เรื่องเด่น

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่มตรา “มหาวิทยาลัยบูรพา” โดยเริ่มจำหน่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๙ - ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไปมหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอความร่วมมือบุคลากรส่วนงาน และร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ส...
28 เมษายน พ.ศ. 2560
เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ผม รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์เที่ยงตรง ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในโอกาสที่เป็นปีใหม่ไทย และเทศกาลสงกรานต์ก็มักจะมีคำกล่าวว่าสิ่ง...
21 เมษายน พ.ศ. 2560
          เรียน บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน  ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ผมขอแสดงความยินดีกับท่านที่สำเร็จการศึกษา และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ความสำเร็จของท่าน คือความสำเร็จของมหาวิทยาลัยบูรพา  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน คือเกียรติ และความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบูร...
11 เมษายน พ.ศ. 2560
เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อีกทั้งเป็นวันครอบครัวของชาวไทยผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป และสำหรับเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ท...
9 มีนาคม พ.ศ. 2560
รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น" จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕ (HERP CONGRESS V) ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทยนวัตกรรมวิจัยสู่สากล” เมื่อวันที่ ๒-๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยา...
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “ธนาคารกรุงไทย จะเปิดให้บริการ Service point” ใน ม. บูรพา
29 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=1id=10954
13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ออกอากาศทางช่อง 3 ในรายการ BEC news tonight
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพาจัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มีพสกนิกรชาวมหาวิทยาลัยบูรพาและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

เรื่องเด่น

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่ม ...

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่มตรา “มหาวิทยาลัยบูรพา...

รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ย...

เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนิสิตมหาวิทยา...

สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัต...

          เรียน บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน  ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ผมขอแสดง...

สารจาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิก...

เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อีกทั้งเป็นวันครอบครัวของชาว...

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์...

ธนาคารกรุงไทย จะเปิดให้บริการ ...

รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “ธนาคารกรุงไทย จะเปิดใ...

สารจากผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบ...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=1id=10954

ขอเชิญชมคลิปข่าว 2 กิจกรรมสำคั...

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ออกอากาศทางช่อง 3 ในรายการ BEC news tonight

งาน หนึ่งศิลป์หนึ่งชีวี ร้อยบร...

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มีพสกนิกรชาว...