ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีและการแสดง) (ศป.บ. (ดนตรีและการแสดง))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ *
อาจารย์ ปภัสพล สว่างสุข *
อาจารย์ ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศานติ เดชคำรณ *
อาจารย์ สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ *
อาจารย์ สันติ อุดมศรี *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ

รหัสวิชา : 610201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ (English for Fine and Applied Arts)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านศิลปกรรมศาสตร์

1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ

รหัสวิชา : 999044
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การฟัง – พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (English Listening and Speaking for Careers)

ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ โดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 228102
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ (Art of Speaking and Presentation)

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 241101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

การประยุกต์แนวคิดที่สำคัญทางจิตวิทยา ได้แก่ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้และเจตคติ ในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ในแง่ของการเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต การปรับตัวต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 308150
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต (Energy for Life)

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 309101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการและควบคุมผลกระทบของการท่องเที่ยวในระบบนิเวศทางทะเล โดยเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.5 วิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 885101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (Information Technology in Daily Life)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 107101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Promotion)

แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเอง เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 107103
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ยาสูบ แอลกอฮอล์ กับสุขภาพ (Tobacco, Alcohol and health)

สถานการณ์ของการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ พิษภัย แนวทางการป้องกัน การบริโภค การเลิกยาสูบและแอลกอฮอล์ กฎหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ของประเทศไทยและต่างประเทศ การรู้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบและแอลกอฮอล์

รหัสวิชา : 107104
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา (Mindfulness Cultivation for Wisdom)

หลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต หลักการวิปัสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 107106
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (First Aid and Basic Life Support)

แนวคิด หลักการการปฐมพยาบาล การประเมินและสังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินในบ้านและชุมชน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านและวิธีการใช้ความปลอดภัยและการบรรเทาความทุกข์ทรมานก่อนส่งต่อสถานบริการทางการแพทย์

รหัสวิชา : 107107
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพและความงาม (Health and Beauty)

แนวคิดวิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม แนวคิดและวิธีการปรับสมดุลสุขภาพและการสร้างเสริมความงามด้วยภูมิปัญญาไทยและสากล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย

รหัสวิชา : 441110
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ (Physical Education and Recreation for Fitness Promotion)

ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของพลศึกษาและสันทนาการ ที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ของมนุษย์ การใช้กิจกรรมพลศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เกิดทักษะและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและอารมณ์ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

รหัสวิชา : 700110
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Health, Environment and Safety)

ความหมาย แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย การดำรงชีวิต การปรับตัวในสังคมปัจจุบันและกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เป็นผลมาจากปัญหาทางสังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 700111
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์ (Happiness and Creative Health)

ความหมาย หลักการ แนวคิด สถานการณ์ แนวโน้ม นโยบาย เกี่ยวกับความสุขและสุขภาพดีในกระแสสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต แนวคิดความสุขแห่งชีวิตในมุมมอง ต่าง ๆ การสร้างสรรค์ความสุขและสุขภาพในการดำเนินชีวิตในมิติที่หลากหลาย และสัมพันธ์กับความสุขและคุณค่าของชีวิต

รหัสวิชา : 710101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัยรุ่นกับความปลอดภัย (Teenagers and Safety)

ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น ความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนวัยรุ่นจากสิ่งแวดล้อม อาหาร การจราจร การใช้ชีวิตทั่วไป เทคนิควิธีการจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของคนวัยรุ่น

รหัสวิชา : 731101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skills and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบทักษะชีวิต และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น สุขอนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพทางเพศ ทักษะชีวิตที่จำเป็นในการวางแผนชีวิต และการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 850101
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (Weight Training for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

รหัสวิชา : 850102
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walking and Jogging for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

รหัสวิชา : 850103
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Football for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

รหัสวิชา : 850104
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

รหัสวิชา : 850105
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

รหัสวิชา : 850106
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

รหัสวิชา : 850107
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (Futsal for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

รหัสวิชา : 850108
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ (Handball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

รหัสวิชา : 850109
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

รหัสวิชา : 850110
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

รหัสวิชา : 850111
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Soft Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

รหัสวิชา : 850112
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

รหัสวิชา : 850113
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ (Muay Thai for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

รหัสวิชา : 850114
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ (Krabi Krabong for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

รหัสวิชา : 850115
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ (Takraw for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

รหัสวิชา : 850116
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ (Martial Art for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

รหัสวิชา : 850117
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ (Taekwando for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

รหัสวิชา : 850118
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ (Bowling for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

รหัสวิชา : 850119
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ (Petangue for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

รหัสวิชา : 850120
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

รหัสวิชา : 850121
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ (Aerobic Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

รหัสวิชา : 850122
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

รหัสวิชา : 850123
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

รหัสวิชา : 850124
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ (Woodball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

รหัสวิชา : 850125
หน่วยกิต : 0(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ (Chairball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

1.6.2 กลุ่มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 107104
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา (Mindfulness Cultivation for Wisdom)

หลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต หลักการวิปัสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 241102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน (Personality and Self Development)

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพื่อการเสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 311191
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
รู้รอบเรื่องอาหาร (Food Scholar)

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคทั่วไป ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคต แนวทางบริโภคอาหารตามวัย และแนวทางการสร้างความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร

รหัสวิชา : 414202
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมาย ความสำคัญ อิทธิพลของความเครียดที่มีต่อการดำรงชีวิต หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด การประเมินความเครียดด้วยตนเอง ความสำคัญของอารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนที่สัมพันธ์กับความเครียด การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การฝึกประสบการณ์การผ่อนคลายความเครียด การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 423321
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การออกแบบและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ (Design and Creative Presentation)

หลักการออกแบบเพื่อการสื่อสาร การนำเสนอในโอกาสต่าง ๆ บุคลิกภาพกับการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์กับการนำเสนอ กลุ่มเป้าหมายกับการนำเสนอ ลักษณะเฉพาะของสื่อกับการนำเสนอ สื่อประสมกับการนำเสนอ และทักษะการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

1.6.3 กลุ่มปรัชญา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง

รหัสวิชา : 257102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 265108
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับศาสนา (Man and Religions)

ความหมาย บ่อเกิด ประเภทของศาสนา ศาสนสัมพันธ์ ทัศนะของศาสนาที่มีต่อชีวิต สังคม และโลก การพัฒนาชีวิตตามหลักศาสนา การประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาเพื่อใช้แก้ปัญหาชีวิต

รหัสวิชา : 402403
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

1.6.4 กลุ่มตรรกะและการพัฒนาความคิด

รหัสวิชา : 402405
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม (Creative Thinking for Society)

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ความสำคัญและ แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาสังคม การศึกษาและวิเคราะห์สังคมและปัญหาสังคม การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษาและการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 601101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

วิเคราะห์หลักการ ความสัมพันธ์ของวิวัฒนาการทางความคิด ปรัชญาทางความงาม การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม สาขาทัศนศิลป์ ออกแบบ ดุริยางคศาสตร์ และศิลปะ การแสดง เน้นถึงความสำคัญเกี่ยวข้องในคุณค่าทางความงามที่ปรากฏในรูปลักษณ์ของศิลปกรรม แต่ละสาขา

รหัสวิชา : 601102
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมในประเทศไทย (History of Art in Thailand)

สำรวจและแนะนำวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ที่สำคัญของไทยด้วยภาพถ่าย ภาพนิ่ง หรือวิดิทัศน์ และนำชมยังสถานที่จริงเพื่อสร้างความรู้ประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม และสุนทรียศาสตร์ โดยการรวบรวมและศึกษาข้อมูล

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 602111
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัฒนธรรมดนตรีและการแสดง (Music and Performing Arts Culture)

กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงต่างๆ ของโลกที่เป็นวัฒนธรรมหลัก มีการแพร่กระจายและส่งอิทธิพลสู่วัฒนธรรมดนตรีและการแสดงในกลุ่มชนชาติต่าง ๆ

รหัสวิชา : 602181
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ขับร้องประสานเสียง 1 (Chorus I)

ฝึกหัดการเปล่งเสียง และการหายใจที่ถูกต้อง รู้จักการอ่านโน้ตในระบบ movable Do สามารถขับร้องประสานเสียง 2 แนวเสียง

รหัสวิชา : 602182
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ขับร้องประสานเสียง 2 (Chorus II)

ฝึกหัดการเปล่งเสียงอย่างมีพลัง และการหายใจที่ถูกต้อง รู้จักการอ่านโน้ต พร้อมกับคำร้อง สามารถร้องประสานเสียง 3 แนวเสียง

รหัสวิชา : 602212
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ดนตรีและการแสดงปริทรรศน์ (Music and Performing Arts Review)

ความคิด และอิทธิพลทางสังคมและการเมืองที่มีผลต่อพัฒนาการของดนตรีและ การแสดง รูปแบบและองค์ประกอบของดนตรี นาฏศิลป์ และละครประเภทต่าง ๆ เช่น บัลเล่ต์ อุปรากร ละครเพลงบอร์ดเวย์ ศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ ดนตรี และ ละครที่สำคัญในแต่ละยุคที่ สำคัญในประวัติศาสตร์ ความหมายและลักษณะสำคัญของงานสมัยใหม่ หลังสมัย และร่วมสมัยของ ศิลปินที่มีชื่อเสียง

รหัสวิชา : 602241
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีทางดนตรีและการแสดง (Technology for Music and Performing Arts)

การใช้อุปกรณ์ในการประกอบการแสดงดนตรีและการแสดง ในส่วนของ ระบบไฟฟ้า แสง เสียง ไมโครโฟน อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการแสดงประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมในส่วนต่าง ๆ

รหัสวิชา : 602311
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กฎหมายและลิขสิทธิ์ทางดนตรีและการแสดง (Copyright Law of Music and Performing Arts)

กฎหมายลิขสิทธิ์ในระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังความมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล

รหัสวิชา : 602331
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการและฝึกปฏิบัติโครงการทางดนตรีและการแสดง (The Management of Music and Performing Arts Project)

การคิดสร้างสรรค์การบูรณาการสร้างงานดนตรีและการแสดง การเขียนโครงการ การออกตารางซ้อม ตารางการผลิต การเขียนใบเสนอราคา วิเคราะห์งบประมาณ ฝึกปฏิบัติงานด้าน การจัดการดนตรีและการแสดงตามแนวคิดและประเด็นที่ต้องการนำเสนอ ฝึกประสานงานกับทีมงาน ทุกฝ่าย และบูรณาการความรู้ด้านดนตรีและการแสดงนำไปใช้งานได้จริง

รหัสวิชา : 602431
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การฝึกปฏิบัติทางดนตรีและการแสดงแบบบูรณาการ (Interdisciplinary Music and Performing Arts Practicum)

การฝึกปฏิบัติในรูปแบบกิจกรรมการเรียนเสริมทักษะด้านดนตรีและการแสดง โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามความสนใจ การขับร้องเพลงลูกทุ่ง ดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทยและสากล ดนตรีสากล การแสดง การเต้นแจ๊สแดนซ์ การจัดแสดงบนเวที นาฏศิลป์ไทยอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาการศักยภาพของผู้เรียน

รหัสวิชา : 602451
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรีและการแสดง (Research Methodology of Music and Performing Art)

หลักวิธีการทำวิจัย การวางโครงเรื่อง ขั้นตอนในการทำวิจัย ตั้งแต่ต้นจนเป็นรูปธรรม ปัญหาทั้งอดีตและปัจจุบัน เลือกปัญหาเพื่อวิเคราะห์ด้วยองค์ความรู้ด้านดนตรีและการแสดง

รหัสวิชา : 602452
หน่วยกิต : 6(2-8-8)
ดนตรีและการแสดงนิพนธ์ (Music and Performing Arts Thesis)

การนำเสนอผลงานด้านดนตรีและการแสดง และเอกสารอธิบายกระบวนการทำ และกระบวนการสร้างสรรค์ตามระเบียบว่าด้วยการทำดนตรีและการแสดงนิพนธ์ของคณะ ศิลปกรรมศาสตร์

2.3.1.1 กลุ่มวิชาดนตรีไทย

รหัสวิชา : 618101
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ขับร้องเพลงไทยเดิม (Thai Classic Singing)

ฝึกปฏิบัติการเปล่งเสียง การออกอักขระ การเอื้อน เบื้องต้นตามหลักการขับร้อง เพลงไทยเดิม

รหัสวิชา : 618111
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีไทย (Theory of Thai Classical Music)

หลักเกณฑ์ทางทฤษฎีดนตรีไทยว่าด้วยเครื่องดนตรีไทยการประสมวงศัพท์สังคีต เป็นต้น

รหัสวิชา : 618112
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น (Fundamental of Music Theory)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีโน้ตสากล การเขียนโน้ตสากล การอ่านโน้ตสากล บันไดเสียงชนิดต่าง ๆ ขั้นคู่เสียง คอร์ด เครื่องหมายและศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโน้ตสากล

รหัสวิชา : 618201
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เพลงพื้นบ้าน (Thai Folk Music)

ประวัติเพลงพื้นบ้านตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย ประโยชน์คุณค่าตลอดจน วิวัฒนาการของ เพลงพื้นบ้าน แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมเพลงพื้นบ้าน

รหัสวิชา : 618212
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านโน้ตสากลเบื้อต้น (Fundamental of Sight Singing)

หลักในการอ่านโน้ตสากล การ Sight Reading การฝึกทักษะด้านการอ่านโน้ต สากลเบื้องต้น

รหัสวิชา : 618221
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีไทย (History of Thai Music)

ประวัติการดนตรีไทยตั้งแค่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ทางด้านพัฒนาการเครื่อง ดนตรีไทย วงดนตรีไทย ประเภทเพลงในแต่ละยุค ประวัติคีตกวี คีตนิพนธ์และเหตุการณ์สำคัญประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย

รหัสวิชา : 618222
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันออก (History of Eastern Music)

ประวัติความเป็นมาทางด้านดนตรี การประสมวง ลักษณะบทเพลงของประเทศ ในซีกโลกตะวันออก

รหัสวิชา : 618321
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันตก (History of Western Music)

ประวัติความเป็นมา รูปแบบดนตรี ชีวประวัติ และผลงานของคีตกวีในยุคโบราณ (Antiquity) ยุคกลาง (The Middle Ages) ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (The Renaissance) ยุคบาโรก (Baroque) ยุคคลาสสิก (Classic) ยุคโรแมนติก (Romatic)

รหัสวิชา : 618341
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกโน้ต (Computer for Notation)

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านดนตรีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก โน้ตสากล

รหัสวิชา : 618381
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ธุรกิจดนตรี (Music Business)

การประกอบธุรกิจด้านดนตรี และอุตสาหกรรมการดนตรี วิธีการจัดการ การประชาสัมพันธ์อาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 618401
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ศึกษาเสรี (Independent Study)

ให้นิสิตเลือกหัวข้อที่จะเรียนวางแผนจัดโครงการศึกษาเองโดยผ่านอาจารย์ ที่ปรึกษา เรื่องที่ศึกษาควรจะเป็นเรื่องที่นิสิตสนใจเป็นพิเศษไม่อยู่ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอน

รหัสวิชา : 618451
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การแสดงดนตรี (Music Concert)

การจัดการแสดงดนตรีหรือนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะความเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการผลิต และสร้างสรรค์การผลิตงานดนตรีต่อหน้าสาธารณชน ให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดคุณภาพ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ตามประเด็นความสนใจของผู้ศึกษา

2.3.1.2 กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการกำกับลีลา

รหัสวิชา : 619101
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การเคลื่อนไหวนาฏศิลป์เบื้องต้น (Basic Movement for Dance)

หลักการยืดหยุ่นร่างกาย การจัดวางองค์ประกอบร่างกาย สมาธิ ลมหายใจ การใช้ร่างกาย สมดุลร่างกาย การถ่ายเทน้ำหนัก การกระโดด การหมุน ศูนย์กลางร่างกาย พลังงาน พื้นที่ ทิศทาง ความเร็ว ระดับ ระยะ ปริมาณและความแตกต่าง ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อนำไปพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์ด้านต่าง ๆ

รหัสวิชา : 619102
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและสร้างสรรค์สำหรับนาฏศิลป์ (Creative Thinking for Dance)

กระบวนการคิด สร้างสรรค์ องค์ประกอบทางศิลปะ สี เส้น แสง และเงา สัญญะและการสื่อสาร ฝึกสร้างสรรค์ตามจินตภาพ การสร้างสรรค์จากศิลปิน และผลงานศิลปะประเภท ต่าง ๆ สัญศาสตร์และการสื่อสารทางเวที

รหัสวิชา : 619201
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
การเต้นโขน (Khon Dance)

การเต้นโขนยักษ์ การใช้ร่างกายโขนยักษ์ โดยใช้ท่ารำในโขนยักษ์เพื่อฝึก ร่างกายและพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์

รหัสวิชา : 619202
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
พื้นฐานการแสดง (Fundamental of Acting)

การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ องค์ประกอบการแสดง หลักในการ แสดงความเชื่อในการแสดง ความจริงใจในการแสดง จุดประสงค์และความต้องการของนักแสดง ความเชื่อจินตนาการ การแสดงจากบทละครไทยประเภทต่างๆ วิเคราะห์บทละคร ความต้องการ ของตัวละคร

รหัสวิชา : 619203
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การจัดวางองค์ประกอบนาฏศิลป์ (Dance Composition)

หลักการ และทฤษฎีในการใช้ร่างกาย การจัดวางลีลา สมดุลร่างกาย ศูนย์กลาง ของร่างกาย ความสัมพันธ์ของร่างกายกับพื้นที่ ความสัมพันธ์ของร่างกายกับร่างกาย พื้นที่ เวลา ความเร็ว การสื่อสาร ระดับ ระยะ จังหวะ ทิศทาง พลังงาน เพื่อการแสดงนาฏศิลป์ ความเข้าใจใน จินตภาพและแนวคิด รูปแบบการเคลื่อนไหว วิเคราะห์โครงสร้าง และองค์ประกอบทางนาฏศิลป์เพื่อ ฝึกจัดวางองค์ประกอบตามจินตภาพและแนวคิด ดนตรีประกอบการแสดง เสื้อผ้า แสง ฉาก เวที สามารถนำเสนอต่อสาธารณชน

รหัสวิชา : 619211
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนาฏศิลป์ (Basic of Anatomy for Dance)

ร่างกายของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายและการเต้น เช่น ระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อต่อ ฯลฯ การใช้งานของกล้ามเนื้อแต่ละชนิดในส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกาย เพื่อสามารถใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเต้นได้ถูกต้อง สามารถนำเทคนิคการเคลื่อนไหวร่างกายไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท่าทางทางนาฏศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้

รหัสวิชา : 619301
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นาฏปฏิภาณ (Dance Improvisation)

การฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่วงท่าลีลาอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้น การสร้างสรรค์ตามแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาแนวคิดและจินตนาการในฐานะนักเต้นเพื่อพัฒนาทักษะ ทางนาฏศิลป์ให้เกิดความชำนาญ

รหัสวิชา : 619302
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance)

รูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัยรูปแบบต่าง ๆ การจัดวางองค์ประกอบ แนวคิด ความเชื่อ การกำกับลีลา การสร้างงานนาฏศิลป์ร่วมสมัย ทฤษฎีนาฏศิลป์สมัยใหม่ หลังสมัยใหม่ และร่วมสมัย ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ร่วมสมัยประเภทต่าง ๆ จากแนวคิด การออกแบบเสื้อผ้า ฉาก เวที แสง ดนตรีประกอบการแสดง

รหัสวิชา : 619311
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจารณ์นาฏศิลป์ (Dance Criticism)

ทฤษฎีและปรัชญาต่างๆ ในการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 619401
หน่วยกิต : 4(2-4-6)
การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านนาฏศิลป์และการกำกับลีลา (Dance and Choreography’s Individual study)

ศึกษาเฉพาะเรื่อง ประเด็น หรือ ความสนใจเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ ตามเรื่องที่สนใจ

2.3.1.3 กลุ่มวิชาศิลปะการแสดง

รหัสวิชา : 620101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแสดง 1 (Acting I)

การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ องค์ประกอบการแสดง หลักในการแสดงความเชื่อในการแสดง ความจริงใจในการแสดง จุดประสงค์และความต้องการของนักแสดง ความเชื่อจินตนาการ

รหัสวิชา : 620112
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและสร้างสรรค์สำหรับการละคร (Creative Thinking for Theatre)

กระบวนการคิด สร้างสรรค์ องค์ประกอบทางศิลปะ สี เส้น แสง และเงา ฝึกสร้างสรรค์ตามจินตภาพ ศึกษาการสร้างสรรค์จากศิลปิน และผลงานศิลปะประเภทต่าง ๆ สัญศาสตร์และการสื่อสารบนเวที

รหัสวิชา : 620211
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีทางการละคร (Theory of Theatre)

รูปแบบการนำเสนอละคร ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีทางการละครสมัยใหม่ หลังสมัยใหม่ ร่วมสมัย ด้านแนวคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการแสดง การกำกับการแสดง และการ ออกแบบเพื่อการแสดง

รหัสวิชา : 620212
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณกรรมการละครสากล 1 (World Dramatic Literature I)

โครงสร้าง เรื่องย่อ ตัวละคร อิทธิพลของสังคม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ รูปแบบ การนำ-เสนอจากวรรณกรรมการละครตั้งแต่ละครสมัยกรีกจนถึงละครสมัยใหม่ที่มีคุณค่าทางศิลปะ การละคร

รหัสวิชา : 620221
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติการละคร (History of Theatre)

รากฐานทางความคิด ความเชื่อ ประวัติ ความเป็นมาของละครตะวันตกและตะวันออกในยุคต่าง ๆ ด้านความคิด การนำเสนอ รูปแบบ แนวคิด อิทธิพลทางศิลปะ ผู้กำกับ การแสดง นักแสดง จุดประสงค์ของการแสดง วรรณกรรม ฉาก เวที เสื้อผ้า อิทธิพลทางสังคม การเมือง การปกครอง

รหัสวิชา : 620231
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์บทละคร (Plays Analysis)

การวิเคราะห์บทละครแนวต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการผลิตการแสดง โครงเรื่อง แก่นของเรื่อง จุดประสงค์ของเรื่อง ความต้องการของตัวละคร ข้อขัดแย้ง จุดวิกฤต ตัวละคร ตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่อง

รหัสวิชา : 620321
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ละครเวทีร่วมสมัยในประเทศไทย (Contemporary theatre in Thailand)

ประวัติ ความเป็นมาของละครเวทีในประเทศไทยยุคต่างๆ ด้านความคิดการนำเสนอรูปแบบ แนวคิด ผู้กำกับการแสดง นักแสดง กลุ่มละครต่างๆ จุดประสงค์ของการแสดง วรรณกรรมและละครเวทีที่สร้างขึ้นในยุคสมัยต่างๆตามอิทธิพลทางสังคม การเมือง การปกครองในประเทศไทย

รหัสวิชา : 620322
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจารณ์ละคร (Theatre Criticism)

ทฤษฎีและปรัชญาต่างๆ ในการวิจารณ์การแสดงรูปแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 620323
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ดนตรีสำหรับการละคร (Music for Theatre)

เสียง ลักษณะของเสียง เครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ บทเพลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การแสดงความสัมพันธ์ของเสียง ทำนอง ความรู้สึก และความคิดของตัวละคร การทำงานและสร้างงานระหว่างนักแสดงและนักดนตรี ศึกษาตัวอย่างผลงานดนตรีและบทเพลงที่ใช้ในละครเวที หรือการแสดงประเภทต่าง ๆ

รหัสวิชา : 620451
หน่วยกิต : 4(2-4-6)
การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านศิลปะการแสดง (Theatrical Art Individual study)

ประเด็น หรือ ความสนใจเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะด้านการแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบสำหรับการแสดง ละครหรือการแสดงประเภทต่างๆ ตามเรื่องที่สนใจ

2.3.1.4 กลุ่มวิชาดนตรีสากล

รหัสวิชา : 621111
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสากล 1 (Elementary Music Theory I)

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ชื่อโน้ต การบันทึกโน้ต จังหวะ บันไดเสียง ขั้นคู่ กุญแจเสียง

รหัสวิชา : 621112
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสากล 2 (Elementary Music Theory II)

ทรัยแอด คอร์ด การพลิกกลับของคอร์ด โมดและสัญลักษณ์ทางดนตรี

รหัสวิชา : 621161
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะการร้องโน้ตและการฟัง 1 (Sight Singing and Ear Training I)

ฝึกการฟังเสียงดนตรี เน้นให้จำเสียงดนตรีได้ ฝึกการอ่านโน้ตแบบฉับพลัน สามารถบันทึกโน้ตจากเสียงดนตรีที่ได้ยิน 1 แนวเสียง

รหัสวิชา : 621162
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ทักษะการร้องและการฟัง 2 (Sight Singing and Ear Training II)

ฝึกการฟังเสียงดนตรีที่ซับซ้อน ฝึกการอ่านโน้ตแบบฉับพลัน สามารถจำเสียงและบันทึกโน้ต ขั้นคู่เสียง คอร์ดจากเสียงดนตรีที่ได้ยิน 1 ถึง 3 แนวเสียง

รหัสวิชา : 621211
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการประสานเสียง 1 (Theory of Harmony I)

กฎเกณฑ์และเทคนิคของทฤษฎีการประสานเสียง 4 แนว ระบบเบสตัวเลข บันไดเสียงไดอาโทนิก การใช้คอร์ดหลัก คอร์ดรอง คอร์ดเจ็ด คอร์ดพลิกกลับ การพักประโยคเพลง แบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 621212
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการประสานเสียง 2 (Theory of Harmony II)

การประสานเสียง 4 แนว การย้ายบันไดเสียง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 การประสานเสียง ในบันไดเสียงแบบโครมาติก

รหัสวิชา : 621221
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันตก 1 (History of Western Music I)

การกำเนิดของดนตรีในกลุ่มต่างๆ ประวัติดนตรีตะวันตก รูปแบบของดนตรี ดนตรีกับการแสดงบนเวที ชีวประวัติและผลงานของคีตกวีในยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปะ วิยาการและยุคบาโรก

รหัสวิชา : 621222
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันตก 2 (History of Western Music II)

การกำเนิดของดนตรีในกลุ่มชนชาติต่างๆ ประวัติดนตรีตะวันตก รูปแบบของ ดนตรี ดนตรีกับการแสดงบนเวที ชีวประวัติและผลงานเพลงของคีตกวีในยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก, ศตวรรษที่ 20

รหัสวิชา : 621281
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ขับร้องประสานเสียง 3 (Chorus III)

ฝึกหัดการร้องเพลงประสานเสียง 3 ถึง 4 แนวเสียง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากโน้ตผลงานต้นฉบับ และเรียบเรียงใหม่

รหัสวิชา : 621282
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ขับร้องประสานเสียง 4 (Chorus IV)

ฝึกการร้องเพลงประสานเสียง 4 แนวเสียง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกอย่างน้อย 1 ภาษา ทั้งแบบอาคัปเปลลา และร้องร่วมกับเครื่องดนตรี

รหัสวิชา : 621311
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอดทำนองตะวันตก 1 (Counterpoint I)

หลักเกณฑ์การเขียนทำนองแนวเดียว การเขียนการสอดทำนองแบบที่1 ถึง 3 ในแบบอิงโมด และอิงกุญแจเสียง

รหัสวิชา : 621312
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอดทำนองตะวันตก 2 (Counterpoint II)

หลักเกณฑ์การเขียนการสอดทำนองแบบที่4-5 ในแบบอิงโหมด และอิง กุญแจเสียง และการนำไปประยุกต์ในการเขียนการสอดทำนองแบบ 3-4 แนว

รหัสวิชา : 621331
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1 (Forms and Analysis of Western Music I)

การรวิเคราะห์โครงสร้างหรือรูปลักษณ์ของเพลงที่เรียกว่าสังคีตลักษณ์ แนวทางที่ใช้ในการวิเคราะห์ทำนอง การวิเคราะห์จังหวะ การวิเคราะห์เสียงประสาน การวิเคราะห์เสียง การวิเคราะห์ประโยคเพลง

รหัสวิชา : 621332
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 2 (Forms and Analysis of Western Music II)

สังคีตลักษณ์และวิเคราะห์ลึกไปถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่น่าสนใจ สังคีตลักษณ์ สองตอน สังคีตลักษณ์สามตอน สังคีตลักษณ์รอนโด สังคีตลักษณ์โซนาตา และสังคีตลักษณ์ในแบบ ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 621334
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงวงดุริยางค์ (Orchestration)

หลักเกณฑ์การเรียบเรียงเสียงเครื่องดนตรีและการเรียบเรียงเสียงของวงดุริยางค์ เพื่อการบรรเลงตามลักษณะเครื่องดนตรีและบทเพลงต่างๆ

รหัสวิชา : 621335
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงตะวันตก (Composition)

หลักการประพันธ์เพลงตะวันตกเบื้องต้น ทำความเข้าใจการนำหลักทฤษฎีต่าง ๆ นำมาใช้ในการประพันธ์ในระดับต้นและระดับกลาง

รหัสวิชา : 621361
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานการอำนวยเพลง (Fundamental Conducting)

การใช้ท่าทางควบคุมจังหวะ ลีลา รูปแบบอัตราจังหวะพื้นฐาน การอ่านโน้ต แบบรวมความหมายของเพลงสำหรับวงดนตรี และวงขับร้องประสานเสียงขั้นพื้นฐาน

2.3.2.1 กลุ่มวิชาดนตรีไทย

รหัสวิชา : 622101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 1 (Thai Classical String Instruments I)

องค์ประกอบของเครื่องสาย พื้นฐานการบรรเลงแต่ละเครื่องมือปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติบรรเลงและเข้าใจในบทเพลงอันเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาความสามารถของแต่ละเครื่องมือปฏิบัติ

รหัสวิชา : 622102
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 2 (Thai Classical String Instruments II)

ฝึกปฏิบัติโดยมุ่งพัฒนาความสามารถของแต่ละเครื่องมือ เรียนรู้ระเบียบวิธีการ บรรเลงเครื่องสายปฏิบัติบทเพลงอันเป็นพื้นฐานความสามารถของแต่ละเครื่องมือปฏิบัติ

รหัสวิชา : 622103
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 1 (Pi-Pat Instruments I)

องค์ประกอบของเครื่องปี่พาทย์ พื้นฐานการบรรเลงแต่ละเครื่องมือปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติบรรเลงและเข้าใจในบทเพลงอันเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาความสามารถของแต่ละเครื่องมือปฏิบัติ

รหัสวิชา : 622104
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 2 (Pi-Pat Instruments II)

ฝึกปฏิบัติโดยมุ่งพัฒนาความสามารถของแต่ละเครื่องมือ เรียนรู้ระเบียบวิธีการบรรเลงเครื่องปี่พาทย์ปฏิบัติบทเพลงอันเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาความสามารถของแต่ละเครื่องมือปฏิบัติ

รหัสวิชา : 622105
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงไทยเดิม 1 (Thai Classical Singing I)

ระบบและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การขับร้องเบื้องต้น การออกเสียง อักขระ ควบกล้ำ การใช้ลมหายใจและ การแบ่งระยะลมหายใย จังหวะในการขับร้อง ฝึกปฏิบัติขับร้องบทเพลง ทั่วไปที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการขับร้องไทย

รหัสวิชา : 622106
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงไทยเดิม 2 (Thai Classical Singing II)

ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงเพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถด้านการเอื้อน การหายใจ การกระทบโดยฝึกปฏิบัติประเภทเพลงเกร็ดที่ยาวขึ้น เพลงตับ เพลงสองชั้น สามชั้น เพลงสำหรับ บทละคร เช่น ร่าย โอ้ ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 622107
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 1 (Thai Country Singing I)

ระบบและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การขับร้องเบื้องต้น การออกเสียง อักขระ คำควบกล้ำ การใช้ลมหายใจและ การแบ่งระยะลมหายใจ จังหวะในการขับร้อง ฝึกปฏิบัติขับร้อง บทเพลงทั่วไปที่เป็นมาตรฐานต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง

รหัสวิชา : 622108
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 2 (Thai Country Singing II)

เทคนิคการขับร้องเช่น การเอื้อน การผันเสียง การผันคำ การใช้ลมหายใจฝึกปฏิบัติ ขับร้องเพลงลูกทุ่งที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง

รหัสวิชา : 622111
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสากล (Elementary Music Theory)

ทฤษฎีโน้ตสากล มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกโน้ต การเขียนกุญแจเสียง ที่มาของโมดและการสร้างทรัยแอด คอร์ด รวมไปถึงการพลิกกลับของคอร์ด และเข้าใจในสัญลักษณ์ ทางดนตรี

รหัสวิชา : 622161
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ฆ้องวงใหญ่ (Khong Wong Yai (Big Circle Gong))

ฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ รูปแบบการจับไม้ ท่าทางการบรรเลง โครงสร้างของ ทำนองหลักในเพลงเกร็ดสั้น ๆ และเพลงพื้นฐานโดยทั่วไป

รหัสวิชา : 622201
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 3 (Thai classical String Instruments III)

การฝึกเทคนิคเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงของการบรรเลง เพื่ออารมณ์ของบทเพลง ปฏิบัติบรรเลงบทเพลประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา เพลงตับ

รหัสวิชา : 622202
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 4 (Thai classical String Instruments IV)

ฝึกพัฒนาทางด้านความคิดทางบรรเลงของเครื่องมือปฏิบัติ และศักยภาพทางการบรรเลงฝึกปฏิบัติบรรเลงสังคีตนิพนธ์ของ พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร) พระยาประสานดุริยะศัพท์ (แปลก ประสารศัพท์) พระยาเสนะดุริยางค์ (ช้อย สุนทรวาทิน)

รหัสวิชา : 622203
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 3 (Pi-Pat Instruments III)

การฝึกเทคนิคและประคบมือให้ได้คุณภาพเสียงของการบรรเลง เพื่ออารมณ์ของ บทเพลง ปฏิบัติบรรเลงบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา เพลงตับ

รหัสวิชา : 622204
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 4 (Pi-Pat Instruments IV)

ฝึกพัฒนาทางด้านความคิดทางบรรเลงของเครื่องมือปฏิบัติ และศักยภาพทางการบรรเลงฝึกปฏิบัติบรรเลงสังคีตนิพนธ์ของ พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร) พระยาประสานดุริยะศัพท์ (แปลก ประสารศัพท์) พระยาเสนะดุริยางค์ (ช้อย สุนทรวาทิน)

รหัสวิชา : 622205
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงไทยเดิม 3 (Thai Classical Singing III)

การฝึกเทคนิคเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงของการขับร้องเพื่ออารมณ์ของบทเพลง ศึกษาปฏิบัติบรรเลงบทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงสำเนียงภาษา เพลงตับเรื่อง

รหัสวิชา : 622206
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงไทยเดิม 4 (Thai Classical Singing IV)

ฝึกพัฒนาทางด้านเทคนิค การใช้อารมณ์เพลงเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการบรรเลง ฝึกปฏิบัติบรรเลงสังคีตนิพนธ์ของ พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร) พระยาประสานดุริยะศัพท์ (แปลก ประสารศัพท์) พระยาเสนะดุริยางค์ (ช้อย สุนทรวาทิน)

รหัสวิชา : 622207
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 3 (Thai Country Singing III)

เทคนิคการขับร้องในระดับที่สูงขึ้น การใช้ลมหายใจ ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงลูกทุ่งของครูเพลง และนักร้องที่มีคุณภาพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ และประสบการณ์การขับร้องเพลงลูกทุ่ง

รหัสวิชา : 622208
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 4 (Thai Country Singing IV)

เทคนิคและอารมณ์เพลง การใช้ลมหายใจ ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงลูกทุ่งของครูเพลง และนักร้องที่มีคุณภาพในแนวอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ และประสบการณ์การขับร้องเพลงลูกทุ่ง

รหัสวิชา : 622211
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
บันทึกโน้ตเพลงไทย (Thai Classical Music Notation)

การบันทึกโน้ตเพลงไทย ระบบการบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลสำหรับเครื่องดนตรีแต่ละชนิด

รหัสวิชา : 622231
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การแปลทำนองเพลงไทย (Thai Classical Music Counterpoint)

หลักในการแปรทำนองของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดจากทำนองฆ้องวงใหญ่ ความกลมกลืนในการแปรทำนองของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดในการบรรเลงรวมวงแต่ละประเภท

รหัสวิชา : 622261
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ (Pi-Pat Dueg Dum Bun (ancient pi-pat))

ประวัติของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ วิธีการปฏิบัติระเบียบแบบแผนในการบรรเลง ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ การประสมวง บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์บันไดเสียงใช้ใน การบรรเลงวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ฝึกปฏิบัติการบรรเลงวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์และการบรรเลงประกอบ การแสดงละครดึกดำบรรพ์

รหัสวิชา : 622262
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ปี่พาทย์มอญ (Pi-Pat Mon)

ฝึกปฏิบัติเครื่องปี่พาทย์มอญเอกลักษณ์ของเพลงสำเนียงมอญ บทบาทหน้าที่ในสังคมไทย และบทเพลงต่าง ๆ ของงานพิธีกรรม

รหัสวิชา : 622263
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 1 (Keyboard for Voice Training I)

ระบบเสียง ฝึกการเล่นขึ้นพื้นฐาน การเล่นทำนอง บันไดเสียง และฝึกการฟังต่าง ๆ

รหัสวิชา : 622264
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 2 (Keyboard for Voice Training II)

การเล่นคอร์ด เล่นคลอสอดแทรกบทเพลงต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการฝึกขับร้องเพลงลูกทุ่ง

รหัสวิชา : 622265
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การเต้นสำหรับนักร้อง (Dance for Singer)

การฝึกปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่เพื่อสร้างความชำนาญด้านการเต้นสมัยใหม่แก่ ร่างกายในการเคลื่อนไหวประกอบเพลงการจัดวางส่วนต่างๆของร่างกายท่วงท่าลีลาและจังหวะของ การเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเต้นและการใช้ร่างกายของนักแสดง

รหัสวิชา : 622266
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การแสดงสำหรับนักร้อง (Acting for Singer)

หลักพื้นฐานของการแสดง องค์ประกอบของการแสดง การเตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจ เพื่อประโยชน์ในการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน

รหัสวิชา : 622301
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 5 (Thai classical String Instruments V)

ฝึกปฏิบัติโดยมุ่งเน้นความสามารถทางการบรรเลงของเครื่องมือปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติบรรเลงบทเพลงตามระเบียบแบบแผน ศึกษารูปแบบของบทเพลงเสภา

รหัสวิชา : 622302
หน่วยกิต : 2(3-2-5)
เครื่องสายไทย 6 (Thai classical String Instruments VI)

ฝึกพัฒนาทางด้านความคิดทางบรรเลงของเครื่องมือปฏิบัติ และศักยภาพทางการบรรเลงฝึกปฏิบัติบรรเลงเพลงดำเนินทำนองประเภทเพลงทยอย ฝึกพัฒนาการแปรทำนองของบทเพลงประเภทเพลงทยอย

รหัสวิชา : 622303
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 5 (Pi-Pat Instruments V)

ฝึกปฏิบัติโดยมุ่งเน้นความสามารถทางการบรรเลงของเครื่องมือปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติบรรเลงเพลงตามระเบียบแบบแผนของปี่พาทย์เสภา ศึกษารูปแบบของบทเพลงเสภา

รหัสวิชา : 622304
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 6 (Pi-Pat Instruments VI)

ฝึกปฏิบัติบรรเลงเพลงโหมโรงกลางวัน มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิด ความเข้าใจในบทเพลงหน้าพาทย์ การนำไปใช้ตลอดจนทราบถึงขนบธรรมเนียมและวิธีการปฏิบัติ บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง

รหัสวิชา : 622305
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงไทยเดิม 5 (Thai Classical Singing V)

ฝึกปฏิบัติโดยมุ่งเน้นความสามารถทางการขับร้องฝึกเพลงตามระเบียบแบบแผน ของการบรรเลงเพลงเสภา ศึกษารูปแบบการขับร้องของบทเพลงเสภา

รหัสวิชา : 622306
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงไทยเดิม 6 (Thai Classical Singing VI)

ฝึกพัฒนาทางด้านความคิดมุ่งพัฒนากระบวนการด้านระเบียบแบบแผนการใช้ คำร้องการใช้เทคนิคพิเศษ

รหัสวิชา : 622307
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 5 (Thai Country Singing V)

การพัฒนาเทคนิค และอารมณ์เพลงในแนวของตนเอง การใช้ลมหายใจ ท่าทาง การแสดงที่สัมพันธ์กับจังหวะ อารมณ์ของบทเพลง ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงลูกทุ่งของครูเพลง และ นักร้องที่มีคุณภาพในแนวต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ และประสบการณ์การขับร้อง เพลงลูกทุ่ง

รหัสวิชา : 622308
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 6 (Thai Country Singing VI)

การพัฒนาเทคนิค และแบบฉบับการขับร้องเฉพาะตน เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ให้กลายเป็นจุดเด่นของการขับร้อง หาแนวเพลงที่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ, คุณภาพเสียงของตนเอง พัฒนาจุดด้อยของตนเองในการขับร้อง ทดลองค้นหาบทเพลง และแนวเพลงที่ตนเองชื่นชอบเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์การขับร้อง

รหัสวิชา : 622311
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประพันธ์เพลงไทย (Thai Classical Music Composition)

รูปแบบและโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ทำนองหลัก การเคลื่อนที่ ของทำนอง วิธีการขยายและตัดทอนทำนองเพลง ฝึกตกแต่งทำนองจากโครงสร้างเพลง และกำหนด โครงสร้างเพลงขึ้นใหม่ตามหลักวิชาการ

รหัสวิชา : 622312
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง (Literature of Thai Country Music)

ประวัติพัฒนาการ ของเพลงไทยลูกทุ่ง และศึกษาลักษณะรูปแบบ บทเพลง วงดนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย

รหัสวิชา : 622314
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การแต่งกายสำหรับนักร้อง (Costume for Singer)

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการแต่งหน้าเพื่อการแสดง การใช้อุปกรณ์และเครื่อง แต่งหน้า วิเคราะห์โครงสร้างรูปหน้า สีผิว การออกแบบและเลือกสีเพื่อแต่งหน้า ขั้นตอนและวิธีการแต่งหน้าแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 622331
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย (Form and Analysis of Thai Classical Music)

วิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่าง ๆ บันไดเสียง ทำนองหลักทำนองปรับแต่ง ทำนองร้อง การเคลื่อนที่ของทำนองต่าง ๆ วิเคราะห์ตามความงามจากการดำเนินทำนอง

รหัสวิชา : 622351
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีประกอบการแสดง (Thai Theatrical Music)

ปฏิบัติบทเพลงสำหรับการแสดง ประเภทของวงดนตรีไทยที่ใช้ประกอบการ แสดง และรูปแบบของศิลปะการแสดงไทย ระเบียบแบบแผนวิธีการบรรเลงประกอบการแสดง อารมณ์ ของบทเพลง สำหรับบทเพลงประเภทเพลงระบำ

รหัสวิชา : 622361
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องหนัง (Thai Classical Percussions)

องค์ประกอบของเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องหนัง ระบบโครสร้างเสียง หน้าที่ในวงดนตรีไทย ฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐาน ประเภทหน้าทับ ศึกษาหน้าทับเฉพาะของแต่ละเครื่องมือ

รหัสวิชา : 622362
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เพลงมโหรี (Phleng Mahori)

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ ระเบียบแบบแผน วิธีการบรรเลง ฝึกปฏิบัติและขับร้องในวงมโหรี

รหัสวิชา : 622363
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 3 (Keyboard for Voice Training III)

การบรรเลงประกอบการขับร้อง การบรรเลงเพื่อการฝึกขับร้อง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของบทเพลง ตามความเหมาะสมของการขับร้อง

รหัสวิชา : 622364
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การแต่งหน้าเพื่อความงาม (Beauty Make up)

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการแต่งหน้าเพื่อการแสดง การใช้อุปกรณ์และเครื่อง แต่งหน้า วิเคราะห์โครงสร้างรูปหน้า สีผิว การออกแบบและเลือกสีเพื่อแต่งหน้า ขึ้นตอนและวิธีการแต่งหน้าแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 622365
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 4 (Keyboard for Voice Training IV)

การพัฒนาการขับร้องโดยการใช้การบรรเลงคีย์บอร์ดประกอบการขับร้อง ทั้งทำนองเริ่มและทำนองคลอ สามารถเปลี่ยนบันไดเสียงได้ตามความเหมาะสม

รหัสวิชา : 622401
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 7 (Thai Classical String Instruments VII)

สังคีตลักษณ์ของบทเพลงประเภทเพลงดำเนินทำนอง ที่เป็นพื้นฐานหลักของ บทเพลงที่ใช้ในการปฏิบัติบรรเลงเพลงเดี่ยว ฝึกปฏิบัติบรรเลงสังคีตนิพนธ์ของสำนักดนตรีไทยตั้งแต่ อดีตเป็นต้นมา

รหัสวิชา : 622402
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 7 (Pi-Pat VII)

สังคีตลักษณ์ของบทเพลงประเภทเพลงดำเนินทำนองที่เป็นพื้นฐานหลักของ บทเพลงที่ใช้ในการปฏิบัติบรรเลงเพลงเดี่ยวฝึกปฏิบัติบรรเลงสังคีตนิพนธ์ของสำนักดนตรีไทยตั้งแต่ อดีตเป็นต้นมา

รหัสวิชา : 622403
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงไทยเดิม 7 (Thai Classical Singing VII)

สังคีตลักษณ์ของบทเพลงประเภทเพลงดำเนินทำนอง ที่เป็นพื้นฐานหลัก ของบทเพลงที่ใช้ในการปฏิบัติบรรเลงเพลงเดี่ยว ฝึก ปฏิบัติบรรเลงสังคีตนิพนธ์ของสำนักดนตรีไทย ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา

รหัสวิชา : 622404
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 7 (Thai Country Singing VII)

หาบทประพันธ์ เนื้อร้องเพลงลูกทุ่ง ผู้ประพันธ์เพลงลูกทุ่ง ฝึกปฏิบัติการขับร้อง อย่างเป็นระบบตามระบบการผลิต นำบทประพันธ์และบทเพลงลูกทุ่งพูดคุยกับโปรดิวเซอร์ หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา ค้นหาแนวเพลงที่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะและน้ำเสียง ผลิตผลงานเพลงลูกทุ่ง ที่เป็นแบบฉบับ และเอกลักษณ์ของตนเอง

รหัสวิชา : 622405
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เพลงเดี่ยว (Pleng Deaw (solo songs))

วิธีการปฏิบัติบรรเลงขั้นสูง ฝึกปฏิบัติเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการ ทางด้านความจำ ความเข้าใจ กลเม็ดและไหวพริบในการแก้ปัญหาในการบรรเลงเพลงเดี่ยว

รหัสวิชา : 622406
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
ประสบการณ์การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 1 (Thai Country Singing Practicum I)

ฝึกปฏิบัติงานด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการขับร้องให้มากขึ้น ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ตามประเด็นความสนใจของ ผู้ศึกษาโดยฝึกประสบการณ์กับนักร้องเพลงลูกทุ่งอาชีพ ที่มีชื่อเสียง มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ หรือฝึกกับครูเพลงที่ผู้ศึกษาสนใจ

รหัสวิชา : 622407
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
ประสบการณ์การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 2 (Thai Country Singing Practicum II)

ฝึกปฏิบัติงานด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการขับร้องให้มากขึ้น ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ตามประเด็นความสนใจของ ผู้ศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์ตามบริษัท ห้างร้าน ที่เกี่ยวข้องกับเพลงลูกทุ่ง

รหัสวิชา : 622408
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary)

ประวัติดนตรีร่วมสมัยในประเทศไทย พัฒนาการของการจัดรูปแบบวง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานทางดนตรี วิธีความคิด การตีความ วิเคราะห์รูปแบบการ ประพันธ์เพลงร่วมสมัยของศิลปินกลุ่มต่าง ๆ ฝึกการสร้างงานดนตรีไทยร่วมสมัยโดยการปรึกษา อาจารย์ผู้สอน ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

รหัสวิชา : 622409
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เทคนิคการปรับวง (Music Techniques for Thai Classical Ensemble)

รูปแบบการประสมวงดนตรีไทย การใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะเครื่องดนตรีแต่ละ ประเภท เข้าใจในระบบโครงสร้างของเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิด รวมทั้งวิธีการบรรเลงในรูปแบบ วงชนิดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบทเพลงไทยประเภทต่าง

รหัสวิชา : 622421
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจารณ์ดนตรีไทย-ลูกทุ่ง (Thai Music and Thai Country Music Criticism)

หลักการในการวิจารณ์งานดนตรีไทยการวิเคราะห์และการใช้หลักเกณฑ์และ เหตุผลในการ วิจารณ์งานดนตรีไทย การประสมวงรวมถึงการใช้เทคนิคและวิธีการทางดนตรีไทย ในการปรับวง สร้างสรรค์ ผลงานทางดนตรีไทยและงานดนตรีไทยร่วมสมัยในปัจจุบัน ทฤษฎีและหลักการของรูปแบบบทเพลง เนื้อร้อง ดนตรี เทคนิคและวิธีการของผู้ขับร้อง การวิจารณ์ผลงานเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รหัสวิชา : 622471
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การสอนดนตรีไทย (Thai Classical Music Pedagogy)

เทคนิคและวิธีการสอน การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

2.3.2.2.1 กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย

รหัสวิชา : 623101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 1 (Thai Classical Dance I)

ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย รำเพลงช้า – เพลงเร็ว รำเพลงแม่บทใหญ่ เพื่อให้เกิด สมาธิ ความพร้อมในด้านจิตใจและร่างกาย การถ่ายเทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหว ร่างกาย จังหวะ จนเกิดทักษะความชำนาญ

รหัสวิชา : 623102
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 2 (Thai Classical Dance II)

ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยประเภทรำมาตรฐาน รำสี่บท รำดาวดึงส์ รำย่องหงิด เพื่อให้เกิดสมาธิ การจัดระเบียบร่างกาย พลังงาน การถ่ายเทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย และการเคลื่อนไหวในลีลาของตัวละครประเภทเทวดา นางฟ้า จนเกิดทักษะความชำนาญ

รหัสวิชา : 623111
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย (Thai Classical Dance Theory)

หลักการทฤษฎีทางนาฏศิลป์ไทยโดยมุ่งเน้น โขน ละคร และระบำ ด้านโครงสร้างร่างกาย ท่ารำ นาฎยศัพท์ องค์ประกอบของนาฏศิลป์และรูปแบบการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ความแตกต่างของการจัดวางองค์ประกอบร่างกายของพระ นาง ยักษ์ ลิง รูปแบบและความแตกต่างของละครประเภทต่าง ๆ ละครพูด ละครร้อง ผู้กำกับลีลา ลักษณะเฉพาะของศิลปินในการกำกับลีลาและพัฒนาการของการกำกับลีลาในละคร ระบำไทยในยุคสมัยต่าง ๆ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงในแต่ละรูปแบบ

รหัสวิชา : 623201
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 3 (Thai Classical Dance III)

ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยประเภทรำคู่ พระรามตามกวาง ย่าหรันตามนกยูง พลายบัว เกี้ยวนางตานี ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในลีลา จังหวะ การ เคลื่อนไหว การถ่ายเทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย และความสัมพันธ์เชื่อมโยงของร่างกายกับร่างกาย และความสัมพันธ์ของร่างกายกับพื้นที่ในการรำประเภทคู่ จนเกิดทักษะความชำนาญ

รหัสวิชา : 623202
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบำไทย (Thai Classical Repetoire)

ระบำเบ็ดเตล็ดมาตรฐานต่างๆ ระบำฉิ่ง ระบำชุดโบราณคดี ระบำนพรัตน์ ระบำม้า ระบำนกยูงและ ระบำพื้นเมืองของไทย

รหัสวิชา : 623203
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 4 (Thai Classical Dance IV)

ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยประเภทรำเดี่ยว ฉุยฉายเบญกาย ฉุยฉายพราหมณ์ ฉุยฉายอินทรชิต มโหราห์บูชายัณห์ พระลอลงสวน การพัฒนาด้านเทคนิคการรำ สมาธิ พลังงาน การถ่ายเทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย พื้นที่จนเกิดความสวยงามในการเคลื่อนไหว อย่างถูกต้องตาม แบบแผน จนเกิดทักษะความชำนาญ

รหัสวิชา : 623211
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณกรรมการละครไทย (Thai Dramatic Literature)

ประเภทของวรรณกรรมที่ใช้ในการแสดง รูปแบบ โครงสร้าง การวิเคราะห์ บทละครไทย องค์ประกอบของวรรณกรรมและบทละครไทย การวิเคราะห์ตัวละครในวรรณกรรม โครงเรื่อง ลักษณะของตัวละคร อิทธิพลของตัวละคร จุดประสงค์ของเรื่อง จุดประสงค์ของตัวละคร เป็นต้น

รหัสวิชา : 623221
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัตินาฏศิลป์ไทย (History of Thai Classical dance and theatre)

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนกระทั่ง ปัจจุบัน รูปแบบความคิด ความเชื่อ ประเภทของการแสดง วิธีการแสดง วิธีการนำเสนอ ศิลปิน นักออกแบบท่ารำ สถานที่ที่ใช้ในการแสดง วรรณกรรมที่ใช้ในการแสดง เวที เครื่องแต่งกาย ดนตรี ที่ใช้ประกอบการแสดง

รหัสวิชา : 623301
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 5 (Thai Classical Dance V)

ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยประเภทกระบวนการใช้อาวุธ นางเมรีตรวจพล สมิง พระรามรบกามณี กริชสุหรานากง ทักษะการใช้อาวุธประเภทต่าง ๆ การพัฒนาด้านเทคนิคการรำ พลังงาน การถ่ายเทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย พื้นที่ ทิศทาง อย่างถูกต้องตามแบบแผน จนเกิดทักษะ ความชำนาญ

รหัสวิชา : 623302
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 6 (Thai Classical Dance VI)

ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยประเภทรำหน้าพาทย์ ตระนิมิต ตระบองกัน ชำนาญ ตระเชิญ บาทสกุณี สาธุการ ความหมายของท่ารำ หน้าที่ของการใช้รำหน้าพาทย์ในนาฏศิลป์ การพัฒนาด้านสมาธิ ความสัมพันธ์ของร่างกาย จิตใจ ดนตรีประกอบการแสดง จนเกิดพัฒนาเทคนิค การรำประเภทหน้าพาทย์ พลังงาน การถ่ายเทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย อย่างถูกต้องตามแบบแผน จนเกิดทักษะความชำนาญ

รหัสวิชา : 623331
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การกำกับลีลานาฏศิลป์ไทย 1 (Thai Classical Dance Choreography I)

องค์ประกอบของการกำกับลีลา แนวคิด รูปแบบ การวิเคราะห์นาฏลีลาท่าทาง การแสดงของงานกำกับลีลาแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของร่างกายต่อการพัฒนางานด้านการกำกับลีลา การสร้างสรรค์และออกแบบลีลาท่ารำตามจินตภาพโดยใช้พื้นฐานท่ารำในนาฏศิลป์ไทยฝึกกำกับลีลา จากวรรณกรรมไทย ออกแบบเสื้อผ้า ฉาก แสงและดนตรีประกอบการแสดง

รหัสวิชา : 623332
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การกำกับลีลานาฏศิลป์ไทย 2 (Thai Classical Dance Choreography II)

การสร้างสรรค์และออกแบบลีลาจากจินตภาพ แนวคิดของผู้กำกับลีลาโดย พัฒนาจากการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในธรรมชาติ กิจกรรม การเคลื่อนไหวหรือนาฏศิลป์อื่น ๆ วิเคราะห์โครงสร้างการเคลื่อนไหว และนำมาสร้างสรรค์และกำกับลีลาจากจินตภาพและแนวคิดของตนเอง ออกแบบเสื้อผ้า ฉาก แสงและดนตรีประกอบการแสดง

รหัสวิชา : 623341
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีสำหรับนาฏศิลป์ (Music for Dance)

การขับร้อง บทเพลง เครื่องดนตรี ที่ใช้ในนาฏศิลป์ ความแตกต่างของบทร้อง และดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับอารมณ์ของดนตรี ความแตกต่างระหว่างดนตรีในนาฏศิลป์กับนาฏศิลป์สมัยใหม่ การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ตามเสียงดนตรี การใช้หลักสัญลักษณ์วิทยาในการสร้างงานดนตรีในนาฏศิลป์

2.3.2.2.2 กลุ่มวิชานาฏศิลป์ร่วมสมัย

รหัสวิชา : 623112
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล (Dance Theory)

ประเภทของนาฏศิลป์ตะวันตก องค์ประกอบ แนวคิด โครงสร้างร่างกาย การเต้น การจัดวางองค์ประกอบ วรรณกรรมที่ใช้ประกอบการแสดง กระบวนการต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแสดงนาฏศิลป์

รหัสวิชา : 623191
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
บัลเลต์ 1 (Ballet I)

การเต้นบัลเลต์ระดับพื้นฐาน การจัดวางส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ท่วงท่า ลีลา การเคลื่อนไหวตามหลักการเต้นบัลเลต์ระดับ Pre-Primary, Primary, Grade 1 ความรู้ ความเข้าใจในร่างกาย การควบคุมการเคลื่อนไหว Barre, Centre, Port de bras, Adage, Pirouette, Allegro

รหัสวิชา : 623192
หน่วยกิต : 3(3-2-5)
บัลเลต์ 2 (Ballet II)

ความชำนาญของการจัดวางร่างกาย การทรงตัว เทคนิคการกระโดดลอยตัว การหมุนตัว ตามหลักการเต้นบัลเลต์ระดับ Grade 4, Grade 5, Grade 6 พัฒนาร่างกายให้มีท่วงท่าสง่างาม Barre, Centre, Port de bras, Adage, Pirouette, Allegro

รหัสวิชา : 623222
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัตินาฏศิลป์สากล (History of Western Dance)

ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ตะวันตกในแต่ละยุคสมัย พัฒนาการ รูปแบบ ขอบข่ายและกรอบแนวคิด ความคิด ความเชื่อด้านการแสดง ความสัมพันธ์ต่อสังคมในยุคนั้น เสื้อผ้าการแต่งกาย ดนตรีประกอบการแสดง

รหัสวิชา : 623291
หน่วยกิต : 3(3-0-5)
บัลเลต์ 3 (Ballet III)

การเต้นคู่ การเต้นระบำบัลเลต์ในยุคต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่น หลักการเต้นระดับ Grade 7, Grade 8 พัฒนาร่างกายให้สง่างาม Barre, Centre, Port de bras, Adage, Pirouette, Allegro

รหัสวิชา : 623292
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย (Preliminary of Thai Classical Dance)

รำเพลงช้า - เร็ว เพื่อฝึกการใช้ร่างกาย การจัดระเบียบร่างกาย การถ่ายเทน้ำหนัก ศูนย์กลาง สมดุล เพื่อนำไปพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์

รหัสวิชา : 623293
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
แจ๊สแดนซ์ (Jazz Dance)

การจัดวางส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวรูปแบบแจ๊สแดนซ์ ท่วงท่า ลีลา ตามแนวคิด ความเชื่อตามหลักสุนทรียะของการเต้นแจ๊สแดนซ์

รหัสวิชา : 623294
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
บัลเลต์ 4 (Ballet IV)

การเต้นบัลเล่ต์ตามเทคนิคบัลเล่ต์ขั้นสูง การฝึกหัดท่าเต้นกลางห้อง การเคลื่อนไหวช่วงตัวบน และช่วงตัวล่าง เต้นกับรองเท้า Pointe shoes (ปลายเท้า) พัฒนาร่างกายให้สง่างาม Barre, Centre, Port de bras, Adage, Pirouette, Allegro

รหัสวิชา : 623333
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การกำกับลีลา 1 (Choreography I)

องค์ประกอบของการกำกับลีลา แนวคิด รูปแบบ เนื้อหา การวิเคราะห์นาฏลีลาท่าทางการแสดงของงานกำกับลีลาแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของร่างกายต่อการพัฒนางานด้านการ กำกับลีลา โดยใช้วิธีการแบบตะวันตก ทดลองสร้างสรรค์และออกแบบลีลาท่ารำตามจินตภาพโดยใช้พื้นฐานนาฏศิลป์ตะวันตกฝึกกำกับลีลาจากแนวคิด บทเพลง วรรณกรรม ออกแบบเสื้อผ้า และดนตรีประกอบการแสดง สามารถสร้างงานต่อสาธารณชนได้

รหัสวิชา : 623334
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การกำกับลีลา 2 (Choreography II)

การสร้างสรรค์และออกแบบลีลาจากจินตภาพ แนวคิดของผู้กำกับลีลาโดย พัฒนาจากการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในธรรมชาติ กิจกรรม การเคลื่อนไหวหรือนาฏศิลป์อื่น ๆ วิเคราะห์โครงสร้างการเคลื่อนไหว และนำมาสร้างสรรค์และกำกับลีลาจากจินตภาพและแนวคิดของตนเอง ออกแบบเสื้อผ้า ฉาก แสงและดนตรีประกอบการแสดง สามารถสร้างงานต่อสาธารณชนได้

รหัสวิชา : 623335
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฝึกปฏิบัติการนาฏศิลป์ 1 (Advanced Dance Workshop I)

ฝึกปฏิบัติทางนาฏศิลป์กับนักเต้น หรือศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญด้าน การเต้นตามเทคนิคและรูปแบบของศิลปินหรือนักเต้น ศึกษาเทคนิคการเต้นรูปแบบต่าง ๆ การจัด วางร่างกายเพื่อพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์

รหัสวิชา : 623336
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฝึกปฏิบัติการนาฏศิลป์ 2 (Advanced Dance Workshop II)

ฝึกปฏิบัติทางนาฏศิลป์กับนักออกแบบท่าเต้น หรือศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญด้านการเต้นตามเทคนิคและรูปแบบของศิลปินหรือนักเต้นรูปแบบร่วมสมัย ศึกษาเทคนิคการเต้น การจัดวางร่างกายรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์

2.3.2.3.1 กลุ่มวิชาการแสดงและกำกับการแสดง

รหัสวิชา : 624101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแสดง 2 (Acting II)

การวิเคราะห์บท การแสดงละครประเภทสมจริง จากบทละครที่มีอยู่แล้วตัวละคร 2-3 คน การวิเคราะห์ลักษณะตัวละคร การกำหนดภูมิหลัง ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม ความรู้สึกภายในตัวละคร

รหัสวิชา : 624102
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การเคลื่อนไหวเพื่อการแสดง (Stage Movement)

การฝึกบริหารร่างกาย การสร้างการผ่อนคลาย สมาธิ การฝึกใช้ร่างกายให้สัมพันธ์กับลมหายใจ และจิตใจเพื่อประโยชน์ในการแสดง องค์ประกอบของร่างกาย สมดุลของร่างกาย พลังงาน จังหวะ การจัดวางองค์ประกอบ การสื่อสาร ภาษาร่างกาย จังหวะ พื้นที่ เวลา ความเร็ว ระดับ ระยะ ทิศทาง ความสัมพันธ์ของร่างกายกับพื้นที่ ความสัมพันธ์ของร่างกายกับร่างกาย รวมถึงละครใบ้ระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 624111
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านเพื่อการแสดง (Oral Interpretation)

ฝึกปฏิบัติการออกเสียงที่ถูกต้อง อักขระวิธี ควบกล้ำ ระดับเสียงในภาษาไทย การเว้นวรรค การหายใจ พยัญชนะในภาษาไทย สระ ระดับเสียงในวรรณยุกต์ การออกเสียงในภาษาไทย การวิเคราะห์บท การตีความ การออกเสียงในการอ่านตีความเพื่อประยุกต์ใช้กับการแสดง

รหัสวิชา : 624201
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแสดง 3 (Acting III)

การแสดงละครประเภทสมจริงต่อจากการแสดง 2 จากบทละครที่มีอยู่แล้วตัวละครมากกว่า 3 คน การวิเคราะห์บท การวิเคราะห์ลักษณะตัวละคร การกำหนดภูมิหลัง ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม ความรู้สึกภายในตัวละคร การฝึกลมหายใจ การฝึกออกเสียง การฝึกช่วงจังหวะในการพูดและการใช้น้ำเสียง เทคนิคต่าง ๆ ในการแสดง เช่น Need, Objective, Rhythm, Composition, Timing, Speed, Space, Distance, Energy, Reaction, Inner, Outer, Give and Take, Inside out, Outside In, Motivation เป็นต้น

รหัสวิชา : 624202
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแสดง 4 (Acting IV)

การแสดงละครประเภทสุขนาฏกรรมจากบทละครที่มีอยู่แล้ว การวิเคราะห์บท การวิเคราะห์ลักษณะตัวละคร การกำหนดภูมิหลัง ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม ความรู้สึกภายในตัวละคร การฝึกลมหายใจ การฝึกออกเสียง การฝึกช่วงจังหวะในการพูดและการใช้น้ำเสียงตามสุนทรียะและรูปแบบการแสดงแบบสุขนาฏกรรม

รหัสวิชา : 624203
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกเสียงเพื่อการแสดง (Voice Training)

เทคนิคการออกเสียง การผ่อยคลาย การหายใจ อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง เสียงก้องเสียงพูดที่มีคุณภาพ การวิเคราะห์เสียงเพื่อสร้างตัวละคร การปรับปรุงเสียงและวิธีการพูด เพื่อการแสดงอย่างถูกวิธีและได้คุณภาพ การร้องเพลงในละคร

รหัสวิชา : 624204
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การกำกับการแสดง 1 (Directing I)

พื้นฐานและองค์ประกอบการกำกับการแสดง ทฤษฏี แนวคิดที่เกี่ยวข้องในการ กำกับการแสดง เทคนิคและองค์ประกอบบนเวที การวิเคราะห์บทละคร การวิเคราะห์ตัวละคร การแก้ปัญหาให้นักแสดง การออกแบบสำหรับการแสดง เช่นเสื้อผ้า ฉาก แสง เวที ฝึกปฏิบัติกำกับ การแสดงละครสมัยใหม่ประเภทสมจริงจากบทละครที่มีอยู่แล้วอย่างน้อย 1 ฉาก

รหัสวิชา : 624205
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเต้นและการเคลื่อนไหวเพื่อการแสดง 1 (Theatrical Dance and Movement I)

การจัดวางส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ท่วงท่า ลีลา และจังหวะของการเคลื่อนไหว การเต้นประเภทต่างๆ ในละคร หลักการสร้างการเต้นเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอละครในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่นละครเพลง ละครแนวสมจริง ละครแนวแอบเสิร์ด ฯลฯ

รหัสวิชา : 624211
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การเขียนบทละคร 1 (Playwriting I)

ความรู้ด้านบทละครประเภทต่างๆ เทคนิคการเขียนบทละคร การนำเสนอ รูปแบบ การเขียนบทละคร การสร้างเรื่อง การวางโครงเรื่อง ความคิดการสร้างตัวละคร

รหัสวิชา : 624301
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแสดง 5 (Acting V)

การแสดงละครประเภทรูปแบบสไตล์ไลซ์ (Stylize) เทคนิคและวิธีการแสดง การฝึกปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดประสงค์ของละครรูปแบบสไตล์ไลซ์ การนำดนตรี นาฏศิลป์ หรือการเคลื่อนไหวนำมาสร้างสรรค์ กับการแสดงของตนเอง การฝึกลมหายใจ การฝึกออกเสียง การฝึกช่วง จังหวะในการพูดและการใช้น้ำเสียง

รหัสวิชา : 624302
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแสดง 6 (Acting VI)

ฝึกปฏิบัติการแสดงโดยการดัดแปลงบท การรื้อ การสร้างใหม่ จากบทละครที่มีอยู่แล้วหรือจากประเด็นที่ตนเองสนใจ (conceptual) ฝึกปฏิบัติการแสดงที่จะทำให้ละครบรรลุจุดประสงค์เพื่อค้นหาเทคนิคและวิธีการแสดงตามความสนใจและเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเองการออกแบบที่สัมพันธ์กับเทคนิคและวิธีการการแสดงมาใช้ในการแสดงของตนเองทั้งเรื่อง สามารถแสดงต่อสาธารณชนได้

รหัสวิชา : 624303
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การกำกับการแสดง 2 (Directing II)

เทคนิคและวิธีการกำกับการแสดงละครสมัยใหม่ประเภทสมจริง หรือสัญลักษณ์ นิยมมาใช้ในการกำกับการแสดง หลักและวิธีการของผู้กำกับการแสดงที่จะทำให้ละครบรรลุจุดประสงค์ตามเป้าหมายของผู้กำกับการแสดง การวิเคราะห์บท การตีความ และฝึกปฏิบัติกำกับการแสดงจากบทละครที่มีอยู่แล้วอย่างน้อย 1 ฉาก การนำนาฏศิลป์ การเคลื่อนไหว ดนตรี หรือเทคนิควิธีการอื่น ๆ มาใช้ในการกำกับการแสดงละครของตนเอง สามารถแสดงต่อสาธารณชนได้

รหัสวิชา : 624304
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การกำกับการแสดง 3 (Directing III)

ฝึกเขียนบท และกำกับการแสดงละครหลังสมัยใหม่ จากวรรณกรรมดั้งเดิมหรือประเด็นที่สนใจหรือละครร่วมสมัย ฝึกปฏิบัติการดัดแปลงบท การรื้อ การสร้างใหม่ ฝึกปฏิบัติการ กำกับการแสดงที่จะทำให้ละครบรรลุจุดประสงค์เพื่อค้นหาเทคนิคและวิธีการกำกับการแสดงเฉพาะ ของตนเอง การออกแบบที่สัมพันธ์กับเทคนิคและวิธีการกำกับการแสดงมาใช้ในการกำกับการแสดง ของตนเองทั้งเรื่องให้สำเร็จตามเป้าหมายของผู้กำกับการแสดง สามารถแสดงต่อสาธารณชนได้

รหัสวิชา : 624305
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเต้นและการเคลื่อนไหวเพื่อการแสดง 2 (Theatrical Dance and Movement II)

การฝึกปฏิบัติการเต้นเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ ความชำนาญ การใช้ร่างกายในการเต้นและเคลื่อนไหวของนักแสดง โดยศึกษาเทคนิคการใช้ร่างกายขั้นสูง

รหัสวิชา : 624306
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ละครเพลง (Musical Theatre)

การร้องเพลง การแสดง การเต้นที่ผสมผสานกับการแสดงละครประเภทละครเพลงการแสดงและการกำกับการแสดงละครเพลง บทละคร ดนตรีประกอบการแสดง เสื้อผ้า ฉาก เวที อุปกรณ์ประกอบฉาก การนำความรู้ สุนทรียะไปใช้ในการแสดงละครเพลง สามารถสร้างละครเพลงต่อสาธารณชน

รหัสวิชา : 624307
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างนาฏกรรมและการแสดง 1 (Performance Making I)

รูปแบบและวิธีการสร้างงานนาฏกรรมและการแสดงลักษณะผสมผสานจากการแสดงประเภทต่าง ๆ ผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปินหรือนักออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศฝึกทักษะ ทางนาฏศิลป์ ละคร การแสดง การเขียนบทละคร วรรณกรรม การเคลื่อนไหว ดนตรี ศิลปะ วีดีโออาร์ท ศิลปะการจัดวาง สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ ที่ผู้ศึกษามีความถนัดเฉพาะ และสามารถสร้างงานร่วมกับศิลปะแขนงอื่น ๆ ได้ ตามหัวข้อที่ผู้ศึกษาสนใจหรืออาจารย์ผู้สอนกำหนดให้

รหัสวิชา : 624308
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างนาฏกรรมและการแสดง 2 (Performance Making II)

การสร้างงานนาฏกรรมและการแสดงเฉพาะบุคคล จากประเด็นที่ผู้ศึกษามีความ สนใจโดยอิสระเพื่อนำมาคิดวิเคราะห์ ตีความ สร้างงานด้วยการรื้อสร้าง การบูรณาการ การผสมผสานศิลปะแขนงต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ศึกษาตั้งไว้

รหัสวิชา : 624311
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ละครเพื่อการเรียนรู้ (Theatre for Learning)

หลักการ และแนวคิด การใช้ละคร เพื่อสร้างการเรียนรู้ จิตวิทยาด้านการเรียนรู้ การใช้ละครสร้างการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ

รหัสวิชา : 624312
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณกรรมการละครสากล 2 (World Dramatic Literature II)

โครงสร้าง เรื่องย่อ ตัวละคร อิทธิพลของสังคม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ รูปแบบ การนำเสนอจากวรรณกรรมการละครสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน ที่มีคุณค่าทางศิลปะการละคร

รหัสวิชา : 624331
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การเขียนบทละคร 2 (Playwriting II)

การนำทฤษฎีและหลักการจากการเขียนบทละคร 1 มาฝึกปฏิบัติการเขียนบทละคร แนวต่าง ๆ เช่น สมจริง ละครแบบสุขนาฏกรรม ละครสมัยใหม่ ละครหลังสมัยใหม่ เพื่อค้นหาเทคนิค จากการสร้างสรรค์บทละคร

รหัสวิชา : 624371
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การฝึกปฏิบัติงานแสดง (Performing Arts Practicum)

ฝึกปฏิบัติการแสดง การกำกับการแสดง รูปแบบต่างๆที่ผู้เรียนสนใจร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือ ศิลปิน นักแสดง หรือ ผู้กำกับการแสดง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแสดง

รหัสวิชา : 624381
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การกำกับเวที (Stage Management)

หลักการและหน้าที่ของผู้กำกับเวที การกำกับเวที การประสานงานกับฝ่าย ผลิตตารางซ้อม การกำหนดรายละเอียดการฝึกซ้อม บริหารจัดการหน้าที่ด้านการกำกับเวที หน้าที่ และความรับผิดชอบภายในโรงละคร เวที มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของนักแสดง ทีมงาน บนเวทีและภายในโรงละคร

รหัสวิชา : 624382
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดแสดงและการจัดการละคร (Theatre Production and Management)

โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแสดง การวางแผน การทำงานการเตรียมการด้านงบประมาณ สถานที่ในการแสดง การประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของนักแสดงและทีมงาน

2.3.2.3.2 กลุ่มวิชาออกแบบเพื่อการแสดง

รหัสวิชา : 624191
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
พื้นฐานการออกแบบสำหรับการแสดง (Fundamental of Theatre Design)

หลักการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเวที ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก และการจัดแสดง เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการจัดแสดง เสื้อผ้า แต่งหน้า การจัดแสง องค์ประกอบและพื้นฐานของศิลปะ การวาดเส้น สี แสง เงา การวาดภาพ การระบายสี เป็นต้น

รหัสวิชา : 624192
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ทฤษฎีการออกแบบสำหรับการแสดง (Theory of Theatre Design)

กระบวนการคิด สร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ องค์ประกอบ ในการออกแบบ หลักการในการออกแบบ ความสำคัญของการออกแบบ การตีความและวิเคราะห์ บทละครสำหรับการสร้างงานฉากและเสื้อผ้าสำหรับการแสดงการจัดการกับพื้นที่การแสดง เวทีและ โรงละคร เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบ

รหัสวิชา : 624193
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนแบบฉาก (Scenographic)

ฝึกเขียนแบบฉากและเวที โดยใช้มาตราส่วนที่แน่นอน การสร้างหุ่นจำลอง (Model) เพื่อประโยชน์ในการจัดสร้างฉากและเวที

รหัสวิชา : 624194
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
อุปกรณ์ประกอบฉาก (Stage Craft)

การวิเคราะห์บทละครเพื่อสามารถออกแบบ จัดหา สร้าง อุปกรณ์ประกอบฉาก ที่มีในบทละครและการแสดงประเภทต่าง ๆ

รหัสวิชา : 624291
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เวทีและโรงละคร (Stage and Auditorium)

รูปแบบ แนวคิด องค์ประกอบ ลักษณะเฉพาะของโรงละครและเวทีรูปแบบ ต่าง ๆ ศึกษาโรงละครต่าง ๆ เพื่อเข้าใจถึงจุดเด่น จุดบกพร่อง เพื่อนำความรู้ประยุกต์ใช้กับการแสดง ของตนเอง

รหัสวิชา : 624292
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดแสงบนเวที (Stage Lighting)

ทฤษฎีเกี่ยวกับแสง สี วัสดุ อุปกรณ์ การเลือกใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับแสงให้ถูกวัตถุประสงค์กับการแสดง ความคิด ทฤษฎีในการจัดแสงบนเวทีสำหรับการแสดงรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนาฏศิลป์ ละคร หรือดนตรี

รหัสวิชา : 624293
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติเครื่องแต่งกายตะวันออก (History of Eastern Costume)

ประวัติ และพัฒนาการของรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดง และเครื่อง นุ่งห่มของกลุ่มชนและมนุษย์ในซีกโลกตะวันออก ลายผ้า เนื้อผ้า การจำแนกรูปแบบที่เป็นลักษณะเด่น ลักษณะเฉพาะพื้นถิ่นของการสร้างเครื่องแต่งกายที่ใช้นุ่งห่ม และในการแสดงประเภทต่าง ๆ เทคโนโลยีในการทอ การย้อม การตัดเย็บ เป็นต้น

รหัสวิชา : 624294
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบฉาก 1 (Scene Design I)

หลักการและความคิดในการออกแบบฉากและเวทีสำหรับการแสดง รูปแบบ ประเภทหน้าที่ สุนทรียะของการออกแบบ ฝึกเขียนแบบแปลนเวที การจัดองค์ประกอบ การออกแบบฉาก เวทีการแสดงประเภทสัจจนิยม

รหัสวิชา : 624295
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การแต่งหน้าสำหรับการแสดง (Stage Make up)

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการแต่งหน้าเพื่อการแสดง การใช้อุปกรณ์และเครื่อง แต่งหน้า วิเคราะห์โครงสร้างรูปหน้า สีผิว การออกแบบและเลือกสีเพื่อแต่งหน้า การแต่งหน้าเอฟเฟกต์ บาดแผล แฟนซี การแต่งหน้าสัตว์ชนิดต่าง ๆ การแต่งหน้าตามลักษณะพิเศษของตัวละคร ขั้นตอนและวิธีการแต่งหน้าแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 624296
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบแสง 1 (Lighting Design I)

การจัดแสดงบนเวทีโดยวิเคราะห์บทละครเพื่อใช้ในการแสดงประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีในการออกแบบแสงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแสดง

รหัสวิชา : 624297
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 (Costume Design I)

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงประเภทต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์ บท การวาด การใช้สีประเภทต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงแนว สัจจนิยม การแสดงประเภทละครเพลง

รหัสวิชา : 624321
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติเครื่องแต่งกายตะวันตก (History of Western Costume)

ประวัติ และพัฒนาการของรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดง และเครื่อง นุ่งห่มของมนุษย์ในโลกตะวันตกตามยุคต่าง ๆ ลายผ้า เนื้อผ้า การจำแนกรูปแบบที่เป็นลักษณะเด่นลักษณะเฉพาะของการสร้างเครื่องแต่งกายที่ใช้นุ่งห่ม และในการแสดงประเภทต่าง ๆ เทคโนโลยีในการทอ การย้อม การตัดเย็บ เป็นต้น

รหัสวิชา : 624391
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การตัดเย็บเครื่องแต่งกาย (Costume Construction)

การตัดเย็บเครื่องแต่งกาย การสร้าง การขยายแบบ สร้างแบบจากเสื้อผ้าเก่า สร้างแบบจากหุ่น การเดรปผ้าบนหุ่น เทคนิคในการตัดเย็บ ความเข้าใจในโครงสร้างของเสื้อผ้า การเลือกผ้า เส้นใยผ้า สีผ้า ธรรมชาติของผ้าแต่ละประเภท

รหัสวิชา : 624392
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบฉาก 2 (Scene Design II)

หลักการและความคิดในการออกแบบฉากและเวทีสำหรับการแสดง รูปแบบ ประเภท หน้าที่ สุนทรียะของการออกแบบ ฝึกเขียนแบบแปลนเวที การจัดองค์ประกอบ การออกแบบฉาก เวทีการแสดงประเภทสัญลักษณ์นิยม และการแสดงรูปแบบละครสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่

รหัสวิชา : 624393
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายสำหรับนาฏศิลป์ (Design and Construction of Dance Costume)

ลักษณะเฉพาะของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องประดับศีรษะที่ใช้กับรำ และระบำประเภทต่าง ๆ รวมถึงระบำพื้นเมือง ระบำพื้นเมืองสมัยใหม่ ฝึกออกแบบโครงสร้างตาม แนวคิด การสร้างเครื่อง การปัก การร้อย เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องประดับศีรษะ การเลือกผ้า สีผ้า ช่วยเสริมความเด่นให้รำและระบำประเภทต่าง ๆ

รหัสวิชา : 624394
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบเครื่องแต่งกาย 2 (Costume Design II)

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงละครสมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่ เช่นละครแนวสัญลักษณ์นิยม แอบเสิร์ด เอพิค เป็นต้น

รหัสวิชา : 624395
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบแสง 2 (Lighting Design II)

ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบที่สูงขึ้น การฝึกออกแบบแสงบนเวที จากบทละครประเภทต่าง ๆ การออกแบบแสงบนเวทีในพื้นที่แสดงรูปแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 624396
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การฝึกปฏิบัติงานออกแบบสำหรับการแสดง (Theatre design Practicum)

การฝึกปฏิบัติงานด้านการออกแบบสำหรับการแสดง การออกแบบฉาก การออกแบบเสื้อผ้า การออกแบบแสง ตามหัวเรื่อง และความสนใจของผู้เรียน โดยทำงานร่วมกับ ผู้กำกับการแสดง นักแสดง หรือผู้กำกับลีลา นักเต้น และทีมงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน การออกแบบสำหรับการแสดง

รหัสวิชา : 624397
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกแบบงานนาฏกรรมและงานบันเทิง (Performance Design)

การประยุกต์ การปรับใช้แนวความคิด การทดลอง การสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบในงานนาฏกรรมต่างๆ เช่น ละครร่วมสมัย ละครหุ่น นาฏศิลป์ร่วมสมัย งานศิลปะแบบจัดวาง หรือ งานโทรทัศน์ และภาพยนตร์

รหัสวิชา : 624398
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องแต่งกายโขนและละครไทย (Costume for Thai Classical Dance)

เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องประดับศีรษะ หน้ากาก หัวโขน ที่ใช้ในการ แสดงโขนและละครไทยทุกประเภท จัดเลือกสีและเครื่องแต่งกาย จัดเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับตัวละครในการแสดงประเภทต่าง ๆ

2.3.2.4.1.1 เครื่องมือเอกเปียโน

รหัสวิชา : 625100
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เปียโน 1 (Piano I)

พื้นฐานการจัดระเบียบร่างกายในการบรรเลงเปียโน บันไดเสียงเมเจอร์ไมเนอร์ อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสองแนวเสียง โซนาตินาสมัยคลาสสิก

รหัสวิชา : 625101
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เปียโน 2 (Piano II)

บันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสองถึงสาม แนวเสียง โซนาตาสมัยคลาสสิกระดับง่าย บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

รหัสวิชา : 625200
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เปียโน 3 (Piano III)

บันไดเสียงโครมาติก อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสองถึงสามแนวเสียง เพลงชุด สวีท โซนาตาสมัยคลาสสิกระดับปานกลางค่อนข้างง่าย บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

รหัสวิชา : 625201
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เปียโน 4 (Piano IV)

บันไดเสียงขั้นคู่เสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสามแนวเสียง เพลงชุด ปาร์ติตา โซนาตาสมัยคลาสสิกระดับปานกลาง บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

รหัสวิชา : 625300
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เปียโน 5 (Piano V)

บทประพันธ์เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์โพลิโฟนี เพรลูดและฟิวก์โซนาตา สมัยคลาสสิกระดับปานกลางค่อนข้างยาก บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

รหัสวิชา : 625301
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เปียโน 6 (Piano VI)

บทประพันธ์เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์โพลิโฟนี เพรลูดและฟิวก์โซนาตา สมัยคลาสสิกและโรแมนติกระดับยาก บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติกและศตวรรษที่ 20

รหัสวิชา : 625400
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เปียโน 7 (Piano VII)

บทประพันธ์เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์โพลิโฟนี เพรลูดและฟิวก์โซนาตา คอนแชร์โตสมัยคลาสสิก บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติกและศตวรรษที่ 20

รหัสวิชา : 625401
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เปียโน 8 (Piano VIII)

บทประพันธ์ เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์โพลิโฟนี เพรลูดและฟิวก์โซนาตา คอนแชร์โตสมัยคลาสสิกหรือในสมัยโรแมนติกทั้ง 3 ท่อนพร้อมคาเดนซา บทประพันธ์ศตวรรษที่ 20 ที่ใช้สำหรับบรรเลงเดี่ยว เพื่อใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตระดับอาชีพ

2.3.2.4.1.2 เครื่องมือเอกเครื่องสาย

รหัสวิชา : 625102
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 1 (Strings I)

การจัดร่างกายและตำแหน่งเครื่อง บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์ สมัยบาโรกและคลาสสิกระดับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 625103
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 2 (Strings II)

บทประพันธ์ที่มีการใช้สัญลักษณ์ทางดนตรีเพิ่มขึ้น บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์สมัยบาโรก คลาสสิกและโรแมนติก โซนาตินาและโซนาตาอย่างง่าย

รหัสวิชา : 625202
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 3 (Strings III)

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์สมัยบาโรก โซนาตินาและโซนาตา ระดับปานกลางค่อนข้างง่ายสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สมัยโรแมนติก

รหัสวิชา : 625203
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 4 (Strings IV)

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตาสมัยบาโรก โซนาตา ระดับปานกลางสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สมัยโรแมนติก

รหัสวิชา : 625302
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 5 (Strings V)

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตา คอนแชร์โตสมัยบาโรก โซนาตา สตริงควอร์เท็ตระดับปานกลางสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สมัยโรแมนติก

รหัสวิชา : 625303
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 6 (Strings VI)

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตา คอนแชร์โตสมัยบาโรก โซนาตา ระดับปานกลางค่อนข้างยากสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สตริง ควอร์เท็ตสมัยคลาสสิกหรือโรแมนติก

รหัสวิชา : 625402
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 7 (Strings VII)

เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตาสมัยบาโรก โซนาตา คอนแชร์โตระดับยากสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สตริงควอร์เท็ต โซนาตาสมัยโรแมนติกและ ศตวรรษที่ 20

รหัสวิชา : 625403
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 8 (Strings VIII)

เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตาสมัยบาโรกโซนาตา คอนแชร์โตระดับยากสมัยคลาสสิก โรแมนติกและศตวรรษที่ 20 ทั้ง 3 ท่อน พร้อมคาเดนซาและบทประพันธ์มาตรฐานระดับอาชีพ

2.3.2.4.1.3 เครื่องมือเอกเครื่องลม

รหัสวิชา : 625104
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องลม 1 (Winds I)

ฝึกพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องลม, บันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ บทเพลงเอทูด พื้นฐาน และบทเพลงในยุคบาโรก

รหัสวิชา : 625105
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องลม 2 (Winds II)

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องลม และบทเพลงในยุคบาโรก ระดับปานกลาง

รหัสวิชา : 625204
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องลม 3 (Winds III)

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องลมระดับปานกลาง บทเพลงในยุค บาโรกระดับสูง และบทเพลงในยุคคลาสสิกระดับต้น

รหัสวิชา : 625205
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องลม 4 (Winds IV)

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องลมระดับสูง บทเพลงในยุคคลาสิค ระดับปานกลาง

รหัสวิชา : 625304
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องลม 5 (Winds V)

บทเพลงในยุคคลาสิคระดับสูงรวมถึงบทเพลงประเภทโซนาตินาและโซนาตา ระดับปานกลาง

รหัสวิชา : 625305
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องลม 6 (Winds VI)

บทเพลงประเภทโซนาตินา และโซนาตา ระดับสูง รวมถึงบทเพลงที่ต้องใช้ แสดงเดี่ยวต่าง ๆ

รหัสวิชา : 625404
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องลม 7 (Winds VII)

บทเพลงประเภทคอนแชร์โตระดับปานกลางถึงระดับสูง และบทเพลงสำหรับ เสริมเทคนิคในการบรรเลง

รหัสวิชา : 625405
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องลม 8 (Winds VIII)

บทเพลงต่างๆ ที่ใช้สำหรับบรรเลงเดี่ยว เพื่อใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตมาตรฐาน ระดับอาชีพ

2.3.2.4.1.4 เครื่องมือเอกเครื่องตีประกอบจังหวะ

รหัสวิชา : 625106
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 1 (Percussions I)

ฝึกพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะ บันไดเสียงเมเจอร์ไมเนอร์ บทเพลง เอทูด พื้นฐาน และบทเพลงในยุคบาโรก

รหัสวิชา : 625107
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 2 (Percussions II)

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะ และบทเพลง ในยุคบาโรกระดับปานกลาง

รหัสวิชา : 625206
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 3 (Percussions III)

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะ ระดับปานกลาง, บทเพลงในยุคบาโรกระดับสูง และบทเพลงในยุคคลาสสิกระดับต้น

รหัสวิชา : 625207
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 4 (Percussions IV)

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะ ระดับสูง บทเพลงในยุคคลาสิกระดับปานกลาง

รหัสวิชา : 625306
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 5 (Percussions V)

บทเพลงในยุคคลาสิกระดับสูง รวมถึงเพลงประเภทโซนาตินา และโซนาตา ระดับปานกลาง

รหัสวิชา : 625307
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 6 (Percussions VI)

บทเพลงประเภทโซนาตินา และโซนาตา ระดับสูง รวมถึงบทเพลงที่ต้องใช้ แสดงเดี่ยวต่าง ๆ

รหัสวิชา : 625406
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 7 (Percussions VII)

บทเพลงประเภทคอนแชร์โตและซิมโฟนีระดับปานกลาง ระดับสูง และบทเพลงสำหรับเสริมเทคนิคในการบรรเลง

รหัสวิชา : 625407
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 8 (Percussions VIII)

บทเพลงต่างๆ ที่ใช้สำหรับบรรเลงเดี่ยว เพื่อใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตมาตรฐาน ระดับอาชีพ

2.3.2.4.1.5 เครื่องมือเอกขับร้องตะวันตก

รหัสวิชา : 625108
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 1 (Voice I)

การร้อง การหายใจ ลักษณะท่าทาง การยืน ในการร้องเพลง แบบฝึกหัดพัฒนาช่วงเสียงและคุณภาพเสียงบทประพันธ์สั้น ๆ สมัยบาโรกและคลาสสิกที่มีช่วงระดับเสียงไม่กว้างมาก ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 625109
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 2 (Voice II)

การร้อง การหายใจ แบบฝึกหัดพัฒนาช่วงเสียงและคุณภาพเสียง บทประพันธ์ สมัยบาโรก คลาสสิกและโรแมนติกที่มีช่วงระดับเสียงกว้างขึ้น ภาษาอังกฤษและอิตาเลียน

รหัสวิชา : 625208
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 3 (Voice III)

การร้องที่มีระดับความดังเบาและทำนองที่ยากขึ้น มีช่วงเสียงกว้าง แบบฝึกหัด พัฒนาช่วงเสียงและคุณภาพเสียง บทประพันธ์อาเรียสมัยบาโรก อาร์ทซอง สมัยคลาสสิก โรแมนติก และศตวรรษที่ 20 ภาษาอังกฤษ อิตาเลียนและเยอรมัน

รหัสวิชา : 625209
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 4 (Voice IV)

การร้องเพลงจากบทประพันธ์ที่มีความยาก เอทูด เพลงจากบทประพันธ์ทางศาสนา รีชิเททีฟและอาเรียจาก คันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก อาร์ทซอง สมัยคลาสสิก โรแมนติกและศตวรรษที่ 20 โดยใช้ภาษาตามต้นฉบับ

รหัสวิชา : 625308
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 5 (Voice V)

การร้อง เอทูดเพลงจากบทประพันธ์ทางศาสนารีชิเททีฟและอาเรียจากคันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก คลาสสิก อาริโอโซ จากอุปรากรสมัยคลาสสิกและโรแมนติก ศตวรรษที่ 20 ภาษาตามต้นฉบับ

รหัสวิชา : 625309
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 6 (Voice VI)

การร้อง เอทูด เพลงจากบทประพันธ์ คันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก คลาสสิก อาริโอโซ รีชิเททีฟและอาเรียจากอุปรากร สมัยคลาสสิกและโรแมนติก ศตวรรษที่ 20 ภาษาตามต้นฉบับ

รหัสวิชา : 625408
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 7 (Voice VII)

การร้อง เพลงจากบทประพันธ์คันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก คลาสสิก เพลงชุด อาริโอโซ รีชิเททีฟและอาเรียจากอุปรากรสมัยคลาสสิกและโรแมนติก ศตวรรษที่ 20 ภาษาและระดับเสียงตามต้นฉบับพร้อมแสดงท่าทาง

รหัสวิชา : 625409
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 8 (Voice VIII)

การร้องบทประพันธ์ คันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก คลาสสิก เพลงชุด อาริโอโซ รีชิเททีฟและอาเรียจากอุปรากรสมัยคลาสสิกและโรแมนติก ศตวรรษที่ 20 ภาษาและ ระดับเสียงตามต้นฉบับโดยร้องตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมแสดงท่าทางความรู้สึก

2.3.2.4.1.6 เครื่องมือเอกเครื่องดนตรีไฟฟ้า

รหัสวิชา : 626101
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 1 (Electronic Music Instruments I)

ท่าทางการบรรเลง การหยิบจับที่ถูกต้อง การดูแลรักษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของ เครื่องดนตรีไฟฟ้าที่ประกอบด้วย กีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า เปียโนไฟฟ้า เครื่องดนตรีคีย์บอร์ดไฟฟ้า ฝึกบรรเลงบันไดเสียงเบื้องต้นทั้งเมเจอร์และไมเนอร์ การจับคอร์ดเบื้องต้น ฝึกเล่นบทเพลงอย่างง่าย

รหัสวิชา : 626102
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 2 (Electronic Music Instruments II)

บันไดเสียงทั้งเมเจอร์และไมเนอร์ที่มีความยากเพิ่มขึ้น การจับคอร์ดที่ยากขึ้น ฝึกบรรเลงบทเพลงป๊อปปูล่าในสไตล์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ และสามารถออกแสดงต่อ สาธารณชนได้

รหัสวิชา : 626201
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 3 (Electronic Music Instruments III)

บันไดเสียงทั้งเมเจอร์และไมเนอร์และโครมาติก การจับคอร์ดที่มีความซับซ้อน มากขึ้น ฝึกเทคนิค ลูกเล่นต่าง ๆ ในสไตล์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง บรรเลงบทเพลงป๊อปปูล่าที่มีชื่อเสียง และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

รหัสวิชา : 626202
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 4 (Electronic Music Instruments IV)

บันไดเสียงทั้งเมเจอร์และไมเนอร์และโครมาติกที่มีความซับซ้อนมากขึ้นฝึกแบบ ฝึกหัดประจำวัน (Daily Exercises) การจับคอร์ดที่มีความซับซ้อนอย่างคล่องแคล่ว ฝึกเล่นเทคนิคลูกเล่นต่าง ๆ ในสไตล์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง ฝึกการใช้คีตปฏิภาณ ฝึกเล่นบทเพลงป๊อปปูล่าร็อค และแจ๊ส และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

รหัสวิชา : 626301
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 5 (Electronic Music Instruments V)

ฝึกแบบฝึกหัดประจำวัน (Daily Exercises) การใช้โมด (Mode) ต่าง ๆ ในการ โซโล (Solo) การจับคอร์ดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การจับคอร์ดที่มีความซับซ้อนอย่างคล่องแคล่ว สามารถใช้งานได้ทันที เทคนิคการเล่นลูกเล่นต่าง ๆ การใช้คีตปฏิภาณ ฝึกบรรเลงบทเพลงป๊อปปูล่าร็อค และแจ๊สที่มีชื่อเสียง และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

รหัสวิชา : 626302
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 6 (Electronic Music Instruments VI)

ฝึกแบบฝึกหัดประจำวัน (Daily Exercises) ที่มีความละเอียดซับซ้อนการใช้โมด (Mode) ต่าง ๆ ในการโซโล (Solo) การจับคอร์ดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างแม่นยำฝึกเล่นเทคนิค ลูกเล่นในสไตล์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ แนวคิดการใช้คีตปฏิภาณ การใช้คีตปฏิภาณ ฝึกเล่นบทเพลงป๊อปปูล่าร็อคและแจ๊สที่มีชื่อเสียง และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

รหัสวิชา : 626401
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 7 (Electronic Music Instruments VII)

ฝึกแบบฝึกหัดประจำวัน (Daily Exercises) ที่มีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้น อย่างแม่นยำ สามารถใช้งานได้อย่างฉับพลัน การใช้โมด (Mode) ต่าง ๆ ในการโซโล (Solo) บันไดเสียงชนิดอื่น ๆ การจับคอร์ดที่มีความซับซ้อนมาก ฝึกเล่นเทคนิคการเล่นลูกเล่นในสไตล์ของ ศิลปินที่มีชื่อเสียง แนวคิดการใช้คีตปฏิภาณ ฝึกการใช้คีตปฏิภาณ บรรเลงบทเพลงป๊อปปูล่าร็อค และแจ๊สที่มีชื่อเสียงอย่างยาก และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

รหัสวิชา : 626402
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 8 (Electronic Music Instruments VIII)

ฝึกแบบฝึกหัดประจำวัน (Daily Exercises)ที่มีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้น อย่างแม่นยำสามารถใช้งานได้อย่างฉับพลัน การใช้โมด (Mode) ต่าง ๆ ในการโซโล (Solo) บันไดเสียงชนิดอื่น ๆ การจับคอร์ดที่มีความซับซ้อนมาก ฝึกเล่นเทคนิคการเล่นลูกเล่นในสไตล์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง แนวคิดการใช้คีตปฏิภาณ ฝึกการใช้คีตปฏิภาณ บรรเลงบทเพลงป๊อปปูล่าร็อคและแจ๊สที่มีชื่อเสียงอย่างยากซับซ้อน สามารถสร้างสไตล์ของตนเอง และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

2.3.2.4.1.7 เครื่องมือเอกกลองชุด

รหัสวิชา : 626103
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กลองชุด 1 (Drum set I)

เครื่องตีประกอบจังหวะชนิดต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นชุดกลอง การประกอบ ชิ้นส่วนต่าง ๆ การตั้งกลองสำหรับการบรรเลงที่ถูกต้อง ท่านั่งบรรเลง การใช้ไม้กลอง การนับจังหวะ ที่แม่นยำ ฝึกโน้ตที่เล่นในส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น กลองใหญ่ (Bass Drum) กลองสแนร์ (Snare Drum) ฉาบเหยียบ (Hi-Hat) เป็นต้น การติดตั้งไมโครโฟนกับส่วนประกอบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 626104
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กลองชุด 2 (Drum set II)

การใช้ไม้กลองการรัว การนับจังหวะที่แม่นยำ ฝึกโน้ตที่เล่นในส่วนประกอบ ต่าง ๆ เช่น กลองใหญ่ (Bass Drum) กลองสแนร์ (Snare Drum) ฉาบเหยียบ (Hi-Hat) เป็นต้น

รหัสวิชา : 626203
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กลองชุด 3 (Drum set III)

การตีโน้ตที่ใช้กับส่วนประกอบต่าง ๆ การฝึกแบบฝึกหัด การตีกลุ่มจังหวะต่าง ๆ การตีจังหวะในบทเพลงของดนตรีประเภทต่าง ๆ ศึกษาส่วนประกอบของอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้กับกลอง การใช้ การตั้งค่าต่าง ๆ และการติดตั้ง

รหัสวิชา : 626204
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กลองชุด 4 (Drum set IV)

ฝึกโน้ตที่เล่นในส่วนประกอบต่าง ๆ การนับจังหวะที่แม่นยำ ฝึกพื้นฐานจังหวะยืน การตีกลุ่มจังหวะต่าง ๆในบทเพลงประเภทจังหวะเต้นรำลีลาศ ป๊อปปูล่าและร็อค และสามารถ ออกแสดงต่อสาธารณชนได้

รหัสวิชา : 626303
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กลองชุด 5 (Drum set V)

ฝึกโน้ตที่เล่นในส่วนประกอบต่าง ๆ การนับจังหวะที่แม่นยำ ฝึกพื้นฐานจังหวะยืน การตีกลุ่มจังหวะต่าง ๆที่มีความซับซ้อน การตีจังหวะในบทเพลงประเภทจังหวะเต้นรำลีลาศ ป๊อปปูล่าและร็อคและจังหวะประเภทแจ๊สเบื้องต้น และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

รหัสวิชา : 626304
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กลองชุด 6 (Drum set VI)

ฝึกโน้ตที่เล่นในส่วนประกอบต่าง ๆ การนับจังหวะที่แม่นยำ ฝึกพื้นฐานจังหวะยืน การตีกลุ่มจังหวะต่าง ๆที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การใช้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในเล่นกลอง การตีจังหวะในบทเพลงประเภทจังหวะเต้นรำลีลาศ และจังหวะประเภทแจ๊สที่มีความยากมากขึ้น และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

รหัสวิชา : 626403
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กลองชุด 7 (Drum set VII)

ฝึกโน้ตที่เล่นในส่วนประกอบต่าง ๆ การนับจังหวะที่แม่นยำ ฝึกพื้นฐานจังหวะยืน การตีกลุ่มจังหวะต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การใช้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในเล่นกลอง การตีจังหวะในบทเพลงประเภทจังหวะเต้นรำลีลาศ และจังหวะประเภทแจ๊สที่มีความยากมากขึ้น ฝึกแนวคิดในการเดี่ยวกลอง การเดี่ยวกลอง ศึกษาสไตล์การตีกลองของมือกลองที่มีชื่อเสียงของโลก ในดนตรีประเภทต่าง ๆ และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

รหัสวิชา : 626404
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กลองชุด 8 (Drum set VIII)

ฝึกโน้ตที่เล่นในส่วนประกอบต่าง ๆ การนับจังหวะที่แม่นยำ ฝึกพื้นฐานจังหวะยืน การตีกลุ่มจังหวะต่าง ๆที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การใช้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในเล่นกลอง การตีจังหวะในบท-เพลงประเภทจังหวะเต้นรำลีลาศ และจังหวะประเภทแจ๊สที่มีความยากมากขึ้น การเดี่ยวกลอง ศึกษาสไตล์การตีกลองของมือกลองที่มีชื่อเสียงของโลกในดนตรีประเภทต่าง ๆ สามารถแสดงการตีกลองที่มีสไตล์ของตนเอง และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

2.3.2.4.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติเครื่องมือโท

รหัสวิชา : 626105
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ด 1 (Keyboard I)

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการเล่นคีย์บอร์ดในระดับพื้นฐาน การวางมือท่านั่ง การควบคุมเครื่องดนตรีในขณะปฏิบัติ และสามารถบรรเลงบทเพลงพื้นฐาน

รหัสวิชา : 626106
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ด 2 (Keyboard II)

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการเล่นคีย์บอร์ดในระดับกลาง เทคนิคในการบรรเลง และสามารถบรรเลงบทเพลงในระดับกลาง

รหัสวิชา : 626107
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การบรรเลงเปียโนคลอทำนอง 1 (Piano Accompaniment I)

ฝึกปฏิบัติในการบรรเลงเปียโนคลอทำนอง บทบาทและหน้าที่ของการ บรรเลงเปียโนคลอทำนอง และสามารถบรรเลงรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในบทเพลงระดับต้นและ ระดับกลาง

รหัสวิชา : 626108
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การบรรเลงเปียโนคลอทำนอง 2 (Piano Accompaniment II)

ฝึกปฏิบัติในการบรรเลงเปียโนคลอทำนอง บทบาทและหน้าที่ของการ บรรเลงเปียโนคลอทำนอง และสามารถบรรเลงรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในบทเพลงระดับสูง

รหัสวิชา : 626205
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ปฏิบัติเครื่องมือโท 1 (Skill of minor instruments I)

ฝึกเครื่องมือพื้นฐานที่ไม่ใช่เครื่องมือเอกขั้นพื้นฐานตามเครื่องมือโทที่เลือกเรียน เทคนิคการใช้เครื่อง บันไดเสียงต่างๆ

รหัสวิชา : 626206
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ปฏิบัติเครื่องมือโท 2 (Skill of minor instruments II)

ฝึกเครื่องมือโท ในบทเพลงระดับต้นในสมัยบาโรก

รหัสวิชา : 626305
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ปฏิบัติเครื่องมือโท 3 (Skill of minor instruments III)

ฝึกเครื่องมือโท ในบทเพลงระดับปานกลาง ในสมัยบาโรก และระดับง่ายในต้น สมัยคลาสสิก

รหัสวิชา : 626306
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ปฏิบัติเครื่องมือโท 4 (Skill of minor instruments IV)

ฝึกเครื่องมือโทในบทเพลงระดับสูง ในสมัยบาโรก และระดับปานกลางในต้น สมัยคลาสสิก

รหัสวิชา : 626405
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ปฏิบัติเครื่องมือโท 5 (Skill of minor instruments V)

ฝึกเครื่องมือโทในบทเพลงระดับสูงสมัยคลาสสิก และระดับต้นในสมัยโรแมนติก

รหัสวิชา : 626406
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ปฏิบัติเครื่องมือโท 6 (Skill of minor instruments VI)

ฝึกเครื่องมือโทในบทเพลงระดับปานกลาง-สูง ในสมัยโรแมนติก และบทเพลง ดนตรีร่วมสมัย

2.3.2.4.3 กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก

รหัสวิชา : 627141
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกโน้ตดนตรี (Computer for Music Notation)

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการบันทึกโน้ตดนตรีสากล โปรมแกรม ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกโน้ตสากล

รหัสวิชา : 627183
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวง 1 (Ensemble I)

ปฏิบัติการรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์(Chamber) ฝึกเทคนิคการบรรเลงร่วมกัน ในด้าน ความสมดุลของวง การปรับสีสันของเสียง

รหัสวิชา : 627184
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวง 2 (Ensemble II)

ปฏิบัติการรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ (Chamber) ในบทเพลงสมัยบาโรก หรือต้นยุคคลาสสิก

รหัสวิชา : 627241
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีทางดนตรี 1 (Music Technology II)

การใช้คอมพิวเตอร์กับซอฟแวร์ทางดนตรีในการบันทึกโน้ตเพลง

รหัสวิชา : 627242
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีทางดนตรี 2 (Music Technology II)

การใช้คอมพิวเตอร์กับซอฟแวร์ทางดนตรีในการบันทึกโน้ตเพลง

รหัสวิชา : 627283
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวง 3 (Ensemble II)

ปฏิบัติการรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ (Chamber) และวงซิมโฟนิก (Symphonic) ในบทเพลงสมัยคลาสสิก และต้นโรแมนติก

รหัสวิชา : 627284
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวง 4 (Ensemble IV)

ปฏิบัติการรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ (Chamber) และวงซิมโพนิก (Symphonic) ในบทเพลงสมัยโรแมนติก และบทเพลงร่วมสมัย

รหัสวิชา : 627314
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติและพัฒนาการโยธวาทิต (Historical and Development for Marching Band)

ประวัติความเป็นมาของวงโยธวาทิตและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับวงโยธวาทิต

รหัสวิชา : 627316
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ธุรกิจการดนตรี (Introduction to Music Business)

รูปแบบของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดนตรี โครงสร้างรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม การจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารงานในระดับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 627333
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีตะวันตก (Arrangement for Western Music)

การแยกแนวเสียงประสานสำหรับเครื่องดนตรี ในวงดนตรีตะวันตกประเภท ต่าง ๆ ระดับต้นที่ไม่ซับซ้อน

รหัสวิชา : 627343
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ดนตรีประกอบภาพยนตร์เบื้องต้น (Introduction to Film Scoring)

ความสำคัญและที่มาของเสียงในด้านของประวัติศาสตร์และกระบวนการทำงาน ในภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศรวมไปถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และการทำงาน ของเสียง ที่สัมพันธ์กับภาพในภาพยนตร์และแนวคิดทฤษฎีเบื้องต้นในการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์

รหัสวิชา : 627351
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
การแสดงต่อสาธารณชน 1 (Concert Recital I)

ฝึกการร้องหรือการบรรเลงดนตรีเพื่อการแสดง จัดการแสดงดนตรีต่อ สาธารณชน ประมาณ 30 ถึง 40 นาทีต่อคน

รหัสวิชา : 627371
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีและการขับร้อง 1 (Principles of Music Instruments and Voice Teaching I)

หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือการขับร้องระดับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 627373
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการสอนดนตรี (Principles of Musical Education)

หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการสอนดนตรี

รหัสวิชา : 627374
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ดนตรีสำหรับเด็ก (Repertoire for Kids)

ลักษณะเครื่องดนตรีและบทประพันธ์ที่เหมาะสมกับในเด็กในแต่ละวัย

รหัสวิชา : 627375
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการสอนดนตรี (Psychology and Pedagogic Basics)

การตอบสนองทางดนตรีของมนุษย์ พื้นฐานการสอนดนตรี

รหัสวิชา : 627376
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การฝึกสอนดนตรีปฏิบัติ 1 (Pedagogical Practice I)

ฝึกสอนหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการร้องและบรรเลงดนตรีระดับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 627381
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ขับร้องประสานเสียง 5 (Chorus V)

ฝึกการร้องประสานเสียงบทประพันธ์สมัยเรเนอซองซ์ ตามภาษาต้นฉบับ

รหัสวิชา : 627382
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ขับร้องประสานเสียง 6 (Chorus VI)

ฝึกการร้องประสานเสียงจากบทประพันธ์สมัยบาร์โรก ตามภาษาต้นฉบับ

รหัสวิชา : 627383
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวง 5 (Ensemble V)

ปฏิบัติการรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ (Chamber) และวงซิมโพนิก (Symphonic) ในบทเพลงร่วมสมัย และบทเพลงเดี่ยว (Solo) ในเพลงตั้งแต่ยุคคลาสสิก กับวงขนาดต่าง ๆ

รหัสวิชา : 627384
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวง 6 (Ensemble VI)

ปฏิบัติการรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ (Chamber) และวงซิมโฟนิก (Symphonic) ในบทเพลงร่วมสมัย และบทเพลงเดี่ยว (Solo) ในเพลงตั้งแต่ยุคคลาสสิก กับวงขนาดต่าง ๆ

รหัสวิชา : 627413
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารจัดการวงโยธวาทิต (Management for Marching Band)

ระบบบริหารการจัดการวงโยธวาทิต ในด้านของการจัดการกลุ่มคนอุปกรณ์ต่าง ๆ การวางแผนทั้งในส่วนของการฝึกซ้อมการแสดง และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

รหัสวิชา : 627441
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบันทึกเสียง 1 (Recording I)

ประวัติศาสตร์และกระบวนการในการบันทึกเสียงขั้นตอนการเตรียมกระบวนการ ก่อนการบันทึกเสียง อุปกรณ์และการจัดเตรียมอุปกรณ์ วิธีการจัดวางไมค์โครโฟน รวมถึงความเข้าใจ ของระบบเสียงเบื้องต้น

รหัสวิชา : 627442
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบันทึกเสียง 2 (Recording II)

ระบบการควบคุมอุปกรณ์และทฤษฎีของระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้การบันทึกเสียง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์ในกระบวนการผสมเสียง รวมถึงแนวคิดและ ทฤษฎีในการผสมเสียง

รหัสวิชา : 627452
หน่วยกิต : 4(0-8-4)
การแสดงต่อสาธารณชน 2 (Concert Recital II)

ฝึกการร้องหรือการบรรเลงดนตรีเพื่อการแสดงที่ต้องใช้ความสามารถในการร้อง หรือการบรรเลงอย่างสูง จัดการแสดงดนตรีต่อสาธารณชนใช้เวลาในการแสดงไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง

รหัสวิชา : 627464
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศึกษาด้วยตนเองด้านดนตรีตะวันตก 1 (Individual Study for Western Music I)

ค้นคว้า ประดิษฐ์ รวบรวม จัดทำองค์ความรู้ทางด้านดนตรีตะวันตก

รหัสวิชา : 627465
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศึกษาด้วยตนเองด้านดนตรีตะวันตก 2 (Individual Study for Western Music 2)

ค้นคว้า ประดิษฐ์ รวบรวม จัดทำ องค์ความรู้ทางด้านดนตรีตะวันตก อันแสดงถึงผลสัมฤทธิ์

รหัสวิชา : 627472
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีและการขับร้อง 2 (Principles of Music Instruments and Voice Teaching II)

หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือการขับร้องระดับพื้นสูง

รหัสวิชา : 627477
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การฝึกสอนดนตรีปฏิบัติ 2 (Pedagogical Practice II)

ฝึกสอนหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการร้องและบรรเลงดนตรีระดับสูง

รหัสวิชา : 627478
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการสอนดนตรีระบบโคดาย และคาร์ลออร์ฟ (Kodaly and Carl Orff Principle Principle of Teaching Music)

หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการสอนดนตรีของระบบโคดาย และระบบคาร์ลออร์ฟ

รหัสวิชา : 627481
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ขับร้องประสานเสียง 7 (Chorus VII)

ฝึกการร้องประสานเสียงจากบทประพันธ์ในสมัยคลาสสิก และในสมัยโรแมนติก ตามภาษาต้นฉบับ

รหัสวิชา : 627482
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ขับร้องประสานเสียง 8 (Chorus VIII)

ฝึกการขับร้องประสานเสียงจากบทประพันธ์ประเภทอุปรากร และบทเพลง ขนาดใหญ่ร่วมกับวงดุริยางค์

รหัสวิชา : 627483
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวง 7 (Ensemble VII)

ฝึกแสดงร่วมกับวงดนตรีประเภทต่าง ๆ ในบทเพลงแต่ละสมัย ได้อย่างพร้อม สมบูรณ์ระดับปานกลาง

รหัสวิชา : 627484
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวง 8 (Ensemble VIII)

ฝึกแสดงร่วมกับวงดนตรีประเภทต่างๆในบทเพลงแต่ละสมัยได้อย่างพร้อม สมบูรณ์ระดับสูง

2.3.2.4.4 กลุ่มวิชาดนตรีสมัยนิยมและดนตรีแจ๊ส

รหัสวิชา : 628181
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส (Popular and Jazz Music Ensemble I)

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์(Chamber) หรือแบบวงใหญ่ (Big Band Jazz) ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยมและดนตรีแจ๊ส ในบรรเลงบทเพลงบรรเลง อย่างง่าย

รหัสวิชา : 628182
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 2 (Popular and Jazz Music Ensemble II)

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ (Chamber) หรือแบบวงใหญ่ (Big Band Jazz) ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส ศึกษาเทคนิคของเครื่องดนตรี แต่ละชนิด บรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับกลาง

รหัสวิชา : 628281
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 3 (Popular and Jazz Music Ensemble III)

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ (Chamber) หรือแบบวงใหญ่ (Big Band Jazz)ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส ศึกษาเทคนิคของเครื่องดนตรี แต่ละชนิด การปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส บรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น

รหัสวิชา : 628282
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 4 (Popular and Jazz Music Ensemble IV)

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ (Chamber) หรือแบบวงใหญ่ (Big Band Jazz) ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส ศึกษาเทคนิคของเครื่องดนตรี แต่ละชนิด ปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส บรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น ฝึกฝนการบรรเลงดนตรีแจ๊สที่มีเทคนิคการสร้างสรรค์แบบปัจจุบันทันด่วน

รหัสวิชา : 628311
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส (Jazz Theory)

ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส บันไดเสียง ระยะขั้นคู่ คอร์ดต่าง ๆ สัญลักษณ์ต่าง ๆ และ การวิเคราะห์การประสานเสียงเบื้องต้น

รหัสวิชา : 628321
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีแจ๊ส (Jazz Music History)

กำเนิดของดนตรีแจ๊สตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ประเภทต่าง ๆ ของดนตรีแจ๊ส ประวัติและผลงานของนักดนตรีแจ๊สที่มีชื่อเสียงในยุคต่างๆ การแพร่กระจายของดนตรีแจ๊ส การผสม ผสานดนตรีแจ๊สจนทำให้เกิดดนตรีแบบใหม่ ๆ

รหัสวิชา : 628333
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
คีตปฏิภาณดนตรีแจ๊ส 1 (Jazz Improvisation I)

เทคนิคคีตปฏิภาณดนตรีแจ๊ส เทคนิค ประโยค สำเนียงในการด้น ในดนตรีแจ๊ส แบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 628335
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 1 (Popular and Jazz Arranging I)

เทคนิคการแยกและเรียบเรียงเสียงประสานจากทำนอง จังหวะ และรูปแบบ ในแนวของดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส

รหัสวิชา : 628336
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 2 (Popular and Jazz Arranging II)

การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊สในระดับที่สูงขึ้น การสร้างสำนวนที่ให้สำเนียงเป็นดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส การเรียบเรียงที่มีรายละเอียดซับซ้อน มากขึ้น

รหัสวิชา : 628381
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 5 (Popular and Jazz Music Ensemble V)

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ (Chamber) หรือแบบวงใหญ่ (Big Band Jazz) ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส ศึกษาเทคนิคของเครื่องดนตรี แต่ละชนิด ปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส บรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น ฝึกฝนการบรรเลงดนตรีแจ๊สที่มีเทคนิคการสร้างสรรค์แบบปัจจุบันทันด่วนในบทเพลงร้อง และบทเพลงบรรเลงของศิลปินที่มีชื่อเสียง

รหัสวิชา : 628382
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 6 (Popular and Jazz Music Ensemble VI)

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ (Chamber) หรือแบบวงใหญ่ (Big Band Jazz) ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊สศึกษาเทคนิคของเครื่องดนตรี แต่ละชนิด ปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส บรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น ฝึกฝนการบรรเลงดนตรีแจ๊สที่มีเทคนิคการสร้างสรรค์แบบปัจจุบันทันด่วน โดยใช้เทคนิคที่ยากขึ้น ในบทเพลงร้อง และบทเพลงบรรเลงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ศึกษาสไตล์การบรรเลงของดนตรีแจ๊ส อย่างละเอียดลึกซึ้งขึ้น ในดนตรี ลาติน (Latin ) บอสซาโนวา (Boss nova) และร็อคแอนด์โรล (Rock and Roll)

รหัสวิชา : 628434
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
คีตปฏิภาณดนตรีแจ๊ส 2 (Jazz Improvisation II)

เทคนิคคีตปฏิภาณดนตรีแจ๊ส เทคนิค ประโยค สำเนียงในการด้น ในดนตรีแจ๊ส แบบต่าง ๆ ในขั้นสูงขึ้น ศึกษาการเทคนิคการใช้คีตปฏิภาณ และฝึกการฟังและวิเคราะห์ผลงานของ ศิลปินแจ๊สที่มีชื่อเสียง

รหัสวิชา : 628481
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 7 (Popular and Jazz Music Ensemble VII)

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ (Chamber) หรือแบบวงใหญ่ (Big Band Jazz) ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส ศึกษาเทคนิคของเครื่องดนตรี แต่ละชนิด ศึกษาการปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส บรรเลงบทเพลงที่มีความซับ- ซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น มีการฝึกฝนการบรรเลงดนตรีแจ๊สที่มีเทคนิคการสร้างสรรค์แบบปัจจุบันทันด่วน โดยใช้เทคนิคที่ยากขึ้น ในบทเพลงร้อง และบทเพลงบรรเลงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ศึกษาสไตล์การบรรเลงของดนตรีแจ๊ส อย่างละเอียดลึกซึ้งขึ้น ในดนตรี ลาติน (Latin) บอสซาโนวา (Boss nova) ประเภทสวิง (Swing) บี บ็อป (B-bop) และ ฮาร์ดบ็อป (Hard-bop)

รหัสวิชา : 628482
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 8 (Popular and Jazz Music Ensemble VIII)

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ (Chamber) หรือแบบวงใหญ่(Big Band Jazz) ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส ศึกษาเทคนิคของเครื่องดนตรี แต่ละชนิด ศึกษาการปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส บรรเลงบทเพลงที่มีความซับ-ซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น มีการฝึกฝนการบรรเลงดนตรีแจ๊สที่มีเทคนิคการสร้างสรรค์แบบปัจจุบันทันด่วน โดยใช้เทคนิคที่ยากขึ้น ในบทเพลงร้อง และบทเพลงบรรเลงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ศึกษาสไตล์การบรรเลงของดนตรีแจ๊ส อย่างละเอียดลึกซึ้งขึ้น ในดนตรีลาติน (Latin) บอสซาโนวา (Boss nova) ประเภทสวิง (Swing) บี บ็อป (B-bop) คูลแจ๊ส (Cool Jazz) และ ฟิวชั่นแจ๊ส (Fusion Jazz)

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 629301
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
พื้นฐานแจ๊สแดนซ์ (Basic Jazz Dance)

ฝึกเต้นแจ๊สระดับพื้นฐาน มุ่งเน้นความเข้าใจในการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหว ตามจังหวะ ลีลา เทคนิคการกระโดด การหมุน และเทคนิคการเต้นแจ๊สเบื้องต้น

รหัสวิชา : 629302
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น (Fundamental of Thai Classical Dance)

ฝึกการใช้ร่างกายตามแบบนาฏศิลป์ไทยระดับเบื้องต้น เช่น การจัดระเบียบร่างกาย การทรงตัว สมดุลยภาพ การถ่ายเทน้ำหนัก และนาฎยศัพท์ โดยฝึกรำวงมาตรฐาน รำกลองยาว