ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์

กรรมการ

ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์
ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ
รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
นายบุญปลูก ชายเกตุ
พลตำรวจตรี ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์

กรรมการและเลขานุการ

นางอรสา ภาววิมล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายสุทน เฉื่อยพุก
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายทวีศักดิ์ นาโสก
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
ผู้ช่วยเลขานุการ

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์จิตติมา เจริญพานิช
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
นายเสถียร ปุรณะวิทย์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ วงษ์แก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพ
นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ประทุม ม่วงมี
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา รัตนะมงคลกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
รองศาสตราจารย์สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกฏหมาย
นายนวศิษฎ์ รักษ์บำรุง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายณัฐพล ชมแสง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
นายธนัฏฐ์ตฤณ บุนนาค
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ดร. ณกร อินทร์พยุง
คณบดีคณะโลจิสติกส์
ผศ.ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
เภสัชกรหญิง รศ. ดร.มยุรี ตันติสิระ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผศ.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณบดีคณะอัญมณี
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
ดร.ไพทูล แก้วหอม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.บุญรอด บุญเกิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ผศ.ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
รศ. ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
นายวิทวัส พันธุมจินดา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ผศ.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

ศ.ดร.ธำรง บัวศรี
พ.ศ.2498-พ.ศ.2502
ศ.มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
พ.ศ.2502-พ.ศ.2503
รศ.สวัสดิ์ ปุษปาคม
พ.ศ.2503-พ.ศ.2516

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

ผศ.ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร
พ.ศ.2517-พ.ศ.2522
รศ.ดร.ทวี หอมชง
พ.ศ.2522-พ.ศ.2524
ผศ.ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต
พ.ศ.2524-พ.ศ.2530
รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
พ.ศ.2530-พ.ศ.2534

มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
พ.ศ.2534-พ.ศ.2536
ผศ.ดร. พจน์ สะเพียรชัย
พ.ศ.2536-พ.ศ.2537
ผศ.ดร. ผาสุข กุลละวณิชย์
พ.ศ.2537-พ.ศ.2545
ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
พ.ศ.2545-พ.ศ.2553
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย
พ.ศ.2553-2559
รศ. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
ดร.เสนาะ อูนากูล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536
ดร.เกษม จาติกวณิช
ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2542
นายอนันต์ อนันตกูล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 -18 ก.ย. 2543
รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล
5 ต.ค. 2543- 24 ม.ค. 2544
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์
25 ม.ค. 2544 - 9 ม.ค. 2552
ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
10 ม.ค. 2552 - 21 พ.ค. 2557
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
22 พ.ค. 2557- 10 ต.ค. 2559
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)
รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง
11 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน
(ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา)