สารจาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ...ส่งมอบความสุขเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ๒๕๖๐...

11 เมษายน พ.ศ. 2560
          เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อีกทั้งเป็นวันครอบครัวของชาวไทย 
ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ 
คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป และสำหรับเทศกาล
สงกรานต์ ขอให้ทุกคนดำเนินตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งกล่าวไว้ว่า “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้
คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย ขอให้คนไทยรักษาประเพณีไทยที่งดงาม โดยมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และตระหนัก
ถึงความปลอดภัย” 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ :http://calendar.buu.ac.th/document/1491896352.pdf