ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (บธ.บ. (การเงิน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จัญจลา ศิวะมาศ * M.B.A. (Finance)
University of Denver , USA (2534)
อาจารย์ วิชญาดา ถนอมชาติ ศ.ม. (การเงินและการคลัง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2551)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 วิชาด้านภาษา

รหัสวิชา : 999041
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1 (English I)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 999042
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2 (English II)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 999043
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 3 (English III)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง

รหัสวิชา : 999044
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การฟัง – พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (English Listening and Speaking for Careers)

ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ โดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ

1.2 วิชาด้านมนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 423103
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการคิดเชิงระบบ (Fundamental Systems Thinking)

ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ

1.3 วิชาด้านสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 241101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

การประยุกต์แนวคิดที่สำคัญทางจิตวิทยา ได้แก่ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้และเจตคติ ในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ในแง่ของการเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต การปรับตัวต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

1.4 วิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 302102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน (Mathematics for Daily Life)

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 309101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการและควบคุมผลกระทบของการท่องเที่ยวในระบบนิเวศทางทะเล โดยเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.5 วิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 885101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (Information Technology in Daily Life)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.6 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 404211
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skills)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ การคิดนอกกรอบ ประเภทของการคิดนอกกรอบ การคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิค การคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบโดยประยุกต์เทคนิคการคิดนอกกรอบ แนวทางการประยุกต์เทคนิคการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณธรรม และข้อดีและข้อจำกัดของ การประยุกต์การคิดนอกกรอบ

รหัสวิชา : 731101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skills and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบทักษะชีวิต และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น สุขอนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพทางเพศ ทักษะชีวิตที่จำเป็นในการวางแผนชีวิต และการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 850101
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (Weight Training for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

รหัสวิชา : 850102
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walking and Jogging for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

รหัสวิชา : 850103
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Football for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

รหัสวิชา : 850104
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

รหัสวิชา : 850105
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

รหัสวิชา : 850106
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

รหัสวิชา : 850107
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (Futsal for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

รหัสวิชา : 850108
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ (Handball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

รหัสวิชา : 850109
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

รหัสวิชา : 850110
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

รหัสวิชา : 850111
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Soft Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

รหัสวิชา : 850112
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

รหัสวิชา : 850113
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ (Muay Thai for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

รหัสวิชา : 850114
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ (Krabi Krabong for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

รหัสวิชา : 850115
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ (Takraw for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

รหัสวิชา : 850116
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ (Martial Art for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

รหัสวิชา : 850117
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ (Taekwando for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

รหัสวิชา : 850118
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ (Bowling for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

รหัสวิชา : 850119
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ (Petangue for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

รหัสวิชา : 850120
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

รหัสวิชา : 850121
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ (Aerobic Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

รหัสวิชา : 850122
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

รหัสวิชา : 850123
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

รหัสวิชา : 850124
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ (Woodball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

รหัสวิชา : 850125
หน่วยกิต : 0(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ (Chairball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

2.1 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 257215
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค (Principles of Microeconomics)

การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

รหัสวิชา : 257216
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (Principles of Macroeconomics)

หลักการทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการกำหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 663212
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ (Business Finance)

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น รวมถึงหน้าที่ทางการเงิน หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ อันประกอบด้วยตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน การจัดทำและบริหารงบประมาณ การประเมินงบลงทุน

รหัสวิชา : 664111
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

ลักษณะและแนวคิดทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชีการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีขั้นต้น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะจัดทำงบทดลองการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี และการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น การอ่านรายงานประจำปี

รหัสวิชา : 664332
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)

หลักการและวิธีการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการจัดการทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยหน้าที่งานด้านการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยแนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุนระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด ตลอดจนเทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

รหัสวิชา : 665201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาด (Principles of Marketing)

ความหมายและความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ตลอดจนส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก และ จริยธรรมทางการตลาด และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 668101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ (Business Statistics)

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่างๆ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง ประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความเปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน

รหัสวิชา : 668111
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ (Management and Organization)

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

รหัสวิชา : 668202
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ (Business Law)

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และหลักกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

รหัสวิชา : 668211
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ (Quantitative Analysis for Management)

หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแบบเชิงปริมาณ การนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบพยากรณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบการจำลองปัญหา

รหัสวิชา : 668312
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operation Management)

การวางแผน การดำเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

2.2 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 663211
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถาบันการเงิน (Financial Institution)

ประเภท ลักษณะ หน้าที่และความสำคัญของการดำเนินงานของสถาบันการเงินในประเทศ และต่างประเทศในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง จริยธรรมและจรรยาบรรณของสถาบันการเงิน การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงิน เครื่องมือในการจัดหาเงินทุนในตลาดเงินและตลาดทุน เครื่องมือทางการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศ บทบาทของธนาคารกลางในการควบคุมนโยบายการเงินและกระทบต่อตลาดการเงิน

รหัสวิชา : 663231
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักและนโยบายการลงทุน (Principles and Policies of Investment)

มูลเหตุและปัจจัยชักจูงให้เกิดการลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ บทบาทและหน้าที่ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน หลักจริยธรรมของผู้จัดการกองทุนและนักลงทุน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการลงทุน รวมถึงการประเมินราคาและมูลค่าการลงทุน

รหัสวิชา : 663232
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตลาดการเงินและตราสารการเงิน (Financial Market and Instruments)

ลักษณะและความสำคัญของตลาดการเงินที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นตลาดเงินและตลาดทุน โดยเน้นถึงเครื่องมือในการจัดการเงินทุนในตลาดเงินและตลาดทุน บทบาทของตลาดหลัก ตราสารการเงินประเภทต่าง ๆ ประเภทของความเสี่ยงในตลาดการเงิน โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนวิวัฒนาการใหม่ ๆ ในตลาดเงินและตลาดทุน

รหัสวิชา : 663321
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทางการเงิน (Financial Management)

นโยบายทางการเงินอันมีผลต่อการตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารการวิเคราะห์การจัดหาและจัดสรรเงินทุน การกำหนดโครงสร้างเงินทุนและนโยบายกิจการ การรวมกิจการการบริหารการเงินในสภาวะต่าง ๆ จรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพในการจัดการทางการเงิน เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 663341
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายการเงินและการคลังสาธารณะ (Monetary and Fiscal Policy)

บทบาททั่วไปของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจ, บทบาทของรัฐบาลในด้านนโยบายการเงินและการคลัง ผลของการเพิ่มลดปริมาณเงินที่ต่อ คิดของนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิคและสำนักเคนส์ ผลของการใช้จ่ายของรัฐบาลและภาษีที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวมตาม ของนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิคและสำนักเคนส์ หลักปฏิบัติในการดำเนินนโยบายการเงินและการคลัง ตัวอย่างการใช้นโยบายการเงินการคลังที่ล้มเหลวและสำเร็จผล

รหัสวิชา : 663342
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวาณิชธนกิจ (Investment Banking)

ธุรกรรมด้านวาณิชธนกิจ เพื่อให้ทราบขอบข่ายงานวาณิชธนกิจ ทั้งวัตถุประสงค์ รูปแบบ และขั้นตอนให้คำแนะนำในการพิจารณาเลือกประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการเงินให้มีความเหมาะสมในแต่ละธุรกรรม การพัฒนาและนำเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเงิน(หนี้) การร่วมลงทุน (Joint Venture) การซื้อขายกิจการ (Mergers & Acquisition) การนำบริษัทเข้า ทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงทางการเงินต่าง ๆ การเลือกหรือพัฒนาตราสารทางการเงินในตลาดเงินและตลาดกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์การบริหารงานของแต่ละองค์กร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาตลาดเงินและตลาดช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบันและโน้มในอนาคต นอกจากนี้ยังต้องศึกษาจรรยาบรรณของวาณิชธนกรที่จะต้องดำรง

รหัสวิชา : 663415
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการเงิน (Seminar in Finance)

เป็นการสัมมนาเพื่อให้ได้เห็นปัญหาทางการเงินในปัจจุบัน โดยการศึกษาจะต้องค้นคว้าและศึกษาปัญหากรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยข้อเท็จจริงจากเอกสารและสื่อมวลชนต่าง ๆ ตลอดจนนำความรู้ ทางทฤษฎีมาใช้เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเสนอผลการค้นคว้าและแนวทางที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพหรือ ความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 663433
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมทางการเงิน (Innovation of Financial Instrument)

ลักษณะและวิธีการของเครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ ๆ ที่พัฒนาขึ้นในตลาดเงินตลาดทุน ตลอดจนตลาดใช้เป็นเครื่องมือในการจัดหาทุนและหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการบริหารเงินของธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ

รหัสวิชา : 663451
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ (Multinational Corporate Finance)

ประเภทของธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ รวมทั้งสภาพธุรกิจระหว่างประเทศ การใช้ตราสารการเงิน ในการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศ รวมตลอดถึงลักษณะและปัญหาของดุลการชำระเงิน

รหัสวิชา : 668411
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์

2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 663271
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการประกันภัย (Principles of Insurance)

หลักและวิธีการดำเนินธุรกิจการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ความหมายประโยชน์ของการประกันชีวิตต่อครอบครัว สังคม ธุรกิจ ปัจจัยต่าง ๆ ในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิต ประเภทของการประกันชีวิตแบบต่าง ๆ การเก็บเบี้ยประกันแบบเส้นตรง เงินสำรองมูลค่าเวนคืนเงินสด หลักการของการประกันชีวิต แบบและการเลือกแบบประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ เงื่อนไข การทำกรมธรรม์ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน การประกันทรัพย์สิน อาทิ อัคคีภัย การขนส่งทางบก การขนส่งทางทะเล และการโจรกรรม ความสำคัญของการประกันชีวิตและสุขภาพ และการประกันทรัพย์สินที่มีต่อธุรกิจ การลดภาระความเสี่ยงของ ในกรณีต่าง ๆ

รหัสวิชา : 663314
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน (Computer Application for Financial Management)

การใช้โปรแกรมทางการเงินเพื่อการตัดสินใจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมสเปรดชีท เพื่อช่วยในการหาข้อมูลต่าง ๆ จากทฤษฎีทางการเงิน การสร้างแบบจำลองเพื่อการจัดการทางการเงิน การจัดทำงบการเงิน โปรแกรมให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละกรณีปัญหา การนำเสนอรายงานทางการเงินด้วยคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางการเงินที่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ต การค้นคว้า และนำข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินไปประยุกต์ใช้

รหัสวิชา : 663322
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Control)

ขั้นตอนขบวนการวิเคราะห์ แนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ การประเมินข้อมูลขั้นสูงจากข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง การกำหนด กลยุทธ์ การวางแผนการดำเนินงาน และการควบคุม โดยนำความรู้ทางการเงินมาประยุกต์ในการจัดทำแผนงานในรูปงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ เรียนรู้ถึงสาเหตุ การวิเคราะห์ปัญหา และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา จรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพในการกำหนดกลยุทธ์ในการวางแผนและการควบคุมทางการเงินเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 663323
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดหาเงินทุนธุรกิจ (Business Financing)

ผลตอบแทนและความเสี่ยง การประเมินค่าต้นทุนของเงินทุน การจัดการโครงสร้างเงินทุน กลวิธีในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การพยากรณ์ทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ จรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพในการกำหนดกลยุทธ์ใน การจัดหาเงินทุนธุรกิจ

รหัสวิชา : 663324
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารสินเชื่อ (Credit Management)

ความหมาย และความสำคัญของการจัดการสินเชื่อ หน้าที่และการบริหารงานในแผนกให้สินเชื่อ หลักเกณฑ์การจัดการ วิธีการพิจารณาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินเชื่อประเภทต่าง ๆ และการตัดสินใจให้สินเชื่อสำหรับโครงการประเภทต่าง กำหนดระยะเวลาในการให้สินเชื่อ การสืบฐานะเพื่อให้สินเชื่อ ประเภทและนโยบายการเรียกเก็บเงิน การติดตามและการควบคุมลูกหนี้การบริหารหนี้ที่มีปัญหา การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

รหัสวิชา : 663325
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินอุตสาหกรรม (Industrial Finance)

การเงินของโครงการอุตสาหกรรมทุกขนาดและเฉพาะอย่างยิ่งทั้งที่ เป็นของรัฐบาล และเอกชน รวมถึงการเตรียมวางแผนโครงการวิเคราะห์การดำเนินการของโครงการ

รหัสวิชา : 663327
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินในกิจการไม่แสวงหากำไร (Finance in Non-Profit Organization)

ลักษณะของกิจการไม่แสวงหาผลกำไร ความแตกต่างระหว่างธุรกิจการค้ากับกิจการซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร นโยบายวัตถุประสงค์และการจัดรูปองค์การซึ่งไม่แสวงหากำไร การจัดการทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจประเภทนี้ การวางแผนการควบคุมและการงบประมาณ การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รหัสวิชา : 663335
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis)

ขอบเขตของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ คุณสมบัติของหลักทรัพย์ ลำดับขั้นของการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ การคาดคะเนกำไรสุทธิและเงินปันผล ทฤษฎีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์

รหัสวิชา : 663343
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน (Commercial Bank and Other Financial Institution Management)

วิวัฒนาการของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โครงสร้างและระบบการธนาคารพาณิชย์ กฎระเบียบและการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ หน้าที่ในการรับฝากเงินและการให้สินเชื่อ เช็คและระบบการหักบัญชีระหว่างธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนศึกษาถึงสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาดเงิน โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านโครงสร้าง หน้าที่ และวิธีการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ นโยบายและปัญหาการธนาคาร การดำเนินงานธนาคารและการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินต่าง ๆ ศึกษากรณีตัวอย่าง

รหัสวิชา : 663352
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ (Finance for Entrepreneur in International Business)

โครงสร้างและการบริหารการเงินที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ ในด้านการจัดตั้ง การวางแผน การควบคุม และกรยุทธ์ต่าง ๆ รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับองค์กรและบริษัทข้ามชาติ

รหัสวิชา : 663361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Finance)

แหล่งที่มาและวิธีการจัดหาเงินทุนเพื่อการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการวางแผนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน ตลอดจนแนวคิดและปัจจัยต่อ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รหัสวิชา : 663362
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน (Asset Evaluation of Financial)

หลักวิธีการและแนวทางของสถาบันการเงิน การตรวจสอบสภาพสินทรัพย์ การประเมินราคาสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 663373
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกันสังคม (Social Security)

ประวัติของการประกันสังคม ความแตกต่างระหว่างการประกันสังคมกับการประกันประเภทของการประกันสังคม ประโยชน์ทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม

รหัสวิชา : 663381
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินบุคคล (Personal Finance)

เทคนิคการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินบุคคล โดยการทำงบประมาณ การซื้อด้วยเงินสด เงินเชื่อ การประกันภัย การออม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ การวางแผนทางการเงินเมื่อครบเกษียณอายุการทำงาน การเลือกใช้แหล่งเงินทุน การจัดสรรการใช้เงินในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อการยกมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของผู้ศึกษาเอง และยังสามารถให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินให้แก่บุคคลอื่น โดยสอดคล้องต่อจรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 663413
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Research and Financial Feasibility Study)

หลักเบื้องต้นและวิธีการวิจัยโดยทั่วไปและเลือกปัญหาทางการเงินที่น่าสนใจ ในขณะนั้นมาทำการวิจัยตลอดจนทำรายงานผลการวิจัยและเสนอรายงานการวิจัย โดยพึงยึดประเด็นทางจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วงจรการพัฒนาโครงการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการ โดยจะเน้นทางด้านการเงิน ตั้งแต่ขนาดการลงทุน การคาดการณ์กระแสเงินสด การจัดทำงบการเงินล่วงหน้า การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การประเมินผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งโครงการอิสระและโครงการที่สัมพันธ์กัน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโครงการ การวิเคราะห์ Sensitivity Analysis และความเสี่ยงอื่น ๆ ตลอดจนผลกระทบของโครงการต่อสังคม โดยต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ

รหัสวิชา : 663417
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาทางการเงิน (Seminar in Financial Management)

ปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารการเงินโดยใช้กรณีศึกษา หรือศึกษาปัญหาจากเหตุการณ์จริงในสภาวการณ์นั้น หรือศึกษาหัวข้อที่เป็นความต้องการซึ่งคณะฯ ได้กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ

รหัสวิชา : 663418
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ (Professional Ethics)

ความสำคัญของจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบการปฏิบัติพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาท หน้าที่ของตนและหน่วยงานที่ควบคุมดูแล การมีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่และการปฏิบัติในการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง และความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ

รหัสวิชา : 663426
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการเงินสำหรับการร่วมทุนและการควบรวมกิจการ (Finance Management for Joint Venture and Merger and Acquisition)

วิธีการและการดำเนินการร่วมกิจการในรูปแบบต่าง ๆ ลักษณะเงื่อนไขสัญญา ข้อตกลงการประเมินมูลค่า การเสนอราคา การเจรจาต่อรอง และข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ

รหัสวิชา : 668201
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
โปรแกรมประยุกต์สำหรับการจัดการธุรกิจ (Software Application for Business Management)

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณอิเลคโทรนิกส์ โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล การจัดทำสารสนเทศประกอบการจัดการธุรกิจ การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ

รหัสวิชา : 668311
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (Management Information Systems)

ความหมาย บทบาทของระบบสารสนเทศต่อการจัดการธุรกิจ ชนิดต่างๆของระบบสารสนเทศที่ใช้ในกิจการ แนวคิด เครื่องมือต่างๆในการจัดการฐานข้อมูลของกิจการ การพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ แนวโน้มของธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ จริยธรรม ความปลอดภัยในสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 668316
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning System)

ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (อีอาร์พี) หลักการในการจัดหาระบบอีอาร์พี การประยุกต์ระบบให้เข้ากับองค์กร การเลือกใช้ระบบอีอาร์พี การปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาความสำเร็จในการปรับใช้อีอาร์พีเข้ากับองค์กร การเรียนรู้และฝึกฝนซอฟท์แวร์อีอาร์พีที่เป็นที่นิยมในท้องตลาด

2.4 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา : 663391
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ (Preparation for Careers)

เตรียมความพร้อมนิสิตด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การทำงานจริง การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการอารมณ์ ความเครียด การเขียนประวัติย่อ การสมัคร การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 663491
หน่วยกิต : 6(0-0-40)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพ ตามความเชี่ยวชาญ ตามข้อกำหนดกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน