ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ศึกษา) (วท.ม.(ฟิสิกส์ศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 38 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัสถา รัตนะ *
รองศาสตราจารย์ อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 301512
Credit : 2(1-2-3)
นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรม และสื่อการเรียนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระบบการเรียนการสอนและการสื่อสาร การวางแผนอย่างมีระบบในการใช้สื่อและการผลิตสื่อการเรียนการสอน การออกแบบสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฝึกปฏิบัติผลิต และประเมินสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Course codes : 312501
Credit : 2(1-2-3)
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 312652
Credit : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา

แนวคิดพื้นฐานในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการชักตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนและฝึกปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน การทำวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะ

2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา

Course codes : 328500
Credit : 3(3-0-6)
รากฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์

การวิเคราะห์เวคเตอร์ พีชคณิตเชิงซ้อน พีชคณิตเชิงเส้น สมการอนุพันธ์ อนุกรมเทย์เลอร์ การวิเคราะห์ฟูเรียร์ วิธีการประมาณ และการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์

Course codes : 328510
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์คลาสสิกัล

แนวคิดเชิงพัฒนาของหัวข้อต่าง ๆ ทางกลศาสตร์ เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม มวล พลังงานและโมเมนตัมกับกฎการอนุรักษ์ ระบบอนุภาค วัตถุแข็ง โมเมนต์ความเฉื่อย กรอบอ้างอิง หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์แบบลากรานจ์และแฮมิลตัน

Course codes : 328512
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์

อุณหภูมิ ความร้อน สมดุล พลศาสตร์ของก๊าซ ทฤษฎีกลุ่ม พลังงานภายใน กระบวนการ ทางอุณหพลศาสตร์ งาน เครื่องจักรความร้อน ประสิทธิภาพ เอนโทรปี การย้อนกลับได้ การเปลี่ยน สถานะ ฟังก์ชันตอบสนอง ฟิสิกส์สถิติเบื้องต้น

Course codes : 328516
Credit : 3(3-0-6)
คลื่นและทัศนศาสตร์เบื้องต้น

สมบัติความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่นกลในตัวกลางยืดหยุ่น สมบัติและปรากฏการณ์ของคลื่นกล เสียงและการได้ยิน หลักการและทฤษฎีทางทัศนศาสตร์ สมบัติทางคลื่นของแสง ทัศนศาสตร์ประยุกต์

Course codes : 328613
Credit : 3(3-0-6)
แม่เหล็กไฟฟ้า

แนวความคิดเชิงพัฒนาของหัวข้อต่าง ๆ ทางแม่เหล็กไฟฟ้า คำจำกัดความไฟฟ้าและแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก วงจรกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำ สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Course codes : 328620
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์แผนใหม่

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ หลักการสมมูลของไอน์สไตน์ กรอบอ้างอิง การคงที่ของอัตราเร็วแสง ในสุญญากาศ หลุมดำ ฟิสิกส์ควอนตัม หลักความไม่แน่นอน ความยาวคลื่นเดอบรอย สมการ- โชรดิงเจอร์ ฟังก์ชันคลื่น ปรากฏการณ์ทะลวง ชั้นพลังงานของอะตอมไฮโดรเจน ฟิสิกส์อนุภาค อนุภาคมูลฐาน แรงมูลฐาน แบบจำลองมาตรฐาน

Course codes : 328682
Credit : 1(1-0-2)
การเขียนวิจัยสำหรับนักฟิสิกส์

ระเบียบวิธีการวิจัย การค้นคว้าข้อมูล การเขียนบทความ

Course codes : 328691
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาสำหรับครูฟิสิกส์

การทำรายงานเป็นเอกสารและรายงานหน้าชั้นโดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางฟิสิกส์ ศึกษา รวมทั้งฟิสิกส์สาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้สอนฟิสิกส์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 328699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

โครงงานวิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม

1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 328500
Credit : 3(3-0-6)
รากฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์

การวิเคราะห์เวคเตอร์ พีชคณิตเชิงซ้อน พีชคณิตเชิงเส้น สมการอนุพันธ์ อนุกรมเทย์เลอร์ การวิเคราะห์ฟูเรียร์ วิธีการประมาณ และการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์

Course codes : 328503
Credit : 14(1-0-2)
ปรัชญาและวิธีการทางฟิสิกส์

วิวัฒนาการของแนวคิดและหลักการทางฟิสิกส์กับอิทธิพลต่อสังคม การก้าวกระโดดทาง วิทยาศาสตร์ แนวความคิดของสาขาต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ วิธีการทางฟิสิกส์ ทฤษฎีกับความหมาย

Course codes : 328510
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์คลาสสิกัล

แนวคิดเชิงพัฒนาของหัวข้อต่าง ๆ ทางกลศาสตร์ เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม มวล พลังงานและโมเมนตัมกับกฎการอนุรักษ์ ระบบอนุภาค วัตถุแข็ง โมเมนต์ความเฉื่อย กรอบอ้างอิง หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์แบบลากรานจ์และแฮมิลตัน

2.1 วิชาบังคับ

Course codes : 328512
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์

อุณหภูมิ ความร้อน สมดุล พลศาสตร์ของก๊าซ ทฤษฎีกลุ่ม พลังงานภายใน กระบวนการ ทางอุณหพลศาสตร์ งาน เครื่องจักรความร้อน ประสิทธิภาพ เอนโทรปี การย้อนกลับได้ การเปลี่ยน สถานะ ฟังก์ชันตอบสนอง ฟิสิกส์สถิติเบื้องต้น

Course codes : 328516
Credit : 3(3-0-6)
คลื่นและทัศนศาสตร์เบื้องต้น

สมบัติความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่นกลในตัวกลางยืดหยุ่น สมบัติและปรากฏการณ์ของคลื่นกล เสียงและการได้ยิน หลักการและทฤษฎีทางทัศนศาสตร์ สมบัติทางคลื่นของแสง ทัศนศาสตร์ประยุกต์

Course codes : 328613
Credit : 3(3-0-6)
แม่เหล็กไฟฟ้า

แนวความคิดเชิงพัฒนาของหัวข้อต่าง ๆ ทางแม่เหล็กไฟฟ้า คำจำกัดความไฟฟ้าและแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก วงจรกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำ สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Course codes : 328620
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์แผนใหม่

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ หลักการสมมูลของไอน์สไตน์ กรอบอ้างอิง การคงที่ของอัตราเร็วแสง ในสุญญากาศ หลุมดำ ฟิสิกส์ควอนตัม หลักความไม่แน่นอน ความยาวคลื่นเดอบรอย สมการ- โชรดิงเจอร์ ฟังก์ชันคลื่น ปรากฏการณ์ทะลวง ชั้นพลังงานของอะตอมไฮโดรเจน ฟิสิกส์อนุภาค อนุภาคมูลฐาน แรงมูลฐาน แบบจำลองมาตรฐาน

Course codes : 328671
Credit : 2(0-4-2)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับครู

การทดลองเกี่ยวกับกฎพื้นฐานที่สำคัญทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับวิชากลศาสตร์คลาสสิกัล อุณหพลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์แผนใหม่ รวมทั้งทำการทดลองที่สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ที่ สอนในชั้นมัธยมศึกษา

Course codes : 328691
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาสำหรับครูฟิสิกส์

การทำรายงานเป็นเอกสารและรายงานหน้าชั้นโดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางฟิสิกส์ ศึกษา รวมทั้งฟิสิกส์สาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้สอนฟิสิกส์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.2 วิชาเลือก

Course codes : 328540
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูฟิสิกส์

อุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้งาน ทฤษฎีและการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ทฤษฎีสารกึงตัวนำ อุปกรณ์ และการประยุกต์ใช้ อิเล็กทรอนิกส์เชิงตัวเลข ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

Course codes : 328600
Credit : 3(2-2-5)
ฟิสิกส์เชิงคำนวณ

การเขียนโปรแกรมหรือการใช้โปรแกรมในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงสัญลักษณ์และ เชิงตัวเลข ระบบจลนศาสตร์ การจำลองปรากฏการณ์ การแสดงผลแบบกราฟิกเชิงวิทยาศาสตร์

Course codes : 328611
Credit : 3(3-0-6)
ทัศนศาสตร์

พัฒนาการของกฏ หลักการและทฤษฎีทางทัศนศาสตร์ สมบัติทางคลื่นของแสง ทัศนศาสตร์ประยุกต์

Course codes : 328623
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีนิวเคลียร์

รังสี อันตรกิริยาของรังสีกับตัวกลาง การประยุกต์รังสีทางการแพทย์และการเกษตร การถนอมอาหาร พลังงานและอุตสาหกรรม รังสีในสิ่งแวดล้อม อันตรายเกี่ยวกับรังสีและการป้องกัน ระบบวัดทางนิวเคลียร์และปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการวัดรังสีเบื้องต้น

Course codes : 328630
Credit : 3(3-0-6)
รากฐานทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์

ประวัติและวิวัฒนาการการศึกษาดาราศาสตร์ ระบบกล้องโทรทรรศน์และเครื่องมือ ทรงกลม ท้องฟ้าและการหาตำแหน่ง กลุ่มดาว เวลา ฤดู การเคลื่อนที่ของโลก ดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ ระบบดาวหลายดวง ชนิดและคุณลักษณะของดาว หลุมดำ ดาราจักร ควอซาร์ มวลมืด อนุภาคฟิสิกส์ เอกภพ

Course codes : 328650
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีพลังงานสำหรับครูฟิสิกส์

สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน แหล่งกำเนิด เทคโนโลยีและการใช้พลังงานด้านความร้อน ความเย็น และการผลิตไฟฟ้า นโยบายและการอนุรักษ์พลังงาน

Course codes : 328660
Credit : 3(3-3-6)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับครูฟิสิกส์

สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจัยทางกายภาพต่อสิ่งมีชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม

Course codes : 328672
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรสำหรับฟิสิกส์ศึกษา

หัวข้อที่น่าสนใจรวมทั้งทฤษฎีใหม่ ๆ และความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ที่เหมาะสมกับผู้สอนฟิสิกส์

Course codes : 328680
Credit : 3(3-0-6)
ธรณีฟิสิกส์

โครงสร้างภายในของโลก ชั้นหิน เปลือกโลก แผ่นเทคโทนิกส์ แผ่นดินไหว สนามแม่เหล็กโลก คุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของโลก น้ำใต้ดิน วิธีทางฟิสิกส์ที่ใช้ในการสำรวจ

3 หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ

Course codes : 328692
Credit : 1(0-2-1)
โครงงานสำหรับครูฟิสิกส์ 1

การดำเนินงานจัดทำโครงงานภายใต้การนิเทศของอาจารย์ที่ปรึกษา สอบเค้าโครงของโครงงาน

Course codes : 328693
Credit : 3(0-6-3)
โครงงานสำหรับครูฟิสิกส์ 2

การดำเนินงานจัดทำโครงงานภายใต้การนิเทศของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนภาคนิพนธ์และรายงานปากเปล่า