ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพ) (วท.ม. (การสร้างเสริมสุขภาพ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 5 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา พิบูลย์ *
อาจารย์ชิงชัย เมธพัฒน์ *
อาจารย์ นิภา มหารัชพงศ์ * ph.D. (Epidermiology)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ * ph.D. (Public Health)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)
รองศาสตราจารย์ ยุวดี รอดจากภัย ส.ด. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)
รองศาสตราจารย์ ยุวดี รอดจากภัย ส.ด. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
มหาวิทยามหิดล (2545)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ (วิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข)

Course codes : 734501
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสร้างเสริมสุขภาพ

ระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์และนิยามปัญหาในการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบาย แปลความและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อจัดทำโครงการวิจัยทางการสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 734502
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมศาสตร์และการบริหารงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ แผนพัฒนาสาธารณสุข แผนพัฒนาสุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผน อัตรากำลัง และทรัพยากรในงานสร้างเสริมสุขภาพ กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุขต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน รวมทั้งบทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 734503
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการระบาดในงานสร้างเสริมสุขภาพ

หลักการ แนวคิดทางวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา สถานการณ์และแนวโน้มทางระบาดวิทยา วิธีการทางสถิติ และการประยุกต์ใช้สถิติในงานสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 734504
Credit : 3(3-0-6)
ชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่

หลักการ แนวคิด และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและเมือง การเฝ้าระวังความเสี่ยงและการบริหารความปลอดภัยในชุมชนและเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและเมืองทีเอื้อต่อสุขภาพ

2.1 วิชาบังคับ

Course codes : 735501
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ

รูปแบบ และทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ที่มาและวิวัฒนาการของการสร้างเสริมสุขภาพ มิติของการสร้างเสริมสุขภาพ บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของนักสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 735502
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและกลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ

กลวิธีและการจัดการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตามสภาพปัญหาของสังคม และ กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 735503
Credit : 3(2-2-5)
การสัมมนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

สัมมนาแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพและปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 735504
Credit : 3(2-2-5)
การสัมมนาด้านกลยุทธ์และกระบวนการพัฒนางานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

กลยุทธ์ กระบวนการในการดำเนินงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัย การวิพากษ์งานวิจัยและนำเสนอผลการวิจัย

2.2 วิชาเลือก

Course codes : 735605
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

การวิเคราะห์ และการประเมินสถานการณ์สุขภาพในสถานประกอบการ การประเมิน ความต้องการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การวางแผน จัดทำแผนงานโครงการ การประเมินแผนงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ มาตรฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการทังในและต่างประเทศ

Course codes : 735606
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว

สถานการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว แนวคิดครอบครัว แนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว ทฤษฎีครอบครัว กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ และวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีภายในครอบครัว

Course codes : 735607
Credit : 3(2-2-5)
การสร้างเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิตและอารมณ์ของมนุษย์ การประเมินสุขภาพจิตและอารมณ์ กลวิธี วิธีการและการพัฒนารูปแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ของบุคคลและกลุ่มทุกระยะพัฒนาการของชีวิต

Course codes : 735608
Credit : 3(3-0-6)
เพศภาวะ สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ

ความหมายและความสัมพันธ์ของมโนทัศน์เพศสรีระ เพศสภาวะและเพศวิถี ปัจจัยกำหนดสุขภาวะของปัจเจกชน และสังคมตามสภาวะเพศ ปัญหาและความสำคัญของสุขภาวะทางเพศสภาวะเชิงเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศตามกลุ่มของเพศสภาวะ

Course codes : 735609
Credit : 3(2-3-4)
สมรรถนะทางวัฒนธรรมในงานสาธารณสุข

สมรรถนะทางวัฒนธรรม ความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ทักษะสุนทรียะสนทนารวมทั้ง การวิเคราะห์และบูรณาการ ความเชื่อ ศิลปะพื้นบ้าน ในงานสาธารณสุขที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในสังคมได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 735610
Credit : 3(3-0-6)
ความเสี่ยง สุขภาพและการป้องกันและลดความเสี่ยง

มโนทัศน์ของความเสี่ยงและสุขภาพ ประเภทของความเสี่ยง การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง การรับรู้ความเสี่ยงและการสื่อสารความความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต การป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยง

Course codes : 735611
Credit : 3(3-0-6)
มานุษยวิทยาการแพทย์สำหรับนักวิชาชีพสุขภาพ

ความหมายและความเป็นมาของศาสตร์ด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ แนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาการแพทย์ มโนทัศน์ของวัฒนธรรม สุขภาพ ความเจ็บป่วยและโรค พหุลักษณะของระบบการดูแลสุขภาพในสังคม แนวคิดและการปฏิบัติการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชนและชาติพันธุ์ วิธีการศึกษาสุขภาวะและความเจ็บป่วย และวิธีการสร้างเสริมสุขภาพของปัจเจกชนและสังคมตามแนวทางของมานุษยวิทยา

Course codes : 735612
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารสุขภาพ

วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม สื่อเพื่อการสื่อสาร และการสื่อสารการตลาด เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการสื่อสารในสังคม ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ตลอดจนแนวโน้มของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมสุขภาพ

Course codes : 735613
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

การจัดการและประยุกต์กลวิธี การพัฒนารูปแบบและการวิเคราะห์ ประเมินผลการออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

Course codes : 735614
Credit : 3(2-2-5)
การปรับปรุงคุณภาพในสถานประกอบการ

การวิเคราะห์สถานการณ์การปรับปรุงคุณภาพในสถานประกอบการ เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพ โรงพยาบาล มาตรฐานคุณภาพสถานีอนามัย และมาตรฐานคุณภาพสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพในสถานประกอบการ

Course codes : 735615
Credit : 3(3-0-6)
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในงานสร้างเสริมสุขภาพ

หลักการ วิธีการเฝ้าระวังทางด้านสาธารณสุขในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์ใช้การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละบริบทของสังคม

Course codes : 735616
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการประเมินผลโครงการการสร้างเสริมสุขภาพ

หลักการ ทฤษฎี ในการวางแผน และการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและประเมินผลโครงการ การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการวางแผนโครงการ การวางแผนกระบวนการและการประเมินผลลัพธ์

Course codes : 735617
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

การพัฒนาชุมชน วิธีการและกลวิธีในการดำเนินการสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งในบริบทของชุมชนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สร้างการมีส่วนร่วม และชี้แนะสาธารณะเพื่อการพัฒนานโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

Course codes : 735618
Credit : 3(3-0-6)
การใช้สารเสพติดในทางที่ผิดกับการดำเนินการทางสาธารณสุข

ทฤษฎี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในทางที่ผิด สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้สารเสพติด การดำเนินการประเมินปัญหาและระบบการเฝ้าระวัง การสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ติดสารเสพติด

Course codes : 735619
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพด้านสุขภาพ

แนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยเชิงคุณภาพ การอ่านงานวิจัยเชิงคุณภาพอย่างมีวิจารณญาณ การประยุกต์วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ

Course codes : 735620
Credit : 3(3-0-6)
ความตายและภาวะสุดท้ายของชีวิต

แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความตายและภาวะสุดท้ายของชีวิต มิติสุขภาพทางจิตวิญญาณและศาสนา การเผชิญหน้าการสูญเสีย การควบคุมโศกเศร้า การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต การเตรียมตัวเกี่ยวกับความตาย การฆ่าตัวตาย จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

Course codes : 735621
Credit : 3(3-0-6)
การบำบัดจิตใต้สำนึกเพื่อสุขภาพ

ประวัติความเป็นมาการสะกดจิตและการสั่งจิตบำบัดโรค ทฤษฏีและแนวคิดทางจิตใต้สำนึกสรีระวิทยาและการสั่งจิตบำบัด การฝึกผ่อนคลายแบบต่าง ๆ เทคนิคการสั่งจิตบำบัดกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐาน การโปรแกรมภาษาสมองสู่ระบบประสาทพื้นฐาน จินตนาภาพบำบัด และสมาธิบำบัดเพื่อสุขภาพ จริยธรรมทางการสั่งจิตบำบัด

Course codes : 735622
Credit : 3(3-0-6)
พุทธศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพ

แนวคิดทางพุทธศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพ ธรรมวินัยบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การกินอาหาร การออกกำลังกาย การนอน เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้น การทำสมาธิแบบพุทธ การแพทย์ทางเลือก เศรษฐกิจพอเพียง และข้อธรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และสันติสุข

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 736699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุข โดยแสดงความสามารถในการผสมผสานความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในรูปของโครงการวิจัยด้านสุขภาพด้วยการเขียนโครงร่างวิจัย ออกแบบการวิจัย เก็บข้อมูล แปลความหมาย เขียนรายงานและนำเสนอผลการวิจัยที่แสดงถึงภูมิปัญญา และความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพของตน ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1 วิชาบังคับ (วิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข)

Course codes : 734501
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสร้างเสริมสุขภาพ

ระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์และนิยามปัญหาในการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบาย แปลความและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อจัดทำโครงการวิจัยทางการสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 734502
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมศาสตร์และการบริหารงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ แผนพัฒนาสาธารณสุข แผนพัฒนาสุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผน อัตรากำลัง และทรัพยากรในงานสร้างเสริมสุขภาพ กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุขต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน รวมทั้งบทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 734503
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการระบาดในงานสร้างเสริมสุขภาพ

หลักการ แนวคิดทางวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา สถานการณ์และแนวโน้มทางระบาดวิทยา วิธีการทางสถิติ และการประยุกต์ใช้สถิติในงานสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 734504
Credit : 3(3-0-6)
ชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่

หลักการ แนวคิด และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและเมือง การเฝ้าระวังความเสี่ยงและการบริหารความปลอดภัยในชุมชนและเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและเมืองทีเอื้อต่อสุขภาพ

2.1 วิชาบังคับ

Course codes : 735501
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ

รูปแบบ และทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ที่มาและวิวัฒนาการของการสร้างเสริมสุขภาพ มิติของการสร้างเสริมสุขภาพ บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของนักสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 735502
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและกลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ

กลวิธีและการจัดการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตามสภาพปัญหาของสังคม และ กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 735503
Credit : 3(2-2-5)
การสัมมนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

สัมมนาแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพและปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 735504
Credit : 3(2-2-5)
การสัมมนาด้านกลยุทธ์และกระบวนการพัฒนางานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

กลยุทธ์ กระบวนการในการดำเนินงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัย การวิพากษ์งานวิจัยและนำเสนอผลการวิจัย

2.2 วิชาเลือก

Course codes : 735605
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

การวิเคราะห์ และการประเมินสถานการณ์สุขภาพในสถานประกอบการ การประเมิน ความต้องการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การวางแผน จัดทำแผนงานโครงการ การประเมินแผนงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ มาตรฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการทังในและต่างประเทศ

Course codes : 735606
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว

สถานการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว แนวคิดครอบครัว แนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว ทฤษฎีครอบครัว กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ และวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีภายในครอบครัว

Course codes : 735607
Credit : 3(2-2-5)
การสร้างเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิตและอารมณ์ของมนุษย์ การประเมินสุขภาพจิตและอารมณ์ กลวิธี วิธีการและการพัฒนารูปแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ของบุคคลและกลุ่มทุกระยะพัฒนาการของชีวิต

Course codes : 735608
Credit : 3(3-0-6)
เพศภาวะ สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ

ความหมายและความสัมพันธ์ของมโนทัศน์เพศสรีระ เพศสภาวะและเพศวิถี ปัจจัยกำหนดสุขภาวะของปัจเจกชน และสังคมตามสภาวะเพศ ปัญหาและความสำคัญของสุขภาวะทางเพศสภาวะเชิงเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศตามกลุ่มของเพศสภาวะ

Course codes : 735609
Credit : 3(2-3-4)
สมรรถนะทางวัฒนธรรมในงานสาธารณสุข

สมรรถนะทางวัฒนธรรม ความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ทักษะสุนทรียะสนทนารวมทั้ง การวิเคราะห์และบูรณาการ ความเชื่อ ศิลปะพื้นบ้าน ในงานสาธารณสุขที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในสังคมได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 735610
Credit : 3(3-0-6)
ความเสี่ยง สุขภาพและการป้องกันและลดความเสี่ยง

มโนทัศน์ของความเสี่ยงและสุขภาพ ประเภทของความเสี่ยง การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง การรับรู้ความเสี่ยงและการสื่อสารความความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต การป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยง

Course codes : 735611
Credit : 3(3-0-6)
มานุษยวิทยาการแพทย์สำหรับนักวิชาชีพสุขภาพ

ความหมายและความเป็นมาของศาสตร์ด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ แนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาการแพทย์ มโนทัศน์ของวัฒนธรรม สุขภาพ ความเจ็บป่วยและโรค พหุลักษณะของระบบการดูแลสุขภาพในสังคม แนวคิดและการปฏิบัติการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชนและชาติพันธุ์ วิธีการศึกษาสุขภาวะและความเจ็บป่วย และวิธีการสร้างเสริมสุขภาพของปัจเจกชนและสังคมตามแนวทางของมานุษยวิทยา

Course codes : 735612
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารสุขภาพ

วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม สื่อเพื่อการสื่อสาร และการสื่อสารการตลาด เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการสื่อสารในสังคม ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ตลอดจนแนวโน้มของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมสุขภาพ

Course codes : 735613
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

การจัดการและประยุกต์กลวิธี การพัฒนารูปแบบและการวิเคราะห์ ประเมินผลการออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

Course codes : 735614
Credit : 3(2-2-5)
การปรับปรุงคุณภาพในสถานประกอบการ

การวิเคราะห์สถานการณ์การปรับปรุงคุณภาพในสถานประกอบการ เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพ โรงพยาบาล มาตรฐานคุณภาพสถานีอนามัย และมาตรฐานคุณภาพสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพในสถานประกอบการ

Course codes : 735615
Credit : 3(3-0-6)
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในงานสร้างเสริมสุขภาพ

หลักการ วิธีการเฝ้าระวังทางด้านสาธารณสุขในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์ใช้การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละบริบทของสังคม

Course codes : 735616
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการประเมินผลโครงการการสร้างเสริมสุขภาพ

หลักการ ทฤษฎี ในการวางแผน และการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและประเมินผลโครงการ การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการวางแผนโครงการ การวางแผนกระบวนการและการประเมินผลลัพธ์

Course codes : 735617
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

การพัฒนาชุมชน วิธีการและกลวิธีในการดำเนินการสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งในบริบทของชุมชนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สร้างการมีส่วนร่วม และชี้แนะสาธารณะเพื่อการพัฒนานโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

Course codes : 735618
Credit : 3(3-0-6)
การใช้สารเสพติดในทางที่ผิดกับการดำเนินการทางสาธารณสุข

ทฤษฎี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในทางที่ผิด สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้สารเสพติด การดำเนินการประเมินปัญหาและระบบการเฝ้าระวัง การสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ติดสารเสพติด

Course codes : 735619
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพด้านสุขภาพ

แนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยเชิงคุณภาพ การอ่านงานวิจัยเชิงคุณภาพอย่างมีวิจารณญาณ การประยุกต์วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ

Course codes : 735620
Credit : 3(3-0-6)
ความตายและภาวะสุดท้ายของชีวิต

แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความตายและภาวะสุดท้ายของชีวิต มิติสุขภาพทางจิตวิญญาณและศาสนา การเผชิญหน้าการสูญเสีย การควบคุมโศกเศร้า การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต การเตรียมตัวเกี่ยวกับความตาย การฆ่าตัวตาย จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

Course codes : 735621
Credit : 3(3-0-6)
การบำบัดจิตใต้สำนึกเพื่อสุขภาพ

ประวัติความเป็นมาการสะกดจิตและการสั่งจิตบำบัดโรค ทฤษฏีและแนวคิดทางจิตใต้สำนึกสรีระวิทยาและการสั่งจิตบำบัด การฝึกผ่อนคลายแบบต่าง ๆ เทคนิคการสั่งจิตบำบัดกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐาน การโปรแกรมภาษาสมองสู่ระบบประสาทพื้นฐาน จินตนาภาพบำบัด และสมาธิบำบัดเพื่อสุขภาพ จริยธรรมทางการสั่งจิตบำบัด

Course codes : 735622
Credit : 3(3-0-6)
พุทธศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพ

แนวคิดทางพุทธศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพ ธรรมวินัยบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การกินอาหาร การออกกำลังกาย การนอน เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้น การทำสมาธิแบบพุทธ การแพทย์ทางเลือก เศรษฐกิจพอเพียง และข้อธรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และสันติสุข

3 ค้นคว้าอิสระ

Course codes : 736698
Credit : 6(0-0-18)
การค้นคว้าอิสระ

ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยแสดงความสามารถในการผสมผสานความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ในรูปแบบการวิเคราะห์กิจกรรมโครงการสาธารณสุขหรือจัดทำในรูปของโครงการวิจัย หรือประเมินผลทางสาธารณสุขภายใต้การควบคุม ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา