ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบงาน พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อมหาวิทยาลัยบูรพา

21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาได้ทำพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ บัญชี รายงานทางการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพาให้แก่ รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ เรื่อง "ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ใมหาวิทยาลัยบูรพา"


ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ www.manager.co.th


ในพิธีส่งมอบงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยบูรพาได้เรียนเชิญผู้แทนนิสิต คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย ซึ่งเป็นผู้แทนคณะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน


รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และภารกิจของคณะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ได้กล่าวถึงนโยบาย แนะนำทีมบริหาร (รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี) สร้างความเชื่อมั่น และกล่าวว่า การดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววัน โดยคณะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาในชุดนี้จะทำหน้าที่บริหารงาน มีนโยบายเพื่อทำให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทำงานเชิกรุกเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน ลดผลกระทบต่าง ๆ และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่นิสิต บุคลากรภายในองค์กรและบุคคลภายนอกองค์กร เดินหน้าเพื่อมหาวิทยาลัยบูรพาในการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี