ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอาชีวอนามัย) (พย.ม. (การพยาบาลอาชีวอนามัย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 38 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา จันทวงศ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิสากร กรุงไกรเพชร * สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ถนัดวณิชย์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี ลีลัคนาวีระ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 107501
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

Course codes : 107502
Credit : 2(1-3-2)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่คัดสรรเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 107503
Credit : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้าง ขอบข่ายและการจัดรูปแบบองค์การบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การสร้างและพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

Course codes : 107504
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการพยาบาล

2 หมวดวิชาเฉพาะ

Course codes : 109501
Credit : 3(3-0-6)
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและพิษวิทยา

แนวคิดและหลักการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การยศาสตร์และพิษวิทยาเบื้องต้น และบริหารจัดการความเสี่ยง การประเมินลักษณะงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การป้องกัน การควบคุม และการแก้ไขสิ่งคุกคามสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน มาตรฐาน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย การประยุกต์ใช้หลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การยศาสตร์และ พิษวิทยาในการพยาบาลอาชีวอนามัย

Course codes : 109502
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาการระบาดอาชีวอนามัย

แนวคิดการเกิดโรคและการบาดเจ็บทางวิทยาการระบาด หลักและวิธีการออกแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาดเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพต่างๆจากการทำงาน การวัดการเกิดโรค การหาระดับความสัมพันธ์ กระบวนการศึกษาวิทยาการระบาดสำหรับปัญหาด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง การคัดกรองและการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพ

Course codes : 109503
Credit : 3(2-3-4)
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและอาชีวเวชศาสตร์

แนวคิดและหลักการอาชีวเวชศาสตร์ อาการและอาการแสดงที่ผิดปกติรวมทั้งโรคจากการทำงานและโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานที่พบบ่อย ประเมินภาวะสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงด้าน ชีวภาพ เคมี กายภาพ การยศาสตร์และจิต-สังคม การเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองสุขภาพ การ การใช้เครื่องมือที่จำเป็น เครื่องมือตรวจพิเศษและ การกำหนดรายการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของงาน การแปลผลการตรวจการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้นที่พบบ่อยๆ ในสถานประกอบการ การส่งต่อ การบันทึกทางการพยาบาลอาชีวอนามัย

Course codes : 109504
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลอาชีวอนามัย พฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการพยาบาลอาชีวอนามัย มาตรฐานและจริยธรรมการพยาบาลอาชีวอนามัย บทบาทและขอบเขตหน้าที่ของการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย การออกแบบและจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยเชิงระบบ ตามหลักการขององค์กรระดับชาติและนานาชาติ การใช้วิจัยและข้อมูลเชิงประจักษ์ในการออกแบบบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการบาดเจ็บในสถานประกอบการ การปฐมพยาบาลและการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน การจัดการรายกรณี การบริหารจัดการการกลับเข้าทำงาน การบริหารจัดการหน่วยพยาบาล การฟื้นฟูสภาพภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย การวางแผนและประเมินผลโครงการ

Course codes : 109505
Credit : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 1

ปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล ประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยงของลักษณะงาน ตรวจพิเศษด้วยเครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์ สอบสวน ควบคุมและป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน การปฐมพยาบาลและการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน การบริหารจัดการหน่วยพยาบาล การวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้น การส่งต่อ การฟื้นฟูสุขภาพผู้ประกอบอาชีพและครอบครัวร่วมกับทีมงานอาชีวอนามัย

Course codes : 109506
Credit : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 2

ปฏิบัติการในสถานประกอบการ ประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ การออกแบบและจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยเชิงระบบ การใช้วิจัยและข้อมูลเชิงประจักษ์ในการออกแบบบริการ การวางแผนดำเนินการแก้ปัญหาและจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการโดยใช้หลักการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและอันตรายจากการทำงานของผู้ประกอบการ และการประเมินผลการดำเนินการอย่างเป็นระบบ การจัดการรายกรณี การบริหารจัดการการกลับเข้าทำงาน การฟื้นฟูสภาพภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 104511
Credit : 3(2-4-3)
การจัดการทางการพยาบาล

แนวคิด หลักการ และ กระบวนการจัดการทางการพยาบาล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการทางการพยาบาล แนวคิดกระบวนการและรูปแบบการพัฒนาบุคลากรพยาบาล และการนิเทศการพยาบาล ตลอดจนการปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลเพื่อพัฒนางานและพัฒนาคนในโรงพยาบาลหรือในชุมชนโดยใช้หลักการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Course codes : 104512
Credit : 3(2-4-3)
การสอนทางการพยาบาล

แนวคิด หลักการ และขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ ระบบการศึกษาทางการพยาบาล วิธีการ และกลยุทธ์การสอนทางการพยาบาล ปฏิบัติงานในการสอนทางการพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาล และ/หรือพยาบาลในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ในชุมชน และในคลินิก เน้นการพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ตลอดจนการประเมินผลการสอน

Course codes : 107505
Credit : 3(2-4-3)
การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

วิชาชีพการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาท ขอบเขต และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบบริการสุขภาพ วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกวิชาชีพที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ปฏิบัติบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในกลุ่มผู้ใช้บริการที่คัดสรร

4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 109698
Credit : 3(0-0-12)
สารนิพนธ์

-

Course codes : 109699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

-fd