ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาธารณะ) (บธ.ม. (การจัดการสาธารณะ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต วิรุณราช * รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)
อาจารย์ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ * Ed.D. (Professional Development)
Victoria University, Australia (2551)
รองศาสตราจารย์อิสระ สุวรรณบล *
อาจารย์กฤช จรินโท บธ.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2553)
อาจารย์สุชนนี เมธิโยธิน บธ.ด. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2552)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 452501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing)

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเด่นชัด

รหัสวิชา : 452602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Strategic Thinking and Competitive Advantage)

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบ และนำมาใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน เพื่อนำมาแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ รวมถึงการศึกษาเชิงปฏิบัติการกับสถานการณ์/ สถานที่จริงหรือกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 453514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financing)

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณ หน้าที่ของการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน ความเสี่ยง และผลตอบแทน การวางแผน และการควบคุมทางเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์ถาวร การจัดการเงินทุนจากแหล่งระยะสั้น ระยะ ปานกลาง และระยะยาว ยุทธ์วิธีในการจัดโครงสร้างเงินทุน นโยบายเงินปันผล การควบบริษัทและปัญหาการเงินอื่น ๆ เพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 454500
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านระดับสูง (Advanced Reading)

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

รหัสวิชา : 454615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร (Research Methodology in Management)

การศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาทำการวิจัย การวางแผนออกแบบการวิจัย เทคนิคการค้นหาข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การสำรวจ การสังเกต การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 454616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและประเมินผลโครงการ (Project Management and Evaluation)

ความสัมพันธ์นโยบายและโครงการ หลักการและวิธีการของการบริหารและการประเมินผลโครงการ ปัญหาและข้อจำกัดต่างๆของการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ

รหัสวิชา : 462501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governances)

ความเป็นมา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมุ่งฉันทามติ สำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนองสาธารณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเท่าเทียมกัน การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน ฯลฯ แนวทางปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบอย่างที่ดีของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในต่างประเทศและในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รหัสวิชา : 462502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดทฤษฎีการจัดการสาธารณะ (Concept and Theories of Public Management)

พัฒนาการ หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ทฤษฎีระบบ การเมืองและการบริหาร นโยบายสาธารณะ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การปฏิรูประบบราชการ

รหัสวิชา : 462506
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพและประสิทธิภาพของภาครัฐ (Performance and Quality Management in Public Sector)

หลักการจัดการ และวิธีการวัดคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพ ในภาครัฐ เช่น การประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard หรือ Economic Value Added ในการกำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิผล (Key Performance Indicators) ที่เหมาะสม รวมถึงปัญหาและอุปสรรค และสิ่งท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการประเมินผล การจัดสรรงบประมาณและให้รางวัลหรือบทลงโทษตามผลงาน และสามารถออกแบบการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้ดียิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 462509
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาครัฐ (Human Resource Management for Public Sector)

หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเงินเดือนและค่าจ้าง รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาครัฐ

2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 462699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ทำและเสนอผลงานวิจัย ภายใต้การควบคุมเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 452501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing)

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเด่นชัด

รหัสวิชา : 452602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Strategic Thinking and Competitive Advantage)

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบ และนำมาใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน เพื่อนำมาแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ รวมถึงการศึกษาเชิงปฏิบัติการกับสถานการณ์/ สถานที่จริงหรือกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 453514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financing)

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณ หน้าที่ของการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน ความเสี่ยง และผลตอบแทน การวางแผน และการควบคุมทางเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์ถาวร การจัดการเงินทุนจากแหล่งระยะสั้น ระยะ ปานกลาง และระยะยาว ยุทธ์วิธีในการจัดโครงสร้างเงินทุน นโยบายเงินปันผล การควบบริษัทและปัญหาการเงินอื่น ๆ เพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 454500
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านระดับสูง (Advanced Reading)

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

รหัสวิชา : 454615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร (Research Methodology in Management)

การศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาทำการวิจัย การวางแผนออกแบบการวิจัย เทคนิคการค้นหาข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การสำรวจ การสังเกต การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 454616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและประเมินผลโครงการ (Project Management and Evaluation)

ความสัมพันธ์นโยบายและโครงการ หลักการและวิธีการของการบริหารและการประเมินผลโครงการ ปัญหาและข้อจำกัดต่างๆของการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ

รหัสวิชา : 462501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governances)

ความเป็นมา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมุ่งฉันทามติ สำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนองสาธารณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเท่าเทียมกัน การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน ฯลฯ แนวทางปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบอย่างที่ดีของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในต่างประเทศและในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รหัสวิชา : 462502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดทฤษฎีการจัดการสาธารณะ (Concept and Theories of Public Management)

พัฒนาการ หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ทฤษฎีระบบ การเมืองและการบริหาร นโยบายสาธารณะ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การปฏิรูประบบราชการ

รหัสวิชา : 462506
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพและประสิทธิภาพของภาครัฐ (Performance and Quality Management in Public Sector)

หลักการจัดการ และวิธีการวัดคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพ ในภาครัฐ เช่น การประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard หรือ Economic Value Added ในการกำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิผล (Key Performance Indicators) ที่เหมาะสม รวมถึงปัญหาและอุปสรรค และสิ่งท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการประเมินผล การจัดสรรงบประมาณและให้รางวัลหรือบทลงโทษตามผลงาน และสามารถออกแบบการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้ดียิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 462509
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาครัฐ (Human Resource Management for Public Sector)

หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเงินเดือนและค่าจ้าง รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาครัฐ

รหัสวิชา : 462514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)

ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบันและความเป็นไปได้ ของวิวัฒนาการความสัมพันธ์ในอนาคต ของระบบและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างมลรัฐด้วยกัน และไม่ใช่มลรัฐ โดยการบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และปฏิบัติภายใต้นโยบาย การผสมผสานทางการเมือง เศรษฐกิจวัฒนธรรมและขอบเขตด้านความมั่นคงปลอดภัยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 453616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารภาษีอากร (Tax Management)

การวางแผนภาษีอากรขององค์การธุรกิจให้สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บภาษีของรัฐ ปัญหาภาษีอากรในด้านต่างๆ เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้อน

รหัสวิชา : 454608
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการเป็นผู้นำองค์กรและการเปลี่ยนแปลง (Corporate Leadership Innovation and Change)

เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรและบทบาทในการสร้างความสามารถในการปรับตัว สรรสร้างสิ่งใหม่ในองค์กร ภายใต้โลกาภิวัตน์ ประเด็นการเรียนประกอบด้วย แบบจำลองระบบเปิดของกรอบการทำงานในองค์กร แบบจำลองทวิเกณฑ์ การปกครองและโครงสร้างองค์กรและกรรมการ การจัดการเพื่อความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับองค์กร นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญวิธีการจัดการในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่ไม่เป็นระบบ การวางแผนเพื่อการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง การจัดการนวัตกรรมและพื้นฐานของการเป็นผู้นำในองค์กร

รหัสวิชา : 454609
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองสำหรับผู้บริหาร (Negotiation Management)

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคล รวมถึงวิธีการในการพัฒนาทักษะการเจรจา และวิธีการในการเจรจาโน้มน้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

รหัสวิชา : 454613
หน่วยกิต : 3(3-0-3)
สัมมนาการจัดการ (Seminar in Management)

อภิปรายและบรรยายในหัวข้อทางการบริหารที่น่าสนใจ รวมถึงการใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยที่นำวิธีและทฤษฎีทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 454614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์ส์ (Logistics Management)

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้า จุดแลกเปลี่ยนระหว่างได้กับเสีย การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมทั้งระบบสินค้าที่มีประสิทธิภาพระดับมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้ากับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข่าวสาร และอุปทานห่วงโซ่สินค้า บุคคลที่สามในระบบสินค้า เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้า

รหัสวิชา : 454617
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระหว่างประเทศ (International Management)

ภาพรวมของการจัดการระดับโลก วัฒนธรรม กฎหมาย การเมือง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดการระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การตลาดและการดำเนินงานข้ามชาติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การทำการตัดสินใจและการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม รวมถึงการจัดองค์กรสำหรับการประกอบการระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 462504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ (Royal Socio-Economy Thoughts and Practices)

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

รหัสวิชา : 462505
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจของรัฐ (Management of State-Own Enterprises)

วิธีการจัดการธุรกิจในเครือของรัฐบาล ตั้งแต่ การจัดการรัฐวิสาหกิจ ที่รัฐบาลได้แปรรูปและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และที่จะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท กฟผ. จำกัด บริษัท ทศท. จำกัด และ บริษัท และ บริษัท กสท. จำกัด เป็นต้น ประเด็นต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ข้อดีและข้อเสียของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จะถูกนำมาวิเคราะห์และอภิปราย นอกจากนั้น นิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการให้สัมปทานโครงการของรัฐ แบบต่างๆ เช่น BOT (Build-Operate-Transfer) BOO (Build-Own-Operate) และ BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) และการจัดตั้ง Joint Venture ระหว่างภาครัฐและเอกชน

รหัสวิชา : 462507
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเศรษฐกิจของชาติ (National Economy Management)

วิธีการบริหารและจัดการเศรษฐกิจของประเทศในภาพกว้าง ตั้งแต่ การกำหนดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การกำหนดงบประมาณของรัฐ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการค้าและการลงทุน บทบาทและหน้าที่ขององค์กรระดับประเทศ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นต้น

รหัสวิชา : 462508
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาการบริหารท้องถิ่น (Local Government Philosophy)

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น พัฒนาการขององค์กรท้องถิ่น ความสัมพันธ์กับรัฐบาล ภูมิภาค และการบริหารภูมิภาค ตลอดจนความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคเอกชนและภาคประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการที่ดี โครงสร้างและกระบวนการบริหาร แบบอย่างที่ดี ปัญหาและแนวทางพัฒนา

รหัสวิชา : 462510
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการคลังท้องถิ่น (Financing Local Authorities)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น ที่มาของรายได้ ภาษีท้องถิ่น วิสาหกิจของท้องถิ่น การกู้และการระดมทุน เงินอุดหนุน รายจ่ายขององค์กรท้องถิ่น ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ ระบบการเงินและการวางแผนการเงิน การตรวจบัญชี กฎหมายและอนุบัญญัติ ปัญหาและแนวทางพัฒนา

รหัสวิชา : 462511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (Local and Regional Administration)

บทบาทและหน้าที่ขององค์กรส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โครงสร้างการบริหาร ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย และอื่นๆ การควบคุมดูแล และการตรวจสอบ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งโอกาสและการพัฒนา

รหัสวิชา : 462512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Information Systems)

แนวคิดของระบบสารสนเทศทางการจัดการ โครงสร้าง องค์ประกอบ และระบบย่อยของสารสนเทศทางรัฐ ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการเงิน การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ การจัดหา การพัฒนา และการดำเนินงานของระบบประยุกต์ของภาครัฐ การจัดการ การควบคุม และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 462518
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ (Business Management for National Security)

ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ ความสัมพันธ์ของความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติกับการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจกับความมั่นคงแห่งชาติ กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติภายใต้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง การศึกษาสภาพ แวดล้อมทางเศรษฐกิจและภูมิประเทศที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงและการดำเนินธุรกิจของประเทศ กรณีศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจ และการปฏิบัติธรรมเพื่อตระหนักถึงความพอเพียง

รหัสวิชา : 462519
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการจัดการกายภาพของเมืองและชุมชน (Spatial Planning and Management for Cities and Communities)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาเมืองและฟื้นฟูเมือง และวางผังเมือง เทคนิคการวางผังเมือง การประสานระหว่างองค์ประกอบทางกายภาพกับองค์ประกอบอื่น เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การวางแผนสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และปัจจัยพื้นฐานต่างๆ การมีส่วนร่วมของประชาคม กฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาและข้อจำกัด ตลอดจนแนวทางการพัฒนา

รหัสวิชา : 462520
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ (Environmental and Natural Resources Conservation and Utilization)

แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ความสมดุลและความยั่งยืน ความน่าอยู่ของเมืองและชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ

รหัสวิชา : 462521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายภาคเอกชนและภาครัฐ (Private and Public Laws)

หน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ของสังคมสมัยใหม่ ภายในกรอบระบบของกฎหมายที่ครอบคลุมโดยรวม ซึ่งประกอบด้วย กฎหมายเอกชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าและกฎหมายสาธารณชน โดยมีรากฐานบนพระราชบัญญัติกฎหมายพิพากษาและกฎหมายมหาชน กรอบระบบของกฎหมายนี้ก็เพื่อผดุงไว้เพื่อความเป็นระเบียบและความยุติธรรมในสังคมอันจะนำไปสู่สันติภาพ พัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าของทุกผู้คน จุดที่มุ่งเน้นของหน่วยการเรียนนี้คือ หลักการทางกฎหมายซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์ในเชิงที่จะทำให้ผู้บริหารจัดการภาคสาธารณะมีความเชี่ยวชาญและสามารถบริหารจัดการในแง่มุมต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุดทางด้านกฎหมายซึ่งเผชิญอยู่ในระดับต่าง ๆ ของภารกิจหน้าที่ประจำวัน รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการนำกฎระเบียบต่าง ๆ ไปใช้ในการตีความกฎหมายที่ตราเป็นลายลักษณ์อักษร

รหัสวิชา : 462522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการของภาครัฐ (Project Management in Public Sector)

พื้นฐานในการจัดการโครงการสมัยใหม่ ประเด็นการเรียนประกอบด้วยความหมายของโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีม การจัดการโครงการในองค์กร การควบคุมโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบโครงการ

รหัสวิชา : 462523
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาผลกระทบนโยบายสาธารณะ (Seminar in Public Impacts)

อภิปรายและบรรยายในหัวข้อนโยบายสาธารณะด้านต่างๆและผลกระทบจากการดำเนินนโยบายนั้นๆ โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยนำแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ มาใช้

รหัสวิชา : 462524
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และการจัดการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการ (Integrated Public Policy Management and Analysis)

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลกระทบกับธรรมชาติของการบริหารจัดการ และถือว่าเป็นการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้กับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบาย การตัดสินใจ ผลลัพธ์และผลที่เกิดขึ้นดีขึ้นในภาครัฐ มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้เพื่อสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และเกิดผลสูงสุด เน้นเฉพาะเจาะจงในเรื่องการใช้ประโยชน์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการระบุปัญหา การเปรียบเทียบทางเลือก และการประเมินผลนโยบาย ผลที่ได้คือความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ และการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

รหัสวิชา : 462525
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management Theory and Organizational Behavior)

แนวคิด และทฤษฎีการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การควบคุมงาน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ การวิเคราะห์องค์การและพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคลในองค์การ พฤติกรรมการทำงาน ความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกัน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม การจูงใจ ภาวะผู้นำในองค์การ ทัศนคติการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของกลุ่ม ตลอดจนการทำการตัดสินใจการควบคุมทางพฤติกรรม และวัฒนธรรมองค์การ

รหัสวิชา : 466535
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Seminar in ASEAN Business Administration Economic Community)

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอนในการบรรยายและอภิปรายหัวข้อการบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ เรื่องโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ตลอดจนใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาและสาขาธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจได้ และเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

3 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 462698
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการสาธารณะ (Selected Topics in Public Management)

ค้นคว้าทางการจัดการสาธารณะ จะเป็นหัวข้อในหน่วยงานใดๆก็ตามที่เหมาะสม นอกเหนือไปจากหัวข้อเรื่องที่ได้เคยศึกษามาจากงานวิชาต่างๆและได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วทำรายงานเป็นเล่มพร้อมกับสอบปากเปล่า