ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) (ศศ.ม. (เทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 38 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์สายัณห์ ละออเอี่ยม * ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530)
อาจารย์ นคร ละลอกน้ำ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัญฑา ผลิตวานนท์ Doctor of Philosophy (College Teaching)
University of North Texas, U.S.A (2532)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทิศ บำรุงชีพ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (2551)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 แผน ก แบบ ก 2 1.1 วิชาพื้นฐาน

Course codes : 434521
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การกำหนด ปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ เช่น การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงสภาพปัจจุบัน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงอนาคต การวิเคราะห์แบบเมทต้า เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานการวิจัย

Course codes : 435521
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและ การประมาณช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1.2 วิชาบังคับ

Course codes : 429515
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดการวิจัยเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษางานวิจัยด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัย ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 429516
Credit : 2(2-0-4)
หลักการและระบบเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมการเรียนรู้ในองค์กร หลักการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล พัฒนาเป็นกลุ่ม และพัฒนาสายอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ การออกแบบและพัฒนาสื่อที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 429517
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับ การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา นำไปใช้และประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 429518
Credit : 2(2-0-4)
จรรยาบรรณนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประมวลจรรยาบรรณที่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการและแนวทางการปฏิบัติตนและประพฤติตนตามจรรยาบรรณเพื่อการพัฒนาวิชาชีพนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความตระหนักและวิธีการนำจรรยาบรรณไปใช้ในองค์กร

Course codes : 429522
Credit : 2(2-0-4)
การจัดทำแผนและโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำแผนโครงการและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การ/บริษัท

Course codes : 429544
Credit : 2(1-2-6)
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ และสื่อหลายมิติ เพื่อการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิด หลักการ ทฤษฏีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง หลักการทำงานของโปรแกรมที่ใช้สร้าง และพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อหลายมิติ ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อหลายมิติ เพื่อการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.3 วิชาเลือก

Course codes : 429523
Credit : 2(2-0-2)
กระบวนทัศน์สำหรับผู้บริหารในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การปรับเปลี่ยนกระบวนคิด และการดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 429524
Credit : 2(2-0-4)
การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเทคโนโลยีการฝึกอบรมและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักการและกระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การนำไปใช้ การประเมิน และปรับปรุง

Course codes : 429528
Credit : 2(2-0-4)
สมรรถนะการเป็นวิทยากรการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและหลักสูตรในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวนโยบายของฝ่ายบริหารด้านการพัฒนากำลังคน และแผนกลยุทธ์หลักขององค์การ

Course codes : 429541
Credit : 2(1-2-3)
การถ่ายภาพเพื่อการฝึกอบรมขั้นสูง

การวางแนวความคิดและการสร้างเนื้อหาในภาพถ่าย เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อการฝึกอบรม การเลือกมุมกล้อง การจัดแสง การจัดฉากในการถ่ายภาพ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการฝึกอบรม

Course codes : 429542
Credit : 2(1-2-3)
การผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการฝึกอบรมขั้นสูง

ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ทีมงานโทรทัศน์ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ การเขียนบทโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการฝึกอบรม

Course codes : 429543
Credit : 2(1-2-3)
การพัฒนาบทเรียนเพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ

แนวคิด หลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนเพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ การวิเคราะห์เนื้อหา ผู้เรียน และวัตถุประสงค์การเรียนการสอน ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนา การนำไปใช้ การประเมิน และปรับปรุงบทเรียนเพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ

Course codes : 429545
Credit : 2(1-2-3)
มัลติมีเดียสำหรับการฝึกอบรม

แนวคิด หลักการของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการฝึกอบรม การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินมัลติมีเดีย เพื่อการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการฝึกอบรม

1.4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 429699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

เลือกปัญหาวิจัยด้านนวัตกรรม /เทคโนโลยีการศึกษา ออกแบบการวิจัย ดำเนินการค้นคว้าหาคำตอบของปัญหาด้วยกระบวนการวิจัยที่เหมาะสมและมีจริยธรรมการวิจัยภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และการเขียนรายงานการวิจัย

2 แผน ข 2.1 วิชาพื้นฐาน

Course codes : 434521
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การกำหนด ปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ เช่น การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงสภาพปัจจุบัน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงอนาคต การวิเคราะห์แบบเมทต้า เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานการวิจัย

Course codes : 435521
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและ การประมาณช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2.2 วิชาบังคับ

Course codes : 429515
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดการวิจัยเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษางานวิจัยด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัย ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 429516
Credit : 2(2-0-4)
หลักการและระบบเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมการเรียนรู้ในองค์กร หลักการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล พัฒนาเป็นกลุ่ม และพัฒนาสายอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ การออกแบบและพัฒนาสื่อที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 429517
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับ การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา นำไปใช้และประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 429518
Credit : 2(2-0-4)
จรรยาบรรณนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประมวลจรรยาบรรณที่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการและแนวทางการปฏิบัติตนและประพฤติตนตามจรรยาบรรณเพื่อการพัฒนาวิชาชีพนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความตระหนักและวิธีการนำจรรยาบรรณไปใช้ในองค์กร

Course codes : 429519
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

แนวคิดของการเรียนรู้ วุฒิภาวะ พัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์เน้นพัฒนาการของ วัยผู้ใหญ่ ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักวิธีการสอนและจิตวิทยาผู้ใหญ่

Course codes : 429520
Credit : 2(2-0-4)
องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้

แนวคิดและหลักการของการจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการและวิธีประยุกต์ใช้จัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร ฝึกปฏิบัติการสืบค้น การคัดกรอง การจัดเก็บ การทำฐานข้อมูล การเผยแพร่ ประเมินและปรับปรุงในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรการจัดการมนุษย์

Course codes : 429521
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการการประเมิน การออกแบบการประเมินผล และการติดตามผลการฝึกอบรม การสร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติวิเคราะห์ และเขียนสรุปผลการ ประเมิน

Course codes : 429522
Credit : 2(2-0-4)
การจัดทำแผนและโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำแผนโครงการและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การ/บริษัท

Course codes : 429525
Credit : 2(2-0-4)
กลยุทธ์การบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดของกลยุทธ์การบริหารงาน หลักการและขั้นตอนของการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

Course codes : 429526
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาองค์กร

บทบาทของงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร หลักการและวิธีการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นกลยุทธ์ของการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ HRD ที่สนองตอบต่อการพัฒนาองค์กร

Course codes : 429527
Credit : 2(2-0-4)
เทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการเทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรฝึกอบรม การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 429544
Credit : 2(1-2-6)
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ และสื่อหลายมิติ เพื่อการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิด หลักการ ทฤษฏีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง หลักการทำงานของโปรแกรมที่ใช้สร้าง และพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อหลายมิติ ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อหลายมิติ เพื่อการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.3 วิชาเลือก

Course codes : 429523
Credit : 2(2-0-2)
กระบวนทัศน์สำหรับผู้บริหารในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การปรับเปลี่ยนกระบวนคิด และการดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 429528
Credit : 2(2-0-4)
สมรรถนะการเป็นวิทยากรการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและหลักสูตรในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวนโยบายของฝ่ายบริหารด้านการพัฒนากำลังคน และแผนกลยุทธ์หลักขององค์การ

Course codes : 429541
Credit : 2(1-2-3)
การถ่ายภาพเพื่อการฝึกอบรมขั้นสูง

การวางแนวความคิดและการสร้างเนื้อหาในภาพถ่าย เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อการฝึกอบรม การเลือกมุมกล้อง การจัดแสง การจัดฉากในการถ่ายภาพ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการฝึกอบรม

Course codes : 429542
Credit : 2(1-2-3)
การผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการฝึกอบรมขั้นสูง

ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ทีมงานโทรทัศน์ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ การเขียนบทโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการฝึกอบรม

Course codes : 429543
Credit : 2(1-2-3)
การพัฒนาบทเรียนเพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ

แนวคิด หลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนเพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ การวิเคราะห์เนื้อหา ผู้เรียน และวัตถุประสงค์การเรียนการสอน ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนา การนำไปใช้ การประเมิน และปรับปรุงบทเรียนเพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ

Course codes : 429545
Credit : 2(1-2-3)
มัลติมีเดียสำหรับการฝึกอบรม

แนวคิด หลักการของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการฝึกอบรม การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินมัลติมีเดีย เพื่อการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการฝึกอบรม