ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) (ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 60 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์ *
อาจารย์ ประชา อินัง *
รองศาสตราจารย์ เพ็ญนภา กุลนภาดล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพินทร์ ฉายวิมล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาแกน

Course codes : 415701
Credit : 3(3-0-6)
สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางจิตวิทยา

การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้วยสถิติที่ใช้พารามิเตอร์และสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางจิตวิทยา เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์พหุคูณ การวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นต้น กลยุทธ์ในการเลือกใช้สถิติขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับและโมเดลเชิงสาเหตุ

Course codes : 415702
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางจิตวิทยา

แบบแผนการวิจัย และ ความคิดปรัชญาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาแบบแผนการวิจัย ทางจิตวิทยา วิเคราะห์ วิธีการวิจัยประเภทต่าง ๆ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และ คุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอภิมาน ปัญหาการใช้สถิติการวิจัย ตลอดจนจรรยาบรรณของการวิจัยทางจิตวิทยา

Course codes : 415703
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการรู้คิดและประสาทวิทยา

อภิปราย และวิพากษ์ หลักการ ที่เกี่ยวกับระบบประสาท และพฤติกรรม สมอง เช่น การจำ เหตุผล การรับรู้ เป็นต้น ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล

2 วิชาเฉพาะ

Course codes : 416711
Credit : 3(3-0-6)
การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษาขั้นสูง

แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษา แนวทางในการพัฒนาแบบทดสอบ หลักการการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษา และ จรรยาบรรณในการทดสอบและประเมินทางจิตวิทยา

Course codes : 416712
Credit : 3(3-0-6)
การบูรณาการทางการปรึกษา และ การบำบัดทางจิตวิทยา

อภิปราย และ วิพากษ์ นำเทคนิคต่าง ๆ จากทฤษฎีการปรึกษาสู่การปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับสภาพปัญหาทางจิตวิทยาปัจจุบัน

Course codes : 416713
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการนิเทศจิตวิทยาการปรึกษา

สังเคราะห์องค์ความรู้ทางการปรึกษา วิพากษ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้สู่การนิเทศทางด้านการปรึกษาให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาของผู้รับบริการในสภาพการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาทฤษฏีและเทคนิคการปรึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่มารับบริการการปรึกษารวมทั้งการมุ่งเน้นการตระหนักและเรียนรู้ในแง่มุมของจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 416721
Credit : 3(1-4-4)
ฝึกปฏิบัติการทางจิตวิทยาการปรึกษา

ฝึกปฏิบัติงานจิตวิทยาการปรึกษาในองค์การ ชุมชน สถาบัน หรือ หน่วยงาน ภายใต้การนิเทศของอาจารย์

Course codes : 416741
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยและประเด็นปัญหาการปรึกษา

อภิปรายเชิงวิพากษ์ทฤษฎี กลยุทธ์ เทคนิคการปรึกษาในสังคมพลวัต การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษา แนวโน้มและอนาคตในการใช้เทคโนโลยีในการปรึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการใช้รูปแบบต่างๆ ของการปรึกษาและการพัฒนาผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพนี้ ตลอดจนการเสริมสร้างจริยธรรมในการปรึกษาของผู้ให้คำปรึกษา ด้านความรับผิดชอบ การรักษาความลับ และสวัสดิภาพของผู้รับบริการ มาตรฐานทางศีลธรรมและกฎหมาย ตลอดทั้งการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไข

3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 415704
Credit : 3(3-0-6)
ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา

อภิปรายเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์ระบบ ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา องค์ความรู้ และวิธีการแสวงหาความรู้ทาง จิตวิทยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทิศทางใหม่ทางจิตวิทยาในการพัฒนาบุคคล และคุณภาพชีวิตของบุคคล

Course codes : 415718
Credit : 3(3-0-6)
การปรึกษา การดำเนินชีวิตและอาชีพ

เรียนรู้และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี การประเมินการดำเนินชีวิตและอาชีพ เพื่อนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้การปรึกษาในด้านการวางแผนชีวิตของแต่ละบุคคล และ การตัดสินใจในการดำเนินชีวิตและอาชีพ

Course codes : 415719
Credit : 3(3-0-6)
นิติจิตวิทยา

ประยุกต์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา และ วิธีการทางด้านจิตวิทยา ให้เข้ากับระบบกฎหมาย การวินิจฉัยอาชญากรรม การประเมินความรุนแรง สภาวการณ์เสี่ยงทางเพศ ทางการกระทำรุนแรง หรือ พฤติกรรมร้ายแรงต่าง ๆ การประเมินสภาวะทางอาชญากรรมและการช่วยเหลือ

Course codes : 415742
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาจิตวิทยาพัฒนาการ

พัฒนา และ ทำความเข้าใจ ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ ปัจจัยทาง ด้านพัฒนาการของมนุษย์ทุกวัย อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาการในวัยต่าง ๆ ความเข้าใจและการปรับตัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในแต่ละ ช่วงวัย

Course codes : 415751
Credit : 3(1-4-4)
การศึกษาอิสระขั้นสูง

การค้นคว้า และ วิเคราะห์ประเด็นที่สนใจประเด็นใดประเด็นหนึ่งทางจิตวิทยา ที่สอดคล้องกับความสนใจและนำเสนอผลงานในเชิงประยุกต์

Course codes : 416714
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาอปกติขั้นสูง

เรียนรู้ทฤษฏีภาวะผิดปกติทางจิตวิทยาในทัศนะที่หลากหลาย ธรรมชาติของการเกิด ความผิดปกติ สาเหตุ การรักษา จิตพยาธิสภาพ ทั้งในความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก วัยรุ่น และ ผู้ใหญ่ ศึกษาหลักการที่สำคัญ ทั้งชีววิทยาทางด้านจิตเวช และ สภาวะทางจิตสังคมของผู้ที่มีภาวะผิดปกติ โดยเป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการเกิดภาวะความผิดปกติทางจิต และ วิธีการที่จะทำให้กลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังเน้นย้ำถึงประสบการณ์ของบุคคลที่จะจัดการกับภาวะความผิดปกติทางจิต ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากภาวะทางจิต ยิ่งไปกว่านั้นผู้เรียนจะต้องทำความเข้าใจกับจิตพยาธิสภาพ และ เกณฑ์การวินิจฉัยสภาพจิต ด้วย DSM – IV รวมทั้งการรักษาในสภาวะที่ต่าง ๆ ของผู้ที่มีภาวะผิดปกติด้วย

Course codes : 416715
Credit : 3(3-0-6)
การเล่นบำบัด

หลักการ ทฤษฏี และ เทคนิคในการเล่นบำบัด เพื่อให้การปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน และสามารถปฏิบัติการ การเล่นบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังศึกษาและอธิบายตลอดจนทำความเข้าใจกับทฤษฏีการเล่น เช่น Adlerian Play Therapy, Child-Centered Play Therapy, Cognitive-Behavioral Play Therapy, Developmental Play Therapy, Eclectic/Prescriptive Play Therapy, Gestalt Play Therapy, Jungian Play Therapy, and Psychoanalytic Play Therapy: theoretical rationale for behavioral change และสามารถทำความเข้าใจกับบทบาทของนักบำบัดเด็ก โดยใช้การเล่น และ สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กได้

Course codes : 416716
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชจิตวิทยา

พื้นฐานทางเภสัชวิทยา ในประเด็นแง่มุมต่าง ๆ การใช้ยาทางจิตวิทยา ผลกระทบจาก การใช้ยา การเลือกใช้ยาสำหรับอาการป่วยทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรคไบโพล่าร์ ภาวะ ความวิตกกังวล ภาวะทางจิต การติดสารเสพติด โรคสมาธิสั้น หรือ อาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และวัยรุ่น ตลอดจนประเด็นในการใช้ยาในวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

Course codes : 416717
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

หลักการ กลยุทธ์ และการฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาในการนำตนเองและพัฒนาตนเอง และสามารถให้การปรึกษาเพื่อการปฏิบัติตนในกรอบวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

Course codes : 416743
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาจิตวิทยาแนวพุทธ

อภิปราย วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของศาสนา การนำหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 416744
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม

อภิปรายเชิงวิพากษ์ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ปกติและไม่ปกติของแต่ละวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิต ครอบครัว การศึกษา และการประกอบอาชีพ

4 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 415998
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษาที่เน้นความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพทางจิตวิทยา

5 การฝึกประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา

Course codes : 416722
Credit : 3(0-9-0)
การฝึกประสบการณ์จิตวิทยาการปรึกษา

ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาความเป็นวิชาชีพทางการปรึกษา โดยการประยุกต์เอาทฤษฎี ที่ศึกษามาลงมือปฏิบัติจริง ตามความสนใจของผู้ศึกษา หรือแล้วแต่จะกำหนดร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ จุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าของทฤษฎีและทักษะการเป็นวิชาชีพทางการปรึกษา ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง

6 วิชา ปรับพื้นฐาน

Course codes : 415511
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีบุคลิกภาพ

ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีจิตวิเคราะห์และจิตวิเคราะห์ร่วมสมัย ทฤษฎีองค์ประกอบ ทฤษฎีทางปัญญา ทฤษฎีมนุษย์นิยม ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และ การประยุกต์ใช้

Course codes : 415514
Credit : 2(2-0-4)
การปรับพฤติกรรม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวทัศนะพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษยนิยม ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 416511
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการปรึกษา

หลักการและกระบวนการปรึกษา ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาตามทฤษฎีต่าง ๆ เช่นจิตวิเคราะห์ พฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม มนุษย์นิยม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการปรึกษา

Course codes : 416521
Credit : 2(2-0-4)
การปรึกษาแบบจุลภาค

พัฒนาทักษะการปรึกษาโดยใช้วิธีการฝึกการปรึกษาแบบจุลภาค (Micro-counseling) ฝึกบทบาทสมมติ จัดสถานการณ์จำลอง สังเกต และวิเคราะห์ โดยใช้แถบบันทึกเสียง และวิดีทัศน์

Course codes : 416621
Credit : 3(3-0-6)
การปรึกษากลุ่ม

จิตวิทยาและทฤษฎีพื้นฐานของการปรึกษากลุ่ม ทฤษฎีการปรึกษาและประเภทของการปรึกษากลุ่ม จรรยาบรรณและทักษะของผู้นำกลุ่ม บทบาท หน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม กระบวนการกลุ่มและการฝึกทักษะต่าง ๆ ในการปรึกษากลุ่ม

Course codes : 416642
Credit : 3(3-0-6)
การปรึกษาครอบครัวและชุมชน

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ทฤษฎีพัฒนาการ ทฤษฎีความสัมพันธ์ ทฤษฎีระบบครอบครัว ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ ปัญหาในครอบครัว ปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อครอบครัว การปรึกษาครอบครัวและชุมชน