เรื่องเด่น

26 กันยายน พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดหนังสือ
8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยได้นำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ เผยแพร่ให้ทราบ หากท่านใดมีข้อเสนอแนะในร่างข้อบังคับดังกล่าว กรุณารวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะโดยผ่านส่วนงานที่ท่านสังกัด และขอความกรุณาหัวหน้าส่วนงาน รวบรวมประเด็นเสนอแนะดังกล่าว ส่งมายัง สำนักงานสภามหา...
27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย “๘ กรกฎ” นี้ ผมในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย ที่ได้ช่วยดำเนินภารกิจต่าง ๆของมหาวิทยาลัยในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา จนทำให้มหาวิทยาลัยมีผลงานปราก...
27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยบูรพาจะก้าวเดินต่อไปอย่างสง่างาม มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งได้ ทุกฝ่ายทุกคนภายในองค์กรต้องมุ่งมั่นนึกถึงองค์กรเป็นหลัก และมีความสามัคคีกัน อย่างที่เคยมีมาในอดีตผมมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบการสถาปนา ๖๒ ปี ในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ...
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ตามที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปอ.) รุ่นที่ ๒๐ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัคร และคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเข้ารับทุน คปก.รุ่นที่ ๒๐ นั้น คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ที่คุณสมบัติตามเกณฑ์ โดยมีอาจารย์ผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น ๑๐๑ ค...
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่มตรา “มหาวิทยาลัยบูรพา” โดยเริ่มจำหน่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๙ - ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไปมหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอความร่วมมือบุคลากรส่วนงาน และร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ส...
21 เมษายน พ.ศ. 2560
          เรียน บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน  ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ผมขอแสดงความยินดีกับท่านที่สำเร็จการศึกษา และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ความสำเร็จของท่าน คือความสำเร็จของมหาวิทยาลัยบูรพา  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน คือเกียรติ และความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบูร...
11 เมษายน พ.ศ. 2560
เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อีกทั้งเป็นวันครอบครัวของชาวไทยผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป และสำหรับเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ท...
9 มีนาคม พ.ศ. 2560
รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น" จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕ (HERP CONGRESS V) ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทยนวัตกรรมวิจัยสู่สากล” เมื่อวันที่ ๒-๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยา...

เรื่องเด่น

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ...

มหาวิทยาลัยได้นำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบ...

สารผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย “๘ กรกฎ” นี้ ผมในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาว...

สารจากประธานกรรมการคณะบุคคลผู้...

มหาวิทยาลัยบูรพาจะก้าวเดินต่อไปอย่างสง่างาม มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งได้ ทุกฝ...

มหาวิทยาลัยบูรพาแสดงความยินดีต...

ตามที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปอ.) รุ่นที่ ๒๐ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจ...

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่ม ...

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่มตรา “มหาวิทยาลัยบูรพา...

สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัต...

          เรียน บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน  ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ผมขอแสดง...

สารจาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิก...

เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อีกทั้งเป็นวันครอบครัวของชาว...

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์...