิต : 2(0-4-0)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย (Thai Traditional Midwifery Practice)

การปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล ด้านผดุงครรภ์ไทย ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของผดุงครรภ์ไทย การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร สัมพันธภาพกับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์