ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) (ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ฐิติมา วงศ์อินตา * วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่งและการจราจร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
รองศาสตราจารย์ณกร อินทร์พยุง * Ph.D. (Logistics Management)
Leeds University, England (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล * D.Eng. (Transport Planning)
Nagaoka University of Technology, Japan (2550)
อาจารย์ พอพันธ์ วัชจิตพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวุธ ลักษณะโต
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 917811
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 1 (Doctoral Seminar I)

การรายงานและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในหัวข้อที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยซึ่งจะพัฒนาเป็นงานนิพนธ์ต่อไป

รหัสวิชา : 917812
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 2 (Doctoral Seminar II)

การรายงานและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในหัวข้อที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยซึ่งจะพัฒนาเป็นงานนิพนธ์ต่อไป ซึ่งต่างจากรายวิชา 917811

1.2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 917898
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยผลงานวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) และส่วนหนึ่งของผลงานได้มีการเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 917801
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางโลจิสติกส์ (Research Methodology for Logistics)

ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์และผลกระทบของการวิจัยต่อภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จริยธรรมการวิจัย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการวิจัย กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การพัฒนาประเด็นปัญหา ขอบเขตและการตั้งสมมติฐาน การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย

รหัสวิชา : 917821
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์ขั้นสูง (Advanced Logistics Management)

การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจ ทฤษฎีการจัดการโลจิสติกส์ แบบจำลองและขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาการตัดสินใจขั้นสูง การพัฒนาแนวคิดทักษะในการแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน กรณีศึกษา

2 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 917811
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 1 (Doctoral Seminar I)

การรายงานและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในหัวข้อที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยซึ่งจะพัฒนาเป็นงานนิพนธ์ต่อไป

รหัสวิชา : 917812
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 2 (Doctoral Seminar II)

การรายงานและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในหัวข้อที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยซึ่งจะพัฒนาเป็นงานนิพนธ์ต่อไป ซึ่งต่างจากรายวิชา 917811

3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 916531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า (Freight Transport Planning and Management)

ระบบการขนส่งประเภทต่างๆ การบริหารและการจัดการกระจายสินค้าส่งและสินค้าปลีก กลยุทธ์การวางแผนการขนส่งสินค้า การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการบริหารระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ การวางแผนการจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางในการส่งสินค้าในรูปแบบต่างๆ นโยบายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กลไกของการกำหนดราคาค่าขนส่ง ต้นทุนการขนส่งและการบริการ กานำเทคโนโลยีด้านข้อมูลสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการขนส่งและกระจายสินค้า

รหัสวิชา : 916532
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Quantitative Analysis for Logistics and Supply Chain Management)

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงถดถอย อนุกรมเวลา การจัดการปัญหาการขนส่ง ทฤษฎีการควบคุมการไหลของสินค้าด้วยต้นทุนที่ประหยัด แบบจำลองการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการขนส่ง ทฤษฎีการจัดตารางเวลาและขบวนพาหนะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการขนส่ง กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 916545
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเทอร์มินัล (Terminal Management)

การค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการขนส่งทางทะเลและท่าเรือ ประสิทธิภาพและวัดประสิทธิภาพของการจัดการท่าเรือและเทอร์มินัล ความสัมพันธ์และการประสานงานของระบบปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าในท่าเรือและเทอร์มินัล เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการท่าเรือและเทอร์มินัล การจัดการระบบคลังสินค้า

รหัสวิชา : 916551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนการปฏิบัติการคลังสินค้า (Warehousing Operation Planning and Inventory Management)

การหาตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสม การออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในตัวอาคารคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินค้าและวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินค้า เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า การวิเคราะห์เพื่อหาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม การออกแบบระบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการปฏิบัติการ การสร้างแบบจำลองสถานการณ์เพื่อใช้ในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

รหัสวิชา : 916551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนการปฏิบัติการคลังสินค้า (Warehousing Operation Planning and Inventory Management)

การหาตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสม การออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในตัวอาคารคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินค้าและวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินค้า เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า การวิเคราะห์เพื่อหาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม การออกแบบระบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการปฏิบัติการ การสร้างแบบจำลองสถานการณ์เพื่อใช้ในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

รหัสวิชา : 916554
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Global Logistics Management)

บทบาทความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง การควบคุมขั้นตอนการนำเข้าและการส่งออกสินค้า ระบบเอกสารและเทอมของการดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ระบบการค้าอิเลคทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบโลจิสติกส์สติกส์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 916651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองโลจิสติกส์และการปฏิบัติการ (Logistics Models and Operations)

การบริหารระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร การออกแบบผังคลังสินค้า และการจัดเก็บสินค้า แบบจำลองการกำหนดเส้นทาง ตารางเวลาในการบริหารพาหนะและบุคลากร การดำเนินงานและการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการระบบ โลจิสติกส์ แบบจำลอง โลจิสติกส์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ การบริหารทรัพยากร การพยากรณ์ความต้องการและค่าใช้จ่ายในระบบโลจิสติกส์ การประเมินความสามารถของระบบโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 916662
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ (Information System for Logistics)

การจัดการระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลและการนำไปใช้จัดการเกี่ยวกับสินค้า คงคลัง เทคนิคการจัดการและการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจและระบบสารสนเทศที่ใช้ในระดับผู้บริหาร และการนำมาใช้งานในระบบโลจิสติกส์ การจำลองและแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และการประยุกต์ มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคำนวณ และการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์การที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

4 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 917998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยผลงานวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(Peer Review)