กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

14 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
            มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(ปฐมนิเทศรวม) ในวันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๒๐๑ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในครั้งนี้ มีจำนวน ๔ รอบด้วยกัน ดังนี้ 
ตารางการปฐมนิเทศแต่ละคณะ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้