รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี

9 มีนาคม พ.ศ. 2560

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์  ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น" จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕ (HERP CONGRESS V)  ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทยนวัตกรรมวิจัยสู่สากล” เมื่อวันที่ ๒-๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โดยผลงานการวิจัยที่ทำให้ได้รับรางวัลคือ “บทบาทของไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์-23 ต่อการดูดซึมแคลเซียมที่เยื่อบุลำไส้ และการเจริญของเซลล์ออสติโอบลาสต์”
ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับบทบาทของ FGF23 ต่อการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้ภายในภาวะพิเศษที่ร่างกายมีการดููดซึมแคลเซียมสูง 

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความชื่นชมยินดี ต่อ รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี มา ณโอกาสนี้ 

สามารถติดตามบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.youtube.com/watch?v=PQ6BubBmYdY