ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม) (บธ.บ. (การจัดการการโรงแรม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จิตรลดา ปิ่นทอง * M.A.(Tourism Management)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2551)
อาจารย์ จิตรลดา ปิ่นทอง * ร.ม.(นักบริหาร)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2551)
อาจารย์ ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์ * M.Sc./Pg.Dip. (International Hospitality Management)
University of Strathclyde, UK (2548)
อาจารย์ รัศมี ปานกุล M.B.A
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 วิชาด้านภาษา

รหัสวิชา : 999041
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1 (English I)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 999042
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2 (English II)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 999043
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 3 (English III)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง

รหัสวิชา : 999046
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (English Writing for Careers)

การเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท โดยการใช้ศัพท์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ

1.2 วิชาด้านมนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 228102
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ (Art of Speaking and Presentation)

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

1.3 วิชาด้านสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 414101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ (Group Dynamics and Leadership)

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการพลวัตกลุ่ม เทคนิควิธีการในการจัดกลุ่ม ภาวะผู้นำ หน้าที่ของผู้นำและสมาชิกกลุ่ม การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหากลุ่มและการตัดสินใจ

1.4 วิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 302102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน (Mathematics for Daily Life)

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 309101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการและควบคุมผลกระทบของการท่องเที่ยวในระบบนิเวศทางทะเล โดยเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.5 วิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 885101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (Information Technology in Daily Life)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.6 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 250108
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มรดกทางภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom Heritage)

มรดกทางภูมิปัญญาไทยที่ได้จากการเรียนรู้จากธรรมชาติเกิดเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถในการปรับตัวและการแก้ไขของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิตในระบบนิเวศน์ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 311191
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
รู้รอบเรื่องอาหาร (Food Scholar)

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคทั่วไป ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคต แนวทางบริโภคอาหารตามวัย และแนวทางการสร้างความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร

รหัสวิชา : 850101
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (Weight Training for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

รหัสวิชา : 850102
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walking and Jogging for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

รหัสวิชา : 850103
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Football for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

รหัสวิชา : 850104
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

รหัสวิชา : 850105
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

รหัสวิชา : 850106
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

รหัสวิชา : 850107
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (Futsal for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

รหัสวิชา : 850108
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ (Handball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

รหัสวิชา : 850109
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

รหัสวิชา : 850110
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

รหัสวิชา : 850111
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Soft Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

รหัสวิชา : 850112
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

รหัสวิชา : 850113
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ (Muay Thai for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

รหัสวิชา : 850114
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ (Krabi Krabong for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

รหัสวิชา : 850115
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ (Takraw for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

รหัสวิชา : 850116
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ (Martial Art for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

รหัสวิชา : 850117
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ (Taekwando for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

รหัสวิชา : 850118
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ (Bowling for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

รหัสวิชา : 850119
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ (Petangue for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

รหัสวิชา : 850120
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

รหัสวิชา : 850121
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ (Aerobic Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

รหัสวิชา : 850122
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

รหัสวิชา : 850123
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

รหัสวิชา : 850124
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ (Woodball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

รหัสวิชา : 850125
หน่วยกิต : 0(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ (Chairball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

2.1 วิชาแกนบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา : 257215
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค (Principles of Microeconomics)

การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

รหัสวิชา : 257216
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (Principles of Macroeconomics)

หลักการทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการกำหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 663212
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ (Business Finance)

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น รวมถึงหน้าที่ทางการเงิน หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ อันประกอบด้วยตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน การจัดทำและบริหารงบประมาณ การประเมินงบลงทุน

รหัสวิชา : 664111
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

ลักษณะและแนวคิดทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชีการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีขั้นต้น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะจัดทำงบทดลองการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี และการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น การอ่านรายงานประจำปี

รหัสวิชา : 664332
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)

หลักการและวิธีการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการจัดการทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยหน้าที่งานด้านการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยแนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุนระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด ตลอดจนเทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

รหัสวิชา : 665201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาด (Principles of Marketing)

ความหมายและความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ตลอดจนส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก และ จริยธรรมทางการตลาด และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 668101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ (Business Statistics)

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่างๆ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง ประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความเปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน

รหัสวิชา : 668111
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ (Management and Organization)

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

รหัสวิชา : 668202
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ (Business Law)

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และหลักกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

รหัสวิชา : 668211
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ (Quantitative Analysis for Management)

หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแบบเชิงปริมาณ การนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบพยากรณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบการจำลองปัญหา

รหัสวิชา : 668312
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operation Management)

การวางแผน การดำเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา : 661201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาบริการ (Service Psychology)

ความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยาบริการ แนวคิดทางจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้ในการส่งมอบบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำ การสร้างแบบจำลอง การจัดทำมาตรฐานงานบริการ การกำหนดกลยุทธ์บริการ เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ศิลปะในการพูดและการแสดงออก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 662101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Introduction to Tourism Industry)

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยว หลักการ แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิวัฒนาการการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ผลกระทบและแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการในอนาคต

รหัสวิชา : 662201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Tourist Characteristics and Behaviors)

แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ประกอบด้วยการรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ สังคมและวัฒนธรรม การศึกษาลักษณะของนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ

รหัสวิชา : 662301
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการบริการ (Research Methodology in Tourism and Hospitality)

บทบาท ความสำคัญของการวิจัยต่อการท่องเที่ยวและการบริการ ปัญหาการวิจัย การออกแบบและวิธีการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลและนำเสนอผลงานวิจัย

รหัสวิชา : 662401
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel)

กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่พักแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจนำเที่ยว จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 662402
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Human Resource Management and Development in Tourism Industry)

การจัดการ และการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน การจัดปฐมนิเทศ การสอนงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 662403
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ (Strategic Management for Tourism and Hospitality)

แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

2.3 วิชาเฉพาะบังคับ

รหัสวิชา : 661111
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโรงแรม (Hotel Management)

ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่พักแรม ความสำคัญ บทบาทของอุตสาหกรรมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ วิวัฒนาการ ประเภทธุรกิจของอุตสาหกรรมบริการ แนวคิด กระบวนการการบริหารจัดการโรงแรมในแต่ละแผนก คุณภาพการบริการ มาตรฐานธุรกิจที่พักแรม

รหัสวิชา : 661221
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การดำเนินงานและการจัดการส่วนหน้า (Front Office Operation and Management)

การดำเนินงานและการจัดการส่วนหน้า หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า การวางแผนการดำเนินงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า และห้องพัก การกำหนดราคาค่าห้อง การต้อนรับ การสำรองห้องพัก การดูแลบัญชีลูกค้า ระบบบัญชีส่วนหน้า การจัดการข้อร้องเรียน งานบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติโปรแกรมจำลอง

รหัสวิชา : 661241
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Management)

การดำเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มโครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ อุปกรณ์และเครื่องมือ การวางแผนและพัฒนารายการอาหาร รูปแบบการบริการและการจัดเลี้ยง การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การฝึกปฏิบัติการจัดโต๊ะอาหาร และการเตรียมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

รหัสวิชา : 661331
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน (Housekeeping Operation and Management)

การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน หน้าที่ความรับผิดชอบ การวางแผนการดำเนินงาน หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ของแผนกแม่บ้าน การจัดการด้านบุคลากรของแผนกแม่บ้าน งานตกแต่งสถานที่ในโรงแรม งานรักษาความปลอดภัยในขอบข่ายของแผนกแม่บ้าน การควบคุมค่าใช้จ่ายและทำงบประมาณของแผนกแม่บ้าน ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจำลอง

รหัสวิชา : 661361
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการโรงแรม (Information Technology for Hotel)

ระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานโรงแรม อาทิ งานสำรองห้องพัก งานต้อนรับส่วนหน้า การทำรายงานของแผนกต่างๆ ระบบเครือข่ายในโรงแรม ระบบเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกลูกค้า แนวโน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจโรงแรมในอนาคต การฝึกปฏิบัติโปรแกรมจำลอง

รหัสวิชา : 661481
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาธุรกิจโรงแรม (Seminar in Hotel Business)

ประเด็นหรือหัวข้อร่วมสมัยเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมในรูปแบบงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์กรณีศึกษา งานเขียน โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 วิชาเฉพาะเลือก

รหัสวิชา : 661401
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาต่างประเทศเพื่องานโรงแรมและท่องเที่ยว (Foreign Language for Hotel and Tourism)

การใช้ภาษาต่างประเทศ ภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว รวมถึงหลักไวยกรณ์ วัฒนธรรม สถานการณ์ทางสังคม และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ ที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 661402
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการพูดในที่สาธารณะ (English for Public Speaking)

หลักการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการพูด ทั้งการสื่อสารแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง การฝึกการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ รวมถึงการพัฒนาและการปรับปรุงบุคลิกภาพในการพูดที่ดี

รหัสวิชา : 661411
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งโรงแรม (Hotel Feasibility Study)

รูปแบบ วิธีการวางแผนและพัฒนาโรงแรม การวิเคราะห์ตลาด ที่ดินและปัจจัยอื่นๆ ปัญหา โอกาสที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาการบริการในโรงแรม ขั้นตอนในการพัฒนาโรงแรม เช่น เงื่อนไขการออกแบบทางสถาปัตยกรรม การบริการการก่อสร้างและการออกแบบ การติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมโรงแรมที่นำไปสู่การตัดสินใจในการลงทุน การจัดทำแผนในการจัดตั้งธุรกิจโรงแรมที่พัก

รหัสวิชา : 661412
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบบัญชีโรงแรม (Hotel Accounting System)

ระบบบัญชีโรงแรม ประเภทข้อมูลบัญชีในธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายจากกิจการโรงแรมด้านห้องพัก และด้านอาหารและเครื่องดื่ม ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของรายได้และรายจ่ายของกิจการโรงแรม การจัดทำบัญชี วิธีการหาข้อมูลในการทำบัญชี การใช้บัญชีในการควบคุมกิจการโรงแรม การจัดทำงบประมาณของโรงแรม การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

รหัสวิชา : 661451
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประกอบอาหารไทยและนานาชาติ (Thai and International Cuisine Preparation)

หลักการปรุงอาหาร เทคนิค ทักษะ และลักษณะเฉพาะในการเตรียมอาหารไทยและนานาชาติ อุปกรณ์ เทคนิคในการใช้อุปกรณ์ ตลอดจนการจัดเสิร์ฟ และการเก็บรักษาอาหาร ทั้งที่ยังมิได้ประกอบและประกอบแล้ว การฝึกปฏิบัติประกอบอาหารจริง

รหัสวิชา : 661471
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง (Restaurant and Banquet Management)

ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง รูปแบบการจัดหน่วยงานฝ่ายภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ประเภทของการจัดเลี้ยง หน้าที่ การจัดเตรียมโต๊ะอาหาร เทคนิคการบริการ การวางแผนรายการอาหาร การจัดทำแผนธุรกิจภัตตาคารและธุรกิจจัดเลี้ยง การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจำลอง

รหัสวิชา : 661472
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการประชุมและงานมหกรรม (Convention and Event Management)

สถานการณ์ แนวโน้มและโอกาสของธุรกิจการประชุม การวางแผน การตลาด การหาแหล่งทุนและการสนับสนุนกระบวนการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานมหกรรม ในระดับประเทศ และนานาชาติ การออกแบบงาน การควบคุมงบประมาณและการเงิน การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ การประเมินผลภายหลังการดำเนินงาน

รหัสวิชา : 661473
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสปา (Spa and Wellness Management)

การจัดการเกี่ยวกับธุรกิจสปา การวิเคราะห์สถานที่และสถานการณ์ทางการตลาด แนวคิดและการวางตำแหน่งธุรกิจ การออกแบบและตกแต่ง เครื่องมือ การจัดซื้อ รายการสปา ผลิตภัณฑ์ การบำบัดและการบริการ การจัดการบุคลากร การควบคุมทางการเงิน

รหัสวิชา : 661474
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจการบินและเรือสำราญ (Airline and Cruise Business Management)

การจัดการธุรกิจการบินและธุรกิจเรือสำราญ ทั้งในด้านการวางแผน วิธีการดำเนินงาน การให้บริการ และการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ การประเมินผลการดำเนินงาน พิธีการเข้าเมือง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับระหว่างประเทศ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ทางน้ำ การแก้ไขปัญหาในภาวะฉุกเฉิน ตารางเวลา ประเภทและประสิทธิภาพของพาหนะ การจัดการบัตรโดยสาร การสำรองที่นั่ง

รหัสวิชา : 661492
หน่วยกิต : 6(0-0-40)
สหกิจศึกษา 2 (Co-operative Education II)

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพ ตามความเชี่ยวชาญ ตามข้อกำหนดกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน

รหัสวิชา : 668316
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning System)

ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (อีอาร์พี) หลักการในการจัดหาระบบอีอาร์พี การประยุกต์ระบบให้เข้ากับองค์กร การเลือกใช้ระบบอีอาร์พี การปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาความสำเร็จในการปรับใช้อีอาร์พีเข้ากับองค์กร การเรียนรู้และฝึกฝนซอฟท์แวร์อีอาร์พีที่เป็นที่นิยมในท้องตลาด

2.6 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา : 661391
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ (Preparation for Careers)

เตรียมความพร้อมนิสิตด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การทำงานจริง การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการอารมณ์ ความเครียด การเขียนประวัติย่อ การสมัคร การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 661392
หน่วยกิต : 6(0-0-40)
สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I)

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพ ตามความเชี่ยวชาญ ตามข้อกำหนดกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน