ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) (ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร ถิ่นบางเตียว * ปร.ด. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข ร.ด. (รัฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
อาจารย์ สกฤติ อิสริยานนท์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกริก (2554)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 673898
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

จุดมุ่งหมายของการเขียนดุษฎีนิพนธ์ คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการภายใต้การให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เรียนจะต้องแสดงศักยภาพทางวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณูปการต่อความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง ด้วยการศึกษาวิจัยโดยตนเอง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพา

1 วิชาปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 673704
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเมืองและการบริหารจัดการ (Politics and Governance)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของรัฐศาสตร์ ทั้งด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ผู้อยู่ใต้การปกครอง รัฐ รัฐบาล และประชาชน พัฒนาการความคิดทางทฤษฎีในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเด็นร่วมสมัย โดยเชื่อมโยงความรู้ของโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก ในการแก้ไขปัญหาและการเสนอทางเลือกที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 673705
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจและการเมือง (History Thoughts of Economic and Politics)

ประวัติความคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองของนักคิดและสำนักต่างๆ เช่น คาร์ล มาร์กซ์ อดัม สมิท เดวิด ริคาโด จอห์น เมนาร์ด เคนส์ สำนักทางเลือกสาธารณะ สำนักสถาบันนิยม สำนักทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีระบบโลก เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมือง

2 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 673752
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาสังคมศาสตร์และแนวการวิเคราะห์การเมือง (Philosophy of Social Science and Approach to political analysis)

พัฒนาการของวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ สำนักความคิดหลักในปรัชญาสังคมศาสตร์ อาทิ ปฏิฐานนิยม การตีความทางสังคม และสัจนิยม ปัญหาระดับและหน่วยในการวิเคราะห์สังคม ได้แก่ ปัจเจกชนนิยม องค์รวม โครงสร้างและผู้กระทำการ รวมถึงพหุนิยมทางวิธีวิทยา การวิเคราะห์การเมืองจากแนวทางต่าง ๆ ที่มีฐานปรัชญาสังคมศาสตร์ที่แตกต่างกัน

รหัสวิชา : 673768
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีสังคมวิทยา (Theories of Political Economy and Sociological Theory)

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการสำนักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์การเมือง ปัญหาสำคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียวและความยั่งยืน การวิเคราะห์ทุนนิยมสมัยใหม่และเศรษฐกิจโลก การวิเคราะห์อำนาจ ความรู้ และชนชั้น แนววิเคราะห์โพสต์โมเดิร์นและวาทกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์การเมืองกับทฤษฎีสังคมแนววิพากษ์

รหัสวิชา : 673772
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (Advanced Research Methodology in Political Economy and Governance)

หลักการ วิธีการ และเทคนิคการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ วิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ กระบวนการวิจัยเชิงบูรณาการ วิธีวิทยาสำหรับการกำหนดแบบแผนการวิจัยหลายรูปแบบ วิธีวิทยาแบบผสมผสาน สถิติขั้นสูง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และจริยธรรมการวิจัย

รหัสวิชา : 673853
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บูรณาการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อม (Integral Studies for Social Change and Environment)

แนวคิดหลักเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้ในองค์รวมของเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรณาการศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงสังคม โลกาภิวัตน์และโลกที่ไม่เสมอภาคกัน ลัทธิเสรีนิยมใหม่และอุดมการณ์ตลาดเสรี ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์และวัฒนธรรมของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ปัญหาความยากจนของโลก วิกฤตการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในยุคโลกร้อน นิเวศวิทยาการเมืองว่าด้วยมลภาวะ เศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยั่งยืน ปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความชอบธรรมทางการเมือง ทุนนิยมโลก ทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

รหัสวิชา : 673889
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (Seminar on Dissertation Proposal of Political Economy and Governance)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวิจัยและการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ เนื้อหาและหัวข้อของการสัมมนาถูกปรับให้เป็นไปตามความต้องการของนิสิต จุดเน้นของการสัมมนาได้แก่ การสำรวจและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการเพื่อค้นหาช่องว่างของความรู้และการตั้งคำถามการวิจัย สร้างเครื่องมือและออกแบบวิจัยสมัยใหม่ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ การสร้างกรอบแนวคิดที่จะใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

3 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 673829
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (Seminar on Qualitative Research Action in Political Economy and Governance)

แนวคิดพื้นฐาน ปรัชญาการวิจัย และวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ การตั้งคำถามวิจัยที่มีคุณูปการทางวิชาการ การค้นคว้าวรรณกรรม การสำรวจผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล ศึกษาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อทำความเข้าใจถึงการวิจัยแนวทฤษฎีฐานราก การวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณนา การวิจัยทางประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

รหัสวิชา : 673834
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการการวิจัยเชิงปริมาณในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (Seminar on Quantitative Research Action in Political Economy and Governance)

แนวคิดพื้นฐาน ปรัชญาการวิจัย และวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ เพื่อทำความเข้าใจถึงการตั้งคำถามวิจัยที่มีคุณูปการทางวิชาการ การค้นคว้าวรรณกรรม การสำรวจผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา สมมติฐาน การวัดตัวแปร เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การนำเสนอรายงาน และการอภิปรายผล ศึกษาตัวอย่างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองในระดับก้าวหน้า

รหัสวิชา : 673835
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาโลกาภิบาลโลก (Seminar on Global Governance)

โลกาภิบาลโลกในฐานะปฎิสัมพันธ์ทางการเมืองของตัวแสดงข้ามชาติ การจัดการสถาบัน กลไก ความสัมพันธ์ และกระบวนการโลกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างรัฐ ตลาด พลเมือง และองค์ระหว่างรัฐหรือไม่ใช่รัฐ การวิเคราะห์มโนทัศน์โลกาภิบาลโลกกับปรากฏการณ์ระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศหรือของภูมิภาค

รหัสวิชา : 673845
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนานโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการ (Seminar on Public Policy and Governance)

แนวคิดทฤษฎี และหลักการในการวิเคราะห์นโยบาย กระบวนการกำหนดนโยบาย นโยบายสาธารณะ กับบริบททางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม บทบาทของผู้นำทางการเมือง และสถาบันทางสังคม การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย นโยบายสาธารณะในสถานการณ์วิกฤต ทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่และผลกระทบต่อการคิดใหม่ทางทฤษฎีนโยบายสาธารณะ ประชาสังคม พื้นที่สาธารณะและนโยบายสาธารณะจากข้างล่าง

รหัสวิชา : 673854
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองโลกขั้นสูง (Seminar on Advance Global Political Economy)

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโลกฝ่ายเหนือและโลกฝ่ายใต้ ทฤษฎีใหม่ว่าด้วยจักรวรรดินิยม การครอบงำของบรรษัทข้ามชาติทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ทฤษฎีโลกาภิวัตน์ และกระแสการต่อต้านจากท้องถิ่น เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องทุนนิยม พัฒนาการและวิกฤตของระบบทุนนิยม การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของทุนนิยม โลกาภิวัตน์ทางการเงิน และวิกฤตเศรษฐกิจโลก การเคลื่อนไหวสังคมต่อต้านทุนนิยมโลก

รหัสวิชา : 673855
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนารัฐ เศรษฐกิจ และสังคม ในภูมิภาคอาเซียน (Seminar on State, Economy and Society in ASEAN)

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ เศรษฐกิจ และสังคมของสำนักคิดหลักในเศรษฐศาสตร์การเมืองพัฒนาการของรัฐ ประชาสังคม และประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก พัฒนาการของรัฐ และประชาสังคมในอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุนนิยม และประชาสังคมในบริบทประชาธิปไตยของอาเซียน โลกาภิวัตน์และผลกระทบต่ออาเซียน มหาอำนาจและปัญหาความมั่นคงของภูมิภาค อนาคตของการพัฒนาอาเซียน

รหัสวิชา : 673856
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศไทย (Seminar on History of Economy and Politics in Thailand)

วิวัฒนาการเศรษฐกิจการเมือง และการปกครองไทย การวิเคราะห์แนววิวัฒนาการกับเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบประวัติศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมือง อุดมการณ์เศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง ระบบทุนนิยมโลก และโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมการเมืองไทย อนาคตของเศรษฐกิจการเมืองไทย

รหัสวิชา : 673857
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น (Seminar on Local Political Economy)

แนวคิด และทฤษฎีของสำนักคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชุมชนท้องถิ่น เช่น ทฤษฎี มาร์กซิสต์ หรือ ทฤษฎีอนาธิปัตย์นิยม แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมและสังคม เป็นต้น รวมถึงการเมืองเรื่องพื้นที่ เครือข่ายโครงสร้างอำนาจ สิทธิชุมชนท้องถิ่น การจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น รวมถึงการเคลื่อนไหวทางด้านชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ พัฒนาการของทุนนิยมในท้องถิ่น ความแตกต่างหลากหลายเกี่ยวกับชุมชนในชนบทในมิติเศรษฐกิจการเมือง และวัฒนธรรม การเคลื่อนไหวทางสังคม และการเมืองการปกครองในชุมชนท้องถิ่นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมของชุมชนท้องถิ่นเขตต่าง ๆ และระหว่างเศรษฐกิจการเมืองระดับท้องถิ่นกับระดับชาติ ตลอดจนความสัมพันธ์เชิงอำนาจในท้องถิ่น

รหัสวิชา : 673858
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการเคลื่อนไหวสังคมและการจัดการความขัดแย้ง (Seminar on Social Movements and Conflict Management)

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง รูปแบบและพัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างรัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาชนในสังคมไทย ความขัดแย้งและการก่อเกิดขบวนการทางสังคม การจัดองค์กรและอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวทางสังคม ขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่และรูปแบบเก่า การจัดการความขัดแย้งในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นภาคตะวันออก

รหัสวิชา : 673859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องเพศสภาพ (Seminar on Political Economy of Gender)

เศรษฐศาสตร์การเมืองเกี่ยวกับเพศสภาพของสำนักต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างหญิง-ชายในระบบเศรษฐกิจการเมือง วิวัฒนาการบทบาทของหญิงในระบบทุนนิยม ความสัมพันธ์เชิงอำนาจและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างหญิง-ชาย การก่อตัวของการต่อสู้ทางการเมืองของสตรีนิยม ขบวนการทางสังคมเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของสตรี

4 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 673998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

จุดมุ่งหมายของการเขียนดุษฎีนิพนธ์ คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการภายใต้การให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพา