ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) (ศศ.ม. (เทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 38 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์สายัณห์ ละออเอี่ยม * ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530)
อาจารย์ นคร ละลอกน้ำ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัญฑา ผลิตวานนท์ Doctor of Philosophy (College Teaching)
University of North Texas, U.S.A (2532)
อาจารย์ อุทิศ บำรุงชีพ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (2551)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 แผน ก แบบ ก 2 1.1 วิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา : 434521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การกำหนด ปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ เช่น การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงสภาพปัจจุบัน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงอนาคต การวิเคราะห์แบบเมทต้า เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานการวิจัย

รหัสวิชา : 435521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและ การประมาณช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1.2 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 429515
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดการวิจัยเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษางานวิจัยด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัย ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 429516
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการและระบบเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมการเรียนรู้ในองค์กร หลักการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล พัฒนาเป็นกลุ่ม และพัฒนาสายอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ การออกแบบและพัฒนาสื่อที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 429517
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับ การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา นำไปใช้และประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 429518
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จรรยาบรรณนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประมวลจรรยาบรรณที่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการและแนวทางการปฏิบัติตนและประพฤติตนตามจรรยาบรรณเพื่อการพัฒนาวิชาชีพนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความตระหนักและวิธีการนำจรรยาบรรณไปใช้ในองค์กร

รหัสวิชา : 429522
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดทำแผนและโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำแผนโครงการและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การ/บริษัท

รหัสวิชา : 429544
หน่วยกิต : 2(1-2-6)
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ และสื่อหลายมิติ เพื่อการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิด หลักการ ทฤษฏีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง หลักการทำงานของโปรแกรมที่ใช้สร้าง และพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อหลายมิติ ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อหลายมิติ เพื่อการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.3 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 429523
หน่วยกิต : 2(2-0-2)
กระบวนทัศน์สำหรับผู้บริหารในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การปรับเปลี่ยนกระบวนคิด และการดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 429524
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเทคโนโลยีการฝึกอบรมและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักการและกระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การนำไปใช้ การประเมิน และปรับปรุง

รหัสวิชา : 429528
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สมรรถนะการเป็นวิทยากรการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและหลักสูตรในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวนโยบายของฝ่ายบริหารด้านการพัฒนากำลังคน และแผนกลยุทธ์หลักขององค์การ

รหัสวิชา : 429541
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การถ่ายภาพเพื่อการฝึกอบรมขั้นสูง

การวางแนวความคิดและการสร้างเนื้อหาในภาพถ่าย เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อการฝึกอบรม การเลือกมุมกล้อง การจัดแสง การจัดฉากในการถ่ายภาพ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการฝึกอบรม

รหัสวิชา : 429542
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการฝึกอบรมขั้นสูง

ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ทีมงานโทรทัศน์ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ การเขียนบทโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการฝึกอบรม

รหัสวิชา : 429543
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การพัฒนาบทเรียนเพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ

แนวคิด หลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนเพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ การวิเคราะห์เนื้อหา ผู้เรียน และวัตถุประสงค์การเรียนการสอน ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนา การนำไปใช้ การประเมิน และปรับปรุงบทเรียนเพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ

รหัสวิชา : 429545
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
มัลติมีเดียสำหรับการฝึกอบรม

แนวคิด หลักการของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการฝึกอบรม การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินมัลติมีเดีย เพื่อการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการฝึกอบรม

1.4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 429699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

เลือกปัญหาวิจัยด้านนวัตกรรม /เทคโนโลยีการศึกษา ออกแบบการวิจัย ดำเนินการค้นคว้าหาคำตอบของปัญหาด้วยกระบวนการวิจัยที่เหมาะสมและมีจริยธรรมการวิจัยภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และการเขียนรายงานการวิจัย

2 แผน ข 2.1 วิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา : 434521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การกำหนด ปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ เช่น การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงสภาพปัจจุบัน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงอนาคต การวิเคราะห์แบบเมทต้า เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานการวิจัย

รหัสวิชา : 435521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและ การประมาณช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2.2 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 429515
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดการวิจัยเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษางานวิจัยด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัย ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 429516
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการและระบบเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมการเรียนรู้ในองค์กร หลักการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล พัฒนาเป็นกลุ่ม และพัฒนาสายอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ การออกแบบและพัฒนาสื่อที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 429517
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับ การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา นำไปใช้และประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 429518
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จรรยาบรรณนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประมวลจรรยาบรรณที่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการและแนวทางการปฏิบัติตนและประพฤติตนตามจรรยาบรรณเพื่อการพัฒนาวิชาชีพนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความตระหนักและวิธีการนำจรรยาบรรณไปใช้ในองค์กร

รหัสวิชา : 429519
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

แนวคิดของการเรียนรู้ วุฒิภาวะ พัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์เน้นพัฒนาการของ วัยผู้ใหญ่ ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักวิธีการสอนและจิตวิทยาผู้ใหญ่

รหัสวิชา : 429520
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้

แนวคิดและหลักการของการจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการและวิธีประยุกต์ใช้จัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร ฝึกปฏิบัติการสืบค้น การคัดกรอง การจัดเก็บ การทำฐานข้อมูล การเผยแพร่ ประเมินและปรับปรุงในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรการจัดการมนุษย์

รหัสวิชา : 429521
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการการประเมิน การออกแบบการประเมินผล และการติดตามผลการฝึกอบรม การสร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติวิเคราะห์ และเขียนสรุปผลการ ประเมิน

รหัสวิชา : 429522
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดทำแผนและโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำแผนโครงการและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การ/บริษัท

รหัสวิชา : 429525
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กลยุทธ์การบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดของกลยุทธ์การบริหารงาน หลักการและขั้นตอนของการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

รหัสวิชา : 429526
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาองค์กร

บทบาทของงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร หลักการและวิธีการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นกลยุทธ์ของการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ HRD ที่สนองตอบต่อการพัฒนาองค์กร

รหัสวิชา : 429527
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการเทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรฝึกอบรม การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 429544
หน่วยกิต : 2(1-2-6)
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ และสื่อหลายมิติ เพื่อการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิด หลักการ ทฤษฏีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง หลักการทำงานของโปรแกรมที่ใช้สร้าง และพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อหลายมิติ ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อหลายมิติ เพื่อการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.3 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 429523
หน่วยกิต : 2(2-0-2)
กระบวนทัศน์สำหรับผู้บริหารในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การปรับเปลี่ยนกระบวนคิด และการดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 429528
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สมรรถนะการเป็นวิทยากรการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและหลักสูตรในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวนโยบายของฝ่ายบริหารด้านการพัฒนากำลังคน และแผนกลยุทธ์หลักขององค์การ

รหัสวิชา : 429541
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การถ่ายภาพเพื่อการฝึกอบรมขั้นสูง

การวางแนวความคิดและการสร้างเนื้อหาในภาพถ่าย เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อการฝึกอบรม การเลือกมุมกล้อง การจัดแสง การจัดฉากในการถ่ายภาพ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการฝึกอบรม

รหัสวิชา : 429542
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการฝึกอบรมขั้นสูง

ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ทีมงานโทรทัศน์ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ การเขียนบทโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการฝึกอบรม

รหัสวิชา : 429543
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การพัฒนาบทเรียนเพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ

แนวคิด หลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนเพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ การวิเคราะห์เนื้อหา ผู้เรียน และวัตถุประสงค์การเรียนการสอน ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนา การนำไปใช้ การประเมิน และปรับปรุงบทเรียนเพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ

รหัสวิชา : 429545
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
มัลติมีเดียสำหรับการฝึกอบรม

แนวคิด หลักการของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการฝึกอบรม การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินมัลติมีเดีย เพื่อการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการฝึกอบรม