ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕

28 เมษายน พ.ศ. 2560

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยบูรพา) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่  7-11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://research.buu.ac.th/web2015/?page_id=1181