ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) (พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา พิพัฒน์วณิชชา *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จูลเมตต์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี กังใจ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาแกน

รหัสวิชา : 107501
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล (Nursing theory and concepts)

แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

รหัสวิชา : 107502
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล (Applied Statistics for Nursing Research)

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่คัดสรรเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 107503
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ (Policy and Health System)

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้าง ขอบข่ายและการจัดรูปแบบองค์การบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การสร้างและพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา : 107504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research and Research Utilization)

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการพยาบาล

2 หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา : 105501
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง (Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Gerontological Nursing)

การเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ทางสรีรวิทยา พยาธิสรีระของปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เภสัชศาสตร์ และการตอบสนองของร่างกายต่อยา วิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงลึก เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีระ กลุ่มอาการและอาการแสดงที่เกี่ยวข้องโดยประยุกต์ทฤษฎีและงานวิจัยทางสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา เพื่อเป็นฐานของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

รหัสวิชา : 105502
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุขั้นสูง (Advanced Health Assessment in Elderly)

การประเมินภาวะสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม ครอบครัว และชุมชน การวินิจฉัยภาวะสุขภาพทั้งภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงและเบี่ยงเบน เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการพยาบาลขั้นสูง

รหัสวิชา : 105503
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1 (Advanced Gerontological Nursing 1)

การประเมิน วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงตามวัยและภาวะเสี่ยง ทางด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อการพยาบาลขั้นสูง เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 105504
หน่วยกิต : 2(0-8-0)
การปฏิบัติพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1 (Practicum in Advanced Gerontological Nursing 1)

การฝึกปฏิบัติเพื่อการประเมิน วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามวัยและภาวะเสี่ยงทางด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อการพยาบาลขั้นสูง เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 105505
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2 (Advanced Gerontological Nursing 2)

การประเมิน วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อการพยาบาลขั้นสูง เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแล ฟื้นฟูสภาพและป้องกันความพิการของผู้สูงอายุ บูรณาการแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 105506
หน่วยกิต : 2(0-8-0)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2 (Practice in Advanced Gerontological Nursing 2)

การฝึกปฏิบัติเพื่อการประเมิน วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อการพยาบาลขั้นสูง เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแล ฟื้นฟูสภาพและป้องกันความพิการของผู้สูงอายุ บูรณาการแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 104511
หน่วยกิต : 3(2-4-3)
การจัดการทางการพยาบาล (Nursing Management)

แนวคิด หลักการ และ กระบวนการจัดการทางการพยาบาล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการทางการพยาบาล แนวคิดกระบวนการและรูปแบบการพัฒนาบุคลากรพยาบาล และการนิเทศการพยาบาล ตลอดจนการปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลเพื่อพัฒนางานและพัฒนาคนในโรงพยาบาลหรือในชุมชนโดยใช้หลักการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 104512
หน่วยกิต : 3(2-4-3)
การสอนทางการพยาบาล (Teaching in Nursing)

แนวคิด หลักการ และขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ ระบบการศึกษาทางการพยาบาล วิธีการ และกลยุทธ์การสอนทางการพยาบาล ปฏิบัติงานในการสอนทางการพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาล และ/หรือพยาบาลในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ในชุมชน และในคลินิก เน้นการพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ตลอดจนการประเมินผลการสอน

รหัสวิชา : 105635
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ (Mental Health Promotion in the elderly)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ การประเมิน ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต และการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริม ป้องกัน และดูแลผู้สูงอายุให้มีภาวะผาสุกทางจิตใจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

รหัสวิชา : 105636
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ (Research Seminar in Gerontological Nursing)

สัมมนาประเด็นปัญหาการวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ การพัฒนากรอบแนวคิด การวิจัย การออกแบบวิจัย และการพัฒนาโครงร่างวิจัยด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ

รหัสวิชา : 107505
หน่วยกิต : 3(2-4-3)
การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Role Development in the Advanced Practice Nursing)

วิชาชีพการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาท ขอบเขต และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบบริการสุขภาพ วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกวิชาชีพที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ปฏิบัติบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในกลุ่มผู้ใช้บริการที่คัดสรร

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 105699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Master Thesis)

ทำวิทยานิพนธ์ในประเด็นทางการพยาบาลผู้สูงอายุภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์