สารผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

     ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย “๘ กรกฎ” นี้ ผมในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย ที่ได้ช่วยดำเนินภารกิจต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา จนทำให้มหาวิทยาลัยมีผลงานปรากฏ ขอให้ทุก ๆ ท่าน มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา
ในการดำเนินกิจการงานทุกอย่าง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบรื่น มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขความเจริญตลอดไป