เรื่องเด่น

22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวที่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายตรงและพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผ...
21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ที่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. สำเร็จการศึกษา หรือไม่ได้ศึกษาต่อมาแล้ว ๒ ปีขึ้นไป โปรดช่วยกันมาชำระเงินคืนกองทุนฯ เพื่อจะนำเงินที่ได้รับคืนดังกล่าวไปหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องอีกจำนวนมาก
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ตามที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปอ.) รุ่นที่ ๒๐ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัคร และคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเข้ารับทุน คปก.รุ่นที่ ๒๐ นั้น คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ที่คุณสมบัติตามเกณฑ์ โดยมีอาจารย์ผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น ๑๐๑ ค...
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่มตรา “มหาวิทยาลัยบูรพา” โดยเริ่มจำหน่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๙ - ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไปมหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอความร่วมมือบุคลากรส่วนงาน และร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ส...
28 เมษายน พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยบูรพา) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่7-11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลั...
21 เมษายน พ.ศ. 2560
          เรียน บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน  ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ผมขอแสดงความยินดีกับท่านที่สำเร็จการศึกษา และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ความสำเร็จของท่าน คือความสำเร็จของมหาวิทยาลัยบูรพา  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน คือเกียรติ และความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบูร...
11 เมษายน พ.ศ. 2560
เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อีกทั้งเป็นวันครอบครัวของชาวไทยผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป และสำหรับเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ท...
9 มีนาคม พ.ศ. 2560
รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น" จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕ (HERP CONGRESS V) ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทยนวัตกรรมวิจัยสู่สากล” เมื่อวันที่ ๒-๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยา...
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “ธนาคารกรุงไทย จะเปิดให้บริการ Service point” ใน ม. บูรพา

เรื่องเด่น

ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ...

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำผู้รับเบี...

ชำระหนี้ กยศ. ก่อนวันที่ ๕ กรก...

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ที่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. สำเร็จการศึกษา หรือไม่ได...

มหาวิทยาลัยบูรพาแสดงความยินดีต...

ตามที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปอ.) รุ่นที่ ๒๐ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจ...

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่ม ...

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่มตรา “มหาวิทยาลัยบูรพา...

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึ...

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (มหาวิทย...

สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัต...

          เรียน บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน  ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ผมขอแสดง...

สารจาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิก...

เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อีกทั้งเป็นวันครอบครัวของชาว...

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์...

ธนาคารกรุงไทย จะเปิดให้บริการ ...

รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “ธนาคารกรุงไทย จะเปิดใ...