ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) (ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 60 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ดลดาว ปูรณานนท์ *
อาจารย์ ประชา อินัง *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญนภา กุลนภาดล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพินทร์ ฉายวิมล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 415701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางจิตวิทยา (Advanced Statistics in Psychology)

การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้วยสถิติที่ใช้พารามิเตอร์และสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางจิตวิทยา เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์พหุคูณ การวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นต้น กลยุทธ์ในการเลือกใช้สถิติขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับและโมเดลเชิงสาเหตุ

รหัสวิชา : 415702
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางจิตวิทยา (Advanced Research Methodology in Psychology)

แบบแผนการวิจัย และ ความคิดปรัชญาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาแบบแผนการวิจัย ทางจิตวิทยา วิเคราะห์ วิธีการวิจัยประเภทต่าง ๆ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และ คุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอภิมาน ปัญหาการใช้สถิติการวิจัย ตลอดจนจรรยาบรรณของการวิจัยทางจิตวิทยา

รหัสวิชา : 415703
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการรู้คิดและประสาทวิทยา (Cognitive Neuropsychology)

อภิปราย และวิพากษ์ หลักการ ที่เกี่ยวกับระบบประสาท และพฤติกรรม สมอง เช่น การจำ เหตุผล การรับรู้ เป็นต้น ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล

2 วิชาเฉพาะ

รหัสวิชา : 416711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษาขั้นสูง (Advanced Psychological Testing and Assessment in Counseling Psychology)

แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษา แนวทางในการพัฒนาแบบทดสอบ หลักการการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษา และ จรรยาบรรณในการทดสอบและประเมินทางจิตวิทยา

รหัสวิชา : 416712
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบูรณาการทางการปรึกษา และ การบำบัดทางจิตวิทยา (Integration in Counseling and Psychotherapy)

อภิปราย และ วิพากษ์ นำเทคนิคต่าง ๆ จากทฤษฎีการปรึกษาสู่การปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับสภาพปัญหาทางจิตวิทยาปัจจุบัน

รหัสวิชา : 416713
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการนิเทศจิตวิทยาการปรึกษา (Innovative Supervision on Counseling Psychology)

สังเคราะห์องค์ความรู้ทางการปรึกษา วิพากษ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้สู่การนิเทศทางด้านการปรึกษาให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาของผู้รับบริการในสภาพการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาทฤษฏีและเทคนิคการปรึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่มารับบริการการปรึกษารวมทั้งการมุ่งเน้นการตระหนักและเรียนรู้ในแง่มุมของจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 416721
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
ฝึกปฏิบัติการทางจิตวิทยาการปรึกษา (Advanced Practicum for Counseling Psychology)

ฝึกปฏิบัติงานจิตวิทยาการปรึกษาในองค์การ ชุมชน สถาบัน หรือ หน่วยงาน ภายใต้การนิเทศของอาจารย์

รหัสวิชา : 416741
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยและประเด็นปัญหาการปรึกษา (Seminar on Research and Current Issues in Counseling)

อภิปรายเชิงวิพากษ์ทฤษฎี กลยุทธ์ เทคนิคการปรึกษาในสังคมพลวัต การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษา แนวโน้มและอนาคตในการใช้เทคโนโลยีในการปรึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการใช้รูปแบบต่างๆ ของการปรึกษาและการพัฒนาผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพนี้ ตลอดจนการเสริมสร้างจริยธรรมในการปรึกษาของผู้ให้คำปรึกษา ด้านความรับผิดชอบ การรักษาความลับ และสวัสดิภาพของผู้รับบริการ มาตรฐานทางศีลธรรมและกฎหมาย ตลอดทั้งการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไข

3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 415704
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา (Systems and Theory in Psychology)

อภิปรายเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์ระบบ ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา องค์ความรู้ และวิธีการแสวงหาความรู้ทาง จิตวิทยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทิศทางใหม่ทางจิตวิทยาในการพัฒนาบุคคล และคุณภาพชีวิตของบุคคล

รหัสวิชา : 415718
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การปรึกษา การดำเนินชีวิตและอาชีพ (Life style and Career Counseling)

เรียนรู้และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี การประเมินการดำเนินชีวิตและอาชีพ เพื่อนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้การปรึกษาในด้านการวางแผนชีวิตของแต่ละบุคคล และ การตัดสินใจในการดำเนินชีวิตและอาชีพ

รหัสวิชา : 415719
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิติจิตวิทยา (Forensic Psychology)

ประยุกต์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา และ วิธีการทางด้านจิตวิทยา ให้เข้ากับระบบกฎหมาย การวินิจฉัยอาชญากรรม การประเมินความรุนแรง สภาวการณ์เสี่ยงทางเพศ ทางการกระทำรุนแรง หรือ พฤติกรรมร้ายแรงต่าง ๆ การประเมินสภาวะทางอาชญากรรมและการช่วยเหลือ

รหัสวิชา : 415742
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาจิตวิทยาพัฒนาการ (Seminar on Developmental Psychology)

พัฒนา และ ทำความเข้าใจ ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ ปัจจัยทาง ด้านพัฒนาการของมนุษย์ทุกวัย อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาการในวัยต่าง ๆ ความเข้าใจและการปรับตัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในแต่ละ ช่วงวัย

รหัสวิชา : 415751
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาอิสระขั้นสูง (Advanced Independent Study)

การค้นคว้า และ วิเคราะห์ประเด็นที่สนใจประเด็นใดประเด็นหนึ่งทางจิตวิทยา ที่สอดคล้องกับความสนใจและนำเสนอผลงานในเชิงประยุกต์

รหัสวิชา : 416714
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาอปกติขั้นสูง (Advanced Abnormal Psychology)

เรียนรู้ทฤษฏีภาวะผิดปกติทางจิตวิทยาในทัศนะที่หลากหลาย ธรรมชาติของการเกิด ความผิดปกติ สาเหตุ การรักษา จิตพยาธิสภาพ ทั้งในความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก วัยรุ่น และ ผู้ใหญ่ ศึกษาหลักการที่สำคัญ ทั้งชีววิทยาทางด้านจิตเวช และ สภาวะทางจิตสังคมของผู้ที่มีภาวะผิดปกติ โดยเป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการเกิดภาวะความผิดปกติทางจิต และ วิธีการที่จะทำให้กลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังเน้นย้ำถึงประสบการณ์ของบุคคลที่จะจัดการกับภาวะความผิดปกติทางจิต ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากภาวะทางจิต ยิ่งไปกว่านั้นผู้เรียนจะต้องทำความเข้าใจกับจิตพยาธิสภาพ และ เกณฑ์การวินิจฉัยสภาพจิต ด้วย DSM – IV รวมทั้งการรักษาในสภาวะที่ต่าง ๆ ของผู้ที่มีภาวะผิดปกติด้วย

รหัสวิชา : 416715
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเล่นบำบัด (Play Therapy)

หลักการ ทฤษฏี และ เทคนิคในการเล่นบำบัด เพื่อให้การปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน และสามารถปฏิบัติการ การเล่นบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังศึกษาและอธิบายตลอดจนทำความเข้าใจกับทฤษฏีการเล่น เช่น Adlerian Play Therapy, Child-Centered Play Therapy, Cognitive-Behavioral Play Therapy, Developmental Play Therapy, Eclectic/Prescriptive Play Therapy, Gestalt Play Therapy, Jungian Play Therapy, and Psychoanalytic Play Therapy: theoretical rationale for behavioral change และสามารถทำความเข้าใจกับบทบาทของนักบำบัดเด็ก โดยใช้การเล่น และ สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กได้

รหัสวิชา : 416716
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เภสัชจิตวิทยา (Psychopharmacology)

พื้นฐานทางเภสัชวิทยา ในประเด็นแง่มุมต่าง ๆ การใช้ยาทางจิตวิทยา ผลกระทบจาก การใช้ยา การเลือกใช้ยาสำหรับอาการป่วยทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรคไบโพล่าร์ ภาวะ ความวิตกกังวล ภาวะทางจิต การติดสารเสพติด โรคสมาธิสั้น หรือ อาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และวัยรุ่น ตลอดจนประเด็นในการใช้ยาในวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

รหัสวิชา : 416717
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Counseling Innovations for Quality of Life Development)

หลักการ กลยุทธ์ และการฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาในการนำตนเองและพัฒนาตนเอง และสามารถให้การปรึกษาเพื่อการปฏิบัติตนในกรอบวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

รหัสวิชา : 416743
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาจิตวิทยาแนวพุทธ (Seminar on Buddhist Psychology)

อภิปราย วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของศาสนา การนำหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 416744
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม (Seminar on Multicultural Psychology)

อภิปรายเชิงวิพากษ์ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ปกติและไม่ปกติของแต่ละวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิต ครอบครัว การศึกษา และการประกอบอาชีพ

4 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 415998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษาที่เน้นความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพทางจิตวิทยา

5 การฝึกประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา

รหัสวิชา : 416722
หน่วยกิต : 3(0-9-0)
การฝึกประสบการณ์จิตวิทยาการปรึกษา (Doctoral Internship in Counseling Psychology)

ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาความเป็นวิชาชีพทางการปรึกษา โดยการประยุกต์เอาทฤษฎี ที่ศึกษามาลงมือปฏิบัติจริง ตามความสนใจของผู้ศึกษา หรือแล้วแต่จะกำหนดร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ จุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าของทฤษฎีและทักษะการเป็นวิชาชีพทางการปรึกษา ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง

6 วิชา ปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 415511
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Theories of Personality)

ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีจิตวิเคราะห์และจิตวิเคราะห์ร่วมสมัย ทฤษฎีองค์ประกอบ ทฤษฎีทางปัญญา ทฤษฎีมนุษย์นิยม ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และ การประยุกต์ใช้

รหัสวิชา : 415514
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification)

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวทัศนะพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษยนิยม ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 416511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการปรึกษา (Theories of Counseling)

หลักการและกระบวนการปรึกษา ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาตามทฤษฎีต่าง ๆ เช่นจิตวิเคราะห์ พฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม มนุษย์นิยม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการปรึกษา

รหัสวิชา : 416521
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การปรึกษาแบบจุลภาค (Micro-counseling)

พัฒนาทักษะการปรึกษาโดยใช้วิธีการฝึกการปรึกษาแบบจุลภาค (Micro-counseling) ฝึกบทบาทสมมติ จัดสถานการณ์จำลอง สังเกต และวิเคราะห์ โดยใช้แถบบันทึกเสียง และวิดีทัศน์

รหัสวิชา : 416621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การปรึกษากลุ่ม (Group Counseling)

จิตวิทยาและทฤษฎีพื้นฐานของการปรึกษากลุ่ม ทฤษฎีการปรึกษาและประเภทของการปรึกษากลุ่ม จรรยาบรรณและทักษะของผู้นำกลุ่ม บทบาท หน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม กระบวนการกลุ่มและการฝึกทักษะต่าง ๆ ในการปรึกษากลุ่ม

รหัสวิชา : 416642
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การปรึกษาครอบครัวและชุมชน (Family and Community Counseling)

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ทฤษฎีพัฒนาการ ทฤษฎีความสัมพันธ์ ทฤษฎีระบบครอบครัว ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ ปัญหาในครอบครัว ปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อครอบครัว การปรึกษาครอบครัวและชุมชน