ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการบริการสังคม) (ศศ.ม. (การจัดการบริการสังคม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 5 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ประจักษ์ น้ำประสานไทย *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต แสงสุริยงค์ * ร.ด.(รัฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเนตร สุวรรณละออง * Ph.D.(History)
Westf?l?sche Wilhelms-Universit?t M?nster,Germany (2549)
อาจารย์ สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล Ph.D.( Public Administration)
University of Northern Philippines, Philippines (2551)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 264511
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการบริการสังคม

ปรัชญา แนวคิด ความสำคัญ และภาพรวมของการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กระบวนการและรายละเอียดในการวางแผนยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ การกำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการศึกษา กรณีตัวอย่างในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของการบริการสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาประเทศ

Course codes : 264512
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การสำหรับการบริการสังคม

แนวคิดและหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ด้านรูปแบบ โครงสร้าง พฤติกรรม ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เน้นรูปแบบการทำงานของผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ การบริหารอำนาจ การทำงานร่วมกัน การเจรจา การต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร การคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลงาน และการให้ผลตอบแทน

Course codes : 264531
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยสำหรับการบริการสังคม

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมาย กระบวนการของการวิจัยและประเมินผล การประยุกต์ใช้ แนวคิดการบริการสังคม สร้างกรอบแนวคิด การกำหนดปัญหา การออกแบบ การบริหาร การค้นหา การสรุป และการนำเสนอการวิจัยและประเมินผลในเชิงปริมาณ และคุณภาพ

Course codes : 264541
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจัดการบริการสังคม

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการประยุกต์ใช้กับการบริการสังคม บทบาทและความรับผิดชอบของรัฐ เอกชน กลุ่มสังคม และองค์การไม่มุ่งหวังผลกำไรในการนำนโยบายสังคมไปปฏิบัติ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยและบริบทที่มีอิทธิพลต่อการบริการสังคม

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 264513
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการประชากร ครอบครัว และชุมชน

การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบ โครงสร้าง สถานการณ์ แนวโน้มปัญหาในอนาคตของประชากร ครอบครัวและชุมชน อันจะนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของระบบภายใต้การดำรงอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างยั่งยืน

Course codes : 264514
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการบริการสังคม

แนวคิด ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับโครงการกระบวน การหรือวงจรโครงการ การริเริ่มและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านเวลา การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องทางการจัดการ เทคนิคการจัดการและควบคุมโครงการ แนวคิดในการจัดการโครงการ กระบวนการจัดการโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการโครงการ โดยเน้นการศึกษาโครงการสาธารณะภายใต้บริบทของสังคมไทย

Course codes : 264516
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย

การวิเคราะห์แนวคิด ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ศึกษาถึงสาเหตุ เงื่อนไข ข้อจำกัดและแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

Course codes : 264521
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับ การบริการสังคม

การวิเคราะห์ พัฒนาการ ความสำคัญ องค์ประกอบ การประยุกต์ใช้ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อสังคม การวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริการสังคม วิเคราะห์ความสำเร็จและความล้มเหลวในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐและเอกชน

Course codes : 264542
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการงานสวัสดิการสังคม

แนวคิด หลักการ คุณค่า และวิธีการของการจัดการงานสวัสดิการสังคม โดย เน้นยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันเชิงสหศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้บุคคล กลุ่ม องค์การ ชุมชน และมวลชน มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการและการสังคมสงเคราะห์ทุกรูปแบบ

Course codes : 264543
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดทางสังคม

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และขอบเขตของการตลาดสังคม การใช้กระบวนการทางการตลาดวิเคราะห์และทำนายสังคม และกลยุทธ์ทางการตลาดในการจัดการการจัดการบริการสังคม ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวจากกรณีศึกษาในการใช้การตลาดสังคม

Course codes : 264631
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การจัดการบริการสังคมเชิงปริมาณ

หลักการ กระบวนการ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจการจัดการบริการสังคม

Course codes : 264641
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม

การสร้างเครือข่ายทางความปลอดภัยทางสังคม ประยุกต์แนวคิดใน การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม การสื่อสาร การเมืองและองค์การ การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม

Course codes : 264642
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม

จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส จิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการดูแลสังคม

Course codes : 264643
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพการบริการสังคม

ทฤษฎี หลักการ ระบบการควบคุมคุณภาพการบริการภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

Course codes : 264652
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการประเมินผลกระทบทางสังคม

หลักการ และวิธีการในการประเมินผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นในสังคม การคาดการการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้น ตลอกจนการเสนอแนะแนวทางในการป้องกันแก้ไข

Course codes : 264653
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาวะผู้นำ

การวิเคราะห์ ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์และการปรับตัวของคนในท้องถิ่นทั้งทางธรรมชาติและสังคม เพื่อการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ลักษณะ การบริหารงาน การทำงาน และการประสานงานของผู้นำในท้องถิ่นต่าง ๆ ตามสภาวะแวดล้อม

Course codes : 264654
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะด้านการบริการสังคม

สำรวจและคัดเลือกหัวข้อเฉพาะ จากประสบการณ์และความสนใจของผู้เรียน แล้วนำมาวิเคราะห์และวิพากษ์โดยใช้กรอบแนวคิดทางด้านบริการสังคม

Course codes : 264657
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาสิทธิมนุษยชนสากล

การวิเคราะห์กระบวนการศึกษาประเด็น หรือสถานการณ์จากแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ที่ว่า มนุษย์นั้นมีสิทธิหรือสถานะสากล ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกฎหมาย หรือปัจจัยท้องถิ่นอื่นใด เช่น เชื้อชาติ หรือสัญชาติ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในบริบทของสังคมไทย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ์ และเสริมสร้างสิทธิของประชาชน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และสังคมเพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม

3 หมวดวิทยานิพนธ์

Course codes : 264699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ที่เขียนขึ้นโดยความเห็นชอบและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 264511
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการบริการสังคม

ปรัชญา แนวคิด ความสำคัญ และภาพรวมของการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กระบวนการและรายละเอียดในการวางแผนยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ การกำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการศึกษา กรณีตัวอย่างในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของการบริการสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาประเทศ

Course codes : 264512
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การสำหรับการบริการสังคม

แนวคิดและหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ด้านรูปแบบ โครงสร้าง พฤติกรรม ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เน้นรูปแบบการทำงานของผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ การบริหารอำนาจ การทำงานร่วมกัน การเจรจา การต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร การคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลงาน และการให้ผลตอบแทน

Course codes : 264531
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยสำหรับการบริการสังคม

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมาย กระบวนการของการวิจัยและประเมินผล การประยุกต์ใช้ แนวคิดการบริการสังคม สร้างกรอบแนวคิด การกำหนดปัญหา การออกแบบ การบริหาร การค้นหา การสรุป และการนำเสนอการวิจัยและประเมินผลในเชิงปริมาณ และคุณภาพ

Course codes : 264541
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจัดการบริการสังคม

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการประยุกต์ใช้กับการบริการสังคม บทบาทและความรับผิดชอบของรัฐ เอกชน กลุ่มสังคม และองค์การไม่มุ่งหวังผลกำไรในการนำนโยบายสังคมไปปฏิบัติ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยและบริบทที่มีอิทธิพลต่อการบริการสังคม

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 264513
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการประชากร ครอบครัว และชุมชน

การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบ โครงสร้าง สถานการณ์ แนวโน้มปัญหาในอนาคตของประชากร ครอบครัวและชุมชน อันจะนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของระบบภายใต้การดำรงอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างยั่งยืน

Course codes : 264514
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการบริการสังคม

แนวคิด ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับโครงการกระบวน การหรือวงจรโครงการ การริเริ่มและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านเวลา การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องทางการจัดการ เทคนิคการจัดการและควบคุมโครงการ แนวคิดในการจัดการโครงการ กระบวนการจัดการโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการโครงการ โดยเน้นการศึกษาโครงการสาธารณะภายใต้บริบทของสังคมไทย

Course codes : 264516
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย

การวิเคราะห์แนวคิด ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ศึกษาถึงสาเหตุ เงื่อนไข ข้อจำกัดและแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

Course codes : 264521
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับ การบริการสังคม

การวิเคราะห์ พัฒนาการ ความสำคัญ องค์ประกอบ การประยุกต์ใช้ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อสังคม การวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริการสังคม วิเคราะห์ความสำเร็จและความล้มเหลวในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐและเอกชน

Course codes : 264542
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการงานสวัสดิการสังคม

แนวคิด หลักการ คุณค่า และวิธีการของการจัดการงานสวัสดิการสังคม โดย เน้นยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันเชิงสหศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้บุคคล กลุ่ม องค์การ ชุมชน และมวลชน มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการและการสังคมสงเคราะห์ทุกรูปแบบ

Course codes : 264543
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดทางสังคม

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และขอบเขตของการตลาดสังคม การใช้กระบวนการทางการตลาดวิเคราะห์และทำนายสังคม และกลยุทธ์ทางการตลาดในการจัดการการจัดการบริการสังคม ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวจากกรณีศึกษาในการใช้การตลาดสังคม

Course codes : 264631
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การจัดการบริการสังคมเชิงปริมาณ

หลักการ กระบวนการ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจการจัดการบริการสังคม

Course codes : 264641
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม

การสร้างเครือข่ายทางความปลอดภัยทางสังคม ประยุกต์แนวคิดใน การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม การสื่อสาร การเมืองและองค์การ การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม

Course codes : 264642
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม

จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส จิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการดูแลสังคม

Course codes : 264643
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพการบริการสังคม

ทฤษฎี หลักการ ระบบการควบคุมคุณภาพการบริการภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

Course codes : 264652
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการประเมินผลกระทบทางสังคม

หลักการ และวิธีการในการประเมินผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นในสังคม การคาดการการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้น ตลอกจนการเสนอแนะแนวทางในการป้องกันแก้ไข

Course codes : 264653
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาวะผู้นำ

การวิเคราะห์ ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์และการปรับตัวของคนในท้องถิ่นทั้งทางธรรมชาติและสังคม เพื่อการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ลักษณะ การบริหารงาน การทำงาน และการประสานงานของผู้นำในท้องถิ่นต่าง ๆ ตามสภาวะแวดล้อม

Course codes : 264654
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะด้านการบริการสังคม

สำรวจและคัดเลือกหัวข้อเฉพาะ จากประสบการณ์และความสนใจของผู้เรียน แล้วนำมาวิเคราะห์และวิพากษ์โดยใช้กรอบแนวคิดทางด้านบริการสังคม

Course codes : 264657
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาสิทธิมนุษยชนสากล

การวิเคราะห์กระบวนการศึกษาประเด็น หรือสถานการณ์จากแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ที่ว่า มนุษย์นั้นมีสิทธิหรือสถานะสากล ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกฎหมาย หรือปัจจัยท้องถิ่นอื่นใด เช่น เชื้อชาติ หรือสัญชาติ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในบริบทของสังคมไทย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ์ และเสริมสร้างสิทธิของประชาชน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และสังคมเพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม

3 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์

Course codes : 264698
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การค้นคว้าประเด็นใหม่ทางสังคมที่นิสิตสนใจอย่างลึกซึ้งในขอบข่ายของการจัดการบริการสังคมโดยความเห็นชอบและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา