ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ ชาวต่างประเทศ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 120 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ นนทชา คัยนันทน์
อาจารย์ เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ กศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2534)
อาจารย์ ศริญญา ขวัญทอง อ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คุณจักร์ กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2522)
อาจารย์ อภิรักษ์ ชัยปัญหา อ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1.1 ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานกำหนดให้เรียน2รายวิชา

รหัสวิชา : 222101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1 (English I)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 222102
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2 (English II)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 222103
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 3 (English III)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง

1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพกำหนดให้เรียน1รายวิชา

รหัสวิชา : 222201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (English for Humanities and Social Sciences)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทาง ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ

รหัสวิชา : 228101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 228102
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ (Art of Speaking and Presentation)

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 262213
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture)

ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย การจัดระเบียบและโครงสร้างสังคม ความสำคัญ หน้าที่และบทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทย ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของสังคมไทย และแนวทางการอยู่รอดของสังคมไทย

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 302102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน (Mathematics for Daily Life)

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 309101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการและควบคุมผลกระทบของการท่องเที่ยวในระบบนิเวศทางทะเล โดยเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.5 วิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 885101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (Information Technology in Daily Life)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 850101
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (Weight Training for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

รหัสวิชา : 850102
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walking and Jogging for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

รหัสวิชา : 850103
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Football for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

รหัสวิชา : 850104
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

รหัสวิชา : 850105
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

รหัสวิชา : 850106
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

รหัสวิชา : 850107
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (Futsal for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

รหัสวิชา : 850108
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ (Handball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

รหัสวิชา : 850109
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

รหัสวิชา : 850110
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

รหัสวิชา : 850111
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Soft Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

รหัสวิชา : 850112
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

รหัสวิชา : 850113
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ (Muay Thai for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

รหัสวิชา : 850114
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ (Krabi Krabong for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

รหัสวิชา : 850115
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ (Takraw for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

รหัสวิชา : 850116
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ (Martial Art for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

รหัสวิชา : 850117
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ (Taekwando for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

รหัสวิชา : 850118
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ (Bowling for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

รหัสวิชา : 850119
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ (Petangue for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

รหัสวิชา : 850120
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

รหัสวิชา : 850121
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ (Aerobic Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

รหัสวิชา : 850122
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

รหัสวิชา : 850123
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

รหัสวิชา : 850124
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ (Woodball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

รหัสวิชา : 850125
หน่วยกิต : 0(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ (Chairball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

1.6.2 กลุ่มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม(1.6.2,1.6.3,1.6.4)รวมไม่น้อยกว่า4หน่วยกิต

รหัสวิชา : 107104
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา (Mindfulness Cultivation for Wisdom)

หลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต หลักการวิปัสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 107108
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะการทำงานอย่างเป็นสุข (Art of Working for Happiness)

แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นประสบการณ์มนุษย์ วิถีแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งตนอย่างสมดุลและกลมกลืนตามจริงในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ด้วยความเข้าใจในความหมายของความสุขและความสำเร็จที่แท้จริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญงอกงาม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 245107
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล (Information Literacy in the Digital Age)

บทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ มาตรฐานความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ ความสามารถในการแสวงหา และทักษะการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ และจริยธรรมทางสารสนเทศ

รหัสวิชา : 414202
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมาย ความสำคัญ อิทธิพลของความเครียดที่มีต่อการดำรงชีวิต หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด การประเมินความเครียดด้วยตนเอง ความสำคัญของอารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนที่สัมพันธ์กับความเครียด การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การฝึกประสบการณ์การผ่อนคลายความเครียด การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

1.6.3 กลุ่มปรัชญา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม(1.6.2,1.6.3,1.6.4)รวมไม่น้อยกว่า4หน่วยกิต

รหัสวิชา : 257102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 402403
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

1.6.4 กลุ่มตรรกะและการพัฒนาความคิด ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม(1.6.2,1.6.3,1.6.4)รวมไม่น้อยกว่า4หน่วยกิต

รหัสวิชา : 265503
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย วิธีการคิด คุณค่าของการคิด และการใช้ปัญญาหาเหตุผล การนำทักษะการคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

2.1.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 228111
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการเขียน (Writing Skills)

หลักการเขียน และฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อให้เกิดทักษะด้านการใช้ถ้อยคำ การเรียบเรียงประโยค การเรียบเรียงข้อความ การเขียนอธิบาย การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนพรรณนา การเขียนประวัติส่วนตัว การจดบันทึก การจดบันทึกการประชุม และการเขียนหนังสือราชการ

รหัสวิชา : 228115
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสนทนาภาษาไทย1 (Thai Conversation I)

การสนทนาโต้ตอบภาษาไทยในสถาการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 228116
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสนทนาภาษาไทย2 (Thai Conversation II)

การสนทนาโต้ตอบอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ และข่าวสารต่างๆทั้งนี้ด้วยความเข้าใจประเด็นสำคัญ และความสามารถในการวอเคราะห์สาร

รหัสวิชา : 228141
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัทวิทยาภาษาไทย (Thai Phonology)

เสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และสัทสัมพันธ์ในการพูดภาษาไทย และการถ่ายทอดเสียงด้วยสัทอักษร

รหัสวิชา : 228181
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ไทยศึกษา (Thai Studies)

บูรณาการองค์ความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองไทย กับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย

รหัสวิชา : 228216
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการอ่าน (Reading Skill)

หลักและวิธีอ่านชนิดต่าง ๆ ทักษะการอ่านออกเสียง การอ่านในใจ เพื่อรู้และเข้าใจความหมาย รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 228316
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการฟัง – พูด (Development of Listening and Speaking Skill)

ทักษะการฟัง เพื่อวิเคราะห์และตีความสารประเภทต่าง ๆ และพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ได้ฟัง

รหัสวิชา : 228322
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ลักษณะภาษาไทย (Characteristics of the Thai Language)

ลักษณะภาษาไทยทั้งลักษณะสำคัญและลักษณะเฉพาะ เช่น ระบบเสียง อักขรวิธี คำและโครงสร้างของคำ การสร้างคำ การจำแนกคำ ชนิด และโครงสร้างของวลีและประโยค และการใช้ถ้อยคำ

รหัสวิชา : 228414
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการอ่าน (Development of Reading Skill)

การอ่านวิเคราะห์ และตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ

รหัสวิชา : 228423
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการเขียน (Development of Writing Skill)

ทักษะการเขียนร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ และทักษะการเขียนร้อยกรองอย่างง่าย

2.1.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 228113
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน (Thai Conversation for Everyday Life)

การสนทนาโดยใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 228114
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย (Introduction to the Thai Language)

อักษรไทย การประสมคำ โครงสร้างประโยคพื้นฐาน การอ่าน การเขียน และความเข้าใจลักษณะของภาษาไทย

รหัสวิชา : 228117
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการสรุปความ (Summary Skills)

หลักและทักษะการสรุปความสามารถประเภทต่างๆจากการฟังและการอ่าน

รหัสวิชา : 228212
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)

รูปแบบ หลักการเขียนเชิงวิชาการ การใช้ภาษาวิชาการ ฝึกปฏิบัติการเขียน และนำเสนอผลงานเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 228214
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การอ่านออกเสียง (Oral Reading)

หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การใช้เสียงให้สอดคล้องกับชนิดของสาร และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางภาษา

รหัสวิชา : 228217
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพูดทางธุรกิจ (Business Speaking)

ความรู้และทักษะการพูดแบบต่าง ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 228221
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (Word Processing in Thai)

คำสั่งภาษาไทยเพื่อการพิมพ์คอมพิวเตอร์และการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทยโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 228234
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (Thai Linguistics for Foreigner)

ระบบเสียง ระบบคำ วากยสัมพันธ์ และความหมายของคำในภาษาไทย

รหัสวิชา : 228241
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาพูดกับภาษาเขียน (Spoken and Written Language)

ลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียน ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน การใช้ภาษาในระดับต่าง ๆ และการเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียน

รหัสวิชา : 228242
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว (Thai for Tourism)

ถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว การทำหน้าที่มัคคุเทศก์ การบรรยาย สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

รหัสวิชา : 228268
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทย (Foundation of Thai Literature)

แนวคิด ประเภท เนื้อหาและรูปแบบการประพันธ์ของวรรณคดีไทยในสมัยต่าง ๆ

รหัสวิชา : 228271
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณกรรมปัจจุบัน (Contemporary Literature)

พัฒนาการ ประเภท และองค์ประกอบของวรรณกรรมปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมปัจจุบันกับสังคม ฝึกวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมปัจจุบันประเภทต่างๆ

รหัสวิชา : 228311
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเขียนสารคดี (Non-Fiction Writing)

หลักการเขียน และรูปแบบการเขียนสารคดี การใช้ภาษาในการเขียนสารคดี และฝึกเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ

รหัสวิชา : 228312
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเขียนทางธุรกิจ (Business Writing)

หลักการเขียนและรูปแบบการเขียนทางธุรกิจ การใช้ภาษาทางธุรกิจ และฝึกทักษะการเขียนเอกสารที่ใช้ในวงการธุรกิจ

รหัสวิชา : 228314
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะทางภาษาเพื่องานการประชุม (Language Skills for Conference)

หลักการ วิธีการ และองค์ประกอบของการประชุม การสัมมนา และการฝึกอบรม ประเภทต่าง ๆ ฝึกกล่าวแสดงความคิดเห็น ฝึกเขียนรายงานการประชุม และฝึกจัดการประชุม

รหัสวิชา : 228315
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Writing for Public Relations)

หลักการเขียนและฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และกลวิธีการใช้ภาษาโฆษณา

รหัสวิชา : 228327
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านหนังสือพิมพ์ 1 (Newspaper Reading I)

ความหมายและประเภทของหนังสือพิมพ์ องค์ประกอบของหนังสือพิมพ์ไทย ภาษาหนังสือพิมพ์ การสรุปความจากข่าวและคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์

รหัสวิชา : 228328
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านหนังสือพิมพ์ 2 (Newspaper Reading II)

การอ่านข่าวและคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์เพื่อจับใจความ วิเคราะหื ตีความและแสดงความคิดเห็น

รหัสวิชา : 228333
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษากับวัฒนธรรม (Language and Culture)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม การใช้ภาษาที่สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ ระบบความคิด ความเชื่อ ปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 228334
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษากับสังคม (Language and Society)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วิเคราะห์การใช้ภาษาที่แตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยทางสังคม

รหัสวิชา : 228337
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาไทยระดับสูง 1 (Advanced Thai I)

การฟังและการอ่านเพื่อจับใจความ การพูดแนะนำตัว การพูดให้ความรู้ การเขียนสรุปความ และการเขียนอธิบาย โดยใช้ภาษาระดับกึ่งทางการและทางการ

รหัสวิชา : 228341
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สำนวนไทย (Thai Idioms)

ที่มา ประเภท ลักษณะ ความหมายและปริบทของสำนวนไทย

รหัสวิชา : 228342
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มิติวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อบันเทิง (Thai Cultural Dimension through Entertainment Media)

ความเข้าใจวัฒนธรรมไทยด้านต่าง ๆ ผ่านสื่อบทเพลง ภาพยนตร์ และวรรณกรรม

รหัสวิชา : 228366
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณคดีไทย 1 (Thai Literature I)

ประวัติความเป็นมา ผู้แต่ง จุดมุ่งหมาย รูปแบบ เนื้อหา และคุณค่าของวรรณคดีไทยเรื่องเด่นสมัยสุโขทัย อยุธยา และธนบุรี ลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยแต่ละสมัย และพัฒนาการของวรรณคดีไทยทั้งสามสมัย

รหัสวิชา : 228367
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณคดีไทย 2 (Thai Literature II)

ประวัติความเป็นมา ผู้แต่ง จุดมุ่งหมาย รูปแบบ เนื้อหา และคุณค่า ของวรรณคดีไทยเรื่องเด่นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและรัตนโกสินทร์หลังได้รับอิทธิพลตะวันตก ลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยแต่ละสมัย และพัฒนาการของวรรณคดีไทยทั้งสองสมัย

รหัสวิชา : 228392
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาภาษาสื่อสารมวลชน (Seminar on Language in Mass Media)

ลักษณะของภาษาที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนทุกประเภทในด้านการใช้ถ้อยคำ คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค และการเรียบเรียงข้อความ

รหัสวิชา : 228435
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คำยืมในภาษาไทย (Loanwords in Thai)

คำในภาษาไทยปัจจุบันที่ยืมมาจากภาษาอื่น พิจารณาประวัติการยืม ลักษณะการเปลี่ยนแปลง และอิทธิพลของคำเหล่านี้ที่มีต่อภาษาไทย ทั้งในด้านระบบเสียงและระบบไวยากรณ์

รหัสวิชา : 228436
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาไทยระดับสูง 2 (Advanced Thai II)

การฟังและอ่านเพื่อวิเคราะห์และตีความ การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น โดยการใช้ภาษาระดับทางการ

รหัสวิชา : 228441
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาเฉพาะกิจ (Thai for Specific Purpose)

ความหมายและลักษณะของภาษาเฉพาะกิจประเภทต่างๆรูปแบบและลีลาการใช้ภาษาเฉพาะกิจ ฝึกวิเคราะห์ลักษณะเด่นและความแตกต่างของภาษาเฉพาะกิจแต่ละประเภท

รหัสวิชา : 228442
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การแปลภาษาล่าม (Simultaneous Translation)

กลวิธีการแปลแบบล่าม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการแปลแบบล่ามและฝึกปฏิบัติ

รหัสวิชา : 228453
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ปัญหาการใช้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศ (Foreigners' Problems on Thai Usage)

ปัญหาในการใช้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศ ด้านการออกเสียง การใช้คำ และโครงสร้างของประโยค ตลอดจนหาแนวทางแก้ไข

รหัสวิชา : 228454
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching Thai as a Foreign Language)

ทฤษฎี และวิธีสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 228475
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณกรรมปริทัศน์ (Survey of Thai Literature)

เลือกปริทัศน์วรรณกรรมบางเรื่องตามความสนใจของผู้เรียน