ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) (บธ.ม. (การบัญชีบริหาร))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ เกียรตินิยม คุณติสุข *
อาจารย์ ชำนาญ งามมณีอุดม * Ph.D. (Commerce)
Magadh University, Bodh-Gaya, Bihar, India (2551)
อาจารย์ ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง * บธ.ม. (การบัญชีบริหาร)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2548)
อาจารย์ ธนานันต์ มีชูทรัพย์
อาจารย์ วรวรรณ จิรไกรศิริ M.B.A. (Business Management)
University College Kensington, London,England (2545)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 452501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing)

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเด่นชัด

รหัสวิชา : 452602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Strategic Thinking and Competitive Advantage)

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบ และนำมาใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน เพื่อนำมาแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ รวมถึงการศึกษาเชิงปฏิบัติการกับสถานการณ์/ สถานที่จริงหรือกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 453501
หน่วยกิต : 3(3-0-3)
การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)

แนวคิดพื้นฐานและเทคนิคการบัญชีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจวางแผน ประสานงานและควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร การจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 453502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย (Contemporary Tax Accounting)

ภาษีอากรของธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษธุรกิจเฉพาะ ข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายภาษีอากร หลักของระบบบัญชีแบบใหม่ที่รองรับโดยทั่วไป ศึกษาข้อมูลจากข้อกำหนดรัษฎากร คำพิพากษา คำวินิจฉัยคดี คำตอบข้อหารือของกรมสรรพากร ตลอดจนมาตรฐานระบบบัญชีของไทย

รหัสวิชา : 453509
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computerized Accounting System Audit)

การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบ การประเมิน การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ การตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี การสอบทานโดยการวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำรายงานการสอบบัญชี

รหัสวิชา : 453515
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานการบัญชี (Standard Accounting)

หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำหนด และประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้สินทรัพย์ และหนี้สิน มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวกับการรับรู้ส่วนของเจ้าของ และมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

รหัสวิชา : 453603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Cost Analysis)

ประเภทและพฤติกรรมที่เกิดจากต้นทุน แนวความคิดหลากหลายเกี่ยวกับต้นทุน การประมาณการต้นทุน การควบคุมต้นทุนและการวิเคราะห์ผลต่างที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร การประยุกต์เทคนิคและการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่สัมพันธ์กับการวิเคราะห์ต้นทุน ราคาโอน วิธีประเมิน ผลงานของหน่วยงาน ผลกระทบของความไม่แน่นอนที่มีต่อการวิเคราะห์ต้นทุน

รหัสวิชา : 453622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (Financial Statement Analysis)

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์กลยุทธ์ของกิจการ การวิเคราะห์นโยบายการบัญชี การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์เชิงประมาณการ การจัดทำและนำเสนอบทวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เพื่อการบริหารและเพื่อผู้ใช้ข้อมูลภายนอก

รหัสวิชา : 454500
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านระดับสูง (Advanced Reading)

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

รหัสวิชา : 454602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการจัดการและการให้คำปรึกษา (Management Research and Consulting)

กระบวนการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจต่าง ๆ อาทิ สังคม การเมือง การตลาด รวมถึงพฤติกรรมขององค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของการทำวิจัยนั้น ๆ การออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง การออกแบบระบบการวิจัยเชิงทดลองการกำหนดกรอบวิธีดำเนินการวิจัย การพิจารณาปัญหาการวิจัยรวมถึงการให้คำปรึกษางานวิจัยในหัวข้อต่างๆ

2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 453699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ทำและเสนอผลงานวิจัย ภายใต้การควบคุมเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 452501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing)

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเด่นชัด

รหัสวิชา : 452602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Strategic Thinking and Competitive Advantage)

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบ และนำมาใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน เพื่อนำมาแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ รวมถึงการศึกษาเชิงปฏิบัติการกับสถานการณ์/ สถานที่จริงหรือกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 453501
หน่วยกิต : 3(3-0-3)
การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)

แนวคิดพื้นฐานและเทคนิคการบัญชีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจวางแผน ประสานงานและควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร การจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 453502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย (Contemporary Tax Accounting)

ภาษีอากรของธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษธุรกิจเฉพาะ ข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายภาษีอากร หลักของระบบบัญชีแบบใหม่ที่รองรับโดยทั่วไป ศึกษาข้อมูลจากข้อกำหนดรัษฎากร คำพิพากษา คำวินิจฉัยคดี คำตอบข้อหารือของกรมสรรพากร ตลอดจนมาตรฐานระบบบัญชีของไทย

รหัสวิชา : 453509
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computerized Accounting System Audit)

การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบ การประเมิน การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ การตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี การสอบทานโดยการวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำรายงานการสอบบัญชี

รหัสวิชา : 453515
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานการบัญชี (Standard Accounting)

หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำหนด และประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้สินทรัพย์ และหนี้สิน มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวกับการรับรู้ส่วนของเจ้าของ และมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

รหัสวิชา : 453603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Cost Analysis)

ประเภทและพฤติกรรมที่เกิดจากต้นทุน แนวความคิดหลากหลายเกี่ยวกับต้นทุน การประมาณการต้นทุน การควบคุมต้นทุนและการวิเคราะห์ผลต่างที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร การประยุกต์เทคนิคและการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่สัมพันธ์กับการวิเคราะห์ต้นทุน ราคาโอน วิธีประเมิน ผลงานของหน่วยงาน ผลกระทบของความไม่แน่นอนที่มีต่อการวิเคราะห์ต้นทุน

รหัสวิชา : 453622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (Financial Statement Analysis)

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์กลยุทธ์ของกิจการ การวิเคราะห์นโยบายการบัญชี การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์เชิงประมาณการ การจัดทำและนำเสนอบทวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เพื่อการบริหารและเพื่อผู้ใช้ข้อมูลภายนอก

รหัสวิชา : 454500
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านระดับสูง (Advanced Reading)

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

รหัสวิชา : 454602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการจัดการและการให้คำปรึกษา (Management Research and Consulting)

กระบวนการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจต่าง ๆ อาทิ สังคม การเมือง การตลาด รวมถึงพฤติกรรมขององค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของการทำวิจัยนั้น ๆ การออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง การออกแบบระบบการวิจัยเชิงทดลองการกำหนดกรอบวิธีดำเนินการวิจัย การพิจารณาปัญหาการวิจัยรวมถึงการให้คำปรึกษางานวิจัยในหัวข้อต่างๆ

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 451503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การเงินเชิงปริมาณและการบริหารหลักทรัพย์ (Applied Financial Analysis and Portfolio Management)

เทคนิคเชิงปริมาณรูปแบบใหม่ เช่น ความน่าจะเป็น สถิติ สมการเส้นตรงถดถอย และเทคนิคอื่นๆที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินทางการเงินและการลงทุน และยังศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและ การควบคุมการลงทุนในรูปแบบของการสร้างหลักทรัพย์การลงทุน ช่วงระยะเวลาการลงทุน การเลือกหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยเน้นเทคนิคการวิเคราะห์ระดับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และกิจการ

รหัสวิชา : 451504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments Management)

เครื่องมือทางการเงินประเภทต่าง ๆ รวมทั้งหลักการ และแนวคิดของการวางแผนและควบคุมเครื่องมือทางการเงิน การคำนวณมูลค่า การคัดเลือก และการใช้เครื่องมือทางการเงินของกิจการ รวมทั้งลักษณะของสัญญาที่เป็นเครื่องมือทางการเงิน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 451505
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future Market)

ภาพรวมและกลไกการซื้อขายของตลาดซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส อภิปรายถึงความแตกต่างระหว่างสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอร์เวอร์ด ศึกษาแนวทางในการประเมินมูลค่า การถัวความเสี่ยง และกลยุทธ์การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส ตลอดจนศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สในประเทศไทย ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์สในสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาฟิวเจอร์สบนดัชนี และสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า

รหัสวิชา : 453505
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและพัฒนาระบบบัญชี (Accounting System Planning and Development)

ลักษณะเฉพาะของการวางแผนและพัฒนาระบบบัญชี ที่ใช้กับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบบัญชี การจัดทำข้อมูลให้เป็นระบบขั้นตอน วิธีการวางรูประบบข้อมูลของธุรกิจเฉพาะอย่างการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการพัฒนาระบบบัญชีและเสนอรายงานการวางระบบต่อฝ่ายบริหาร

รหัสวิชา : 453506
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบบัญชี (Accounting System Design)

รูปแบบและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบข้อมูลทางการบัญชี เพื่อออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพทางธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ในการควบคุมภายในและการใช้ข้อมูลทางการบัญชี ในการบริหาร ทฤษฎีและขั้นตอนการออกแบบระบบบัญชีรวมถึงการฝึกทักษะการออกแบบใช้ระบบบัญชีเป็นกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 453507
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานการสอบบัญชี (Auditing Standard)

ความสำคัญและวิวัฒนาการของการสอบบัญชี เปรียบเทียบกับมาตรฐาน มารยาทของผู้สอบบัญชี ความรับผิดชอบทางกฎหมายของผู้สมัครสอบบัญชี แนวความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบอันเป็นมาตรฐาน ความสำคัญของวิธีการตรวจสอบอื่น ๆ หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป วิวัฒนาการของรายงานการสอบบัญชี

รหัสวิชา : 453508
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ (Accounting for Decision Making)

ระบบบัญชีแบบต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบระบบบัญชีการนำระบบบัญชีแบบใหม่มาใช้ เพื่อควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 453510
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายบัญชี (Accounting Policy)

ประมวลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการบัญชีซึ่งจะต้องนำมาใช้ในการวางนโยบายบัญชี การศึกษาในวิชานี้จะใช้กรณีศึกษาเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้ศึกษาทางการบัญชี รวมทั้งการฝึกฝนความเชี่ยวชาญ เพื่อนำความรู้ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องมาใช้กับนโยบายการบัญชี

รหัสวิชา : 453511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีบริหารชั้นสูง (Advanced Managerial Accounting)

การพัฒนาต้นทุน การรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล ระบบต้นทุน ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางด้านการวางแผนและบริหาร โดยใช้เทคนิคชั้นสูงทางการบัญชีเกี่ยวกับการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 453512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฏีบัญชีชั้นสูง (Advanced Accounting Theory)

การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด ระบบบัญชีเดี่ยว การบัญชีสำหรับกิจการที่มิได้แสวงหากำไร การบัญชีสำหรับสำนักงานใหญ่ และสาขา การบัญชีบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย การฝากขาย การขายตามสัญญาผ่อนชำระ การรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศ การประกันภัย การรวมกิจการโดยการซื้อหุ้น

รหัสวิชา : 453604
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาบัญชีบริหาร (Seminar in Managerial Accounting)

อภิปรายและบรรยายในหัวข้อการบัญชีบริหาร รวมถึงการใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ ผู้เรียนได้ทำการวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยนำวิธีและทฤษฎีทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้

รหัสวิชา : 453614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเปิดเผยข้อมูลบัญชีและรายงานทางการเงิน (Accounting Disclosure and Corporate Financial Report)

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี นโยบายบัญชีในการวัดผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน มาตรฐานรูปแบบ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการจัดทำรายงานทางการเงิน หลักการในการสื่อข้อมูล แนวโน้มและทฤษฎีที่สนับสนุนในการขยายขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานทางการเงิน

รหัสวิชา : 453615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี (Database Management for Accounting)

วิวัฒนาการของระบบการจัดการฐานข้อมูล รูปแบบการจัดการฐานข้อมูล เช่น การออกแบบการสร้าง การใช้และการปรับปรุงข้อมูลทางการบัญชี บทบาทของฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชี สื่อสารข้อมูล ฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ฐานข้อมูลเทคนิคพัฒนาการใช้งานการดำเนินงานขององค์กรหน้าที่และเครื่องมือในการบริหารข้อมูลระบบรักษาความลับ ความปลอดภัยของฐานข้อมูลบัญชี การประเมินผลและการเลือกระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ

รหัสวิชา : 453616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารภาษีอากร (Tax Management)

การวางแผนภาษีอากรขององค์การธุรกิจให้สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บภาษีของรัฐ ปัญหาภาษีอากรในด้านต่างๆ เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้อน

รหัสวิชา : 453617
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฏีร่วมสมัยทางการบัญชี (Contemporary Accounting Theory)

การปรับปรุงและพัฒนาทางการบัญชี วิธีการสร้าง ทฤษฎีตามแนวคิดเดิมและแนวคิดสมัยใหม่ เน้นคุณค่าและประสิทธิภาพของข้อมูลทางการบัญชี การประสานข้อกำหนดและหลักพฤติกรรมศาสตร์เข้ากับการบัญชี ทฤษฎีระดับสูงเกี่ยวกับตีราคาสินทรัพย์และการประเมินผลดำเนินงาน ทฤษฎีตัวแทนและระบบการบัญชีร่วมสมัยแบบอื่นๆ

รหัสวิชา : 453618
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปัญหาทางการบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม (Accounting Problems of Industrial Management)

ประเด็นสำคัญของปัญหาการใช้ข้อมูลของการบัญชี ในการบริหารอุตสาหกรรม การประยุกต์การบัญชีบริหารขั้นสูง การจัดระบบบัญชี การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเทคนิคการวิจัยระบบบัญชีในวงการจัดการอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 453619
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีมหภาค (Macro Accounting)

แนวความคิดพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินกิจกรรม ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ และการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อม การหมุนเวียนของเงินทุน ลักษณะดุลการค้าและดุลการชำระเงิน ความสัมพันธ์ของระบบอุตสาหกรรมกับเศรษฐกิจของประเทศ การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวความคิดทางการบัญชีของธุรกิจระบบมหภาค การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการพัฒนาธุรกิจภายในประเทศ

รหัสวิชา : 453620
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาบัญชีนานาชาติ (Seminar in International Accounting)

สัมมนาเฉพาะด้านเกี่ยวกับการบัญชีการเงินและบัญชีการบริการสำหรับหน่วยงานเอกชนที่ดำเนินกิจการทางธุรกิจระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีเปรียบเทียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันภายในประเทศกับต่างประเทศ ผลกระทบของการใช้มาตรฐานการบัญชีที่แตกต่างกัน ระบบบัญชีภายใต้สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกัน การพัฒนาแนวทางของสถาบันนานาชาติ สำหรับวิชาชีพทางการบัญชีและการกำหนดมาตรฐานทางการบัญชีระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบข้อกำหนดทางกฎหมาย ระดับมาตรฐานและการปฏิบัติของการสอบบัญชีของประเทศต่างๆ

รหัสวิชา : 453621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมทางการบริหารธุรกิจ (Administration Control in Business)

แนวความคิดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการควบคุม การควบคุมโดยฝ่ายบริหาร และการงบประมาณการใช้ข้อมูลทางการเงินของฝ่ายบริหาร การวางแผนและการควบคุมเกี่ยวกับการตลาด การผลิต บุคลากรและการเงิน

รหัสวิชา : 453623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing)

วิธีการปฏิบัติว่าด้วยการตรวจสอบบัญชีภายใน ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีอิสระ การควบคุมภายใน แนวทางและเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบและการเขียนรายงานการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหารและบุคคลผู้เกี่ยวข้อง การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษาประกอบ

รหัสวิชา : 453624
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตรวจสอบและการป้องกันการทุจริตในทางบัญชี (Forensic Accounting and Fraud Prevention)

แนวคิด องค์ประกอบ ประเภทของการทุจริตในสารสนเทศทางบัญชี ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต กฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทุจริต การป้องกันการทุจริต วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ การทุจริตในระบบสารสนเทศทางบัญชีทั้งที่ประมวลผลด้วยระบบมือและคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 453625
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีสำหรับธุรกิจข้ามชาติ (Accounting for Multinational Enterprises)

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจข้ามชาติ ด้านการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางบัญชีของแต่ละประเทศ การบัญชีสำหรับรายการค้าและการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมและการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ปัญหาในการกำหนดราคาโอนและภาษีระหว่างประเทศ การวิเคราะห์งบการเงินการงบประมาณและงบจ่ายลงทุนของธุรกิจข้ามชาติ

รหัสวิชา : 453626
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีกองทุนและหน่วยงานของรัฐ (Fund and Public Administrative Accounting)

การงบประมาณแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ ระบบและวิธีการบัญชีรัฐบาลและของกองทุน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางระบบและจัดตั้งกองทุน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการควบคุมและประเมินผลงานตามแผนงานและโครงการของรัฐโดยใช้เทคนิคทางการบัญชี

รหัสวิชา : 453627
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอำนวยการวางแผนและควบคุม (Controllership)

ลักษณะ ขอบเขต วิธีการและเทคนิคของการวางแผนและควบคุม โครงสร้างขององค์กร การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานในส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ระบบข้อมูลและรายงานการตรวจสอบภายใน ปัญหาและนโยบายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการวางแผนและควบคุม

รหัสวิชา : 453628
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดมูลค่าหลักทรัพย์จากข้อมูลบัญชี (Accounting – Based Valuation)

การตีความและใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อวัดมูลค่าหลักทรัพย์ ความสำคัญและแนวคิดกำไรส่วนที่เหลือ (Residual income) เพื่อการวัดมูลค่าหลักทรัพย์ การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์งบการเงินต่าง ๆ เช่นอัตราส่วนทางการเงิน โมเดลการวัดความล้มเหลวของกิจการ (Bankruptcy prediction model) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและประเมินสถานะของกิจการ การวัดและประเมินมูลค่าหลักทรัพย์จากโมเดลที่อ้างอิงจากข้อมูลบัญชี การเชื่อมโยงการวิเคราะห์งบการเงินและการพยากรณ์ทางการเงินเข้าสู่การวัดมูลค่าหลักทรัพย์ การศึกษาโมเดลทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อวัดมูลค่าหลักทรัพย์ กรณีศึกษาการตัดสินใจการลงทุนในหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลจากงบการเงิน

รหัสวิชา : 454500
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านระดับสูง (Advanced Reading)

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

รหัสวิชา : 454503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การผลิตและการจัดการดำเนินงาน (Production and Operation Management)

องค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าและการบริการ รวมทั้งการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ หัวข้อที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการบริหารและการตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านต่างๆที่ผู้บริหารพึงจะเข้าใจ รวมถึงการเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบสินค้า การวางแผนกระบวนการผลิต การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีทำงาน การตั้งมาตรฐานการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงเหลือ

รหัสวิชา : 454601
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (Management Information System)

แนวคิดของระบบสารสนเทศทางการจัดการ โครงสร้าง องค์ประกอบ และระบบย่อยของสารสนเทศทางธุรกิจ ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการตลาด การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ การจัดหา การพัฒนา และการดำเนินงานของระบบประยุกต์ทางธุรกิจ การจัดการ การควบคุม และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 454610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ (Business Logistics Management)

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้าทางธุรกิจ จุดแลกระหว่างได้กับเสีย การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมระบบสินค้าทางธุรกิจที่มี ประสิทธิภาพระดับและมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้าทางธุรกิจกับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข่าวสารและอุปทานห่วงโซ่สินค้า การใช้บุคคลที่สามในระบบสินค้าทางธุรกิจ เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้าและกลยุทธ์ระบบสินค้าทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 466535
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Seminar in ASEAN Business Administration Economic Community)

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอนในการบรรยายและอภิปรายหัวข้อการบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ เรื่องโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ตลอดจนใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาและสาขาธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจได้ และเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

3 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 453698
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการบัญชีบริหาร (Selected Topics in Managerial Accounting)

การศึกษาทางด้านบัญชีบริหาร จะเป็นหัวข้อในหน่วยงานใดๆ ก็ตามที่เหมาะสม นอกเหนือไปจากหัวข้อเรื่องที่ได้เคยศึกษามาจากงานวิชาต่างๆ และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วทำส่งรายงานเป็นเล่มพร้อมกับสอบปากเปล่า