ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ ชาวต่างประเทศ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 120 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ นนทชา คัยนันทน์
อาจารย์ เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ กศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2534)
อาจารย์ ศริญญา ขวัญทอง อ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คุณจักร์ กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2522)
อาจารย์ อภิรักษ์ ชัยปัญหา อ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1.1 ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานกำหนดให้เรียน2รายวิชา

Course codes : 222101
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 222102
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 222103
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 3

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง

1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพกำหนดให้เรียน1รายวิชา

Course codes : 222201
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทาง ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ

Course codes : 228101
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

Course codes : 228102
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

Course codes : 262213
Credit : 3(3-0-6)
สังคมและวัฒนธรรมไทย

ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย การจัดระเบียบและโครงสร้างสังคม ความสำคัญ หน้าที่และบทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทย ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของสังคมไทย และแนวทางการอยู่รอดของสังคมไทย

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Course codes : 302102
Credit : 2(2-0-4)
คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Course codes : 309101
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการและควบคุมผลกระทบของการท่องเที่ยวในระบบนิเวศทางทะเล โดยเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.5 วิชาคอมพิวเตอร์

Course codes : 885101
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 850101
Credit : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

Course codes : 850102
Credit : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

Course codes : 850103
Credit : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

Course codes : 850104
Credit : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

Course codes : 850105
Credit : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

Course codes : 850106
Credit : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

Course codes : 850107
Credit : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

Course codes : 850108
Credit : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

Course codes : 850109
Credit : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

Course codes : 850110
Credit : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

Course codes : 850111
Credit : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

Course codes : 850112
Credit : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

Course codes : 850113
Credit : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

Course codes : 850114
Credit : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

Course codes : 850115
Credit : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

Course codes : 850116
Credit : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

Course codes : 850117
Credit : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

Course codes : 850118
Credit : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

Course codes : 850119
Credit : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

Course codes : 850120
Credit : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

Course codes : 850121
Credit : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

Course codes : 850122
Credit : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

Course codes : 850123
Credit : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

Course codes : 850124
Credit : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

Course codes : 850125
Credit : 0(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

1.6.2 กลุ่มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม(1.6.2,1.6.3,1.6.4)รวมไม่น้อยกว่า4หน่วยกิต

Course codes : 107104
Credit : 2(1-3-2)
การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา

หลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต หลักการวิปัสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 107108
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะการทำงานอย่างเป็นสุข

แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นประสบการณ์มนุษย์ วิถีแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งตนอย่างสมดุลและกลมกลืนตามจริงในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ด้วยความเข้าใจในความหมายของความสุขและความสำเร็จที่แท้จริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญงอกงาม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 245107
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล

บทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ มาตรฐานความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ ความสามารถในการแสวงหา และทักษะการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ และจริยธรรมทางสารสนเทศ

Course codes : 414202
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมาย ความสำคัญ อิทธิพลของความเครียดที่มีต่อการดำรงชีวิต หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด การประเมินความเครียดด้วยตนเอง ความสำคัญของอารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนที่สัมพันธ์กับความเครียด การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การฝึกประสบการณ์การผ่อนคลายความเครียด การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

1.6.3 กลุ่มปรัชญา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม(1.6.2,1.6.3,1.6.4)รวมไม่น้อยกว่า4หน่วยกิต

Course codes : 257102
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 402403
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

1.6.4 กลุ่มตรรกะและการพัฒนาความคิด ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม(1.6.2,1.6.3,1.6.4)รวมไม่น้อยกว่า4หน่วยกิต

Course codes : 265503
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย วิธีการคิด คุณค่าของการคิด และการใช้ปัญญาหาเหตุผล การนำทักษะการคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

2.1.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 228111
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการเขียน

หลักการเขียน และฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อให้เกิดทักษะด้านการใช้ถ้อยคำ การเรียบเรียงประโยค การเรียบเรียงข้อความ การเขียนอธิบาย การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนพรรณนา การเขียนประวัติส่วนตัว การจดบันทึก การจดบันทึกการประชุม และการเขียนหนังสือราชการ

Course codes : 228115
Credit : 3(3-0-6)
การสนทนาภาษาไทย1

การสนทนาโต้ตอบภาษาไทยในสถาการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

Course codes : 228116
Credit : 3(3-0-6)
การสนทนาภาษาไทย2

การสนทนาโต้ตอบอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ และข่าวสารต่างๆทั้งนี้ด้วยความเข้าใจประเด็นสำคัญ และความสามารถในการวอเคราะห์สาร

Course codes : 228141
Credit : 2(2-0-4)
สัทวิทยาภาษาไทย

เสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และสัทสัมพันธ์ในการพูดภาษาไทย และการถ่ายทอดเสียงด้วยสัทอักษร

Course codes : 228181
Credit : 2(2-0-4)
ไทยศึกษา

บูรณาการองค์ความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองไทย กับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย

Course codes : 228216
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการอ่าน

หลักและวิธีอ่านชนิดต่าง ๆ ทักษะการอ่านออกเสียง การอ่านในใจ เพื่อรู้และเข้าใจความหมาย รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 228316
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการฟัง – พูด

ทักษะการฟัง เพื่อวิเคราะห์และตีความสารประเภทต่าง ๆ และพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ได้ฟัง

Course codes : 228322
Credit : 3(3-0-6)
ลักษณะภาษาไทย

ลักษณะภาษาไทยทั้งลักษณะสำคัญและลักษณะเฉพาะ เช่น ระบบเสียง อักขรวิธี คำและโครงสร้างของคำ การสร้างคำ การจำแนกคำ ชนิด และโครงสร้างของวลีและประโยค และการใช้ถ้อยคำ

Course codes : 228414
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการอ่าน

การอ่านวิเคราะห์ และตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ

Course codes : 228423
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการเขียน

ทักษะการเขียนร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ และทักษะการเขียนร้อยกรองอย่างง่าย

2.1.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 228113
Credit : 3(3-0-6)
การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

การสนทนาโดยใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

Course codes : 228114
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย

อักษรไทย การประสมคำ โครงสร้างประโยคพื้นฐาน การอ่าน การเขียน และความเข้าใจลักษณะของภาษาไทย

Course codes : 228117
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการสรุปความ

หลักและทักษะการสรุปความสามารถประเภทต่างๆจากการฟังและการอ่าน

Course codes : 228212
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาการ

รูปแบบ หลักการเขียนเชิงวิชาการ การใช้ภาษาวิชาการ ฝึกปฏิบัติการเขียน และนำเสนอผลงานเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ

Course codes : 228214
Credit : 2(1-2-3)
การอ่านออกเสียง

หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การใช้เสียงให้สอดคล้องกับชนิดของสาร และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางภาษา

Course codes : 228217
Credit : 3(3-0-6)
การพูดทางธุรกิจ

ความรู้และทักษะการพูดแบบต่าง ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจ

Course codes : 228221
Credit : 2(1-2-3)
การพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์

คำสั่งภาษาไทยเพื่อการพิมพ์คอมพิวเตอร์และการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทยโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 228234
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

ระบบเสียง ระบบคำ วากยสัมพันธ์ และความหมายของคำในภาษาไทย

Course codes : 228241
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาพูดกับภาษาเขียน

ลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียน ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน การใช้ภาษาในระดับต่าง ๆ และการเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียน

Course codes : 228242
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว

ถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว การทำหน้าที่มัคคุเทศก์ การบรรยาย สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Course codes : 228268
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทย

แนวคิด ประเภท เนื้อหาและรูปแบบการประพันธ์ของวรรณคดีไทยในสมัยต่าง ๆ

Course codes : 228271
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมปัจจุบัน

พัฒนาการ ประเภท และองค์ประกอบของวรรณกรรมปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมปัจจุบันกับสังคม ฝึกวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมปัจจุบันประเภทต่างๆ

Course codes : 228311
Credit : 2(2-0-4)
การเขียนสารคดี

หลักการเขียน และรูปแบบการเขียนสารคดี การใช้ภาษาในการเขียนสารคดี และฝึกเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ

Course codes : 228312
Credit : 2(2-0-4)
การเขียนทางธุรกิจ

หลักการเขียนและรูปแบบการเขียนทางธุรกิจ การใช้ภาษาทางธุรกิจ และฝึกทักษะการเขียนเอกสารที่ใช้ในวงการธุรกิจ

Course codes : 228314
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะทางภาษาเพื่องานการประชุม

หลักการ วิธีการ และองค์ประกอบของการประชุม การสัมมนา และการฝึกอบรม ประเภทต่าง ๆ ฝึกกล่าวแสดงความคิดเห็น ฝึกเขียนรายงานการประชุม และฝึกจัดการประชุม

Course codes : 228315
Credit : 2(2-0-4)
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

หลักการเขียนและฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และกลวิธีการใช้ภาษาโฆษณา

Course codes : 228327
Credit : 2(2-0-4)
การอ่านหนังสือพิมพ์ 1

ความหมายและประเภทของหนังสือพิมพ์ องค์ประกอบของหนังสือพิมพ์ไทย ภาษาหนังสือพิมพ์ การสรุปความจากข่าวและคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์

Course codes : 228328
Credit : 2(2-0-4)
การอ่านหนังสือพิมพ์ 2

การอ่านข่าวและคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์เพื่อจับใจความ วิเคราะหื ตีความและแสดงความคิดเห็น

Course codes : 228333
Credit : 2(2-0-4)
ภาษากับวัฒนธรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม การใช้ภาษาที่สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ ระบบความคิด ความเชื่อ ปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรม

Course codes : 228334
Credit : 2(2-0-4)
ภาษากับสังคม

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วิเคราะห์การใช้ภาษาที่แตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยทางสังคม

Course codes : 228337
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยระดับสูง 1

การฟังและการอ่านเพื่อจับใจความ การพูดแนะนำตัว การพูดให้ความรู้ การเขียนสรุปความ และการเขียนอธิบาย โดยใช้ภาษาระดับกึ่งทางการและทางการ

Course codes : 228341
Credit : 2(2-0-4)
สำนวนไทย

ที่มา ประเภท ลักษณะ ความหมายและปริบทของสำนวนไทย

Course codes : 228342
Credit : 2(2-0-4)
มิติวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อบันเทิง

ความเข้าใจวัฒนธรรมไทยด้านต่าง ๆ ผ่านสื่อบทเพลง ภาพยนตร์ และวรรณกรรม

Course codes : 228366
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีไทย 1

ประวัติความเป็นมา ผู้แต่ง จุดมุ่งหมาย รูปแบบ เนื้อหา และคุณค่าของวรรณคดีไทยเรื่องเด่นสมัยสุโขทัย อยุธยา และธนบุรี ลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยแต่ละสมัย และพัฒนาการของวรรณคดีไทยทั้งสามสมัย

Course codes : 228367
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีไทย 2

ประวัติความเป็นมา ผู้แต่ง จุดมุ่งหมาย รูปแบบ เนื้อหา และคุณค่า ของวรรณคดีไทยเรื่องเด่นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและรัตนโกสินทร์หลังได้รับอิทธิพลตะวันตก ลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยแต่ละสมัย และพัฒนาการของวรรณคดีไทยทั้งสองสมัย

Course codes : 228392
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาภาษาสื่อสารมวลชน

ลักษณะของภาษาที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนทุกประเภทในด้านการใช้ถ้อยคำ คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค และการเรียบเรียงข้อความ

Course codes : 228435
Credit : 2(2-0-4)
คำยืมในภาษาไทย

คำในภาษาไทยปัจจุบันที่ยืมมาจากภาษาอื่น พิจารณาประวัติการยืม ลักษณะการเปลี่ยนแปลง และอิทธิพลของคำเหล่านี้ที่มีต่อภาษาไทย ทั้งในด้านระบบเสียงและระบบไวยากรณ์

Course codes : 228436
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยระดับสูง 2

การฟังและอ่านเพื่อวิเคราะห์และตีความ การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น โดยการใช้ภาษาระดับทางการ

Course codes : 228441
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาเฉพาะกิจ

ความหมายและลักษณะของภาษาเฉพาะกิจประเภทต่างๆรูปแบบและลีลาการใช้ภาษาเฉพาะกิจ ฝึกวิเคราะห์ลักษณะเด่นและความแตกต่างของภาษาเฉพาะกิจแต่ละประเภท

Course codes : 228442
Credit : 2(2-0-4)
การแปลภาษาล่าม

กลวิธีการแปลแบบล่าม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการแปลแบบล่ามและฝึกปฏิบัติ

Course codes : 228453
Credit : 2(2-0-4)
ปัญหาการใช้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศ

ปัญหาในการใช้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศ ด้านการออกเสียง การใช้คำ และโครงสร้างของประโยค ตลอดจนหาแนวทางแก้ไข

Course codes : 228454
Credit : 3(3-0-6)
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ทฤษฎี และวิธีสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 228475
Credit : 2(2-0-4)
วรรณกรรมปริทัศน์

เลือกปริทัศน์วรรณกรรมบางเรื่องตามความสนใจของผู้เรียน