การเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

1 สิงหาคม พ.ศ. 2560


    ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาพนักงาน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การดำเนินงานของสภาพนักงานดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้กำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงานโดยมีรายละเอียดดังนี้


รายชื่อผู้สมัครสภาพนักงาน ประเภทที่ 1

รายชื่อผู้สมัครสภาพนักงาน ประเภทที่ 2 และ 3