มหาวิทยาลัยบูรพาแสดงความยินดีต่อ ผศ.ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์ ผู้ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๒๐

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
        ตามที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปอ.) รุ่นที่ ๒๐ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัคร และคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเข้ารับทุน คปก.รุ่นที่ ๒๐ นั้น คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ที่คุณสมบัติตามเกณฑ์ โดยมีอาจารย์ผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น ๑๐๑ คน
        ในการนี้มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับทุน จำนวน ๑ ทุน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา