ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) (กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จันทร์พร พรหมมาศ * ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา ทองสอน *
อาจารย์ มณเทียร ชมดอกไม้ * ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2542)
รองศาสตราจารย์ วิชิต สุรัตน์เรืองชัย * กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2531)
อาจารย์ วิมลรัตน์ จตุรานนท์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 402672
Credit : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานการศึกษาขั้นสูง

บูรณาการของพื้นฐานการศึกษา เช่น ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา และเทคโนลยีการศึกษา รวมทั้งหลักและวิธีคิดที่สำคัญทางการศึกษาและการพัฒนาภูมิปัญญา วิเคราะห์การศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานการศึกษา

Course codes : 434522
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา

มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย ปัญหาการวิจัยทางการศึกษา สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์เมต้า การวิจัยในชั้นเรียน การค้นคว้าและศึกษางานวิจัยในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย และการฝึกปฏิบัติการวิจัย

Course codes : 435611
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่ มาตรการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงแบบปกติ และคะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การเปรียบเทียบพหุ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ

2 หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า

Course codes : 404502
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการเรียนรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการจัด การเรียนรู้ การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้กระดานดำ การเขียนตัวอักษร การผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และการประเมินผลการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และจำแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 404501
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาหลักสูตร

ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรระดับต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร และวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

Course codes : 404502
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการเรียนรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการจัด การเรียนรู้ การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้กระดานดำ การเขียนตัวอักษร การผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และการประเมินผลการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และจำแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 409571
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาและการวิจัยหลักสูตรและการสอน

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การยำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409581
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนศิลปะ

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนศิลปะจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

2.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า

Course codes : 400581
Credit : 1(0-3-0)
ประสบการณ์วิชาชีพครู

การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน สร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

Course codes : 409511
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีหลักสูตร

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามทฤษฎีต่างๆ วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร การประยุกต์ทฤษฎีหลักสูตรไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและโรงเรียน

Course codes : 409512
Credit : 2(2-0-4)
รูปแบบการสอน

ทฤษฎีการสอน หลักการสอน รูปแบบการสอน วิธีสอนแบบต่างๆ รูปแบบและวิธีสอนที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน การพัฒนาและการออกแบบการสอนใหม่ๆ ที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับวิชาเอกเลือก และการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน

Course codes : 409513
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

หลักการและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น แนวทางและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และการพัฒนาและการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น

Course codes : 409514
Credit : 2(2-0-4)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านหลักสูตร

บทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตร แนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาหลักสูตร และระบบการสืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

Course codes : 409515
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน

รูปแบบและวิธีการวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน แนวทางการวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับหลักสูตรการสอน

Course codes : 409516
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินโครงการและหลักสูตร

ทฤษฎี หลักการและแนวคิดในการประเมินโครงการและหลักสูตร แนวทางและกระบวนการประเมินโครงการและหลักสูตร การสร้างเครื่องมือประเมินโครงการและหลักสูตร การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินเพื่อพัฒนาโครงการและหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 409517
Credit : 2(2-0-4)
การสอนเพื่อการพัฒนาการคิด

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคิด คุณสมบัติที่เอื้อต่อการคิด ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และการพัฒนากระบวนการคิดในลักษณะต่างๆ ตามจุดเน้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆ การประเมินความสามารถในการคิด และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 409518
Credit : 2(2-0-4)
การนิเทสการศึกษา

ประวัติการนิเทศการศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ขอบเขตของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้นิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน การศึกษาความต้องการจำเป็นเพื่อการนิเทศการศึกษา การพัฒนาโครงการนิเทศการศึกษา กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา การสังเกตการสอนในชั้นเรียนและการให้ข้อมูลป้อนกลับ การฝึกปฏิบัตินิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน

Course codes : 409552
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทย

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทย จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409553
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409554
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศ

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409555
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดผลและประเมินผลการสอนภาษาต่างประเทศ

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนภาษาต่างประเทศจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409556
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409557
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409558
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดผลและประเมินผลการเรียนสอนคณิตศาสตร์

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนภาษาต่างประเทศจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409559
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนคณิตสาสตร์

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409561
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409562
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนภาษาต่างประเทศจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409563
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409564
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409565
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดผลและประเมินผลการสอนสังคมศึกษา

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทย จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409566
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409567
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409568
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดผลและประเมินผลการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409569
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409572
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดผลและประเมินผลการสอนศิลปะ

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนศิลปะจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409573
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนศิลปะ

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนศิลปะ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409574
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409575
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดผลและประเมินผลการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409576
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

Course codes : 409577
Credit : 2(2-0-4)
กลวิธีการนิเทศ

หลักการ แนวคิดและกลวิธีการนิเทศแบบต่างๆ วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของกลวิธีนิเทศแบบต่างๆ ลักษณะปัญหาของการนิเทศแบบต่างๆ แนวโน้มของการนิเทศการสอนในโรงเรียน

Course codes : 409578
Credit : 2(2-0-4)
พฤติกรรมการนิเทศการสอนในโรงเรียน

บทบาทและหน้าที่ของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอนในสถานศึกษา วิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนระดับต่างๆของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยบริหารสถานศึกษา หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้าสายชั้นเรียนและศึกษานิเทศก์จาหน่วยงานนอกสถานศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศการสอนและแนวทางแก้ไข

Course codes : 409579
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาเทคนิคการนิเทศ

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเทคนิคการนิเทศการสอนในโรงเรียนระดับต่างๆ เสนอแนวทางแก้ปัญหา และพัฒนาเทคนิคการนิเทศใหม่ๆที่เหมาะสม

Course codes : 409580
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินผลการนิเทศ

ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในหารประเมินผล รูปแบบการประเมินผลการนิเทศที่เหมาะสม วิเคราะห์ผลการนิเทศการสอนในโรงเรียนปัจจุบัน ปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการนิเทศการสอนไปใช้

Course codes : 409581
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนศิลปะ

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนศิลปะจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย