ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) (พย.ม. (การผดุงครรภ์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี *
รองศาสตราจารย์พิริยา ศุภศรี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ แสงอินทร์ *
รองศาสตราจารย์วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
อาจารย์สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 102511
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การประเมินภาวะสุขภาพทางการผดุงครรภ์ (Holistic Health Assessment for Midwifery)

การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสุขภาพแบบองค์รวม การแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลจากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ การประเมินด้านจิตสังคมของมารดาและทารก

รหัสวิชา : 102512
หน่วยกิต : 3(3-0-4)
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการผดุงครรภ์ (Pathophysiology and Pharmacology for Midwifery)

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของภาวะเจริญพันธุ์ของสตรี สรีรวิทยาและพยาธิสภาพระยะตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด เภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องกับภาวะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอดและการให้นมบุตร

รหัสวิชา : 102513
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การผดุงครรภ์ 1 (Midwifery 1)

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของมารดาและทารกช่วงตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด การเตรียมบิดามารดา การคลอดวิถีธรรมชาติ การสวมบทบาทการเป็นบิดามารดา การให้การปรึกษาเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รหัสวิชา : 102514
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การผดุงครรภ์ 2 (Midwifery 2)

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสตรีตั้งครรภ์และครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยงสูง การให้การปรึกษาแก่สตรีและครอบครัวระยะตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด

รหัสวิชา : 102515
หน่วยกิต : 3(0-12-3)
ปฏิบัติการผดุงครรภ์ (Midwifery Practicum)

ปฏิบัติการดูแลแบบองค์รวมแก่สตรีและครอบครัวระยะตั้งครรภ์ถึงหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงสูง การปกป้องการคลอดวิถีธรรมชาติ การบำบัดทางเลือก การให้การปรึกษาแก่สตรีและครอบครัวในประเด็นจิตสังคม จริยธรรมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 107501
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล (Nursing theory and concepts)

แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

รหัสวิชา : 107502
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล (Applied Statistics for Nursing Research)

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่คัดสรรเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 107503
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ (Policy and Health System)

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้าง ขอบข่ายและการจัดรูปแบบองค์การบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การสร้างและพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา : 107504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research and Research Utilization)

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการพยาบาล

2 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 102516
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยทางการผดุงครรภ์ (Research Seminar in Midwifery)

สัมมนาประเด็นปัญหาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการผดุงครรภ์และระบบบริการสุขภาพในการผดุงครรภ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 102517
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการผดุงครรภ์ (Evidence-Based Practice in Midwifery)

แนวคิดของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ โดยการวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก การสืบค้นและประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเลือกใช้วิธีการหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนการประเมินผลลัพธ์

รหัสวิชา : 104511
หน่วยกิต : 3(2-4-3)
การจัดการทางการพยาบาล (Nursing Management)

แนวคิด หลักการ และ กระบวนการจัดการทางการพยาบาล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการทางการพยาบาล แนวคิดกระบวนการและรูปแบบการพัฒนาบุคลากรพยาบาล และการนิเทศการพยาบาล ตลอดจนการปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลเพื่อพัฒนางานและพัฒนาคนในโรงพยาบาลหรือในชุมชนโดยใช้หลักการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 104512
หน่วยกิต : 3(2-4-3)
การสอนทางการพยาบาล (Teaching in Nursing)

แนวคิด หลักการ และขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ ระบบการศึกษาทางการพยาบาล วิธีการ และกลยุทธ์การสอนทางการพยาบาล ปฏิบัติงานในการสอนทางการพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาล และ/หรือพยาบาลในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ในชุมชน และในคลินิก เน้นการพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ตลอดจนการประเมินผลการสอน

รหัสวิชา : 107505
หน่วยกิต : 3(2-4-3)
การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Role Development in the Advanced Practice Nursing)

วิชาชีพการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาท ขอบเขต และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบบริการสุขภาพ วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกวิชาชีพที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ปฏิบัติบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในกลุ่มผู้ใช้บริการที่คัดสรร

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 102699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการผดุงครรภ์ การศึกษาเพื่อพัฒนาและใช้นวัตกรรมทางการผดุงครรภ์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา