ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม) (ปร.ด. (วิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ *
อาจารย์ อาณัติ ดีพัฒนา *
รองศาสตราจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว *
รองศาสตราจารย์ปิยฉัตร วัฒนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 502591
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (Advanced Research Methods in Chemical and Environmental Engineering)

การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยระดับบัณฑิตทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เทคนิคสำหรับการกำหนด พัฒนา และการดำเนินงานของปัญหาของวิจย การประเมินและเขียนรายงานวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

รหัสวิชา : 502691
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 1 (Chemical and Environmental Engineering Seminar I)

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ หรือ การแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิต และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

รหัสวิชา : 502692
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 2 (Chemical and Environmental Engineering Seminar II)

การนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์

1.2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 502898
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
วิทยานิพนธ์ (Dissertation)

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาเอกที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมสำหรับหลักสูตรแบบที่ ๑.๑ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

2.1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 502591
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (Advanced Research Methods in Chemical and Environmental Engineering)

การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยระดับบัณฑิตทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เทคนิคสำหรับการกำหนด พัฒนา และการดำเนินงานของปัญหาของวิจย การประเมินและเขียนรายงานวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

รหัสวิชา : 502691
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 1 (Chemical and Environmental Engineering Seminar I)

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ หรือ การแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิต และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

รหัสวิชา : 502692
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 2 (Chemical and Environmental Engineering Seminar II)

การนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์

2.2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 502899
หน่วยกิต : 72(0-0-216)
วิทยานิพนธ์ (Dissertation)

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาเอกที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๔ ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมสำหรับหลักสูตรแบบที่ ๑.๒ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

3.1.1 วิชาบังคับทั่วไป

รหัสวิชา : 502591
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (Advanced Research Methods in Chemical and Environmental Engineering)

การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยระดับบัณฑิตทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เทคนิคสำหรับการกำหนด พัฒนา และการดำเนินงานของปัญหาของวิจย การประเมินและเขียนรายงานวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

รหัสวิชา : 502691
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 1 (Chemical and Environmental Engineering Seminar I)

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ หรือ การแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิต และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

รหัสวิชา : 502692
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 2 (Chemical and Environmental Engineering Seminar II)

การนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์

3.1.2 วิชาแกนบังคับ

รหัสวิชา : 502501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (Advanced Mathematics for Chemical and Environmental Engineering)

การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคนิคสมการอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย วิธีการประมาณค่าและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอื่นๆ

รหัสวิชา : 502511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางเคมีและชีวเคมี (Advanced Thermodynamics of Chemical and Biochemical Systems)

การพัฒนาแนวคิดเชิงลึกของความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ของระบบแมคโคร โดยเน้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์พลังงานอิสระกิบส์ต่อการวิเคราะห์ระบบทางอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ของระบบพหุองค์ประกอบ การประยุกต์อุณหพลศาสตร์ในกระบวนการทางเคมีและชีวเคมี

รหัสวิชา : 502521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี และชีวเคมี (Advanced Transport Phenomena in Chemical and Biochemical Processes)

การพัฒนาอย่างเป็นระบบของแนวคิดและสมการการถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวลสาร เพื่อแก้ปัญหาทางการถ่ายโอนในวิศวกรรมกระบวนการเคมีและชีวเคมี

รหัสวิชา : 502582
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการทางชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Biological Processes for Environmental Engineering)

การประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาและชีวเคมีในกระบวนการทางชีวภาพสำหรับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้และไม่ใช้อากาศ การบำบัดน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 502583
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการเคมีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม (Environmental Physicochemical Processes)

การประยุกต์กระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ต่อกระบวนการควบคุมคุณภาพของน้ำ ภาพรวมของโรงงานบำบัดน้ำเสียและน้ำปะปา เคมีคอลลอยด์ของกระบวนการแยกของแข็งจากของเหลว แนวคิดทางเคมีและฟิสิกส์ของการเกิดตะกอนและการกรองในระบบธรรมชาติและวิศวกรรม กระบวนแยกด้วยเยื่อแผ่นและการดูดซับ การออกซิเดชันและการฆ่าเชื้อ

รหัสวิชา : 502771
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (Advanced Topics in Chemical and Environmental Engineering)

หัวข้อขั้นสูงที่เป็นการวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

3.2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 502631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ (Heterogeneous Reaction Engineering)

พื้นฐานของการเร่งปฏิกิริยา หลักพื้นฐานทางด้านการดูดซับและการเร่งปฏิกิริยาในแง่จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ การประยุกต์ทางพาณิชย์ของปฏิกิริยาแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา

รหัสวิชา : 502641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองและการวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis and Simulation)

การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมี ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสภาวะคงตัว และสภาวะพลวัต การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางด้านการจำลองกระบวนการ

รหัสวิชา : 502661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุชั้นสูง (Advanced Materials Characterization)

เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ เช่น การทดสอบสมบัติทางกลและทางกายภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี การวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์ผิว ด้วยเทคนิครังสีเอ็กซ์และเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อน เทคนิคการหาน้ำหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล

รหัสวิชา : 502671
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวกระบวนการ (Bioprocess Engineering)

การประยุต์หลักการทางวิศวกรรมเคมีในกระบวนการทางชีวภาพและชีวเคมี การออกแบบระบบสำหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และกระบวนการแยกและการทำบริสุทธิ์สารผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการชีวภาพ

รหัสวิชา : 502672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงานสะอาด (Clean Energy)

แหล่งกำเนิดของพลังงาน ความสำคัญของพลังงานสะอาด ชนิดต่างๆ ของพลังงานที่ทดแทนได้และมีเสถียรภาพ ข้อดีข้อเสียของพลังงานในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดต่างๆ ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 502673
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีคอลลอยด์และพื้นผิวประยุกต์ (Applied Surface and Colloid Chemistry)

หลักการทางเคมีพื้นผิวและคอลลอยด์ในการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน อุณหพลศาสตร์ของพื้นผิว การดูดซับ ระบบของสารแขวนลอย แรงดึงดูดทางไฟฟ้าของพื้นผิวและเสถียรภาพของคอลลอยด์ จลนพลศาสตร์ของการรวมตัวและจลนพลศาสตร์ทางไฟฟ้าเคมี

รหัสวิชา : 502674
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเคมีทางทะเล (Marine Chemical Engineering)

การประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมเคมีในการออกแบบ ดำเนินการและวิเคราะห์กระบวนการทางชีวภาพโดยเน้นทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล การสกัดสารชีวภาพทางทะเล การพัฒนาเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางทะเล การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการเลี้ยงจุลินทรีย์ทางทะเล สาหร่ายที่สังเคราะห์แสงได้ รวมถึงการพัฒนากระบวนการและอุตสาหกรรมตอนปลายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทะเลธรรมชาติ

รหัสวิชา : 502681
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบด้านวิศวกรรมน้ำเสีย (Wastewater Engineering Design)

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการลดและกำจัดสารมลพิษที่เป็นทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์

รหัสวิชา : 502682
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบด้านวิศวกรรมประปา (Water Supply Engineering Design)

การออกแบบระบบประปาสำหรับการผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

รหัสวิชา : 502683
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมควบคุมมลพิษอากาศ (Air Pollution Control Engineering)

แหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ พฤติกรรมของมลพิษในบรรยากาศ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการควบคุมมลพิษอากาศทั้งในรูปของอนุภาคและก๊าซจากแหล่งกำเนิด

รหัสวิชา : 502684
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid and Hazardous Waste Engineering)

วิธีและเทคนิคในการบำบัดทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา และกำจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม การออกแบบทางวิศวกรรม การประมาณการค่าใช้จ่าย การเดินระบบการควบคุมดูแลรักษาระบบการบำบัดและกำจัด เช่น การทำให้เสถียร การใช้เตาเผา การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 502685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมของเสียอันตรายและของเสียอุตสาหกรรม (Industrial and Hazardous Waste Control)

วิธีการจัดการและบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม รวมถึงเทคนิคการลดมลพิษภายในโรงงานและการนำกลับมาใช้ใหม่ ลักษณะและการจัดการของเสียอันตราย การออกแบบระบบที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 502686
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์ การถ่ายโอนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Transport Phenomena)

ปรากฏการณ์ การถ่ายโอนของมลพิษในสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจายของมลพิษในอากาศ ดิน ผิวน้ำและน้ำใต้ดิน กระบวนการถ่ายโอนระหว่างวัฎภาค สมดุลการดูดซับและจลนพลศาสตร์การถ่ายโอนมวลสารในกระบวนการดูดซับ

รหัสวิชา : 502687
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Environmental Marine Pollution)

การเคลื่อนย้ายและพฤติกรรมของมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางทะเล การประเมินผลกระทบความเสี่ยงและความเป็นพิษ การวิเคราะห์และติดตามสารอนินทรีย์และมลพิษในมหาสมุทร ความสำคัญของกระบวนการทางกายภาพต่อการกระจายมลพิษในมหาสมุทร การแพร่และการกระจายของมลพิษโดยการไหลของน้ำทะเลที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำทะเล

รหัสวิชา : 502693
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1 (Special Topics in Chemical Engineering I)

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเคมี การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 502694
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2 (Special Topics in Chemical Engineering II)

ศึกษาถึงหัวข้อการพัฒนาใหม่ๆในปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 502695
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 (Special Topics in Environmental Engineering I)

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 502696
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 (Special Topics in Environmental Engineering II)

ศึกษาถึงหัวข้อการพัฒนาใหม่ๆในปัจจุบันทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

3.3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 502998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์ (Dissertation)

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาเอกที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมสำหรับหลักสูตรแบบที่ ๒.๑ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

4.1.1 วิชาบังคับทั่วไป

รหัสวิชา : 502591
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (Advanced Research Methods in Chemical and Environmental Engineering)

การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยระดับบัณฑิตทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เทคนิคสำหรับการกำหนด พัฒนา และการดำเนินงานของปัญหาของวิจย การประเมินและเขียนรายงานวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

รหัสวิชา : 502691
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 1 (Chemical and Environmental Engineering Seminar I)

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ หรือ การแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิต และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

รหัสวิชา : 502692
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 2 (Chemical and Environmental Engineering Seminar II)

การนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์

4.1.2 วิชาแกนบังคับ

รหัสวิชา : 502501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (Advanced Mathematics for Chemical and Environmental Engineering)

การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคนิคสมการอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย วิธีการประมาณค่าและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอื่นๆ

รหัสวิชา : 502511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางเคมีและชีวเคมี (Advanced Thermodynamics of Chemical and Biochemical Systems)

การพัฒนาแนวคิดเชิงลึกของความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ของระบบแมคโคร โดยเน้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์พลังงานอิสระกิบส์ต่อการวิเคราะห์ระบบทางอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ของระบบพหุองค์ประกอบ การประยุกต์อุณหพลศาสตร์ในกระบวนการทางเคมีและชีวเคมี

รหัสวิชา : 502521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี และชีวเคมี (Advanced Transport Phenomena in Chemical and Biochemical Processes)

การพัฒนาอย่างเป็นระบบของแนวคิดและสมการการถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวลสาร เพื่อแก้ปัญหาทางการถ่ายโอนในวิศวกรรมกระบวนการเคมีและชีวเคมี

รหัสวิชา : 502531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง (Advanced Chemical Reaction Engineering)

การวิเคราะห์อัตราเร็วปฏิกิริยาในระบบปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ การเร่งปฏิกิริยา อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการดูดซับและปฏิกิริยาบนพื้นผิวของของแข็ง เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบหลายวัฎภาค การวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์แบบไม่อุดมคติ การไหลแบบไม่อุดมคติ

รหัสวิชา : 502581
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry)

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอนินทรีย์ และเคมีอินทรีย์ในระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ปรากฏการณ์ การตกตะกอน การสร้างสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ ระบบบัฟเฟอร์และสมดุลเคมี แหล่งที่มา ปฏิกิริยา การถ่ายโอนและผลกระทบของสารเคมีในอากาศ น้ำและดิน

รหัสวิชา : 502582
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการทางชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Biological Processes for Environmental Engineering)

การประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาและชีวเคมีในกระบวนการทางชีวภาพสำหรับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้และไม่ใช้อากาศ การบำบัดน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 502583
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการเคมีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม (Environmental Physicochemical Processes)

การประยุกต์กระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ต่อกระบวนการควบคุมคุณภาพของน้ำ ภาพรวมของโรงงานบำบัดน้ำเสียและน้ำปะปา เคมีคอลลอยด์ของกระบวนการแยกของแข็งจากของเหลว แนวคิดทางเคมีและฟิสิกส์ของการเกิดตะกอนและการกรองในระบบธรรมชาติและวิศวกรรม กระบวนแยกด้วยเยื่อแผ่นและการดูดซับ การออกซิเดชันและการฆ่าเชื้อ

รหัสวิชา : 502771
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (Advanced Topics in Chemical and Environmental Engineering)

หัวข้อขั้นสูงที่เป็นการวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

4.2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 502631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ (Heterogeneous Reaction Engineering)

พื้นฐานของการเร่งปฏิกิริยา หลักพื้นฐานทางด้านการดูดซับและการเร่งปฏิกิริยาในแง่จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ การประยุกต์ทางพาณิชย์ของปฏิกิริยาแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา

รหัสวิชา : 502641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองและการวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis and Simulation)

การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมี ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสภาวะคงตัว และสภาวะพลวัต การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางด้านการจำลองกระบวนการ

รหัสวิชา : 502661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุชั้นสูง (Advanced Materials Characterization)

เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ เช่น การทดสอบสมบัติทางกลและทางกายภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี การวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์ผิว ด้วยเทคนิครังสีเอ็กซ์และเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อน เทคนิคการหาน้ำหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล

รหัสวิชา : 502671
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวกระบวนการ (Bioprocess Engineering)

การประยุต์หลักการทางวิศวกรรมเคมีในกระบวนการทางชีวภาพและชีวเคมี การออกแบบระบบสำหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และกระบวนการแยกและการทำบริสุทธิ์สารผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการชีวภาพ

รหัสวิชา : 502672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงานสะอาด (Clean Energy)

แหล่งกำเนิดของพลังงาน ความสำคัญของพลังงานสะอาด ชนิดต่างๆ ของพลังงานที่ทดแทนได้และมีเสถียรภาพ ข้อดีข้อเสียของพลังงานในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดต่างๆ ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 502673
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีคอลลอยด์และพื้นผิวประยุกต์ (Applied Surface and Colloid Chemistry)

หลักการทางเคมีพื้นผิวและคอลลอยด์ในการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน อุณหพลศาสตร์ของพื้นผิว การดูดซับ ระบบของสารแขวนลอย แรงดึงดูดทางไฟฟ้าของพื้นผิวและเสถียรภาพของคอลลอยด์ จลนพลศาสตร์ของการรวมตัวและจลนพลศาสตร์ทางไฟฟ้าเคมี

รหัสวิชา : 502674
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเคมีทางทะเล (Marine Chemical Engineering)

การประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมเคมีในการออกแบบ ดำเนินการและวิเคราะห์กระบวนการทางชีวภาพโดยเน้นทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล การสกัดสารชีวภาพทางทะเล การพัฒนาเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางทะเล การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการเลี้ยงจุลินทรีย์ทางทะเล สาหร่ายที่สังเคราะห์แสงได้ รวมถึงการพัฒนากระบวนการและอุตสาหกรรมตอนปลายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทะเลธรรมชาติ

รหัสวิชา : 502681
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบด้านวิศวกรรมน้ำเสีย (Wastewater Engineering Design)

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการลดและกำจัดสารมลพิษที่เป็นทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์

รหัสวิชา : 502682
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบด้านวิศวกรรมประปา (Water Supply Engineering Design)

การออกแบบระบบประปาสำหรับการผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

รหัสวิชา : 502683
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมควบคุมมลพิษอากาศ (Air Pollution Control Engineering)

แหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ พฤติกรรมของมลพิษในบรรยากาศ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการควบคุมมลพิษอากาศทั้งในรูปของอนุภาคและก๊าซจากแหล่งกำเนิด

รหัสวิชา : 502684
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid and Hazardous Waste Engineering)

วิธีและเทคนิคในการบำบัดทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา และกำจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม การออกแบบทางวิศวกรรม การประมาณการค่าใช้จ่าย การเดินระบบการควบคุมดูแลรักษาระบบการบำบัดและกำจัด เช่น การทำให้เสถียร การใช้เตาเผา การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 502685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมของเสียอันตรายและของเสียอุตสาหกรรม (Industrial and Hazardous Waste Control)

วิธีการจัดการและบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม รวมถึงเทคนิคการลดมลพิษภายในโรงงานและการนำกลับมาใช้ใหม่ ลักษณะและการจัดการของเสียอันตราย การออกแบบระบบที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 502686
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์ การถ่ายโอนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Transport Phenomena)

ปรากฏการณ์ การถ่ายโอนของมลพิษในสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจายของมลพิษในอากาศ ดิน ผิวน้ำและน้ำใต้ดิน กระบวนการถ่ายโอนระหว่างวัฎภาค สมดุลการดูดซับและจลนพลศาสตร์การถ่ายโอนมวลสารในกระบวนการดูดซับ

รหัสวิชา : 502687
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Environmental Marine Pollution)

การเคลื่อนย้ายและพฤติกรรมของมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางทะเล การประเมินผลกระทบความเสี่ยงและความเป็นพิษ การวิเคราะห์และติดตามสารอนินทรีย์และมลพิษในมหาสมุทร ความสำคัญของกระบวนการทางกายภาพต่อการกระจายมลพิษในมหาสมุทร การแพร่และการกระจายของมลพิษโดยการไหลของน้ำทะเลที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำทะเล

รหัสวิชา : 502693
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1 (Special Topics in Chemical Engineering I)

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเคมี การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 502694
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2 (Special Topics in Chemical Engineering II)

ศึกษาถึงหัวข้อการพัฒนาใหม่ๆในปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 502695
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 (Special Topics in Environmental Engineering I)

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 502696
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 (Special Topics in Environmental Engineering II)

ศึกษาถึงหัวข้อการพัฒนาใหม่ๆในปัจจุบันทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4.3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 502999
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
วิทยานิพนธ์ (Dissertation)

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาเอกที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมสำหรับหลักสูตรแบบที่ ๒.๒ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย