ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 38 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ * วท.ม.(พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2534)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ ขำอยู่ * D.S.N. (Nursing Adminstration)
University of Alabama (2545)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกนุช ชื่นเลิศสกุล พย.ด.
มหาวิทยาลัยมหิดล (2541)
อาจารย์สหัทยา รัตนจรณะ Ph.D. (Applied Science)
University of Canberra (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภา หวังสุขไพศาล ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2556)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 107501
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล (Nursing theory and concepts)

แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

รหัสวิชา : 107502
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล (Applied Statistics for Nursing Research)

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่คัดสรรเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 107503
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ (Policy and Health System)

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้าง ขอบข่ายและการจัดรูปแบบองค์การบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การสร้างและพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา : 107504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research and Research Utilization)

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการพยาบาล

2 วิชาเฉพาะ

รหัสวิชา : 104501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาล (Leadership and Human Resource Management in Nursing Organization)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ แนวคิดและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังในองค์การพยาบาล แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบการมอบหมายงานทางการพยาบาล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประยุกต์แนวคิดภาวะผู้นำและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในการบริหารและพัฒนาองค์การพยาบาล

รหัสวิชา : 104502
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการคุณภาพและผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพ (Healthcare Quality and Outcomes Management)

มโนทัศน์เกี่ยวกับระบบคุณภาพ การจัดการระบบบริการสุขภาพ ตัวชี้วัดคุณภาพขององค์กรด้านสุขภาพ ระบบประกันคุณภาพ การจัดการความเสี่ยง การจัดการข้อมูล การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการจัดการผลลัพธ์ทางสุขภาพ บทบาทของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการระบบคุณภาพ ในองค์กรด้านสุขภาพ

รหัสวิชา : 104503
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
แนวคิดธุรกิจในการพยาบาล (Business Concepts in Nursing)

แนวคิด ทฤษฎีทางบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น อุปสงค์ อุปทาน การวิเคราะห์ต้นทุน ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการบริการสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งเสริมแนวคิดเชิงธุรกิจของบุคลากรพยาบาลในขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา : 104504
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารการพยาบาลในภาวะเปลี่ยนแปลง (Nursing Administration in a Changing Environment)

แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร การจัดการองค์การ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้ องค์กรการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการบริหาร การวิจัย และจริยธรรม ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาองค์การพยาบาลในยุคของการเปลี่ยนแปลง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 104505
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาทางการบริหารการพยาบาล (Seminar in Nursing Administration)

สัมมนาประเด็น และปัญหาที่คัดสรรเกี่ยวกับการบริหารการพยาบาลและบทบาทผู้นำทางการพยาบาล ชี้นำแนวทางการพัฒนาระบบการบริการพยาบาลที่ก้าวหน้า ตามขั้นตอนการสัมมนาที่มุ่งใช้แนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยที่ทันสมัย

รหัสวิชา : 104506
หน่วยกิต : 3(0-12-3)
ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล (Practicum in Nursing Administration)

ฝึกปฎิบัติบทบาทผู้บริหารการพยาบาลในระดับต่างๆ และปฎิบัติงานในการนิเทศทางการพยาบาล และสังเกตการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การพยาบาลทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน วิเคราะห์อุบัติการณ์และการตัดสินใจในองค์การพยาบาล โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีการบริหารเพื่อการพัฒนางานและระบบการบริการพยาบาล

3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 103508
หน่วยกิต : 3(2-4-3)
การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง (Advanced Adult Nursing)

การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลผู้ใหญ่ ผลกระทบและการตอบสนองต่อการเจ็บป่วยของผู้ป่วยผู้ใหญ่ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต และครอบครัว ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่แบบองค์รวม เพื่อการดูแล รักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยผู้ใหญ่และครอบครัว ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในการพยาบาลผู้ใหญ่

รหัสวิชา : 104507
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารการพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice for Nursing Administration)

มโนทัศน์การใช้ผลการวิจัย การปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และการจัดการความรู้ กระบวนการและขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ บทบาทของผู้บริหารการพยาบาลในการสนับสนุนและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

รหัสวิชา : 104508
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การตลาดในการพยาบาล (Marketing in Nursing)

มโนทัศน์เกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนแบ่งการตลาด การประยุกต์แนวคิดการตลาดในการบริการสุขภาพและบริการการพยาบาล ราคาและกลยุทธ์ในการกำหนดราคาการบริการพยาบาล

รหัสวิชา : 104509
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาองค์การพยาบาล (Organizational Development in Nursing)

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ขั้นตอนและวิวัฒนาการพัฒนาองค์การทางการพยาบาล ภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กระบวนการจัดการ และหน้าที่ขององค์การ แนวทางในการพัฒนาองค์การทางการพยาบาลโดยประยุกต์ใช้ผลการวิจัย

รหัสวิชา : 104510
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินโครงการด้านสุขภาพ (Health Related Program Evaluation)

มโนทัศน์เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ความหมายและขั้นตอนวิธีดำเนินการประเมินโครงการด้านสุขภาพ การประเมินความคุ้มค่า และผลกระทบของโครงการด้านสุขภาพ แนวทางการปรับแผนการดำเนินโครงการด้านสุขภาพ และการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์

รหัสวิชา : 104513
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาวิจัยทางการบริหารการพยาบาล (Seminar in Nursing Administration Research)

สัมมนาการออกแบบโครงการวิจัยทางการบริหารการพยาบาล ตลอดจนการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ทางการบริหารการพยาบาล

รหัสวิชา : 104514
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยเชิงคุณภาพในการพยาบาล (Qualitative Research for Nursing)

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ กระบวนทัศน์ในการแสวงหาความรู้ การวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่คัดสรร เทคนิคการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง การเขียนรายงาน การสร้างความน่าเชื่อถือในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การวิพากษ์รายงานวิจัย และการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ

รหัสวิชา : 104515
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ผู้นำทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Nursing Leadership and Information Technology)

มโนทัศน์เกี่ยวกับศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพและการพยาบาล เทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ การบริหาร การบริการ การศึกษา และการวิจัย ชุดข้อมูลที่จำเป็นและระบบการจำแนกทางการพยาบาล หลักการพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการบริหารการพยาบาล ลักษณะข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

รหัสวิชา : 104516
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ (Leadership and Decision Making)

แนวคิด ทฤษฎีในการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีการตัดสินใจในการบริหารและบริการพยาบาลอย่างมีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 108507
หน่วยกิต : 3(2-4-3)
การพยาบาลเด็กป่วยและครอบครัว (Nursing Care for children and families experiencing illness)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจ็บป่วยในเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น และผลกระทบของเด็กป่วยต่อครอบครัว การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการวิจัยในการดูแลสุขภาพเด็กป่วยโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ประเด็นและแนวโน้มการดูแลสุขภาพเด็กป่วยและครอบครัวในสภาวการณ์ต่างๆ รวมทั้งสิทธิเด็ก กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลเด็ก ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่นที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 104699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Master Thesis)

เลือกทำวิทยานิพนธ์ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์