ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพ) (วท.ม. (การสร้างเสริมสุขภาพ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 5 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กาญจนา พิบูลย์ *
อาจารย์ชิงชัย เมธพัฒน์ *
อาจารย์ นิภา มหารัชพงศ์ * ph.D. (Epidermiology)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ * ph.D. (Public Health)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)
รองศาสตราจารย์ ยุวดี รอดจากภัย ส.ด. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)
รองศาสตราจารย์ ยุวดี รอดจากภัย ส.ด. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
มหาวิทยามหิดล (2545)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ (วิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข)

รหัสวิชา : 734501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสร้างเสริมสุขภาพ (Research Methodology in Health Promotion)

ระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์และนิยามปัญหาในการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบาย แปลความและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อจัดทำโครงการวิจัยทางการสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 734502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมศาสตร์และการบริหารงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Behavioral Sciences and Health Promotion Administration)

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ แผนพัฒนาสาธารณสุข แผนพัฒนาสุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผน อัตรากำลัง และทรัพยากรในงานสร้างเสริมสุขภาพ กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุขต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน รวมทั้งบทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 734503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาการระบาดในงานสร้างเสริมสุขภาพ (Epidemiology in Health promotion)

หลักการ แนวคิดทางวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา สถานการณ์และแนวโน้มทางระบาดวิทยา วิธีการทางสถิติ และการประยุกต์ใช้สถิติในงานสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 734504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ (Healthy Community and Healthy City)

หลักการ แนวคิด และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและเมือง การเฝ้าระวังความเสี่ยงและการบริหารความปลอดภัยในชุมชนและเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและเมืองทีเอื้อต่อสุขภาพ

2.1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 735501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Theories and Concepts)

รูปแบบ และทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ที่มาและวิวัฒนาการของการสร้างเสริมสุขภาพ มิติของการสร้างเสริมสุขภาพ บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของนักสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 735502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและกลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ (Health management and Strategies of Health Promotion)

กลวิธีและการจัดการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตามสภาพปัญหาของสังคม และ กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 735503
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสัมมนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Seminar in Health Promotion)

สัมมนาแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพและปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 735504
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสัมมนาด้านกลยุทธ์และกระบวนการพัฒนางานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Seminar in Strategy and Process for Health Promotion Research Development)

กลยุทธ์ กระบวนการในการดำเนินงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัย การวิพากษ์งานวิจัยและนำเสนอผลการวิจัย

2.2 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 735605
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (Health Promotion in Workplace)

การวิเคราะห์ และการประเมินสถานการณ์สุขภาพในสถานประกอบการ การประเมิน ความต้องการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การวางแผน จัดทำแผนงานโครงการ การประเมินแผนงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ มาตรฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการทังในและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 735606
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว (Family Health Promotion)

สถานการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว แนวคิดครอบครัว แนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว ทฤษฎีครอบครัว กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ และวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีภายในครอบครัว

รหัสวิชา : 735607
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ (Psychological and Emotional Health Promotion)

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิตและอารมณ์ของมนุษย์ การประเมินสุขภาพจิตและอารมณ์ กลวิธี วิธีการและการพัฒนารูปแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ของบุคคลและกลุ่มทุกระยะพัฒนาการของชีวิต

รหัสวิชา : 735608
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เพศภาวะ สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ (Gender in Health and Health Promotion)

ความหมายและความสัมพันธ์ของมโนทัศน์เพศสรีระ เพศสภาวะและเพศวิถี ปัจจัยกำหนดสุขภาวะของปัจเจกชน และสังคมตามสภาวะเพศ ปัญหาและความสำคัญของสุขภาวะทางเพศสภาวะเชิงเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศตามกลุ่มของเพศสภาวะ

รหัสวิชา : 735609
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สมรรถนะทางวัฒนธรรมในงานสาธารณสุข (Cultural Competency Skills in Public Health)

สมรรถนะทางวัฒนธรรม ความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ทักษะสุนทรียะสนทนารวมทั้ง การวิเคราะห์และบูรณาการ ความเชื่อ ศิลปะพื้นบ้าน ในงานสาธารณสุขที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในสังคมได้อย่างเหมาะสม

รหัสวิชา : 735610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความเสี่ยง สุขภาพและการป้องกันและลดความเสี่ยง (Risk Health and Risk Prevention and Reduction)

มโนทัศน์ของความเสี่ยงและสุขภาพ ประเภทของความเสี่ยง การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง การรับรู้ความเสี่ยงและการสื่อสารความความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต การป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยง

รหัสวิชา : 735611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มานุษยวิทยาการแพทย์สำหรับนักวิชาชีพสุขภาพ (Medical Anthropology for Health Professionals)

ความหมายและความเป็นมาของศาสตร์ด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ แนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาการแพทย์ มโนทัศน์ของวัฒนธรรม สุขภาพ ความเจ็บป่วยและโรค พหุลักษณะของระบบการดูแลสุขภาพในสังคม แนวคิดและการปฏิบัติการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชนและชาติพันธุ์ วิธีการศึกษาสุขภาวะและความเจ็บป่วย และวิธีการสร้างเสริมสุขภาพของปัจเจกชนและสังคมตามแนวทางของมานุษยวิทยา

รหัสวิชา : 735612
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารสุขภาพ (Health Communication)

วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม สื่อเพื่อการสื่อสาร และการสื่อสารการตลาด เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการสื่อสารในสังคม ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ตลอดจนแนวโน้มของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมสุขภาพ

รหัสวิชา : 735613
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Exercise Management for Health Promotion)

การจัดการและประยุกต์กลวิธี การพัฒนารูปแบบและการวิเคราะห์ ประเมินผลการออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

รหัสวิชา : 735614
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การปรับปรุงคุณภาพในสถานประกอบการ (Workplace Quality Improvement)

การวิเคราะห์สถานการณ์การปรับปรุงคุณภาพในสถานประกอบการ เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพ โรงพยาบาล มาตรฐานคุณภาพสถานีอนามัย และมาตรฐานคุณภาพสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพในสถานประกอบการ

รหัสวิชา : 735615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในงานสร้างเสริมสุขภาพ (Health Behavior Surveillance in Health Promotion)

หลักการ วิธีการเฝ้าระวังทางด้านสาธารณสุขในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์ใช้การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละบริบทของสังคม

รหัสวิชา : 735616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการประเมินผลโครงการการสร้างเสริมสุขภาพ (Planning and Evaluation in Health Promotion Program)

หลักการ ทฤษฎี ในการวางแผน และการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและประเมินผลโครงการ การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการวางแผนโครงการ การวางแผนกระบวนการและการประเมินผลลัพธ์

รหัสวิชา : 735617
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน (Health Promotion in Communities)

การพัฒนาชุมชน วิธีการและกลวิธีในการดำเนินการสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งในบริบทของชุมชนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สร้างการมีส่วนร่วม และชี้แนะสาธารณะเพื่อการพัฒนานโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

รหัสวิชา : 735618
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้สารเสพติดในทางที่ผิดกับการดำเนินการทางสาธารณสุข (Substance Abuses and Public Health Approaches)

ทฤษฎี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในทางที่ผิด สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้สารเสพติด การดำเนินการประเมินปัญหาและระบบการเฝ้าระวัง การสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ติดสารเสพติด

รหัสวิชา : 735619
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพด้านสุขภาพ (Qualitative Approaches in Health Research)

แนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยเชิงคุณภาพ การอ่านงานวิจัยเชิงคุณภาพอย่างมีวิจารณญาณ การประยุกต์วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ

รหัสวิชา : 735620
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความตายและภาวะสุดท้ายของชีวิต (Death and End of Life)

แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความตายและภาวะสุดท้ายของชีวิต มิติสุขภาพทางจิตวิญญาณและศาสนา การเผชิญหน้าการสูญเสีย การควบคุมโศกเศร้า การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต การเตรียมตัวเกี่ยวกับความตาย การฆ่าตัวตาย จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

รหัสวิชา : 735621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบำบัดจิตใต้สำนึกเพื่อสุขภาพ (Hypnotherapy for Health)

ประวัติความเป็นมาการสะกดจิตและการสั่งจิตบำบัดโรค ทฤษฏีและแนวคิดทางจิตใต้สำนึกสรีระวิทยาและการสั่งจิตบำบัด การฝึกผ่อนคลายแบบต่าง ๆ เทคนิคการสั่งจิตบำบัดกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐาน การโปรแกรมภาษาสมองสู่ระบบประสาทพื้นฐาน จินตนาภาพบำบัด และสมาธิบำบัดเพื่อสุขภาพ จริยธรรมทางการสั่งจิตบำบัด

รหัสวิชา : 735622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พุทธศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพ (Buddhism and Health Promotion)

แนวคิดทางพุทธศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพ ธรรมวินัยบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การกินอาหาร การออกกำลังกาย การนอน เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้น การทำสมาธิแบบพุทธ การแพทย์ทางเลือก เศรษฐกิจพอเพียง และข้อธรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และสันติสุข

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 736699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุข โดยแสดงความสามารถในการผสมผสานความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในรูปของโครงการวิจัยด้านสุขภาพด้วยการเขียนโครงร่างวิจัย ออกแบบการวิจัย เก็บข้อมูล แปลความหมาย เขียนรายงานและนำเสนอผลการวิจัยที่แสดงถึงภูมิปัญญา และความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพของตน ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1 วิชาบังคับ (วิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข)

รหัสวิชา : 734501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสร้างเสริมสุขภาพ (Research Methodology in Health Promotion)

ระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์และนิยามปัญหาในการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบาย แปลความและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อจัดทำโครงการวิจัยทางการสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 734502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมศาสตร์และการบริหารงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Behavioral Sciences and Health Promotion Administration)

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ แผนพัฒนาสาธารณสุข แผนพัฒนาสุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผน อัตรากำลัง และทรัพยากรในงานสร้างเสริมสุขภาพ กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุขต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน รวมทั้งบทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 734503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาการระบาดในงานสร้างเสริมสุขภาพ (Epidemiology in Health promotion)

หลักการ แนวคิดทางวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา สถานการณ์และแนวโน้มทางระบาดวิทยา วิธีการทางสถิติ และการประยุกต์ใช้สถิติในงานสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 734504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ (Healthy Community and Healthy City)

หลักการ แนวคิด และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและเมือง การเฝ้าระวังความเสี่ยงและการบริหารความปลอดภัยในชุมชนและเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและเมืองทีเอื้อต่อสุขภาพ

2.1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 735501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Theories and Concepts)

รูปแบบ และทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ที่มาและวิวัฒนาการของการสร้างเสริมสุขภาพ มิติของการสร้างเสริมสุขภาพ บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของนักสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 735502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและกลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ (Health management and Strategies of Health Promotion)

กลวิธีและการจัดการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตามสภาพปัญหาของสังคม และ กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 735503
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสัมมนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Seminar in Health Promotion)

สัมมนาแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพและปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 735504
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสัมมนาด้านกลยุทธ์และกระบวนการพัฒนางานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Seminar in Strategy and Process for Health Promotion Research Development)

กลยุทธ์ กระบวนการในการดำเนินงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัย การวิพากษ์งานวิจัยและนำเสนอผลการวิจัย

2.2 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 735605
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (Health Promotion in Workplace)

การวิเคราะห์ และการประเมินสถานการณ์สุขภาพในสถานประกอบการ การประเมิน ความต้องการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การวางแผน จัดทำแผนงานโครงการ การประเมินแผนงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ มาตรฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการทังในและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 735606
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว (Family Health Promotion)

สถานการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว แนวคิดครอบครัว แนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว ทฤษฎีครอบครัว กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ และวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีภายในครอบครัว

รหัสวิชา : 735607
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ (Psychological and Emotional Health Promotion)

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิตและอารมณ์ของมนุษย์ การประเมินสุขภาพจิตและอารมณ์ กลวิธี วิธีการและการพัฒนารูปแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ของบุคคลและกลุ่มทุกระยะพัฒนาการของชีวิต

รหัสวิชา : 735608
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เพศภาวะ สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ (Gender in Health and Health Promotion)

ความหมายและความสัมพันธ์ของมโนทัศน์เพศสรีระ เพศสภาวะและเพศวิถี ปัจจัยกำหนดสุขภาวะของปัจเจกชน และสังคมตามสภาวะเพศ ปัญหาและความสำคัญของสุขภาวะทางเพศสภาวะเชิงเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศตามกลุ่มของเพศสภาวะ

รหัสวิชา : 735609
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สมรรถนะทางวัฒนธรรมในงานสาธารณสุข (Cultural Competency Skills in Public Health)

สมรรถนะทางวัฒนธรรม ความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ทักษะสุนทรียะสนทนารวมทั้ง การวิเคราะห์และบูรณาการ ความเชื่อ ศิลปะพื้นบ้าน ในงานสาธารณสุขที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในสังคมได้อย่างเหมาะสม

รหัสวิชา : 735610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความเสี่ยง สุขภาพและการป้องกันและลดความเสี่ยง (Risk Health and Risk Prevention and Reduction)

มโนทัศน์ของความเสี่ยงและสุขภาพ ประเภทของความเสี่ยง การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง การรับรู้ความเสี่ยงและการสื่อสารความความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต การป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยง

รหัสวิชา : 735611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มานุษยวิทยาการแพทย์สำหรับนักวิชาชีพสุขภาพ (Medical Anthropology for Health Professionals)

ความหมายและความเป็นมาของศาสตร์ด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ แนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาการแพทย์ มโนทัศน์ของวัฒนธรรม สุขภาพ ความเจ็บป่วยและโรค พหุลักษณะของระบบการดูแลสุขภาพในสังคม แนวคิดและการปฏิบัติการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชนและชาติพันธุ์ วิธีการศึกษาสุขภาวะและความเจ็บป่วย และวิธีการสร้างเสริมสุขภาพของปัจเจกชนและสังคมตามแนวทางของมานุษยวิทยา

รหัสวิชา : 735612
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารสุขภาพ (Health Communication)

วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม สื่อเพื่อการสื่อสาร และการสื่อสารการตลาด เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการสื่อสารในสังคม ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ตลอดจนแนวโน้มของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมสุขภาพ

รหัสวิชา : 735613
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Exercise Management for Health Promotion)

การจัดการและประยุกต์กลวิธี การพัฒนารูปแบบและการวิเคราะห์ ประเมินผลการออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

รหัสวิชา : 735614
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การปรับปรุงคุณภาพในสถานประกอบการ (Workplace Quality Improvement)

การวิเคราะห์สถานการณ์การปรับปรุงคุณภาพในสถานประกอบการ เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพ โรงพยาบาล มาตรฐานคุณภาพสถานีอนามัย และมาตรฐานคุณภาพสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพในสถานประกอบการ

รหัสวิชา : 735615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในงานสร้างเสริมสุขภาพ (Health Behavior Surveillance in Health Promotion)

หลักการ วิธีการเฝ้าระวังทางด้านสาธารณสุขในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์ใช้การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละบริบทของสังคม

รหัสวิชา : 735616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการประเมินผลโครงการการสร้างเสริมสุขภาพ (Planning and Evaluation in Health Promotion Program)

หลักการ ทฤษฎี ในการวางแผน และการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและประเมินผลโครงการ การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการวางแผนโครงการ การวางแผนกระบวนการและการประเมินผลลัพธ์

รหัสวิชา : 735617
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน (Health Promotion in Communities)

การพัฒนาชุมชน วิธีการและกลวิธีในการดำเนินการสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งในบริบทของชุมชนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สร้างการมีส่วนร่วม และชี้แนะสาธารณะเพื่อการพัฒนานโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

รหัสวิชา : 735618
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้สารเสพติดในทางที่ผิดกับการดำเนินการทางสาธารณสุข (Substance Abuses and Public Health Approaches)

ทฤษฎี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในทางที่ผิด สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้สารเสพติด การดำเนินการประเมินปัญหาและระบบการเฝ้าระวัง การสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ติดสารเสพติด

รหัสวิชา : 735619
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพด้านสุขภาพ (Qualitative Approaches in Health Research)

แนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยเชิงคุณภาพ การอ่านงานวิจัยเชิงคุณภาพอย่างมีวิจารณญาณ การประยุกต์วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ

รหัสวิชา : 735620
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความตายและภาวะสุดท้ายของชีวิต (Death and End of Life)

แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความตายและภาวะสุดท้ายของชีวิต มิติสุขภาพทางจิตวิญญาณและศาสนา การเผชิญหน้าการสูญเสีย การควบคุมโศกเศร้า การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต การเตรียมตัวเกี่ยวกับความตาย การฆ่าตัวตาย จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

รหัสวิชา : 735621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบำบัดจิตใต้สำนึกเพื่อสุขภาพ (Hypnotherapy for Health)

ประวัติความเป็นมาการสะกดจิตและการสั่งจิตบำบัดโรค ทฤษฏีและแนวคิดทางจิตใต้สำนึกสรีระวิทยาและการสั่งจิตบำบัด การฝึกผ่อนคลายแบบต่าง ๆ เทคนิคการสั่งจิตบำบัดกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐาน การโปรแกรมภาษาสมองสู่ระบบประสาทพื้นฐาน จินตนาภาพบำบัด และสมาธิบำบัดเพื่อสุขภาพ จริยธรรมทางการสั่งจิตบำบัด

รหัสวิชา : 735622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พุทธศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพ (Buddhism and Health Promotion)

แนวคิดทางพุทธศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพ ธรรมวินัยบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การกินอาหาร การออกกำลังกาย การนอน เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้น การทำสมาธิแบบพุทธ การแพทย์ทางเลือก เศรษฐกิจพอเพียง และข้อธรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และสันติสุข

3 ค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา : 736698
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยแสดงความสามารถในการผสมผสานความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ในรูปแบบการวิเคราะห์กิจกรรมโครงการสาธารณสุขหรือจัดทำในรูปของโครงการวิจัย หรือประเมินผลทางสาธารณสุขภายใต้การควบคุม ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา