ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก) (กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์พนิต สุระศิลป์ *
อาจารย์ ประพาศน์ พฤทธิประภา *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ ไชยสุริยา *
อาจารย์ เด่นชัย ปราบจันดี
รองศาสตราจารย์ อนงค์ วิเศษสุวรรณ์
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

Course codes : 446501
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาภาษาอังกฤษในบริบทของภาษาโลก

คำศัพท์ที่เป็นคำเดียวโดดๆ และที่เป็นหน่วยรวม lexio-grammar, grammar of structure; grammar of orientation; grammar as a generative system รูปแบบของถ้อยความต่อเนื่อง ความสอดคล้อง การเชื่อมโยง ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาทางการ ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ประวัติและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของภาษาอังกฤษ

Course codes : 446502
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการสอนภาษา

วิธีการแนวทางและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น audio-lingualism, total physical response, communicative language teaching, task-based teaching, lexical approach, humanistic language teaching รวมทั้งการสอนที่ไม่อิงกับวิธีการใดๆ เช่น “dogme”, post-methods, brain-based learning, student-centered teaching, teacher-centered teaching, and learning-centered teaching.

Course codes : 446503
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเรียนรู้ภาษาที่สอง

ภาพรวมของทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง (SLA) ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเรียนการสอน ปัญหาและประเด็นการเรียนรู้ภาษาที่สอง การวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทักษะการใช้ภาษาที่สองในปัจจุบัน วิธีการและกลยุทธ์เฉพาะเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 446504
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

การวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์เนื้อหา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ หลักการแนวคิดของหลักสูตร ความต้องการของท้องถิ่น คลังข้อมูลภาษา การนำเสนอ การฝึกปฏิบัติ การผลิต ภาระงาน/ ชิ้นงาน การพัฒนาทักษะ ผลการเรียนรู้ การออกแบบโดยเน้นมาตรฐาน

Course codes : 446613
Credit : 3(3-0-6)
งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ

อ่านและอภิปรายงานวิจัยที่เป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบัน ศึกษาทฤษฎีการสอนภาษา บทความ แนวโน้ม ประเด็น และวิธีสอนโดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างการเรียนและการสอนในทุกระดับชั้น ศึกษาประเด็นในการเรียนการสอน ทั้งในด้านเนื้อหา บริบท กระบวนการ และการประเมินผล ทั้งในรูปแบบเดิม และแบบที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

Course codes : 447500
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา

พัฒนาทักษะ 4 ด้านของภาษาอังกฤษ คือ ทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนและเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

Course codes : 447500
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา

พัฒนาทักษะ 4 ด้านของภาษาอังกฤษ คือ ทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนและเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

Course codes : 447511
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณ

แบบความคิด (paradigm) ของการวิจัย ชนิดและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรชนิดต่างๆ การออกแบบ การวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การเขียนรายงานวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัยและการประเมินรายงานวิจัย

Course codes : 447512
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพ

ปรัชญาแบบความคิด (paradigm) และทฤษฎี การวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การพัฒนาเค้าโครงวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยผสมผสาน การเขียนรายงานการวิจัย ความน่าเชื่อถือในการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วิจารณ์ และการใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพ.

Course codes : 447513
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัย

กระบวนทัศน์ของการวิจัย ประเภทและวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แนวคิดสำคัญและวิธีการวิจัย การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ประโยชน์จากโปรแกรมการวิจัยต่างๆ การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัยและเผยแพร่

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 446631
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านและการรู้หนังสือ

แนวคิดเบื้องต้นของการอ่านและการรู้หนังสือ ความเกี่ยวเนื่องของสองสาขาวิชา ความสำคัญของการรู้หนังสือและการนำไปใช้ในการสอนภาษา การพัฒนาทักษะการอ่านและการรู้หนังสือสำหรับเยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียน

Course codes : 446632
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

วงจรการสื่อสาร การอ่านเชิงลึก การอ่านเชิงกว้าง การถอดความ ทักษะการอ่าน การฟังเชิงลึกและเชิงกว้าง กลวิธีอ่านแบบ top-down และแบบ bottom-up ประเภทสื่อ การอ่านและฟังจากสื่อจริง การเขียนแบบ process and product การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลวิธีการสนทนา หน้าที่ ความคล่อง การใช้บทบาทสมมุติ และการสื่อสารแบบนำเสนอ

Course codes : 446633
Credit : 3(3-0-6)
การสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก

ความแตกต่างระหว่างการสอนภาษาให้กับผู้เรียนวัยเด็กและผู้ใหญ่ การสอนการออกเสียง การรู้หนังสือของเด็ก วิธีรู้หนังสือแบบสมดุลย์ การสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กและวัยรุ่น การจัดการห้องเรียนแบบปริวรรต การอ่านเชิงกว้าง โลกของผู้เรียนวัยเด็ก แฟ้มสะสมงาน โครงงาน การจูงใจผู้เรียนวัยเด็ก การประเมินผู้เรียนวัยเด็ก ทักษะการคิดเชิงวิจารณ์และเชิงสร้างสรรค์ พหุปัญญา การแสดงบทบาทสมมติและละคร เนื้อหาและการเรียนแบบบูรณาการภาษาเข้ากับเนื้อหา (CLIL)

Course codes : 446634
Credit : 3(3-0-6)
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

การวิเคราะห์ข้อความและความหมายคำ คลังคำศัพท์ การวิเคราะห์ความต้องการ ภูมิหลังของผู้เรียน ความรู้ในเนื้อเรื่อง เนื้องาน ความน่าเชื่อถือ ความแม่นตรง มาตรฐานและการเทียบเกณฑ์ กรณีศึกษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อวิศวกร ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษทางวิชาการ เป็นต้น

Course codes : 446635
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินหลักสูตรทางภาษา

ทฤษฎีการประเมินหลักสูตร เป้าหมายและประเด็นสำคัญ หลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์กับการประเมิน โครงสร้างและการจัดหลักสูตร สมิทธิภาพทางภาษา การจัดการห้องเรียน ความน่าเชื่อถือและความแม่นตรง การออกแบบและรูปแบบในการประเมินหลักสูตร การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การออกแบบและพัฒนาการประเมินหลักสูตรแบบ realistic และแบบ idealistic

Course codes : 446636
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์และการเรียนภาษา

กระบวนการเรียนรู้ภาษา ทฤษฎีภาษาศาสตร์และวิธีการ แนวทาง และเทคนิคการสอนภาษา องค์ประกอบทางภาษาศาสตร์ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษา และนโยบายการสอนภาษา

Course codes : 446637
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

ทฤษฎีและสาขาของภาษาศาตร์ประยุกต์ ระบบเสียง ไวยากรณ์ และทฤษฎีไวยากรณ์ สำหรับผู้สอนภาษา การพัฒนาการสอนไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะในการสอนภาษา ประเด็นทางภาษาศาสตร์สังคมวิทยา และภาษาศาสตร์จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษา ภาษาศาสตร์เชิงคำนวนประยุกต์สำหรับผู้สอนภาษา การวิเคราห์ทางภาษาศาสตร์และการสร้างเครื่องมือเพื่อผู้สอนภาษาอังกฤษ และการพัฒนาบทเรียนและหลักสูตรที่เน้นด้านภาษาศาสตร์

Course codes : 446641
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน

เทคนิคและทฤษฎีการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดการด้านการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยวิธีการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จิตวิทยาการศึกษา แรงจูงใจ ผลกระทบ ความเชื่อในความสำเร็จ ความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตน ความคิดที่ต่อเนื่อง แนวคิดด้านการพัฒนา แนวคิดด้านขีดจำกัดของความสามารถ กระบวนการจัดหมวดหมู่การรับรู้ แรงจูงใจภายในและภายนอก กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ

Course codes : 446642
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

ทฤษฎีและหลักการการจัดการชั้นเรียน ประเด็นปัญหาในการจัดการชั้นเรียนภาษาต่างประเทศ ประเด็นปัญหาในการจัดการชั้นเรียนในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การจัดการชั้นเรียนเชิงปริวรรต การเรียนรู้ขององค์กร ความสัมพันธ์และพฤติกรรม พันธสัญญาใน ชั้นเรียน พฤติกรรมบวก การเข้าร่วมในชั้นเรียน ความสนใจ และพลวัตในห้องเรียน

Course codes : 446643
Credit : 3(3-0-6)
ลักษณะวัฒนธรรมต่างสังคมในการสอนภาษาอังกฤษ

ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและภาษาที่สอง (EFL/ ESL) ข้อปฏิบัติของการเรียนการสอนภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ลักษณะทางวัฒนธรรมของปริจเฉท ในการอ่าน การเขียนและการสนทนา

Course codes : 446644
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาครูมืออาชีพในการสอนภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนของการพัฒนาครู loops; input; output; metaphors; threads; automization การจัดการชั้นเรียน วิสัยทัศน์และปรัชญาการศึกษา การมุ่งเน้นรูปแบบ การมุ่งเน้นความหมาย ความคล่องในการใช้ภาษา สมุดบันทึกการสอน กรณีศึกษา การวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน การวิเคราะห์แบบ SWOT

Course codes : 446645
Credit : 3(3-0-6)
การทดสอบและประเมินผลทางภาษา

ทฤษฎีการทดสอบแบบคลาสสิก แนวคิดสำคัญในการวัดและประเมิน การออกแบบและสร้างแบบทดสอบทางภาษาเพื่อวัดทักษะและองค์ประกอบต่างๆ ทางภาษา การดำเนินการการสอบ การวิเคราะห์และแปลผลการสอบ ศึกษาแบบทดสอบมาตรฐานต่างๆ การวัดและประเมินทางเลือก ทฤษฎีการทดสอบแบบใหม่เบื้องต้น รวมถึงการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์และการทดสอบออนไลน์

Course codes : 446646
Credit : 3(3-0-6)
การเรียนการสอนภาษาโดยอาศัยฐานข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการสอนภาษาโดยใช้เว็บเป็นฐานการเรียน การฝึกปฏิบัติเทคนิคต่างๆ ของนวัตกรรมสำหรับชั้นเรียน การพัฒนาโปรแกรมทางภาษาโดยการประยุกต์ใช้การเรียนรู้โดยใช้เว็บเป็นฐาน เช่น อี เลิร์นนิ่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนและการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

Course codes : 446647
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

ความสำคัญและบทบาทของอาชีพครูในสังคม บทบาทและหน้าที่ของครู การพัฒนาตนเองอย่างมืออาชีพสำหรับครู บุคลิกลักษณะและทักษะของครูที่ดี การเรียนรู้โดยการชี้นำตนเองกับการเรียนรู้ภาษา เทคโนโลยีและการสอนภาษา การสอนอ่าน เขียน และการรู้หนังสือ ประเด็นทางด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ในการสอนภาษา การออกแบบการสอนและวิธีการสอน

Course codes : 446648
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาและวัฒนธรรมไทย

สังคมไทย: สภาพของสังคมไทยในอดีตและปัจจุบัน โครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิต การเมืองการปกครองของไทย สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย: ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ความเชื่อ ค่านิยม บุคลิกภาพของคนไทย การแต่งกาย อาหาร การละเล่นของไทย และการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา มรรยาทไทย: มรรยาทเกี่ยวกับอริยาบทต่างๆ ได้แก? การยืนแสดงความเคารพ ทั้งที่ เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ การเดิน การนั่ง มรรยาทเกี่ยวกับการลุกขึ้นยืนตรง การไหว้การกราบพระ กราบบุคคลที่มีอาวุโส การเข้าพบผู้ใหญ่ และการรับของส่งของให้ผู้ใหญ่ ศิลปะและดนตรีไทย: ศิลปะพื้นบ้านของไทยในภูมิภาคต่างๆ คุณค่าของความงามและความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น ลักษณะและเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย วรรณคดีไทย และกีฬาไทย จรรยาบรรณของวิชาชีพ: มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ความสำคัญของจรรยาบรรณของวิชาชีพ พฤติกรรมจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม

Course codes : 446651
Credit : 3(0-30-3)
การฝึกสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

การจัดการชั้นเรียน แผนการสอน แรงจูงใจภายในและภายนอก การประเมินผล การใช้ภาษาที่ 1 และภาษาที่ 2 การใช้เทคโนโลยี แฟ้มสะสมงาน การเลือกหนังสือเรียน วัสดุจริงที่ใช้ประกอบการสอน อุปกรณ์เครื่องช่วยสอนต่างๆ การดึงความรู้ที่มีจากผู้เรียน คำถามสำหรับตรวจสอบความเข้าใจ การนำเสนอ การฝึกปฏิบัติ ผลงาน ชิ้นงาน การสอน Phonics

3 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

Course codes : 446698
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การสืบค้นในเชิงลึกในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาส และท้าทายความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนรายงานในวิชานี้ต้องไม่น้อยกว่า 8,000 คำ

2 วิทยานิพนธ์

Course codes : 446697
Credit : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์

การค้นคว้าวิจัยอย่างอิสระเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ และเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 60,000 คำ การประเมินตามเกณฑ์เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความมีคุณค่าในเชิงวิชาการ ความเข้าใจในเนื้อหาและการดำเนินกรรมวิธีการวิจัย ความสามารถในการวางแผน ความมีจริยธรรมและความถูกต้อง มีความเป็นต้นแบบหรือสร้างสรรค์ผลงาน มีบทสรุปเป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ

1 วิชาบังคับ

Course codes : 446501
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาภาษาอังกฤษในบริบทของภาษาโลก

คำศัพท์ที่เป็นคำเดียวโดดๆ และที่เป็นหน่วยรวม lexio-grammar, grammar of structure; grammar of orientation; grammar as a generative system รูปแบบของถ้อยความต่อเนื่อง ความสอดคล้อง การเชื่อมโยง ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาทางการ ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ประวัติและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของภาษาอังกฤษ

Course codes : 446502
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการสอนภาษา

วิธีการแนวทางและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น audio-lingualism, total physical response, communicative language teaching, task-based teaching, lexical approach, humanistic language teaching รวมทั้งการสอนที่ไม่อิงกับวิธีการใดๆ เช่น “dogme”, post-methods, brain-based learning, student-centered teaching, teacher-centered teaching, and learning-centered teaching.

Course codes : 446503
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเรียนรู้ภาษาที่สอง

ภาพรวมของทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง (SLA) ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเรียนการสอน ปัญหาและประเด็นการเรียนรู้ภาษาที่สอง การวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทักษะการใช้ภาษาที่สองในปัจจุบัน วิธีการและกลยุทธ์เฉพาะเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 446504
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

การวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์เนื้อหา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ หลักการแนวคิดของหลักสูตร ความต้องการของท้องถิ่น คลังข้อมูลภาษา การนำเสนอ การฝึกปฏิบัติ การผลิต ภาระงาน/ ชิ้นงาน การพัฒนาทักษะ ผลการเรียนรู้ การออกแบบโดยเน้นมาตรฐาน

Course codes : 446613
Credit : 3(3-0-6)
งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ

อ่านและอภิปรายงานวิจัยที่เป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบัน ศึกษาทฤษฎีการสอนภาษา บทความ แนวโน้ม ประเด็น และวิธีสอนโดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างการเรียนและการสอนในทุกระดับชั้น ศึกษาประเด็นในการเรียนการสอน ทั้งในด้านเนื้อหา บริบท กระบวนการ และการประเมินผล ทั้งในรูปแบบเดิม และแบบที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

Course codes : 446645
Credit : 3(3-0-6)
การทดสอบและประเมินผลทางภาษา

ทฤษฎีการทดสอบแบบคลาสสิก แนวคิดสำคัญในการวัดและประเมิน การออกแบบและสร้างแบบทดสอบทางภาษาเพื่อวัดทักษะและองค์ประกอบต่างๆ ทางภาษา การดำเนินการการสอบ การวิเคราะห์และแปลผลการสอบ ศึกษาแบบทดสอบมาตรฐานต่างๆ การวัดและประเมินทางเลือก ทฤษฎีการทดสอบแบบใหม่เบื้องต้น รวมถึงการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์และการทดสอบออนไลน์

Course codes : 447500
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา

พัฒนาทักษะ 4 ด้านของภาษาอังกฤษ คือ ทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนและเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

Course codes : 447511
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณ

แบบความคิด (paradigm) ของการวิจัย ชนิดและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรชนิดต่างๆ การออกแบบ การวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การเขียนรายงานวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัยและการประเมินรายงานวิจัย

Course codes : 447512
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพ

ปรัชญาแบบความคิด (paradigm) และทฤษฎี การวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การพัฒนาเค้าโครงวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยผสมผสาน การเขียนรายงานการวิจัย ความน่าเชื่อถือในการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วิจารณ์ และการใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพ.

Course codes : 447513
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัย

กระบวนทัศน์ของการวิจัย ประเภทและวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แนวคิดสำคัญและวิธีการวิจัย การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ประโยชน์จากโปรแกรมการวิจัยต่างๆ การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัยและเผยแพร่

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 446631
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านและการรู้หนังสือ

แนวคิดเบื้องต้นของการอ่านและการรู้หนังสือ ความเกี่ยวเนื่องของสองสาขาวิชา ความสำคัญของการรู้หนังสือและการนำไปใช้ในการสอนภาษา การพัฒนาทักษะการอ่านและการรู้หนังสือสำหรับเยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียน

Course codes : 446632
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

วงจรการสื่อสาร การอ่านเชิงลึก การอ่านเชิงกว้าง การถอดความ ทักษะการอ่าน การฟังเชิงลึกและเชิงกว้าง กลวิธีอ่านแบบ top-down และแบบ bottom-up ประเภทสื่อ การอ่านและฟังจากสื่อจริง การเขียนแบบ process and product การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลวิธีการสนทนา หน้าที่ ความคล่อง การใช้บทบาทสมมุติ และการสื่อสารแบบนำเสนอ

Course codes : 446633
Credit : 3(3-0-6)
การสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก

ความแตกต่างระหว่างการสอนภาษาให้กับผู้เรียนวัยเด็กและผู้ใหญ่ การสอนการออกเสียง การรู้หนังสือของเด็ก วิธีรู้หนังสือแบบสมดุลย์ การสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กและวัยรุ่น การจัดการห้องเรียนแบบปริวรรต การอ่านเชิงกว้าง โลกของผู้เรียนวัยเด็ก แฟ้มสะสมงาน โครงงาน การจูงใจผู้เรียนวัยเด็ก การประเมินผู้เรียนวัยเด็ก ทักษะการคิดเชิงวิจารณ์และเชิงสร้างสรรค์ พหุปัญญา การแสดงบทบาทสมมติและละคร เนื้อหาและการเรียนแบบบูรณาการภาษาเข้ากับเนื้อหา (CLIL)

Course codes : 446634
Credit : 3(3-0-6)
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

การวิเคราะห์ข้อความและความหมายคำ คลังคำศัพท์ การวิเคราะห์ความต้องการ ภูมิหลังของผู้เรียน ความรู้ในเนื้อเรื่อง เนื้องาน ความน่าเชื่อถือ ความแม่นตรง มาตรฐานและการเทียบเกณฑ์ กรณีศึกษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อวิศวกร ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษทางวิชาการ เป็นต้น

Course codes : 446635
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินหลักสูตรทางภาษา

ทฤษฎีการประเมินหลักสูตร เป้าหมายและประเด็นสำคัญ หลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์กับการประเมิน โครงสร้างและการจัดหลักสูตร สมิทธิภาพทางภาษา การจัดการห้องเรียน ความน่าเชื่อถือและความแม่นตรง การออกแบบและรูปแบบในการประเมินหลักสูตร การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การออกแบบและพัฒนาการประเมินหลักสูตรแบบ realistic และแบบ idealistic

Course codes : 446636
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์และการเรียนภาษา

กระบวนการเรียนรู้ภาษา ทฤษฎีภาษาศาสตร์และวิธีการ แนวทาง และเทคนิคการสอนภาษา องค์ประกอบทางภาษาศาสตร์ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษา และนโยบายการสอนภาษา

Course codes : 446637
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

ทฤษฎีและสาขาของภาษาศาตร์ประยุกต์ ระบบเสียง ไวยากรณ์ และทฤษฎีไวยากรณ์ สำหรับผู้สอนภาษา การพัฒนาการสอนไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะในการสอนภาษา ประเด็นทางภาษาศาสตร์สังคมวิทยา และภาษาศาสตร์จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษา ภาษาศาสตร์เชิงคำนวนประยุกต์สำหรับผู้สอนภาษา การวิเคราห์ทางภาษาศาสตร์และการสร้างเครื่องมือเพื่อผู้สอนภาษาอังกฤษ และการพัฒนาบทเรียนและหลักสูตรที่เน้นด้านภาษาศาสตร์

Course codes : 446641
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน

เทคนิคและทฤษฎีการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดการด้านการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยวิธีการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จิตวิทยาการศึกษา แรงจูงใจ ผลกระทบ ความเชื่อในความสำเร็จ ความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตน ความคิดที่ต่อเนื่อง แนวคิดด้านการพัฒนา แนวคิดด้านขีดจำกัดของความสามารถ กระบวนการจัดหมวดหมู่การรับรู้ แรงจูงใจภายในและภายนอก กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ

Course codes : 446642
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

ทฤษฎีและหลักการการจัดการชั้นเรียน ประเด็นปัญหาในการจัดการชั้นเรียนภาษาต่างประเทศ ประเด็นปัญหาในการจัดการชั้นเรียนในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การจัดการชั้นเรียนเชิงปริวรรต การเรียนรู้ขององค์กร ความสัมพันธ์และพฤติกรรม พันธสัญญาใน ชั้นเรียน พฤติกรรมบวก การเข้าร่วมในชั้นเรียน ความสนใจ และพลวัตในห้องเรียน

Course codes : 446643
Credit : 3(3-0-6)
ลักษณะวัฒนธรรมต่างสังคมในการสอนภาษาอังกฤษ

ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและภาษาที่สอง (EFL/ ESL) ข้อปฏิบัติของการเรียนการสอนภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ลักษณะทางวัฒนธรรมของปริจเฉท ในการอ่าน การเขียนและการสนทนา

Course codes : 446644
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาครูมืออาชีพในการสอนภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนของการพัฒนาครู loops; input; output; metaphors; threads; automization การจัดการชั้นเรียน วิสัยทัศน์และปรัชญาการศึกษา การมุ่งเน้นรูปแบบ การมุ่งเน้นความหมาย ความคล่องในการใช้ภาษา สมุดบันทึกการสอน กรณีศึกษา การวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน การวิเคราะห์แบบ SWOT

Course codes : 446645
Credit : 3(3-0-6)
การทดสอบและประเมินผลทางภาษา

ทฤษฎีการทดสอบแบบคลาสสิก แนวคิดสำคัญในการวัดและประเมิน การออกแบบและสร้างแบบทดสอบทางภาษาเพื่อวัดทักษะและองค์ประกอบต่างๆ ทางภาษา การดำเนินการการสอบ การวิเคราะห์และแปลผลการสอบ ศึกษาแบบทดสอบมาตรฐานต่างๆ การวัดและประเมินทางเลือก ทฤษฎีการทดสอบแบบใหม่เบื้องต้น รวมถึงการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์และการทดสอบออนไลน์

Course codes : 446646
Credit : 3(3-0-6)
การเรียนการสอนภาษาโดยอาศัยฐานข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการสอนภาษาโดยใช้เว็บเป็นฐานการเรียน การฝึกปฏิบัติเทคนิคต่างๆ ของนวัตกรรมสำหรับชั้นเรียน การพัฒนาโปรแกรมทางภาษาโดยการประยุกต์ใช้การเรียนรู้โดยใช้เว็บเป็นฐาน เช่น อี เลิร์นนิ่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนและการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

Course codes : 446647
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

ความสำคัญและบทบาทของอาชีพครูในสังคม บทบาทและหน้าที่ของครู การพัฒนาตนเองอย่างมืออาชีพสำหรับครู บุคลิกลักษณะและทักษะของครูที่ดี การเรียนรู้โดยการชี้นำตนเองกับการเรียนรู้ภาษา เทคโนโลยีและการสอนภาษา การสอนอ่าน เขียน และการรู้หนังสือ ประเด็นทางด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ในการสอนภาษา การออกแบบการสอนและวิธีการสอน

Course codes : 446648
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาและวัฒนธรรมไทย

สังคมไทย: สภาพของสังคมไทยในอดีตและปัจจุบัน โครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิต การเมืองการปกครองของไทย สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย: ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ความเชื่อ ค่านิยม บุคลิกภาพของคนไทย การแต่งกาย อาหาร การละเล่นของไทย และการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา มรรยาทไทย: มรรยาทเกี่ยวกับอริยาบทต่างๆ ได้แก? การยืนแสดงความเคารพ ทั้งที่ เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ การเดิน การนั่ง มรรยาทเกี่ยวกับการลุกขึ้นยืนตรง การไหว้การกราบพระ กราบบุคคลที่มีอาวุโส การเข้าพบผู้ใหญ่ และการรับของส่งของให้ผู้ใหญ่ ศิลปะและดนตรีไทย: ศิลปะพื้นบ้านของไทยในภูมิภาคต่างๆ คุณค่าของความงามและความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น ลักษณะและเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย วรรณคดีไทย และกีฬาไทย จรรยาบรรณของวิชาชีพ: มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ความสำคัญของจรรยาบรรณของวิชาชีพ พฤติกรรมจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม

Course codes : 446651
Credit : 3(0-30-3)
การฝึกสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

การจัดการชั้นเรียน แผนการสอน แรงจูงใจภายในและภายนอก การประเมินผล การใช้ภาษาที่ 1 และภาษาที่ 2 การใช้เทคโนโลยี แฟ้มสะสมงาน การเลือกหนังสือเรียน วัสดุจริงที่ใช้ประกอบการสอน อุปกรณ์เครื่องช่วยสอนต่างๆ การดึงความรู้ที่มีจากผู้เรียน คำถามสำหรับตรวจสอบความเข้าใจ การนำเสนอ การฝึกปฏิบัติ ผลงาน ชิ้นงาน การสอน Phonics

Course codes : 446652
Credit : 3(0-30-3)
การฝึกปฏิบัติการสอน 1

การศึกษาและการสังเกตบทบาทและความรับผิดชอบของครู การฝึกเป็นผู้ช่วยครูในด้านการเรียนการสอน การวางแผนการเรียนรู้ และการจัดการบทเรียน โดยเน้นหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับพัฒนาผู้เรียน การคัดสรรและการสร้างสรรค์ผลงานสื่อทางการศึกษาเพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการสอน การแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ และการจดบันทึกผลที่ได้จากการเรียน เวลาที่ใช้ในวิชานี้ต้องไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง

Course codes : 446653
Credit : 3(0-30-3)
การฝึกปฏิบัติการสอน 2

การสอนในกลุ่มสาระวิชาเฉพาะโดยมีการนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ การวางแผนการสอนโดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การนำเทคนิคและกลยุทธ์ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มวิชา การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลและการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน การเขียนรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งผลการเรียนและตัวผู้เรียน เวลาที่ใช้ในวิชานี้ต้องไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 446699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

ทำวิจัยในหัวข้อที่ทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และนำมาเขียนเป็นรายงานโดยต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 30,000 คำ