ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์

กรรมการ

ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์
ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ
รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
นายบุญปลูก ชายเกตุ
พลตำรวจตรี ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์

กรรมการและเลขานุการ

นางอรสา ภาววิมล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายสุทน เฉื่อยพุก
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายทวีศักดิ์ นาโสก
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
ผู้ช่วยเลขานุการ

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์จิตติมา เจริญพานิช
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ วงษ์แก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รองศาสตราจารย์สุกัญญา บูรณเดชาชัย
รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์วศิน ยุวนะเตมีย์
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา รัตนะมงคลกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาวดี สุริยพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวลัย เกวะระ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อาจารย์การุณ สุขสองห้อง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ พิมลจินดา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรมน สาตรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
อาจารย์ภูสิต กุลเกษม
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริศน์ บัวแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล ชมแสง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
อาจารย์ชิตพล ชัยมะดัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ดร. ณกร อินทร์พยุง
คณบดีคณะโลจิสติกส์
ผศ.ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
เภสัชกรหญิง รศ. ดร.มยุรี ตันติสิระ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผศ.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณบดีคณะอัญมณี
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
ดร.ไพทูล แก้วหอม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร. สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ผศ.ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
รศ. ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
นายวิทวัส พันธุมจินดา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ผศ.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

ศ.ดร.ธำรง บัวศรี
พ.ศ.2498-พ.ศ.2502
ศ.มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
พ.ศ.2502-พ.ศ.2503
รศ.สวัสดิ์ ปุษปาคม
พ.ศ.2503-พ.ศ.2516

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

ผศ.ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร
พ.ศ.2517-พ.ศ.2522
รศ.ดร.ทวี หอมชง
พ.ศ.2522-พ.ศ.2524
ผศ.ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต
พ.ศ.2524-พ.ศ.2530
รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
พ.ศ.2530-พ.ศ.2534

มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
พ.ศ.2534-พ.ศ.2536
ผศ.ดร. พจน์ สะเพียรชัย
พ.ศ.2536-พ.ศ.2537
ผศ.ดร. ผาสุข กุลละวณิชย์
พ.ศ.2537-พ.ศ.2545
ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
พ.ศ.2545-พ.ศ.2553
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย
พ.ศ.2553-2559
รศ. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
พ.ศ.2559-2562
รศ. วัชรินทร์ กาสลัก
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน
ดร.เสนาะ อูนากูล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536
ดร.เกษม จาติกวณิช
ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2542
นายอนันต์ อนันตกูล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 -18 ก.ย. 2543
รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล
5 ต.ค. 2543- 24 ม.ค. 2544
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์
25 ม.ค. 2544 - 9 ม.ค. 2552
ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
10 ม.ค. 2552 - 21 พ.ค. 2557
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
22 พ.ค. 2557- 10 ต.ค. 2559
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)
รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง
11 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน
(ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา)