ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร * วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณยศ คุรุกิจโกศล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานุภาพ บุญส่งศรีกุล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทนา ปัญญาวราภรณ์
อาจารย์ อภิรัฐ ลิ่มมณี
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 504591
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีและเทคนิคการวิจัยสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า (Research Methodology and Technique for Electrical Engineering)

กลยุทธ์สำหรับการแก้ปัญหา ประเภทของงานวิจัย เครื่องมือ เทคนิคและกลวิธีในการกำหนดขอบเขตปัญหา การสำรวจเอกสารผลงานวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย การวางแผนงานวิจัยจรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนรายงานวิจัยและการเขียนลทความวิจัยหลักการและเทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เครื่องมือสำหรับช่วยการคำนวณทางวิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคการเชื่อมต่อและการควบคุมผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประยุกต์ใช้กับงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสวิชา : 504592
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (Seminar in Electrical Engineering I)

การทบทวนบทความงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า นิสิตนำเสนองานวิจัยใน หัวข้อที่สนใจในการสัมมนา วิเคราะห์และอภิปรายบทความงานวิจัยอย่างลึกซึ้ง

รหัสวิชา : 504593
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (Seminar in Electrical Engineering II)

การนำเสนอรายงาน และมีส่วนร่วมในการอภิปรายในการนำเสนอรายงาน ผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

1.2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 504697
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาโทที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

2.1.1 วิชาบังคับทั่วไป

รหัสวิชา : 504591
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีและเทคนิคการวิจัยสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า (Research Methodology and Technique for Electrical Engineering)

กลยุทธ์สำหรับการแก้ปัญหา ประเภทของงานวิจัย เครื่องมือ เทคนิคและกลวิธีในการกำหนดขอบเขตปัญหา การสำรวจเอกสารผลงานวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย การวางแผนงานวิจัยจรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนรายงานวิจัยและการเขียนลทความวิจัยหลักการและเทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เครื่องมือสำหรับช่วยการคำนวณทางวิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคการเชื่อมต่อและการควบคุมผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประยุกต์ใช้กับงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสวิชา : 504592
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (Seminar in Electrical Engineering I)

การทบทวนบทความงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า นิสิตนำเสนองานวิจัยใน หัวข้อที่สนใจในการสัมมนา วิเคราะห์และอภิปรายบทความงานวิจัยอย่างลึกซึ้ง

รหัสวิชา : 504593
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (Seminar in Electrical Engineering II)

การนำเสนอรายงาน และมีส่วนร่วมในการอภิปรายในการนำเสนอรายงาน ผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

2.1.2 วิชาแกนบังคับ

รหัสวิชา : 504501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคำนวณทางคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า (Computational Mathematics for Electrical Engineering)

หัวข้อเลือกสรรเกี่ยวกับพีชคณิต การแยกแอลยูและการแยกสเปกตรัม อินเวอร์สเทียม และผลเฉลยของกำลังสองน้อยที่สุด ระบบต่อเนื่องในสภาวะสมดุล ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การประมาณค่าของอนุพันธ์และปริพันธ์ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ และอนุพันธ์ย่อยระบบสมการเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้น ปัญหาค่าเริ่มต้น และปัญหาขอบเขต

รหัสวิชา : 504502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัญญาณและระบบสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า (Signals and Systems for Electrical Engineering)

ทฤษฎีของสัญญาณและระบบ การวิเคราะห์สัญญาณและระบบในโดเมนเวลาและ โดเมนความถี่ ทฤษฎีและหลักการของสัญญาณและระบบเชิงเวลาต่อเนื่องและเชิงเวลาเต็มหน่วย การประยุกต์ใช้งานในระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ

2.2 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 504511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์กำลังชั้นสูง (Advanced Power Electronics)

หลักการวิเคราะห์แปลงผันกำลังไฟตรง-ไฟตรงในสภาวะคงตัว ลักษณะพลวัตและการควบคุมวงจรแปลงผันกำลัง เทคนิคการเฉลี่ย วงจรสมมูลสัญญาณขนาดเล็กของวงจรแปลงผันกำลังไฟตรง-ไฟตรง การทำแบบจำลองปริภูมิสถานะของวงจรแปลงผัน การออกแบบตัวควบคุม การควบคุมโดยการโปรแกรมกระแส แบบจำลองและฟังก์ชันถ่ายโอนสำหรับวงจรแปลงผันที่ควบคุมโดยวิธีการโปรแกรมกระแส

รหัสวิชา : 504512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electric Drives)

การทำแบบจำลองและสมการพลวัตของมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมการ ขับเคลื่อนมอเตอร์ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ วงจรคอนเวอร์เตอร์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟตรง แบบจำลองและสมการพลวัตของมอเตอร์เหนี่ยวนำและซิงโครนัส หลักการควบคุมและวงจรคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ในการขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

รหัสวิชา : 504513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง (Power System Stability)

แบบจำลองส่วนประกอบต่างๆ ในระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้ากำลังในภาวะอยู่ตัว ภาวะรบกวนระบบไฟฟ้ากำลังแบบขนาดเล็ก และขนาดใหญ่เสถียรภาพของเครื่องจักรซิงโครนัสเสถียรภาพของแรงดัน การศึกษาการจำลองพลศาสตร์ และเสถียรภาพของระบบที่ประกอบด้วยหลาย ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รหัสวิชา : 504514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบส่งกาลังไฟฟ้าแบบคล่องตัว (Flexible AC Transmission Systems)

อุปกรณ์ในระบบส่งกำลังไฟฟ้าแบบคล่องตัว และ การประยุกต์ใช้งานแบบสมมูลของอุปกรณ์ในระบบส่งกำลังไฟฟ้าแบบคล่องตัว และการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมการวิเคราะห์เสถียรภาพ และ การควบคุมด้วยอุปกรณ์ในระบบส่งกำลังไฟฟ้าแบบคล่องตัว การควบคุมในพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยระบบส่งกำลังไฟฟ้าแบบคล่องตัว

รหัสวิชา : 504515
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการเปลี่ยนแสงให้เป็นไฟฟ้า (Photovoltaic Engineering)

ไฟฟ้าที่มาจากแสง ฟิสิกส์ของเซลล์แสงอาทิตย์ การวัดและการกำหนดคุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์และโมดูล การสะสมพลังงานไฟฟฟ้าในรูปของไฟฟ้า-เคมี ระบบการเปลี่ยนแสงให้เป็นไฟฟ้า การวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของระบบการเปลี่ยนแสงให้เป็นไฟฟ้า

รหัสวิชา : 504521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโฟตอนิก (Photonic Engineering)

กรอบความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางแสง โฟโตนิกส์ ใยแก้วนำแสง อุปกรณ์ส่ง- รับ และ ขยายสัญญาณแสง ระบบแสง การจัดการดิสเปอร์ชัน ระบบหลายช่องสัญญาณ โซลิตอน ระบบแสงแบบโคเฮียเรนต์

รหัสวิชา : 504522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสัญญาณผ่านเส้นใยแสงและโครงข่ายเส้นใยแสง (Optical Fiber Transmissions and Networks)

การสื่อสารผ่านเส้นใยแสง การเดินทางของสัญญาณ การออกแบบข่ายเชื่อมโยงที่เหมาะสม ระบบสื่อสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์เชิงความยาวคลื่น โครงข่ายแบบเข้าถึง เอฟทีทีเอ็กซ์ โครงข่ายเส้นใยแสงวงแหวนแบบโซเนตและเอสดีเอช โครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็ม ทอพอโลยีแบบวงแหวน เมช และแบบแพร่กระจายและคัดเลือก การติดตั้งระบบเส้นใยแสง การทดสอบและวัดในระบบ เส้นใยแสง การสื่อสัญญาณผ่านเส้นใยแสงและโครงข่ายในอนาคต

รหัสวิชา : 504523
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารและเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ (Mobile Communications and Networks)

ภาพรวมของการสื่อสารแบบไร้สาย การสื่อสารไร้สายแบบเซลลูลาร์ เครือข่ายเซลลูลาร์แบบ 2G 2.5G 3G และ 4G เครือข่ายไร้สายในพื้นที่ท้องถิ่น เครือข่ายใช้สายในพื้นที่ท้องถิ่นไอพีแบบเคลื่อนที่ เครือข่ายเคลื่อนที่แบบเฉพาะกิจ เครือข่ายไร้สายในพื้นที่ส่วนตัว เครือข่ายแบบไร้สาย (บลูทูธ ยูดับเบิ้ลยูบี ซิกบี้) เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย การจัดการการเคลื่อนที่และการจัดการทรัพยากรคลื่นวิทยุ แบบจาลองการจราจรและแบบจาลองการเคลื่อนที่ เทคนิคการเข้าถึงแบบหลายทางการจาลองการทางานของเครือข่ายไร้สาย (อ็อปเนต เอ็นเอสทู)

รหัสวิชา : 504524
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กรรมวิธีสัญญาณภาพเชิงเลข (Digital Image Processing)

การรับรู้ภาพ การแปลงภาพให้เป็นเชิงเลข การเพิ่มคุณภาพของภาพ การพื้นฟูภาพ การแบ่งย่อยภาพ การบีบอัดภาพ กรรมวิธีแปลงภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบและนาเสนอภาพ

รหัสวิชา : 504525
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กรรมวิธีสัญญาณวีดิทัศน์เชิงเลข (Digital Video Processing)

สัญญาณวีดิทัศน์แอนะล็อกและเชิงเลข การชักตัวอย่างวีดิทัศน์และการแปลงอัตราการโมเดลวีดิทัศน์ การประมาณการเคลื่อนที่สองมิติ พื้นฐานการเข้ารหัสวีดิทัศน์ การเข้ารหัสไบนารีการจัดระดับสัญญาณ การเข้ารหัสแปลง มาตรฐานการบีบอัดภาพนิ่งและวีดิทัศน์ การควบคุมความผิดพลาดของการสื่อสารวีดิทัศน์

รหัสวิชา : 504531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบวงจรรวมอนาลอกซีมอส (Design of Analog CMOS Integrated Circuits)

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตวงจรรวมแบบซีมอส ไบโพล่า ไบซีมอส การ โมเดลของทรานซิสเตอร์สำหรับสัญญาณขนาดใหญ่และสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายแบบทรานซิสเตอร์เดียว วงจรขยายแบบแคสโคด วงจรขยายแบบต่าง วงจรสะท้อนกระแส วงจรอ้างอิงแบบแบนแกป การป้อนกลับ การวิเคราะห์สัญญาณรบกวนของทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์ความเพี้ยน สัญญาณ ออปแอมป์แบบแรงดันป้อนกลับและกระแสป้อนกลับ ทรานส์คอนดักเตอร์ การเลย์เอาท์วงจรรวมอนาล็อก

รหัสวิชา : 504532
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบวงจรรวมแบบอนาล็อกสมัยใหม่ (Modern Analog Integrated Circuit Design)

วงจรโหมดกระแส หลักการและวงจรทรานส์ลิเนียร์ เทคนิคการกรองในลอการิทึมโดเมน วงจรซีมอสทำงานในช่วงวีคอินเวอร์สชัน วงจรที่กินกำลังงานระดับไมโครวัตต์ วงจรกรองความถี่สูง วงจรมอดูเลตแบบซิกมาเดลตา วงจรแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล และวงจรแปลงดิจิตอลเป็นอนาล็อก วงจรอนาล็อกที่อาศัยเทคนิคเกตลอย วงจรสวิทช์กระแส การเลย์เอาท์สำหรับวงจรความถี่สูง

รหัสวิชา : 504533
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ (Computer-Aided Analysis of Electronic Circuits)

การสร้างสมการวงจร การวิเคราะห์แบบโมดิฟายด์โนดัล วิธีหาผลเฉลยของสมการเมทริกซ์ การวิเคราะห์สัญญาณไฟสลับของวงจรเชิงเส้น วิธีหาจุดทำงานสงบของวงจรไม่เชิงเส้น การจำลองทางเวลาของวงจรพลวัตแบบไม่เชิงเส้น การคำนวณความไวของตัวแปรวงจรเนื่องจากพารามิเตอร์ต่างๆ การวิเคราะห์เชิงสัญลักษณ์สาหรับวงจรเชิงเส้น

รหัสวิชา : 504534
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วงจรรวมแบบเชิงเลข (Digital Integrated Circuits)

วงจรภายในของเกตตระกูลต่าง ๆ ได้แก่ ทีทีแอล อีซีแอล เอ็นมอส และ ซีมอส โครงสร้างภายในของวงจรรวมขนาดใหญ่แบบต่าง ๆ รวมไปถึงรอม แรม พัล พีแอลเอ และเอฟพีจีเอ วงจรเชิงเลขแบบพลวัต ได้แก่ วงจรโดมิโนและวงจรที่ทำงานด้วยสัญญาณนาฬิกา

รหัสวิชา : 504535
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems)

เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่อยู่กระจายไปทุกหนแห่ง ซึ่งมีองค์ประกอบของระบบได้แก่ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยประมวลผลสัญญาณดิจิตอล และระบบโปรแกรม นอกจากนั้นศึกษาพื้นฐานการเชื่อมต่อระบบ การสื่อสารข้อมูล การติดต่อกับเซนเซอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย ศึกษาเรียนรู้กรณีตัวอย่างในด้านต่างๆ เช่น ระบบสื่อสารไร้สาย ระบบ มัลติมีเดีย และระบบเครือข่าย สำหรับศาสตร์ทางทะเล เป็นต้น

รหัสวิชา : 504541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีสารสนเทศ (Information Theory)

แนวคิดของทฤษฎีสารสนเทศ ขีดจำกัดของการแสดงและการส่งข้อมูล เอนโทรปี ทฤษฎีการเข้ารหัสแหล่งที่มาและทฤษฎีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ การบีบอัดข้อมูล ความไม่เท่าเทียมกันของคราฟท์

รหัสวิชา : 504542
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

โครงสร้างการตัดสินใจแบบต้นไม้ วิธีการตัดสินใจด้วยความน่าจะเป็น การ แบ่งแยกชนิดด้วยวิธีของเบย์ การประมาณค่าด้วยวิธีตัวแปรแบบเหมือนที่สุด การแบ่งแยกชนิดด้วยวิธีของเบย์ และการกระจายแบบเกาส์เชียน การถดถอย โครงข่ายประสาทเทียม การตรวจสอบข้าม การเรียนรู้แบบน่าจะถูกต้อง มิติของวีซี กลไกการแยกชนิดแบบเวกเตอร์ การแยกชนิดด้วยการหากลุ่ม k สมาชิกที่ใกล้ที่สุด โครงข่ายของเบย์ การแยกชนิดแบบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

รหัสวิชา : 504543
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์วิชันและอิเล็กทรอนิกส์วีดิทัศน์ (Computer Vision and Video Electronics)

การมองเห็นของมนุษย์ แบบจำลองกล้องเรขาคณิต การตัดแยกภาพ การรู้จำวัตถุสัญญาณวีดิทัศน์และมาตรฐาน วงจรวีดิทัศน์ขาเข้าและขาออก การประยุกต์คอมพิวเตอร์วิชันและสัญญาณวีดิทัศน์เชิงเลข

รหัสวิชา : 504544
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาการการเข้ารหัสลับ (Cryptographic)

โปรโตคอลวิทยาการเข้ารหัสสัญญาณ ซึ่งประกอบไปด้วยการเข้ารหัสลับ ลายเซ็นต์ดิจิตอล ระบบยืนยันตัวตน และระบุตัวตน การยืนยันลายเซนต์ดิจิทัล การเข้าและถอดรหัสเพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประยุกต์การเข้าและถอดรหัสของฐานข้อมูล เทคนิคอื่นๆ ของการเข้าและถอดรหัส ความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 504545
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยสาหรับการคานวณที่มีอยู่ทุกแห่งหน (Security for Ubiquitous Computing)

ระบบการคำนวณที่มีอยู่ทุกแห่งหน ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ ภัยการคุกคามครีพโตกราฟีแบบกุญแจความลับ ครีพโตกราฟีแบบกุญแจเปิดเผย มาตรฐานการเข้ารหัส การพิสูจน์ตัวตน ความลับ ความแข็งแกร่งของข้อมูล รหัสการพิสูจน์ตัวตน ระบบตรวจจับผู้บุกรุก(ไอดีเอส)โปรโตคอลระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ความปลอดภัยสาหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์

รหัสวิชา : 504681
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง (Special Topics in Electrical Power Engineering)

หัวข้อศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง

รหัสวิชา : 504682
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (Special Topics in Electrical Communication Engineering)

หัวข้อศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

รหัสวิชา : 504683
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว (Special Topics in Electrical Electronics Engineering and Embedded System)

หัวข้อศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 504684
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Special Topics in Electrical Computer Engineering and Information Technology)

หัวข้อศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 504699
หน่วยกิต : 15(0-0-45)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาโทที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี ในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย