ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร * วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักริน สุขสวัสดิ์ชน * วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา ริมเจริญ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาแกน

Course codes : 886500
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ความขึ้นต่อกันในเชิงการจัดองค์กรในการคำนวณความเร็วและต้นทุน การออกแบบชุดคำสั่ง เครื่องที่ทำงานแบบท่อและแบบเวกเตอร์ การออกแบบชั้นของหน่วยความจำ เครื่องที่ทำงานแบบจังหวะการเต้นของหัวใจ

Course codes : 886510
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟ ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับเลขคณิต ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับเรขาคณิต ปัญหาของสายอักขระ ขั้นตอนวิธีเชิงขนาน เอ็นพีบริบูรณ์

Course codes : 886590
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

วิธีการและขั้นตอนในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทบทวนเอกสารที่มีการตีพิมพ์ การวางแผนและการออกแบบ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสรุปผลและการนำเสนองานวิจัย และ ทำสัมมนาในหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ การฝึกการเป็นผู้นำเสนอที่ดี

Course codes : 886591
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยซึ่งจะพัฒนาเป็นงานวิทยานิพนธ์ต่อไป

2 วิชาเฉพาะ

Course codes : 886511
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีออโตมาตาและทฤษฎีการคำนวณ

เครื่องสถานะจำกัด ออโตมาตาแบบกดลง ออโตมาตาที่มีขอบเขตเชิงเส้น เครื่องทัวริง เครื่องรีจิสเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคำนวณกับภาษาฟอร์มัล

Course codes : 886512
Credit : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงตัวเลขขั้นสูงและการประยุกต์

ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าไฮเก้นและไฮเก้นเวกเตอร์ กระบวนวิธีเชิงตัวเลขสำหรับ สมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดาและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย กระบวนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและทฤษฎีการประมาณค่า กระบวนวิธีมอนติคาโลและการจำลอง

Course codes : 886513
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์โครงสร้างขั้นสูง

การวิเคราะห์เชิงการจัดโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง การคิดแบบขั้นตอนวิธี การประยุกต์ในเชิงวิทยาศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

Course codes : 886540
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบภาษาโปรแกรม

การสร้างภาษา ความสามารถในการขยายและการสรุปย่อ การสนับสนุนเวลาในการทำงาน กระบวนการออกแบบภาษา

3 วิชาเอกเลือก

Course codes : 886541
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการซอฟต์แวร์

รากฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การแทนอย่างมีแบบแผนในกระบวนการซอฟต์แวร์ การใช้ความมีแบบแผนในการสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานที่มีการวัดและกำหนดโครงสร้าง

Course codes : 886550
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลสัญญาณ

หลักการทางการประมวลผลข้อมูลเชิงตัวเลข การแทนข้อมูล การแปลงโดเมน การดำเนินการแบบเฉพาะจุดและกลุ่มจุดภาพรอบข้าง การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การสร้างภาพย้อนกลับ การแยกคุณลักษณะเด่น ได้แก่การแบ่งข้อมูล การหาขอบวัตถุภาพ การจำแนกข้อมูล และการบีบอัดข้อมูลภาพ การศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจทางการประมวลผลสัญญาณในปัจจุบัน

Course codes : 886551
Credit : 3(3-0-6)
ชีวสารสนเทศ

การคำนวณเชิงวิเคราะห์ลำดับจีน และโครงสร้างโปรตีน วิธีการวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพันธุกรรม เทคนิคไมโครอาร์เรย์ การวิเคราะห์ข้อมูลไมโครอาร์เรย์ แหล่งฐานข้อมูลทางชีวสารสนเทศและเครื่องมือออนไลน์ การสร้างแบบจำลองและการสร้างมโนภาพทางอณูชีววิทยา ขั้นตอนวิธีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสารสนเทศ

Course codes : 886552
Credit : 3(3-0-6)
การรู้จำรูปแบบ

ระบบการรู้จำรูปแบบ การออกแบบระบบการรู้จำรูปแบบ ระบบการเรียนรู้ ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย์เซียน เทคนิคที่ไม่ต้องกำหนดพารามิเตอร์ ฟังก์ชันแยกความแตกต่างแบบเชิงเส้น โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น ขั้นตอนวิธีขั้นสูงในการจัดกลุ่มและประเภท เทคนิคปัจจุบันในการรู้จำรูปแบบ

Course codes : 886553
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การประมวลผลโครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ความหมาย การทำความเข้าใจประโยค ความไม่กำกวมของคำที่สื่อความหมาย การรู้จำชื่อเฉพาะ การสกัดข้อมูลสารสนเทศ การแจงส่วนแบบความน่าจะเป็น การอุปนัยไวยากรณ์ การถามตอบอัตโนมัติ เทคนิคเชิงปริมาณที่ทันสมัยและงานวิจัยในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Course codes : 886554
Credit : 3(3-0-6)
ข่ายงานประสาทประดิษฐ์

หลักการขั้นมูลฐานของประสาทสรีรวิทยา แบบจำลองของเซลล์ประสาทประดิษฐ์ ข่ายงานแบบชั้นเดียวและหลายชั้น สหสัมพันธ์ลดหลั่น ข่ายงานเวียนบังเกิด การส่งแบบจัดระบบในตัวหน่วยความจำสาระแบบสองทิศทาง เครือข่ายแบบเคาน์เตอร์พรอพาเกชัน ทฤษฎีอะแด็พทีฟเรโซแนนซ์ ลำดับตามช่วงเวลา การสร้างข่ายงานประสาทด้วยฮาร์ดแวร์ แง่มุมต่างๆ ของการออกแบบเพื่อทนต่อความผิดพร่อง

Course codes : 886555
Credit : 3(3-0-6)
ปัญญาประดิษฐ์

นิยามและการประยุกต์ของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ การโปรแกรมเชิงตรรกะ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร การศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจทางปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน

Course codes : 886556
Credit : 3(3-0-6)
ขั้นตอนวิธีการค้นพบองค์ความรู้

ประเภทและเทคนิคของการค้นพบองค์ความรู้ กระบวนการในการค้นพบรูปแบบ การค้นหาความผิดปกติในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ขั้นตอนวิธีในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบของกฎความสัมพันธ์ ขั้นตอนวิธีในการแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการค้นพบองค์ความรู้ งานวิจัยในด้านการค้นพบองค์ความรู้

Course codes : 886600
Credit : 3(3-0-6)
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง

แบบจำลองของข้อมูลขั้นสูง ฐานข้อมูลเชิงนิรนัย ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายและหลายฐาน เทคโนโลยีทางฐานข้อมูลล่าสุด

Course codes : 886620
Credit : 3(3-0-6)
ระบบปฏิบัติการ

การป้องกัน การสื่อสารและการประสานจังหวะในระบบแบบกระจาย ระบบของแฟ้มแบบกระจาย ทฤษฎีของการปิดตาย ทฤษฎีของความจำเสมือน การจัดการเส้นงานของหน่วยประมวลเดี่ยวและหลายหน่วยประมวล

Course codes : 886621
Credit : 3(3-0-6)
การจำลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูล

การจำลองระบบและตัวแบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่องและทฤษฎีคิว ระเบียบวิธีการจำลองแบบรวมทั้งการก่อกำเนิดเลขสุ่มและการผันแปร การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบจำลอง การวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบ

Course codes : 886630
Credit : 3(3-0-6)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

โปรโตคอลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ และขั้นตอนวิธีทางซอฟต์แวร์ การจัดการข้อผิดพลาด การจัดเส้นทาง การควบคุมการไหล การติดต่อระหว่างแม่ข่ายและการติดต่อระหว่างแม่ข่ายกับเครือข่ายท้องถิ่น

Course codes : 886631
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงในระบบเครือข่าย

การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ การป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ การควบคุมการเข้าถึง หลักของการเข้ารหัสลับ รหัสลับแบบสมมาตรและไม่สมมาตร การพิสูจน์ตัวจริง ภัยคุกคามและการป้องกัน การรักษาความปลอดภัยของระบบและเครือข่าย งานวิจัยที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

Course codes : 886632
Credit : 3(3-0-6)
ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย

สถาปัตยกรรมของระบบแบบกระจาย การเข้าถึงแฟ้มระยะไกล ระบบส่งข้อความ รูปแบบลูกข่าย/แม่ข่าย ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย การถอดแบบและความสอดคล้อง การควบคุมพร้อมกัน แบบจำลองของการคำนวณแบบกระจาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย

Course codes : 886633
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมแบบขนาน

ประเด็นในการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมแบบขนานสำหรับคอมพิวเตอร์แบบขนานประเภทต่างๆ แบบจำลองการเขียนโปรแกรมต่างๆ ตามประเภทของเครื่องและการประยุกต์ใช้งาน แบบจำลองต้นทุน การแก้ที่ผิดและการประเมินคุณภาพการทำงานของโปรแกรมแบบขนาน พร้อมด้วยตัวอย่างจากการประยุกต์

Course codes : 886640
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่

แง่มุมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การโปรแกรมแบบทีมและการวัดคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเน้นการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน การจัดระบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบโปรแกรม

Course codes : 886650
Credit : 3(3-0-6)
การค้นคืนสารสนเทศ

ตัวแบบและวิธีการสำหรับการจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศ เทคนิคในการค้นคืนสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อความ การทำดัชนีอัตโนมัติ การจัดกลุ่มเอกสาร เทคนิคการค้นหา การวัดประสิทธิภาพของการค้นคืน วิธีการสืบค้นสารสนเทศจากเว็บ

Course codes : 886651
Credit : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ

ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ที่ได้แนวคิดจากการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ และขั้นตอนวิธีการประมาณการแจกแจง ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ของขั้นตอนวิธีเหล่านี้

Course codes : 886652
Credit : 3(3-0-6)
การทำให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์

การศึกษาแบบจำลองทางกายภาพ วิธีต่างๆ ในวิทยาการคณนา แบบข้อมูลสองและสามมิติ แผนของการแทนการมองเห็นสำหรับข้อมูลสเกลาร์ ข้อมูลเวกเตอร์และข้อมูลเทนเซอร์ วิธีการทำให้เห็นภาพแบบไอโซเซอเฟสและแบบปริมาตร การเฝ้าสังเกตเชิงภาพ การควบคุมการโต้ตอบ

Course codes : 886653
Credit : 3(3-0-6)
การโปรแกรมกราฟิกขั้นสูง

การเดินตามรอยรังสีขั้นสูง การส่องสว่างแบบครอบคลุม โฟตอนแมปปิ้ง การกระจายที่พิจารณาบนพื้นผิวย่อย การสร้างพื้นผิวแบบตาข่าย พื้นผิวแบบแบ่งเป็นส่วนย่อย การสร้างแบบจำลองปริมาตร กระบวนการสร้างแบบจำลองและพื้นผิว งานวิจัยปัจจุบันในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

Course codes : 886690
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในห้วข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 886691
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 886710
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง วิธีการออกแบบอัลกอริทึม การวิเคราะห์อัลกอริทึมเชิงเส้นกำกับ การแบ่งแยกและเอาชนะ กำหนดการพลวัต อัลกอริทึมเชิงละโมบ การค้นในปริภูมิสถานะ เอ็นพีบริบูรณ์ ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟ ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับเลขคณิต ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับเรขาคณิต ปัญหาของสายอักขระ ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

Course codes : 886711
Credit : 3(3-0-6)
ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบขนาน

ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์แบบเวกเตอร์และแบบขนาน ขั้นตอนวิธีแบบขนานสำหรับพีชคณิตเชิงเส้นที่เกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลข การจัดการเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและอนุพันธ์ย่อย เทคนิคการหาคำตอบที่เหมาะที่สุดเชิงตัวเลข

Course codes : 886712
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด

การหาค่าเหมาะที่สุดแบบพลวัต การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด วิธีเกรเดียนท์ วิธีนิวตัน กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดแบบดีสครีต

Course codes : 886720
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

นโยบายของการจัดลำดับงาน ขั้นตอนวิธีการทำเพจจิง ระบบการจัดการทรัพยากรแบบหลายโปรแกรม ทฤษฎีคิว แบบจำลองเชิงวิเคราะห์ของระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน

Course codes : 886721
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบดิจิทัลที่ทนต่อความผิดพร่อง

ตัวแบบของความผิดพร่อง การลงรหัสในระบบคอมพิวเตอร์ กลไกการดักหาความผิดพร่องในระดับส่วนจำเพาะและในระดับระบบ เทคนิคการจัดโครงการแบบใหม่ในระบบมัลติโปรเซสเซอร์ และในแถวลำดับตัวประมวลผลแบบวีแอลเอสไอ เทคนิคการทนต่อความผิดพร่องในซอฟต์แวร์ การสำรวจระบบทนต่อความผิดพร่องที่ใช้ในทางปฏิบัติ

Course codes : 886730
Credit : 3(3-0-6)
การคำนวณความเร็วสูงแบบขนานขั้นสูง

สถาปัตยกรรมแบบขนาน การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน การแบ่งปันหน่วยความจำแบบขนาน การส่งผ่านข้อมูล การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การเกลี่ยภาระงาน ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์การคำนวณแบบขนาน

Course codes : 886790
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 886791
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 886699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

เข้าใจลำดับในการทำวิจัยที่ถูกต้อง นิสิตต้องเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะกับงานวิจัย และเขียนแผนดำเนินงาน และควบคุมความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

1 วิทยานิพนธ์

Course codes : 886590
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

วิธีการและขั้นตอนในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทบทวนเอกสารที่มีการตีพิมพ์ การวางแผนและการออกแบบ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสรุปผลและการนำเสนองานวิจัย และ ทำสัมมนาในหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ การฝึกการเป็นผู้นำเสนอที่ดี

Course codes : 886591
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยซึ่งจะพัฒนาเป็นงานวิทยานิพนธ์ต่อไป

Course codes : 886697
Credit : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์

เข้าใจลำดับในการทำวิจัยที่ถูกต้อง นิสิตต้องเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะกับงานวิจัย และเขียนแผนดำเนินงาน และควบคุมความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้