ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.ด. (หลักสูตรนานาชาติ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 60 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ พีรวัฒน์ ชูเกียรติ *
อาจารย์ วุฒิชัย สิทธิมาลากร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ *
อาจารย์ ทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์
อาจารย์ สิงห์ชัย บุญยโยธิน
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 459898
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

ออกแบบงานวิจัยและนำไปประยุกต์ใช้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ งานทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความเข้าใจคำถามในงานวิจัย กำหนดระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ในแง่ทฤษฎี ทดลอง สำรวจด้วยการสุ่มตัวอย่าง การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบ Multistage และการสุ่มแบบเชิงระบบ ปัญหาที่อาจเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ตัวแบบนอนพาราเมตริก การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ระเบียบวิธีสถิติในงานวิจัยขั้นสูง ตัวแปรแบบพหุ การวัดตัวแปรแต่ละตัว พัฒนากระบวนการทางสถิติ การวิจัย และการวัด ความสัมพันธ์ของตัวแปรแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ตัวแปรแบบพหุ การวิเคราะห์แบบแมทริกซ์ และแบบจำลองแบบพหุ การวิเคราะห์แบบ Multivariate Linear Model, Discriminant Analysis, Factor Analysis, Canonical Correlation โครงสร้างการวิเคราะห์ตัวแบบ การเขียนโครงงานวิจัยอย่างเป็นทางการ การตีพิมพ์งานวิจัย

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 454511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านระดับสูง (Advanced Reading)

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจ จากวาสารหรือตำราบนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง ผู้เรียนสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

รหัสวิชา : 454611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนระดับสูง (Advanced Writing)

การฝึกเขียนระดับอนุเฉทและเรียงความในรูปแบบและหัวข้อต่าง ๆ โดยเน้นการใช้โครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถสร้างและพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่องานเขียนวิชาการต่อไป

รหัสวิชา : 459501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารการวิจัยขั้นสูง (Advanced Communicating Research)

การสื่อสารแนวความคิดและผลการวิจัยต่อผู้สนใจและผู้รับประโยชน์จากการวิจัย เน้นที่การเขียนและการตีพิมพ์เอกสารที่ได้วิจัยมาอย่างดี รูปแบบอื่นๆของการเขียน เช่น บทความ และครอบคลุมไปถึงรายงานทางด้านนโยบาย และรายงานที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา มีการนำเสนอรายงานด้วยวาจา และการสื่อสารผ่านสื่อ รวมทั้งองค์ประกอบในการสัมมนา

รหัสวิชา : 459502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระดับโลกและองค์กรในอนาคต (Global Management and Future Organizations)

ขอบเขตของวัฒนธรรมข้ามชาติ ความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณและต่อสังคม และการประเมินเทคโนโลยี ความท้าทายของการก้าวไกลที่เหนือกว่าด้านระบบสารสนเทศ อันจะนำไปสู่ การจัดการด้านความรู้ ประวัติความเป็นมาของการจัดการการบริหารเพื่อใช้ในการวัดผลและกำหนดแนวความคิดด้านคุณภาพของกฎเกณฑ์ชีวิตการทำงานวิชานี้ จะรวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาด้วย

รหัสวิชา : 459504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการจัดการ (Quantitative Approaches to Management)

วิธีการเชิงปริมาณที่นำไปสู่การบริหารการทดสอบการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของวิธีการค้นหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทางคณิตศาสตร์ กระบวนการตัดสินใจซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรม ทางคณิตศาสตร์ กระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ การขนส่ง การส่งของและการมอบหมายงานในงานทดสอบการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง

รหัสวิชา : 459601
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยขั้นสูงเชิงพรรณนาและวิจัยเชิงสำรวจ (Advanced Descriptive and Exploratory Research)

ความสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงสำรวจซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและชัดเจนในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ การเปรียบเทียบระเบียบวิธีต่าง ๆ ของการวิจัย รวมทั้งปรัชญาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธี และการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงบุกเบิก การทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ความสำคัญของการดำเนินการที่หลากหลาย จรรยาบรรณของการวิจัย การกำหนดปัญหา การพัฒนาและการนำเสนอโครงการวิจัยที่ดี การสำรวจหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ รวมทั้งองค์ประกอบในการสัมมนา

รหัสวิชา : 459602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเตรียมความรู้และการประมวลผลข้อมูลขั้นสูง (Advance Knowledge and the Procurement of Processing Data)

กระบวนการในการค้นคว้าวรรณกรรม ข้อมูลและกระบวนการค้นหาข้อมูล กระบวนการทบทวนศึกษาหรือการค้นพบต่างๆ อันจะนำไปสู่แหล่งข้อมูลอื่น เทคนิคหลักๆสำหรับการจัดเตรียม และผลิตข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความหมาย รวมถึงการออกแบบและรวบรวมข้อมูล การจัดทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายและเทคนิคการค้นหา โดยจะรวมถึงเครื่องมือในเชิงปริมาณ (Quantitative Tools) และชุดโปรแกรมสำเร็จรูป เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลกับวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดและการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้

รหัสวิชา : 459603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย (Advanced Statistical Research)

บทบาทของเครื่องมือทางสถิติในการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบการวิจัยในการวิเคราะห์ ธุรกิจ ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ทางสถิติที่มีตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปร การ คาดคะเนความต้องการและการใช้โปรแกรมเส้นตรงในการวางแผนการตลาด ทฤษฎีความน่าจะเป็น การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและพหุคูณ การวิเคราะห์แบบกลุ่ม การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ตามความแตกต่าง

รหัสวิชา : 459604
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง (Advanced Strategic Management)

การพัฒนาแนวคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งจะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันภายใต้เงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมแบบต่าง ๆประเด็นการเรียนรู้ได้แก่ การจัดการเชิงระบบ และกรอบการปฏิบัติแบบ องค์กรรวมเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลกภายนอก กำหนดเป้าประสงค์ขององค์การ การวิเคราะห์เชิงองค์การการจับคู่ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของกลยุทธ์ก็เป็นไปได้และ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกิจการ ภาวะผู้นำและการจัดการเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงประเด็นด้านความสามารถทางการแข่งขันและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ภายใต้ภาวการณ์ต่าง ๆ

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 459503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการดำเนินการและกระบวนการภาวะผู้นำ (Action Systems and Process Leadership)

ความสัมพันธ์ของการวิจัยจากทดลองที่มีต่อการเรียนรู้จะเป็นสิ่งสำคัญต่อการกำหนดรูปแบบนโยบายและการนำไปปฏิบัติ กรอบแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และแนวคิดที่เป็นระบบจะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อผู้ริเริ่มและสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเช่น การวิจัยด้านการปฏิบัติ, การเรียนรู้และการจัดการในกระบวนการทำงานเพื่อสามารถชี้ประเด็นที่สำคัญได้ในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้แล้วยังกล่าวถึงการเรียนรู้และการใช้การเปรียบเทียบเพื่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแนวคิด และวิชานี้ยังพาดพิงถึงบทบาทของที่ปรึกษาทั้งภายนอกและภายในองค์กร

รหัสวิชา : 459605
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาแบบจำลองการจัดการ (Seminar in Management Model)

เรื่องราวปัจจุบัน หรือเนื้อหาสาระที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทฤษฎีหรือการบริหารงานในทางปฏิบัติ วิชาจะเน้นการพัฒนาที่เกิดขึ้นล่าสุด การศึกษาและการวิจัยในด้านกลยุทธ์การบริหาร ทั้งนี้ผู้สอนจะมอบหมายงานวิจัยเฉพาะ และสูตรจำลองแบบการบริหาร

รหัสวิชา : 459606
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาพฤติกรรมองค์กรขั้นสูง (Seminar in Advanced Organizational Behavior)

แนวทางพฤติกรรมขององค์กร มุมมอง หัวข้อ เนื้อหาในอนาคตทางด้านพฤติกรรมขององค์กรโดยจะรวมทั้งระเบียบวิธีการ การวิจัยพฤติกรรมขององค์กร ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและจิตวิทยา แบบจำลงพฤติกรรมขององค์กร การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และการพัฒนาองค์กร พฤติกรรมการจัดการงาน การวิจัยความแตกต่างข้ามวัฒนธรรม และภาวะผู้นำ

รหัสวิชา : 459607
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง (Advanced Micro-Economic Analysis)

ทฤษฎีความต้องการของผู้บริโภคและทางเลือก ทฤษฎีต้นทุนและการผลิต ทฤษฎีการกำหนดราคา ภายใต้โครงสร้างภาวะตลาดที่มีการแข่งขันแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดภาวะ การตลาด เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ดุลยภาพของผู้บริโภค ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ทฤษฎีธุรกิจสมัยใหม่ และการวิเคราะห์ลงทุน

รหัสวิชา : 459608
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะกรณีขั้นสูงด้านการจัดการ (Advanced Topics in Management)

การบริหารงานที่มุ่งสู่คุณภาพ การเรียนรู้ในองค์กร การปรับปรุงกระบวนการในการทำงานการจัดการบริหารด้านความรู้ เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต และแนวคิดด้านการจัดการที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ

รหัสวิชา : 459609
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะกรณีขั้นสูงด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Advanced Topics in Human Resource Management)

มุมมองทางทฤษฎีและทางปฏิบัติของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งจะรวมทั้งการวิเคราะห์และการออกแบบงาน การสรรหา การธำรงรักษา การฝึกอบรม การประเมินและระบบการให้ผลตอบแทน และการคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของรัฐบาลและทางกฎหมาย ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีการแข่งขันในระดับนานาชาติ

รหัสวิชา : 459610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะด้าน (Disciplinary Studies)

การค้นหาและการอ่านบทความด้วยตนเอง โดยผสมผสานและรวมกับแนวคิดที่ได้จาก การอ่านโดยตรง เพื่อนำไปสู่การทบทวนแนวคิด และการวางโครงสร้างของกรอบแนวความคิดและมุมมอง สร้างเนื้อหาหรือแนวคิดหลักเพื่อนำมาใช้ในงานวิจัย

รหัสวิชา : 459611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการข้ามวัฒนธรรม (Seminar in Cross -Cultural Management)

ระบบคุณค่า รูปแบบการคิด และแบบจำลองของความเป็นจริงที่ปรากฏในวัฒนธรรมที่ต่างกัน และความแตกต่างของวัฒนธรรมทั้งภายในองค์กรและระหว่างบุคคลในองค์กรรวมทั้งมุมมองต่างๆด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางธุรกิจและสังคมในองค์กร วัฒนธรรมทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ ระบบคุณค่าในวัฒนธรรมที่ต่างกัน รูปแบบการคิดในวัฒนธรรมที่ต่างกันแบบจำลองของความเป็นจริงในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และการปรับตัวเข้าหากันระหว่างสภาพแวดล้อม การจัดการและวัฒนธรรมภาวะแวดล้อมให้สอดคล้องกับองค์กร

รหัสวิชา : 459612
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ (Seminar in International Business)

การสอบทานเนื้อหาของการวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาและการเชื่อม โยงกลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์ในการเสาะหา ผลกระทบของการเปลี่ยน แปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การสร้างแรงจูงใจและการควบคุมของรัฐบาล ลักษณะโครงสร้างระดับโลกและการประสานงานของกิจกรรมที่สร้างคุณค่า ภาวะ การแข่งขันระดับโลกในอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน และการดำเนินการทางกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและของบริษัทข้ามชาติต่างๆ

รหัสวิชา : 459613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะกรณีขั้นสูงด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (Advanced Topics in International Business)

มุมมองของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานในเศรษฐกิจโลก โดยจะแสดงถึงลักษณะของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมือง และสังคมที่แตกต่างกันอันจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานภาคธุรกิจ รัฐบาล การทหารและองค์กรอื่นๆที่มีขนาดใหญ่โดยจะเน้นที่ปัญหาในการจัดการและการบริหารในทวีป อเมริกา ยุโรป และเอเชีย

รหัสวิชา : 459614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง (Advanced Macro-Economic Analysis)

การพัฒนาใหม่ ๆ ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยจะเน้นความสนใจในการใช้ เทคนิคในการควบคุมจุดดุลยภาพ ทฤษฎีทางธุรกิจของเคนส์ ทั้งแบบใหม่และแบบเก่า ทั้งนี้จะมีหัวข้ออื่น ๆ ที่รวมพื้นฐานของแนวคิดใหม่ของเคนส์ เศรษฐศาสตร์มหภาค การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ ทฤษฎีคิว ทฤษฎีการเงินและการคลัง, ทฤษฏีการเติบโต ค่าจ้าง ความเท่าเทียม และการออม

รหัสวิชา : 459615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการตลาดระดับโลก (Seminar in Global Marketing)

สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของการตลาดในระดับระหว่างประเทศด้านการจัดการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, การจำหน่ายสินค้า และการส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้แล้ว ยังมีการศึกษาในประเด็นหรือปัญหาด้านการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต เช่น การกีดกันการค้า กำแพงการค้า รวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดที่เป็นมาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การตลาด

รหัสวิชา : 459616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การตลาดโดยรวม (Integrated Marketing Strategy)

กระบวนการในการเชื่อมโยงการพิจารณานโยบายไปพร้อมๆกับ กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ การศึกษากลยุทธ์ด้านราคา การพิจารณาการแข่งขันด้านราคา การคัดเลือกช่องทางการจำหน่ายและศูนย์กลางจำหน่ายเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

รหัสวิชา : 459617
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยขั้นสูงทางการตลาด (Advanced Research in Marketing)

วิชาต่อเนื่องของการศึกษาอิสระทางการตลาด ที่นิสิตจะมีโอกาสได้ทำผลงานวิจัยและวิเคราะห์ และร่วมเสนอแนวคิดกับคณาจารย์และเพื่อนนิสิต

รหัสวิชา : 459618
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะกรณีขั้นสูงด้านการตลาด (Advanced Topics in Marketing)

การตลาดในงานด้านบริการ การตลาดในงานด้านอุตสาหกรรม การวิจัยการตลาด การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ นโยบายและปัญหาด้านการตลาด และการสร้างความภักดีในด้านตราสินค้า การหีบห่อที่ทันสมัย การกระจายสินค้าและห่วงโซ่อุปทาน และการสื่อสารการตลาดโดยเน้น การวางกลยุทธ์และนโยบายระดับสูงและเพื่อการแข่งขัน

รหัสวิชา : 459619
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินขั้นสูงสำหรับองค์กร (Advanced Corporate Finance)

แบบจำลองต่างๆ ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ทฤษฎีการตัดสินใจลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน การตัดสินใจของนักลงทุนในตลาดสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ความเป็นหนึ่งเดียว ทฤษฎีความไม่แตกต่าง ของ Modigliani และ Miller และบทบาทของบริษัทในการจัดสรรทรัพยากร ผลกระทบของเงินปันผล และการประเมินมูลค่าธุรกิจภายใต้ภาวะ การตลาดสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ และ ต้นทุนของตัวแทน

รหัสวิชา : 459620
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการเงินขั้นสูง (Advanced Financial Theory)

ทฤษฎีหลักเกี่ยวกับตลาดทุนและการเงินสำหรับองค์กร ทฤษฎีของการตัดสินใจลงทุนภายใต้ความเสี่ยง และการกระจายความเสี่ยง ทางเลือกใน Portfolio ของลงทุน โครงสร้างของเงินทุน นโยบายเงินปันผล การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ และการหาราคาของตราสารสิทธิ์

รหัสวิชา : 459621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองเศรษฐศาสตร์การเงินขั้นสูง (Advanced Financial Econometric)

การตีความหมาย, การวิเคราะห์, การคาดการณ์ และการประเมินรายงานทางการเงินในมุมมองของเจ้าหนี้, เจ้าของกิจการ, บริษัทที่ลงทุนในกิจการ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆในกิจการที่ให้ความสนใจในจุดเด่นและจุดด้อยทางธุรกิจของกิจการนั้นๆ นอกจากนี้แล้ววิชานี้จะครอบคลุมถึงผลกระทบของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในด้านทั่วๆไปและในเหตุการณ์เฉพาะอุตสาหกรรม, ลักษณะพฤติกรรมของตลาดการเงิน, กฎเกณฑ์การให้สินเชื่อและการปล่อยเงินกู้ และมาตรฐานการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินเพื่อพิจารณาสภาพการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รหัสวิชา : 459622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการลงทุนและการวิเคราะห์ (Investment Theory and Analysis)

ทฤษฎีการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์สภาวะของเวลา การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน หลักการของความเป็นไปได้ แบบจำลอง Arbitrage Pricing การวิเคราะห์หา Duration แบบหลายตัวแปร และการทำ Bond Immunization การทำ Portfolio Insurance โปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ กลยุทธ์การจัดการกองทุนและการวัดประสิทธิภาพ การหาราคาตราสารสิทธิ์ และตราสารในลักษณะที่คล้ายกับตราสารสิทธิ์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า และ แบบจำลอง Stock Crash

รหัสวิชา : 459623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยขั้นสูงทางการเงิน (Advanced Research in Finance)

วิชาต่อเนื่องของการศึกษาอิสระทางการเงิน ที่นิสิตจะมีโอกาสได้ทำผลงานวิจัยและวิเคราะห์ และร่วมเสนอแนวคิดกับคณาจารย์และเพื่อนนิสิต

รหัสวิชา : 459624
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะกรณีขั้นสูงด้านการเงิน (Advanced Topics in Finance)

ข้อบังคับต่างๆทางการเมือง, ภาษี, และกฎหมาย และข้อบังคับของการไหลเวียน ของกระแสเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาของงบประมาณสำหรับการลงทุนใหม่หรือการขยายการลงทุนของการดำเนินงานในต่างประเทศที่มีอยู่, การกู้เงินในตลาดระดับนานาชาติ, การสนับสนุนการเงินสำหรับการค้าขายส่งออก-นำเข้า และการควบคุมและองค์กรที่หน้าที่ทางด้านการเงิน

รหัสวิชา : 459625
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีร่วมสมัยทางการบัญชี (Contemporary Accounting Theory)

การพัฒนาทางการบัญชี วิธีการสร้างทฤษฎีตามแนวคิดเดิมและแนวคิดใหม่ คุณค่าและประสิทธิภาพของข้อมูลทางการบัญชี การประสานข้อกำหนดและพฤติกรรมศาสตร์เข้ากับการบัญชี ทฤษฎีระดับสูงเกี่ยวกับการตีราคาสินทรัพย์และการวัดผลการดำเนินงาน ทฤษฎีตัวแทนและหัวข้อการบัญชีร่วมสมัยอื่นๆ

รหัสวิชา : 459626
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบัญชีนานาชาติ (Seminar in International Accounting)

ปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหารสำหรับบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ หลักการบัญชีเปรียบเทียบที่กำลังใช้ในประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ระบบบัญชีภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน การพัฒนาและทิศทางของสถาบันนานาชาติสำหรับวิชาชีพทางการบัญชี การเปรียบเทียบข้อกำหนดทางกฎหมาย มาตรฐาน และการปฏิบัติทางการสอบบัญชีของประเทศต่างๆ

รหัสวิชา : 459627
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาบัญชีการเงินขั้นสูง (Seminar in Advanced Financial Accounting)

การสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีทางการบัญชีการเงิน พิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการสร้างทฤษฎีทางการบัญชีและการเตรียมโครงการวิจัยทางการบัญชีการเงิน

รหัสวิชา : 459628
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาบัญชีบริหารขั้นสูง (Seminar in Advanced Managerial Accounting)

แนวความคิดขั้นพื้นฐาน และปัญหาพิเศษของการบัญชีเพื่อการวางแผน การควบคุมตรวจสอบและการประเมินผล การวิคราะห์เชิงปริมาณและตีความข้อสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การบัญชีพฤติกรรม การบัญชีสำหรับผู้บริหารภายใต้สภาพโลกาภิวัตน์

รหัสวิชา : 459629
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปัญหาทางการบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม (Accounting Problem of Industrial Management)

บทบาทและความสำคัญตลอดจนปัญหาของการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารงานอุตสาหกรรม การประยุกต์การบัญชีบริหารขั้นสูง การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเทคนิคทางสถิติกับการบัญชี

รหัสวิชา : 459630
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาภาษีอากร (Seminar in Taxation)

โครงสร้างของระบบภาษีในประเทศไทย ภาระภาษีในการประกอบธุรกิจ โดยเน้นภาษีเงินได้และภาษีการค้า การบรรเทาภาระภาษีภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย การวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อวางระบบภาษีสำหรับกิจการให้ถูกต้อง เรียบร้อย และประหยัด รวมทั้งการศึกษากรณีตัวอย่าง

รหัสวิชา : 459631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาร่วมสมัยทางระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Seminar in Contemporary Accounting Information System)

การอภิปรายและวิจารณ์ประเด็นปัจจุบันของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศด้านการวางแผน การจัดการ และการควบคุม การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสุดท้าย การประยุกต์และผลกระทบต่อการบัญชีและการสอบบัญชี

รหัสวิชา : 466535
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Seminar in ASEAN Business Administration Economic Community)

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอนในการบรรยายและอภิปรายหัวข้อการบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ เรื่องโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ตลอดจนใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาและสาขาธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจได้ และเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 459998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์แบบ ประกอบไปด้วยการนำเสนอและได้รับการอนุมัติสำหรับบทที่ 5 (โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย บทสรุป, การโต้แย้ง, การตีหรือแปลความหมาย, การประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะ)