ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) (พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ปทุมารักษ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลภา คุณทรงเกียรติ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ด้วงแพง *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 103501
หน่วยกิต : 2(1-2-4)
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง (Advanced Health Assessment)

แนวคิดการประเมินภาวะสุขภาพ การรวบรวมข้อมูลและการบันทึกภาวะสุขภาพ ทักษะการสัมภาษณ์และการประเมินการรับรู้ภาวะสุขภาพ การตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อการตัดสินใจทางคลินิก และการวินิจฉัยภาวะสุขภาพ

รหัสวิชา : 103502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา (Pathophysiology and Pharmacology)

แนวคิดเกี่ยวกับ พยาธิสรีรวิทยา พันธุกรรม และ เภสัชวิทยา การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรภาพ การใช้ยาเพื่อการบำบัดความเจ็บป่วย

รหัสวิชา : 103503
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 1 (Advanced Adult Nursing I)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนและครอบครัว ผลกระทบและการตอบสนองต่อการเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต ของบุคคลวัยผู้ใหญ่และครอบครัว การพยาบาลแบบองค์รวม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางสุขภาพ

รหัสวิชา : 103504
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 2 (Advanced Adult Nursing II)

แนวคิด หลักการ และ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการดูแล การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ใหญ่ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การจัดการผลลัพธ์และการประเมินผลลัพธ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การตัดสินปัญหาทางจริยธรรม และประเด็นทางกฎหมายในการปฏิบัติการพยาบาล

รหัสวิชา : 103505
หน่วยกิต : 3(0-12-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง (Advanced Adult Nursing Practicum)

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่อย่างองค์รวม โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี ในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วย เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต และครอบครัว การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ใหญ่โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การจัดการผลลัพธ์และการประเมินผลลัพธ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลโดยคำนึงถึงจริยธรรมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 107501
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล (Nursing theory and concepts)

แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

รหัสวิชา : 107502
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล (Applied Statistics for Nursing Research)

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่คัดสรรเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 107503
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ (Policy and Health System)

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้าง ขอบข่ายและการจัดรูปแบบองค์การบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การสร้างและพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา : 107504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research and Research Utilization)

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการพยาบาล

2 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 103506
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้ใหญ่ (Research seminar in Adult Nursing)

สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้ใหญ่ การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการเขียนโครงร่างการวิจัย

รหัสวิชา : 103507
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการพยาบาลผู้ใหญ่ (Seminar in Adult Nursing)

สัมมนาประเด็นปัญหาที่คัดสรรเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ขั้นสูง วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่คัดสรร บูรณาการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหา โดยใช้กระบวนการทางการสัมมนา

รหัสวิชา : 103508
หน่วยกิต : 3(2-4-3)
การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง (Advanced Adult Nursing)

การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลผู้ใหญ่ ผลกระทบและการตอบสนองต่อการเจ็บป่วยของผู้ป่วยผู้ใหญ่ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต และครอบครัว ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่แบบองค์รวม เพื่อการดูแล รักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยผู้ใหญ่และครอบครัว ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในการพยาบาลผู้ใหญ่

รหัสวิชา : 104511
หน่วยกิต : 3(2-4-3)
การจัดการทางการพยาบาล (Nursing Management)

แนวคิด หลักการ และ กระบวนการจัดการทางการพยาบาล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการทางการพยาบาล แนวคิดกระบวนการและรูปแบบการพัฒนาบุคลากรพยาบาล และการนิเทศการพยาบาล ตลอดจนการปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลเพื่อพัฒนางานและพัฒนาคนในโรงพยาบาลหรือในชุมชนโดยใช้หลักการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 104512
หน่วยกิต : 3(2-4-3)
การสอนทางการพยาบาล (Teaching in Nursing)

แนวคิด หลักการ และขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ ระบบการศึกษาทางการพยาบาล วิธีการ และกลยุทธ์การสอนทางการพยาบาล ปฏิบัติงานในการสอนทางการพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาล และ/หรือพยาบาลในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ในชุมชน และในคลินิก เน้นการพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ตลอดจนการประเมินผลการสอน

รหัสวิชา : 107505
หน่วยกิต : 3(2-4-3)
การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Role Development in the Advanced Practice Nursing)

วิชาชีพการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาท ขอบเขต และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบบริการสุขภาพ วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกวิชาชีพที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ปฏิบัติบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในกลุ่มผู้ใช้บริการที่คัดสรร

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 103699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจและภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์