รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา อวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

28 เมษายน พ.ศ. 2560

          เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี  คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ผม รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์เที่ยงตรง ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในโอกาสที่เป็นปีใหม่ไทย และเทศกาลสงกรานต์ก็มักจะมีคำกล่าวว่าสิ่งใดที่ทำล่วงเกินไปแล้วก็ตามขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน  แต่ในใจผมในฐานะที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่  แน่นอนที่สุดการเข้ามาตรงนี้อาจจะทำให้หลายๆท่านไม่พึงประสงค์อยู่บ้าง แต่ก็เป็นความประสงค์ของภาพรวมของมหาวิทยาลัย ความจริงมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยที่ผมรู้จักมาเป็นอย่างดี 

http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=5&id=11395