ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) (วท.ม.(ฟิสิกส์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ อิสโร * Doctor of Philosophy (Material Physics)
University of Vienna, Austria, (2549)
รองศาสตราจารย์สุรสิงห์ ไชยคุณ * ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553)
รองศาสตราจารย์ อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ * วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2548)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิทยานิพนธ์

Course codes : 308697
Credit : 39(0-0-117)
วิทยานิพนธ์

ทำโครงงานวิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 308501
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 1

สมการอนุพันธ์ ฟังก์ชันพิเศษ ฟังก์ชันกรีนเบื้องต้น การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

Course codes : 308511
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์คลาสสิก

พลศาสตร์ของอนุภาค ปริภูมิเฟส หลักของดีแลมเบิร์ต หลักกิริยาน้อยที่สุด กลศาสตร์ลากรานจ์ กลศาสตร์แฮมิลตัน การแปลงแบบบัญญัติ

Course codes : 308512
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

สมการแมกซ์เวลล์และทฤษฎีสัมพัทธภาพ สมการลาปลาซ สมการปัวซอง สนามจากหลายขั้ว คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแผ่รังสี

Course codes : 308513
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ

กฎของอุณหพลศาสตร์ ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ ปรากฏการณ์ขนส่ง กลศาสตร์สถิติ แบบคลาสสิก กลศาสตร์สถิติแบบควอนตัม ระบบเฟอร์มี ระบบโบส ปรากฏการณ์วิกฤติ

Course codes : 308521
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีควอนตัม 1

สมการชเรอดิงเยอร์ สถานะกัก อันตรกริยา การแผ่รังสี การกระเจิง

Course codes : 308681
Credit : 1(0-2-1)
การเขียนงานวิจัยสำหรับนักฟิสิกส์

ระเบียบวิธีการวิจัย การค้นคว้าข้อมูล การเขียนบทความ

Course codes : 308691
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา 1

การทำรายงานเป็นเอกสารและรายงานหน้าชั้น โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางฟิสิกส์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 308692
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา 2

การทำรายงานเป็นเอกสารและรายงานหน้าชั้น โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทาง ฟิสิกส์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 308502
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 2

ฟังก์ชันเชิงซ้อน แคลคูลัสส่วนเหลือ การแปลงอินทิกรัล สมการอินทิกรัล ฟังก์ชันกรีน

Course codes : 308514
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีสนาม

กลศาสตร์ต่อเนื่อง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามความโน้มถ่วง การควอนไทซ์สนามทฤษฎีการรบกวน

Course codes : 308531
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ

สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของของแข็ง อิเล็กตรอนในโครงสร้างแบบคาบ โครงสร้างแถบของ สารกึ่งตัวนำ ศักย์เสมือน การเจือในสารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติทางทัศนศาสตร์และการขนส่ง สมการขนส่ง ของโบลท์ซมานน์ อันตรกิริยาระหว่างโฟนอนกับสารกึ่งตัวนำ เอกซิตอน สารกึ่งตัวนำในสนามแม่เหล็ก หลุมศักย์ควอนตัม ปรากฏการณ์ฮอลล์แบบควอนตัม

Course codes : 308532
Credit : 3(2-3-4)
ฟิสิกส์และเทคโนโลยีวัสดุ

ชนิดของวัสดุ โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิต สมรรถนะของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบชิ้นส่วน

Course codes : 308533
Credit : 3(3-0-6)
สมบัติเชิงกายภาพของวัสดุและการประยุกต์

ทฤษฎีอิเล็กตรอน แรงยึดเหนี่ยว การกระเจิงของอิเล็กตรอน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทาง ทรรศนศาสตร์ สมบัติทางไดอิเล็กทริก สมบัติทางความร้อน สมบัติทางแม่เหล็ก การประยุกต์สมบัติ ทางกายภาพในอุตสาหกรรม

Course codes : 308601
Credit : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงวิทยาศาสตร์

สมการอนุพันธ์ การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว การคำนวณแมทริกซ์ เทคนิคมอนติคาร์โล การประมวลผลแบบขนาน

Course codes : 308612
Credit : 3(3-0-6)
ทัศนศาสตร์ควอนตัม

การเย็นตัวโดยใช้เลเซอร์ สสารควบแน่นโบส-ไอน์สไตน์ คลื่นแสงตามทฤษฎีคลาสสิกสถิติโฟตอน ทฤษฎีสารสนเทศเชิงควอนตัม

Course codes : 308621
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีควอนตัม 2

การอินทิเกรตตามทาง กลศาสตร์ควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ

Course codes : 308622
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

การแปลงลอเรนทซ์ สัมพัทธภาพเฉพาะ สัมพัทธภาพทั่วไป ความโน้มถ่วง

Course codes : 308624
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

ทฤษฎีควอนตัมของโครงสร้างนิวเคลียส แรงมูลฐาน แบบจำลองมาตรฐาน เครื่องเร่งอนุภาค

Course codes : 308625
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์

ปฏิกิริยานิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์ความร้อน ปัจจัยการทวีคูณนิวตรอนและการเกิดปฏิกิริยาซ้ำ ทฤษฎีการขนส่งนิวตรอน ปฏิกิริยาฟิชชัน เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการควบคุม

Course codes : 308626
Credit : 3(3-0-6)
การวัดและเทคนิคทางนิวเคลียร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแผ่รังสี อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ความปลอดภัยทางรังสี ระบบวัดทางนิวเคลียร์ การประยุกต์รังสีทางอุตสาหกรรม

Course codes : 308631
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์เลเซอร์

อันตรกิริยาระหว่างอะตอมกับแสง การปลดปล่อยโดยการกระตุ้น ค่าสัมประสิทธิ์ของไอน์สไตน์ แมทริกซ์ความหนาแน่น เลเซอร์ก๊าซ เลเซอร์สารกึ่งตัวนำ ทฤษฎีควอนตัมของเลเซอร์ การประยุกต์เลเซอร์

Course codes : 308632
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติ การแผ่รังสีและการขนส่งความร้อน การสังเคราะห์ทางนิวเคลียร์ วิวัฒนาการของดาว การสร้างพลังงานในดวงดาว การเสื่อมของดาว ซุปเปอร์โนวา ตัวกลาง ระหว่างดาว หลุมดำ ดาราจักร กระจุกดาราจักร พลังงานมืด อวกาศสูง เอกภพ

Course codes : 308682
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางฟิสิกส์

เนื้อหาที่น่าสนใจและความก้าวหน้าที่น่าสนใจต่อการศึกษาและวิจัยทางด้านฟิสิกส์

Course codes : 329510
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง

สมบัติทางกายภาพของผลึกของแข็ง ความร้อนจำเพาะ ทฤษฎีแถบของของแข็ง คุณลักษณะ ของสสารแม่เหล็ก อันดับแม่เหล็กและแบบจำลองของระบบแม่เหล็ก อำนาจแม่เหล็กเฟอร์โร และ สปิน-กลาส ปรากฏการณ์เรียงตัวและไม่เรียงตัวในโลหะ

Course codes : 329511
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ของวัสดุ

โครงสร้างระดับจุลภาคของสารของแข็ง สสารแบบผลึกและแบบอะมอร์ฟัส อุณหพลศาสตร์ ของสารละลาย สมดุลหลายสถานะและการเปลี่ยนสถานะ ผิวสัมผัส การก่อตัวและการขยายตัวใน มวลสารและบนพื้นผิว กระบวนการผลิตและสมบัติของสสารสำคัญเชิง เทคโนโลยีฟิล์มบางและวัสดุ หลายชั้น สสารอะมอร์ฟัสแข็งตัวไว การแพร่ในของแข็ง

Course codes : 329512
Credit : 3(2-3-4)
ฟิสิกส์สุญญากาศและการประยุกต์

ธรรมชาติและพฤติกรรมของก๊าซ เครื่องสูบสุญญากาศ การวัดความดันสุญญากาศ ส่วนประกอบและวัสดุในงานสุญญากาศ การออกแบบระบบสุญญากาศ การตรวจหารอยรั่วและการซีล การประยุกต์ระบบสุญญากาศในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Course codes : 329513
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและการสร้างระบบสุญญากาศ

สมบัติของวัสดุที่ใช้ในเทคโนโลยีสุญญากาศ การสร้างชิ้นงานในระบบสุญญากาศ อุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบสุญญากาศ การออกแบบระบบสุญญากาศ การใช้งานและดูแลรักษา ระบบสุญญากาศ การออกแบบอุปกรณ์เฉพาะด้าน

Course codes : 329520
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการวิเคราะห์วัสดุ

การทดสอบและหาคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยรังสี

Course codes : 329521
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีฟิล์มบางและการประยุกต์

เทคโนโลยีการเคลือบในสุญญากาศ การเคลือบด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น วิธีระเหย วิธีสปัตเตอริง วิธีทางเคมี สมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง การประยุกต์ของฟิล์มบาง

Course codes : 329530
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสุญญากาศสูงมากและการประยุกต์

แนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์สุญญากาศสูงมาก การออกแบบและสร้างระบบสุญญากาศสูงมาก การประยุกต์ระบบสุญญากาศสูงมากกับงานวิจัยทางฟิสิกส์และในอุตสาหกรรม

Course codes : 329560
Credit : 3(3-0-6)
การถ่ายเทความร้อนและมวล

การนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน และ การถ่ายเทมวล

Course codes : 329561
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการทางความร้อนของพลังงานแสงอาทิตย์

การแผ่รังสีอาทิตย์ การวัดและการแปลความหมายของข้อมูล การทะลุผ่านและการดูดกลืน การเลือกผิว ทฤษฎีของตัวสะสมความร้อน

Course codes : 329670
Credit : 3(3-0-6)
พัฒนาการทางเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

การวัดและเครื่องมือวัดทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ การประยุกต์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับงานด้านต่าง ๆ

Course codes : 329671
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบพลังงาน

การออกแบบระบบที่ทำงานได้และเหมาะสมที่สุด เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การสร้างสมการ ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ทางพลังงานโดยใช้ข้อมูลจากการทดลองและแบบจำลอง

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 308699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

ทำโครงงานวิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา