ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์กุหลาบ รัตนสัจธรรม * ส.ด. (บริหารสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2536)
ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ * ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2513)
อาจารย์วัลลภ ใจดี * Ph.D. (Public Health)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 700530
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข (Research Methodology in Public Health)

การนิยามปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบการวิจัย ประเภทการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยทางชีวการแพทย์ การวิจัยบริการและระบบบริการสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย และการนำเสนอผลการวิจัย รวมทั้งการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางสาธารณสุข เพื่อจัดทำโครงการวิจัย

รหัสวิชา : 701500
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุขภาพและการจัดการสุขภาพ (Health and Health Management)

ปัญหาสุขภาพในประเทศและอาเซียน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน การจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนทั้งการป้องกัน ส่งเสริม ควบคุม รักษาและฟื้นฟูสภาพ การจัดการด้านองค์การ บุคลากร พัสดุและงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

รหัสวิชา : 705502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวสถิติประยุกต์ (Applied Biostatistics)

ตัวแปร ข้อมูลและระดับการวัดข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง ทั้งพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก เน้นการเลือกใช้ การแปลผล และการเสนอผลสถิติ เพื่อการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข

2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 709697
หน่วยกิต : 42(0-0-126)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

วิจัยเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข การสร้างและพัฒนาต้นแบบการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การติดตามและประเมินผลต้นแบบการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน กระบวนการทางการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การประเมินผล และการเสนอผลงานการวิจัยภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา ใน 3 ลักษณะ ประกอบด้วย1. การวิจัยเอกสาร(Documentary Research) 6(0-0-18) 2. การวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) 12(0-0-36) 3. การวิจัยเชิงกึ่งทดลองหรือทดลอง(Quasi or True Experimental Research) หรือการวิจัยเชิงประเมิน(Evaluation Research) 24(0-0-72)

1 วิชาบังคับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 700530
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข (Research Methodology in Public Health)

การนิยามปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบการวิจัย ประเภทการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยทางชีวการแพทย์ การวิจัยบริการและระบบบริการสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย และการนำเสนอผลการวิจัย รวมทั้งการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางสาธารณสุข เพื่อจัดทำโครงการวิจัย

รหัสวิชา : 701500
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุขภาพและการจัดการสุขภาพ (Health and Health Management)

ปัญหาสุขภาพในประเทศและอาเซียน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน การจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนทั้งการป้องกัน ส่งเสริม ควบคุม รักษาและฟื้นฟูสภาพ การจัดการด้านองค์การ บุคลากร พัสดุและงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

รหัสวิชา : 705502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวสถิติประยุกต์ (Applied Biostatistics)

ตัวแปร ข้อมูลและระดับการวัดข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง ทั้งพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก เน้นการเลือกใช้ การแปลผล และการเสนอผลสถิติ เพื่อการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข

2 วิชาบังคับวิชาชีพสาธารณสุข

รหัสวิชา : 702520
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Administration)

แนวคิดพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ กระบวนการที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุขและการวางแผนสาธารณสุข การจัดองค์การด้านสาธารณสุข ทรัพยากรสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข การประเมินผลด้านสาธารณสุขและการบริหารงานสาธารณสุขในรูปแบบและลักษณะเฉพาะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 703510
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาการระบาดประยุกต์ (Applied Epidemiology)

แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค การวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์และการเป็นสาเหตุของการเกิดโรค องค์ประกอบของการเกิดโรค การวิเคราะห์และการแปลความหมายของการวัดความสัมพันธ์ของการเกิดโรค การประยุกต์ใช้วิทยาการระบาดในการป้องกันและควบคุมโรคและปัญหาสาธารณสุข

รหัสวิชา : 713540
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประยุกต์ (Applied Occupational Health and Safety)

อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน ทั้งทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ เออร์กอนอมิคส์ อุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ องค์ประกอบสำคัญในงานอาชีวอนามัย บทบาทของบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย การควบคุมอันตรายในสถานประกอบการ

รหัสวิชา : 720550
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Management)

ขอบเขตของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ การวางแผน การสร้างกลยุทธ์ และการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 730560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (Health Education and Health Promotion)

แนวคิด หลักการ กลวิธีทางสุขศึกษา ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ การให้บริการสุขภาพ กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพในมิติต่าง ๆ

3 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 701503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอนามัยแม่และเด็ก (Maternal and Child Health)

ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการอนามัยแม่และเด็ก แนวโน้มของปัญหา การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก และการป้องกันควบคุมปัญหาอนามัยแม่และเด็กในระยะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 701504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โภชนาการกับสุขภาพ (Nutrition and Health)

การเลือก การปรุงและการจัดการเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่มส่งเสริมสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

รหัสวิชา : 701506
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแพทย์และสุขภาพทางเลือก (Alternative Medicine and Health)

ศาสตร์ของการแพทย์และสาธารณสุขทางเลือกในสังคมไทย ทั้งการแพทย์แผนไทยและแผนจีน การใช้สมุนไพร เพื่อการบำบัดและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

รหัสวิชา : 701507
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม (Holistic Community Health Care)

การศึกษาชุมชนแบบองค์รวม ครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชุมชนทั้งด้านภูมิศาสตร์ สังคม ประชากร เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี และพฤติกรรมของประชาชนที่เกี่ยวกับกับการดูแลสุขภาพด้วยการวินิจฉัยชุมชนอย่างเป็นระบบ และหาแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็ง

รหัสวิชา : 701508
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมาธิเพื่อสุขภาพ (Meditation for Health)

แนวคิดของการทำสมาธิตามวิธีของปราชญ์ทางศาสนาตะวันออก และวิทยาทางจิตวิญญาณสำหรับการบำรุงสุขภาพ รวมถึงทางเลือกทางจิตสำนึก การพัฒนาความสงบภายใน และการเพิ่มความเข้มแข็งทางจิตเพื่อทำให้จิตบริสุทธิ์ ฝึกปฏิบัติทางสมาธิและการพัฒนาทัศนคติความผาสุกของชีวิต

รหัสวิชา : 702505
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Public Health Economics)

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ทีมีผลต่อระบบและคุณภาพการบริการทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพ

รหัสวิชา : 702521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบาย การวางแผน การจัดการและการประเมินสุขภาพ (Health Policy, Planning, Management and Evaluation)

แนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์นโยบายสุขภาพ การกำหนดและพัฒนานโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การทำแผนงาน โครงการ และการประเมินแผนงาน โครงการด้านสุขภาพ

รหัสวิชา : 702522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุข (Public Health Resources Management)

แนวคิด หลักการในการจัดการทรัพยากร วิเคราะห์การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศไทยและในประเทศกำลังพัฒนา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 702523
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การทางสาธารณสุข (Public Health Organizational Behavior)

วิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ การจัดแบ่งและการพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานสาธารณสุข การจัดแบ่งและการพัฒนาการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข และการจัดการความขัดแย้ง

รหัสวิชา : 702524
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข (Management Information System in Public Health)

รูปแบบและระบบการดูแลสุขภาพ รูปแบบและวิธีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางสาธารณสุข การใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานทางสาธารณสุข

รหัสวิชา : 702525
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางการบริหารงานสาธารณสุข (Seminar in Public Health Administration)

สัมมนาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุขในระดับชุมชน เขต ภาคและประเทศ เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานทางการบริหารงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 702531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบการวิจัยทางสาธารณสุข (Research Design in Public Health)

การกำหนดรูปแบบและวิธีการวิจัย การจัดการและควบคุมตัวแปรภายนอก แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยทางสาธารณสุขทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

รหัสวิชา : 702532
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินงานและโครงการสาธารณสุข (Performance and Project Evaluation in Public Health)

แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการประเมินงานและโครงการ รูปแบบการประเมิน วิธีการประเมินงานและโครงการเชิงระบบ

รหัสวิชา : 702533
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสังเคราะห์และประเมินงานวิจัยทางสาธารณสุข (Meta-Analysis in Public Health Research and Evaluation)

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการสังเคราะห์และประเมินงานวิจัย รูปแบบและวิธีการสังเคราะห์และการประเมินงานวิจัยทางสาธารณสุข

รหัสวิชา : 702534
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยและประเมินผลสาธารณสุข (Seminar in Public Health Research and Evaluation)

สัมมนาประเด็นปัญหาการวิจัยและประเมินผลทางสาธารณสุข ทั้งรูปแบบ วิธีการและการออกแบบการวิจัยและประเมินผล เพื่อแสวงหาแนวทางและข้อสรุปไปใช้ในการพัฒนาการวิจัยและประเมินผลทางสาธารณสุข

รหัสวิชา : 703511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและประเมินโครงการทางวิทยาการระบาด (Planning and Evaluation Projects in Epidemiology)

การวิเคราะห์การวางแผนงาน และโครงการทางระบาดวิทยาที่มุ่งประเมิน การกำหนดประเด็นการประเมิน หลักการ วิธีการและรูปแบบการประเมินที่ใช้กับวิทยาการระบาด

รหัสวิชา : 703512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศและการรายงานทางวิทยาการระบาด (Information System and Reporting in Epidemiology)

ระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลและการทำรายงานทางวิทยาการระบาด

รหัสวิชา : 703513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดและมาตรวัดทางวิทยาการระบาด (Measurement in Epidemiology)

แนวคิดเกี่ยวกับการวัด เครื่องมือการวัดและมาตรวัดทางวิทยาการระดับ การวัดการเกิดโรค การวัดความสัมพันธ์ของการสัมผัสและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค การวัดผลกระทบที่เกิดจากการเกิดโรคและความคลาดเคลื่อนของการวัด

รหัสวิชา : 703514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางวิทยาการระบาด (Seminar in Epidemiology)

ทบทวนปัญหาและงานวิจัยทางวิทยาการระบาด วิเคราะห์วิธีการ และรูปแบบที่ใช้ในการดำเนินงานทางวิทยาการระบาดในอดีต เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานทางวิทยาการระบาดให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 705503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประชากรศาสตร์กับปัญหาสุขภาพ (Population Sciences and Health Problems)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ ประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การจัดการสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 713541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและมาตรการทางกฎหมาย (Industrial Safety Management and Related Regulations)

หลักการและการบริหารจัดการในการวิเคราะห์ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การตรวจสอบและการนิเทศงานเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัย การประเมินสัมฤทธิ์ผลของระบบความปลอดภัย ตลอดจนการใช้มาตรการทางกฎหมาย

รหัสวิชา : 713542
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมความปลอดภัยและวิทยาการจัดสภาพงาน (Safety Engineering and Ergonomics)

มาตรการและวิธีการดูแลเครื่องจักรไฟฟ้า หม้อน้ำ การก่อสร้าง เครื่องมือกลและสภาพการทำงานอื่น ๆ ให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เครื่องจักร อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์ การประเมินความสมบูรณ์และความเมื่อยล้าจากการทำงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนข้อเสนอแนะในภาวะฉุกเฉิน

รหัสวิชา : 713543
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พิษวิทยาในอุตสาหกรรมและการจัดการอันตราย (Industrial Toxicology and Hazard Management)

หลักพิษวิทยา ความเป็นพิษของสารเคมีประเภทต่างๆ โดยเฉพาะที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับสารพิษ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพิษ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมี ตลอดจนการบริหารจัดการสารเคมีเพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายจากสารเคมี

รหัสวิชา : 713544
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Seminar in Occupational Health and Safety Management)

สัมมนาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับบุคคลที่ทำงานในสถานประกอบการต่างๆ

รหัสวิชา : 720551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายและแผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Policy and Planning)

หลักการและวิธีการในการจัดทำนโยบายและแผนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดทำ การกำหนดนโยบายและดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 720552
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและการนิเทศปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Management and Supervision of Current Environmental Health Issues)

หลักการบริหารจัดการทางด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ทั้งในภาคราชการและเอกชน แผนปฏิบัติการรวมทั้งกลยุทธ์ที่ใช้ การใช้เทคโนโลยี การนิเทศติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 720553
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

หลักการและวิธีการในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความร่วมมือของชุมชนในระดับต่าง ๆ หลักการและขั้นตอนในการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต ตลอดจนแผนงานนโยบายและการบริหารจัดการในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 720554
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Seminar in Environmental Health Management)

สัมมนาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 730561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและกลวิธีสร้างเสริมสุขภาพ (Health Management and Strategies of Health Promotion)

วิธีการและกลวิธีที่นำมาใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประยุกต์ใช้วิธีการและกลวิธีเพื่อการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 730562
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาพลังชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Community Empowerment for Health Promotion)

แนวคิดการสร้างชุมชนเข้มแข็ง หลักการและกลวิธีเสริมสร้างพลังอำนาจในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน การสร้างรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 730563
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (Health Promotion in Workplace)

การวิเคราะห์ และการประเมินสถานการณ์สุขภาพในสถานประกอบการ การประเมิน ความต้องการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การวางแผน จัดทำแผนงานโครงการ การประเมินแผนงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ มาตรฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการทังในและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 730564
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทางการสร้างเสริมสุขภาพ (Seminar in Health Promotion)

สัมมนาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อแสวงหาแนวทางและกลวิธีในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 709699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุข การผสมผสานความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และจริยธรรมการวิจัย ด้วยการเขียนโครงร่างวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัยที่แสดงถึงภูมิปัญญาและความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพของตน ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1 วิชาบังคับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 700530
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข (Research Methodology in Public Health)

การนิยามปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบการวิจัย ประเภทการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยทางชีวการแพทย์ การวิจัยบริการและระบบบริการสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย และการนำเสนอผลการวิจัย รวมทั้งการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางสาธารณสุข เพื่อจัดทำโครงการวิจัย

รหัสวิชา : 701500
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุขภาพและการจัดการสุขภาพ (Health and Health Management)

ปัญหาสุขภาพในประเทศและอาเซียน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน การจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนทั้งการป้องกัน ส่งเสริม ควบคุม รักษาและฟื้นฟูสภาพ การจัดการด้านองค์การ บุคลากร พัสดุและงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

รหัสวิชา : 705502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวสถิติประยุกต์ (Applied Biostatistics)

ตัวแปร ข้อมูลและระดับการวัดข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง ทั้งพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก เน้นการเลือกใช้ การแปลผล และการเสนอผลสถิติ เพื่อการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข

2 วิชาบังคับวิชาชีพสาธารณสุข

รหัสวิชา : 702520
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Administration)

แนวคิดพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ กระบวนการที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุขและการวางแผนสาธารณสุข การจัดองค์การด้านสาธารณสุข ทรัพยากรสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข การประเมินผลด้านสาธารณสุขและการบริหารงานสาธารณสุขในรูปแบบและลักษณะเฉพาะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 703510
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาการระบาดประยุกต์ (Applied Epidemiology)

แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค การวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์และการเป็นสาเหตุของการเกิดโรค องค์ประกอบของการเกิดโรค การวิเคราะห์และการแปลความหมายของการวัดความสัมพันธ์ของการเกิดโรค การประยุกต์ใช้วิทยาการระบาดในการป้องกันและควบคุมโรคและปัญหาสาธารณสุข

รหัสวิชา : 713540
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประยุกต์ (Applied Occupational Health and Safety)

อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน ทั้งทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ เออร์กอนอมิคส์ อุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ องค์ประกอบสำคัญในงานอาชีวอนามัย บทบาทของบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย การควบคุมอันตรายในสถานประกอบการ

รหัสวิชา : 720550
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Management)

ขอบเขตของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ การวางแผน การสร้างกลยุทธ์ และการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 730560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (Health Education and Health Promotion)

แนวคิด หลักการ กลวิธีทางสุขศึกษา ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ การให้บริการสุขภาพ กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพในมิติต่าง ๆ

3 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 701503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอนามัยแม่และเด็ก (Maternal and Child Health)

ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการอนามัยแม่และเด็ก แนวโน้มของปัญหา การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก และการป้องกันควบคุมปัญหาอนามัยแม่และเด็กในระยะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 701504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โภชนาการกับสุขภาพ (Nutrition and Health)

การเลือก การปรุงและการจัดการเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่มส่งเสริมสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

รหัสวิชา : 701506
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแพทย์และสุขภาพทางเลือก (Alternative Medicine and Health)

ศาสตร์ของการแพทย์และสาธารณสุขทางเลือกในสังคมไทย ทั้งการแพทย์แผนไทยและแผนจีน การใช้สมุนไพร เพื่อการบำบัดและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

รหัสวิชา : 701507
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม (Holistic Community Health Care)

การศึกษาชุมชนแบบองค์รวม ครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชุมชนทั้งด้านภูมิศาสตร์ สังคม ประชากร เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี และพฤติกรรมของประชาชนที่เกี่ยวกับกับการดูแลสุขภาพด้วยการวินิจฉัยชุมชนอย่างเป็นระบบ และหาแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็ง

รหัสวิชา : 701508
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมาธิเพื่อสุขภาพ (Meditation for Health)

แนวคิดของการทำสมาธิตามวิธีของปราชญ์ทางศาสนาตะวันออก และวิทยาทางจิตวิญญาณสำหรับการบำรุงสุขภาพ รวมถึงทางเลือกทางจิตสำนึก การพัฒนาความสงบภายใน และการเพิ่มความเข้มแข็งทางจิตเพื่อทำให้จิตบริสุทธิ์ ฝึกปฏิบัติทางสมาธิและการพัฒนาทัศนคติความผาสุกของชีวิต

รหัสวิชา : 702505
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Public Health Economics)

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ทีมีผลต่อระบบและคุณภาพการบริการทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพ

รหัสวิชา : 702521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบาย การวางแผน การจัดการและการประเมินสุขภาพ (Health Policy, Planning, Management and Evaluation)

แนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์นโยบายสุขภาพ การกำหนดและพัฒนานโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การทำแผนงาน โครงการ และการประเมินแผนงาน โครงการด้านสุขภาพ

รหัสวิชา : 702522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุข (Public Health Resources Management)

แนวคิด หลักการในการจัดการทรัพยากร วิเคราะห์การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศไทยและในประเทศกำลังพัฒนา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 702523
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การทางสาธารณสุข (Public Health Organizational Behavior)

วิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ การจัดแบ่งและการพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานสาธารณสุข การจัดแบ่งและการพัฒนาการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข และการจัดการความขัดแย้ง

รหัสวิชา : 702524
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข (Management Information System in Public Health)

รูปแบบและระบบการดูแลสุขภาพ รูปแบบและวิธีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางสาธารณสุข การใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานทางสาธารณสุข

รหัสวิชา : 702525
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางการบริหารงานสาธารณสุข (Seminar in Public Health Administration)

สัมมนาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุขในระดับชุมชน เขต ภาคและประเทศ เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานทางการบริหารงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 702531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบการวิจัยทางสาธารณสุข (Research Design in Public Health)

การกำหนดรูปแบบและวิธีการวิจัย การจัดการและควบคุมตัวแปรภายนอก แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยทางสาธารณสุขทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

รหัสวิชา : 702532
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินงานและโครงการสาธารณสุข (Performance and Project Evaluation in Public Health)

แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการประเมินงานและโครงการ รูปแบบการประเมิน วิธีการประเมินงานและโครงการเชิงระบบ

รหัสวิชา : 702533
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสังเคราะห์และประเมินงานวิจัยทางสาธารณสุข (Meta-Analysis in Public Health Research and Evaluation)

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการสังเคราะห์และประเมินงานวิจัย รูปแบบและวิธีการสังเคราะห์และการประเมินงานวิจัยทางสาธารณสุข

รหัสวิชา : 702534
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยและประเมินผลสาธารณสุข (Seminar in Public Health Research and Evaluation)

สัมมนาประเด็นปัญหาการวิจัยและประเมินผลทางสาธารณสุข ทั้งรูปแบบ วิธีการและการออกแบบการวิจัยและประเมินผล เพื่อแสวงหาแนวทางและข้อสรุปไปใช้ในการพัฒนาการวิจัยและประเมินผลทางสาธารณสุข

รหัสวิชา : 703511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและประเมินโครงการทางวิทยาการระบาด (Planning and Evaluation Projects in Epidemiology)

การวิเคราะห์การวางแผนงาน และโครงการทางระบาดวิทยาที่มุ่งประเมิน การกำหนดประเด็นการประเมิน หลักการ วิธีการและรูปแบบการประเมินที่ใช้กับวิทยาการระบาด

รหัสวิชา : 703512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศและการรายงานทางวิทยาการระบาด (Information System and Reporting in Epidemiology)

ระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลและการทำรายงานทางวิทยาการระบาด

รหัสวิชา : 703513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดและมาตรวัดทางวิทยาการระบาด (Measurement in Epidemiology)

แนวคิดเกี่ยวกับการวัด เครื่องมือการวัดและมาตรวัดทางวิทยาการระดับ การวัดการเกิดโรค การวัดความสัมพันธ์ของการสัมผัสและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค การวัดผลกระทบที่เกิดจากการเกิดโรคและความคลาดเคลื่อนของการวัด

รหัสวิชา : 703514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางวิทยาการระบาด (Seminar in Epidemiology)

ทบทวนปัญหาและงานวิจัยทางวิทยาการระบาด วิเคราะห์วิธีการ และรูปแบบที่ใช้ในการดำเนินงานทางวิทยาการระบาดในอดีต เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานทางวิทยาการระบาดให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 705503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประชากรศาสตร์กับปัญหาสุขภาพ (Population Sciences and Health Problems)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ ประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การจัดการสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 713541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและมาตรการทางกฎหมาย (Industrial Safety Management and Related Regulations)

หลักการและการบริหารจัดการในการวิเคราะห์ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การตรวจสอบและการนิเทศงานเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัย การประเมินสัมฤทธิ์ผลของระบบความปลอดภัย ตลอดจนการใช้มาตรการทางกฎหมาย

รหัสวิชา : 713542
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมความปลอดภัยและวิทยาการจัดสภาพงาน (Safety Engineering and Ergonomics)

มาตรการและวิธีการดูแลเครื่องจักรไฟฟ้า หม้อน้ำ การก่อสร้าง เครื่องมือกลและสภาพการทำงานอื่น ๆ ให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เครื่องจักร อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์ การประเมินความสมบูรณ์และความเมื่อยล้าจากการทำงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนข้อเสนอแนะในภาวะฉุกเฉิน

รหัสวิชา : 713543
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พิษวิทยาในอุตสาหกรรมและการจัดการอันตราย (Industrial Toxicology and Hazard Management)

หลักพิษวิทยา ความเป็นพิษของสารเคมีประเภทต่างๆ โดยเฉพาะที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับสารพิษ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพิษ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมี ตลอดจนการบริหารจัดการสารเคมีเพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายจากสารเคมี

รหัสวิชา : 713544
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Seminar in Occupational Health and Safety Management)

สัมมนาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับบุคคลที่ทำงานในสถานประกอบการต่างๆ

รหัสวิชา : 720551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายและแผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Policy and Planning)

หลักการและวิธีการในการจัดทำนโยบายและแผนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดทำ การกำหนดนโยบายและดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 720552
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและการนิเทศปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Management and Supervision of Current Environmental Health Issues)

หลักการบริหารจัดการทางด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ทั้งในภาคราชการและเอกชน แผนปฏิบัติการรวมทั้งกลยุทธ์ที่ใช้ การใช้เทคโนโลยี การนิเทศติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 720553
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

หลักการและวิธีการในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความร่วมมือของชุมชนในระดับต่าง ๆ หลักการและขั้นตอนในการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต ตลอดจนแผนงานนโยบายและการบริหารจัดการในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 720554
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Seminar in Environmental Health Management)

สัมมนาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 730561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและกลวิธีสร้างเสริมสุขภาพ (Health Management and Strategies of Health Promotion)

วิธีการและกลวิธีที่นำมาใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประยุกต์ใช้วิธีการและกลวิธีเพื่อการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 730562
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาพลังชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Community Empowerment for Health Promotion)

แนวคิดการสร้างชุมชนเข้มแข็ง หลักการและกลวิธีเสริมสร้างพลังอำนาจในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน การสร้างรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 730563
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (Health Promotion in Workplace)

การวิเคราะห์ และการประเมินสถานการณ์สุขภาพในสถานประกอบการ การประเมิน ความต้องการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การวางแผน จัดทำแผนงานโครงการ การประเมินแผนงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ มาตรฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการทังในและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 730564
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทางการสร้างเสริมสุขภาพ (Seminar in Health Promotion)

สัมมนาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อแสวงหาแนวทางและกลวิธีในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

4 การค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา : 709698
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข การผสมผสานความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และจริยธรรมการวิจัย การวิเคราะห์กิจกรรมโครงการสาธารณสุข การจัดทำในรูปของโครงการวิจัยหรือประเมินผลทางสาธารณสุข ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา