สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี...

21 เมษายน พ.ศ. 2560

          เรียน บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน  ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ผมขอแสดงความยินดีกับท่านที่สำเร็จการศึกษา และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ความสำเร็จของท่าน คือความสำเร็จของมหาวิทยาลัยบูรพา  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน คือเกียรติ และความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย