สารจากประธานกรรมการคณะบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
                        มหาวิทยาลัยบูรพาจะก้าวเดินต่อไปอย่างสง่างาม มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งได้ ทุกฝ่ายทุกคนภายใน
องค์กรต้องมุ่งมั่นนึกถึงองค์กรเป็นหลัก และมีความสามัคคีกัน อย่างที่เคยมีมาในอดีตผมมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จ
ได้อย่างแน่นอน
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบการสถาปนา ๖๒ ปี ในวันที่ ๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ผมขอ
ส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน ศิษย์เก่า นิสิต และนักเรียน มา ณ โอกาสนี้