ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีและการแสดง) (ศป.บ. (ดนตรีและการแสดง))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ *
อาจารย์ ปภัสพล สว่างสุข *
อาจารย์ ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศานติ เดชคำรณ *
อาจารย์ สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ *
อาจารย์ สันติ อุดมศรี *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ

Course codes : 610201
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านศิลปกรรมศาสตร์

1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ

Course codes : 999044
Credit : 3(3-0-6)
การฟัง – พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ โดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

Course codes : 228102
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

Course codes : 241101
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

การประยุกต์แนวคิดที่สำคัญทางจิตวิทยา ได้แก่ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้และเจตคติ ในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ในแง่ของการเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต การปรับตัวต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Course codes : 308150
Credit : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 309101
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการและควบคุมผลกระทบของการท่องเที่ยวในระบบนิเวศทางทะเล โดยเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.5 วิชาคอมพิวเตอร์

Course codes : 885101
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 107101
Credit : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม

แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเอง เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 107103
Credit : 2(2-0-4)
ยาสูบ แอลกอฮอล์ กับสุขภาพ

สถานการณ์ของการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ พิษภัย แนวทางการป้องกัน การบริโภค การเลิกยาสูบและแอลกอฮอล์ กฎหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ของประเทศไทยและต่างประเทศ การรู้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบและแอลกอฮอล์

Course codes : 107104
Credit : 2(1-3-2)
การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา

หลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต หลักการวิปัสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 107106
Credit : 2(1-2-3)
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

แนวคิด หลักการการปฐมพยาบาล การประเมินและสังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินในบ้านและชุมชน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านและวิธีการใช้ความปลอดภัยและการบรรเทาความทุกข์ทรมานก่อนส่งต่อสถานบริการทางการแพทย์

Course codes : 107107
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพและความงาม

แนวคิดวิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม แนวคิดและวิธีการปรับสมดุลสุขภาพและการสร้างเสริมความงามด้วยภูมิปัญญาไทยและสากล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย

Course codes : 441110
Credit : 2(1-2-3)
พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ

ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของพลศึกษาและสันทนาการ ที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ของมนุษย์ การใช้กิจกรรมพลศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เกิดทักษะและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและอารมณ์ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

Course codes : 700110
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ความหมาย แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย การดำรงชีวิต การปรับตัวในสังคมปัจจุบันและกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เป็นผลมาจากปัญหาทางสังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 700111
Credit : 2(2-0-4)
ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์

ความหมาย หลักการ แนวคิด สถานการณ์ แนวโน้ม นโยบาย เกี่ยวกับความสุขและสุขภาพดีในกระแสสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต แนวคิดความสุขแห่งชีวิตในมุมมอง ต่าง ๆ การสร้างสรรค์ความสุขและสุขภาพในการดำเนินชีวิตในมิติที่หลากหลาย และสัมพันธ์กับความสุขและคุณค่าของชีวิต

Course codes : 710101
Credit : 2(2-0-4)
วัยรุ่นกับความปลอดภัย

ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น ความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนวัยรุ่นจากสิ่งแวดล้อม อาหาร การจราจร การใช้ชีวิตทั่วไป เทคนิควิธีการจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของคนวัยรุ่น

Course codes : 731101
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบทักษะชีวิต และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น สุขอนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพทางเพศ ทักษะชีวิตที่จำเป็นในการวางแผนชีวิต และการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 850101
Credit : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

Course codes : 850102
Credit : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

Course codes : 850103
Credit : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

Course codes : 850104
Credit : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

Course codes : 850105
Credit : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

Course codes : 850106
Credit : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

Course codes : 850107
Credit : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

Course codes : 850108
Credit : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

Course codes : 850109
Credit : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

Course codes : 850110
Credit : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

Course codes : 850111
Credit : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

Course codes : 850112
Credit : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

Course codes : 850113
Credit : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

Course codes : 850114
Credit : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

Course codes : 850115
Credit : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

Course codes : 850116
Credit : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

Course codes : 850117
Credit : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

Course codes : 850118
Credit : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

Course codes : 850119
Credit : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

Course codes : 850120
Credit : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

Course codes : 850121
Credit : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

Course codes : 850122
Credit : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

Course codes : 850123
Credit : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

Course codes : 850124
Credit : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

Course codes : 850125
Credit : 0(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

1.6.2 กลุ่มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต

Course codes : 107104
Credit : 2(1-3-2)
การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา

หลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต หลักการวิปัสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 241102
Credit : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพื่อการเสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 311191
Credit : 2(2-0-4)
รู้รอบเรื่องอาหาร

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคทั่วไป ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคต แนวทางบริโภคอาหารตามวัย และแนวทางการสร้างความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร

Course codes : 414202
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมาย ความสำคัญ อิทธิพลของความเครียดที่มีต่อการดำรงชีวิต หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด การประเมินความเครียดด้วยตนเอง ความสำคัญของอารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนที่สัมพันธ์กับความเครียด การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การฝึกประสบการณ์การผ่อนคลายความเครียด การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

Course codes : 423321
Credit : 2(2-0-4)
การออกแบบและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

หลักการออกแบบเพื่อการสื่อสาร การนำเสนอในโอกาสต่าง ๆ บุคลิกภาพกับการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์กับการนำเสนอ กลุ่มเป้าหมายกับการนำเสนอ ลักษณะเฉพาะของสื่อกับการนำเสนอ สื่อประสมกับการนำเสนอ และทักษะการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

1.6.3 กลุ่มปรัชญา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง

Course codes : 257102
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 265108
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับศาสนา

ความหมาย บ่อเกิด ประเภทของศาสนา ศาสนสัมพันธ์ ทัศนะของศาสนาที่มีต่อชีวิต สังคม และโลก การพัฒนาชีวิตตามหลักศาสนา การประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาเพื่อใช้แก้ปัญหาชีวิต

Course codes : 402403
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

1.6.4 กลุ่มตรรกะและการพัฒนาความคิด

Course codes : 402405
Credit : 2(2-0-4)
การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ความสำคัญและ แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาสังคม การศึกษาและวิเคราะห์สังคมและปัญหาสังคม การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษาและการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม

2.1 วิชาแกน

Course codes : 601101
Credit : 3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร์

วิเคราะห์หลักการ ความสัมพันธ์ของวิวัฒนาการทางความคิด ปรัชญาทางความงาม การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม สาขาทัศนศิลป์ ออกแบบ ดุริยางคศาสตร์ และศิลปะ การแสดง เน้นถึงความสำคัญเกี่ยวข้องในคุณค่าทางความงามที่ปรากฏในรูปลักษณ์ของศิลปกรรม แต่ละสาขา

Course codes : 601102
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมในประเทศไทย

สำรวจและแนะนำวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ที่สำคัญของไทยด้วยภาพถ่าย ภาพนิ่ง หรือวิดิทัศน์ และนำชมยังสถานที่จริงเพื่อสร้างความรู้ประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม และสุนทรียศาสตร์ โดยการรวบรวมและศึกษาข้อมูล

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 602111
Credit : 2(2-0-4)
วัฒนธรรมดนตรีและการแสดง

กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงต่างๆ ของโลกที่เป็นวัฒนธรรมหลัก มีการแพร่กระจายและส่งอิทธิพลสู่วัฒนธรรมดนตรีและการแสดงในกลุ่มชนชาติต่าง ๆ

Course codes : 602181
Credit : 1(0-2-1)
ขับร้องประสานเสียง 1

ฝึกหัดการเปล่งเสียง และการหายใจที่ถูกต้อง รู้จักการอ่านโน้ตในระบบ movable Do สามารถขับร้องประสานเสียง 2 แนวเสียง

Course codes : 602182
Credit : 1(0-2-1)
ขับร้องประสานเสียง 2

ฝึกหัดการเปล่งเสียงอย่างมีพลัง และการหายใจที่ถูกต้อง รู้จักการอ่านโน้ต พร้อมกับคำร้อง สามารถร้องประสานเสียง 3 แนวเสียง

Course codes : 602212
Credit : 2(2-0-4)
ดนตรีและการแสดงปริทรรศน์

ความคิด และอิทธิพลทางสังคมและการเมืองที่มีผลต่อพัฒนาการของดนตรีและ การแสดง รูปแบบและองค์ประกอบของดนตรี นาฏศิลป์ และละครประเภทต่าง ๆ เช่น บัลเล่ต์ อุปรากร ละครเพลงบอร์ดเวย์ ศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ ดนตรี และ ละครที่สำคัญในแต่ละยุคที่ สำคัญในประวัติศาสตร์ ความหมายและลักษณะสำคัญของงานสมัยใหม่ หลังสมัย และร่วมสมัยของ ศิลปินที่มีชื่อเสียง

Course codes : 602241
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีทางดนตรีและการแสดง

การใช้อุปกรณ์ในการประกอบการแสดงดนตรีและการแสดง ในส่วนของ ระบบไฟฟ้า แสง เสียง ไมโครโฟน อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการแสดงประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมในส่วนต่าง ๆ

Course codes : 602311
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายและลิขสิทธิ์ทางดนตรีและการแสดง

กฎหมายลิขสิทธิ์ในระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังความมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล

Course codes : 602331
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการและฝึกปฏิบัติโครงการทางดนตรีและการแสดง

การคิดสร้างสรรค์การบูรณาการสร้างงานดนตรีและการแสดง การเขียนโครงการ การออกตารางซ้อม ตารางการผลิต การเขียนใบเสนอราคา วิเคราะห์งบประมาณ ฝึกปฏิบัติงานด้าน การจัดการดนตรีและการแสดงตามแนวคิดและประเด็นที่ต้องการนำเสนอ ฝึกประสานงานกับทีมงาน ทุกฝ่าย และบูรณาการความรู้ด้านดนตรีและการแสดงนำไปใช้งานได้จริง

Course codes : 602431
Credit : 1(0-2-1)
การฝึกปฏิบัติทางดนตรีและการแสดงแบบบูรณาการ

การฝึกปฏิบัติในรูปแบบกิจกรรมการเรียนเสริมทักษะด้านดนตรีและการแสดง โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามความสนใจ การขับร้องเพลงลูกทุ่ง ดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทยและสากล ดนตรีสากล การแสดง การเต้นแจ๊สแดนซ์ การจัดแสดงบนเวที นาฏศิลป์ไทยอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาการศักยภาพของผู้เรียน

Course codes : 602451
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรีและการแสดง

หลักวิธีการทำวิจัย การวางโครงเรื่อง ขั้นตอนในการทำวิจัย ตั้งแต่ต้นจนเป็นรูปธรรม ปัญหาทั้งอดีตและปัจจุบัน เลือกปัญหาเพื่อวิเคราะห์ด้วยองค์ความรู้ด้านดนตรีและการแสดง

Course codes : 602452
Credit : 6(2-8-8)
ดนตรีและการแสดงนิพนธ์

การนำเสนอผลงานด้านดนตรีและการแสดง และเอกสารอธิบายกระบวนการทำ และกระบวนการสร้างสรรค์ตามระเบียบว่าด้วยการทำดนตรีและการแสดงนิพนธ์ของคณะ ศิลปกรรมศาสตร์

2.3.1.1 กลุ่มวิชาดนตรีไทย

Course codes : 618101
Credit : 2(1-2-3)
ขับร้องเพลงไทยเดิม

ฝึกปฏิบัติการเปล่งเสียง การออกอักขระ การเอื้อน เบื้องต้นตามหลักการขับร้อง เพลงไทยเดิม

Course codes : 618111
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีไทย

หลักเกณฑ์ทางทฤษฎีดนตรีไทยว่าด้วยเครื่องดนตรีไทยการประสมวงศัพท์สังคีต เป็นต้น

Course codes : 618112
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีโน้ตสากล การเขียนโน้ตสากล การอ่านโน้ตสากล บันไดเสียงชนิดต่าง ๆ ขั้นคู่เสียง คอร์ด เครื่องหมายและศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโน้ตสากล

Course codes : 618201
Credit : 2(1-2-3)
เพลงพื้นบ้าน

ประวัติเพลงพื้นบ้านตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย ประโยชน์คุณค่าตลอดจน วิวัฒนาการของ เพลงพื้นบ้าน แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมเพลงพื้นบ้าน

Course codes : 618212
Credit : 2(2-0-4)
การอ่านโน้ตสากลเบื้อต้น

หลักในการอ่านโน้ตสากล การ Sight Reading การฝึกทักษะด้านการอ่านโน้ต สากลเบื้องต้น

Course codes : 618221
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีไทย

ประวัติการดนตรีไทยตั้งแค่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ทางด้านพัฒนาการเครื่อง ดนตรีไทย วงดนตรีไทย ประเภทเพลงในแต่ละยุค ประวัติคีตกวี คีตนิพนธ์และเหตุการณ์สำคัญประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย

Course codes : 618222
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันออก

ประวัติความเป็นมาทางด้านดนตรี การประสมวง ลักษณะบทเพลงของประเทศ ในซีกโลกตะวันออก

Course codes : 618321
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันตก

ประวัติความเป็นมา รูปแบบดนตรี ชีวประวัติ และผลงานของคีตกวีในยุคโบราณ (Antiquity) ยุคกลาง (The Middle Ages) ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (The Renaissance) ยุคบาโรก (Baroque) ยุคคลาสสิก (Classic) ยุคโรแมนติก (Romatic)

Course codes : 618341
Credit : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกโน้ต

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านดนตรีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก โน้ตสากล

Course codes : 618381
Credit : 2(2-0-4)
ธุรกิจดนตรี

การประกอบธุรกิจด้านดนตรี และอุตสาหกรรมการดนตรี วิธีการจัดการ การประชาสัมพันธ์อาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Course codes : 618401
Credit : 2(1-3-2)
ศึกษาเสรี

ให้นิสิตเลือกหัวข้อที่จะเรียนวางแผนจัดโครงการศึกษาเองโดยผ่านอาจารย์ ที่ปรึกษา เรื่องที่ศึกษาควรจะเป็นเรื่องที่นิสิตสนใจเป็นพิเศษไม่อยู่ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอน

Course codes : 618451
Credit : 3(1-4-4)
การแสดงดนตรี

การจัดการแสดงดนตรีหรือนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะความเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการผลิต และสร้างสรรค์การผลิตงานดนตรีต่อหน้าสาธารณชน ให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดคุณภาพ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ตามประเด็นความสนใจของผู้ศึกษา

2.3.1.2 กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการกำกับลีลา

Course codes : 619101
Credit : 2(1-2-3)
การเคลื่อนไหวนาฏศิลป์เบื้องต้น

หลักการยืดหยุ่นร่างกาย การจัดวางองค์ประกอบร่างกาย สมาธิ ลมหายใจ การใช้ร่างกาย สมดุลร่างกาย การถ่ายเทน้ำหนัก การกระโดด การหมุน ศูนย์กลางร่างกาย พลังงาน พื้นที่ ทิศทาง ความเร็ว ระดับ ระยะ ปริมาณและความแตกต่าง ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อนำไปพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์ด้านต่าง ๆ

Course codes : 619102
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและสร้างสรรค์สำหรับนาฏศิลป์

กระบวนการคิด สร้างสรรค์ องค์ประกอบทางศิลปะ สี เส้น แสง และเงา สัญญะและการสื่อสาร ฝึกสร้างสรรค์ตามจินตภาพ การสร้างสรรค์จากศิลปิน และผลงานศิลปะประเภท ต่าง ๆ สัญศาสตร์และการสื่อสารทางเวที

Course codes : 619201
Credit : 2(0-4-2)
การเต้นโขน

การเต้นโขนยักษ์ การใช้ร่างกายโขนยักษ์ โดยใช้ท่ารำในโขนยักษ์เพื่อฝึก ร่างกายและพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์

Course codes : 619202
Credit : 2(1-2-3)
พื้นฐานการแสดง

การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ องค์ประกอบการแสดง หลักในการ แสดงความเชื่อในการแสดง ความจริงใจในการแสดง จุดประสงค์และความต้องการของนักแสดง ความเชื่อจินตนาการ การแสดงจากบทละครไทยประเภทต่างๆ วิเคราะห์บทละคร ความต้องการ ของตัวละคร

Course codes : 619203
Credit : 2(1-2-3)
การจัดวางองค์ประกอบนาฏศิลป์

หลักการ และทฤษฎีในการใช้ร่างกาย การจัดวางลีลา สมดุลร่างกาย ศูนย์กลาง ของร่างกาย ความสัมพันธ์ของร่างกายกับพื้นที่ ความสัมพันธ์ของร่างกายกับร่างกาย พื้นที่ เวลา ความเร็ว การสื่อสาร ระดับ ระยะ จังหวะ ทิศทาง พลังงาน เพื่อการแสดงนาฏศิลป์ ความเข้าใจใน จินตภาพและแนวคิด รูปแบบการเคลื่อนไหว วิเคราะห์โครงสร้าง และองค์ประกอบทางนาฏศิลป์เพื่อ ฝึกจัดวางองค์ประกอบตามจินตภาพและแนวคิด ดนตรีประกอบการแสดง เสื้อผ้า แสง ฉาก เวที สามารถนำเสนอต่อสาธารณชน

Course codes : 619211
Credit : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนาฏศิลป์

ร่างกายของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายและการเต้น เช่น ระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อต่อ ฯลฯ การใช้งานของกล้ามเนื้อแต่ละชนิดในส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกาย เพื่อสามารถใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเต้นได้ถูกต้อง สามารถนำเทคนิคการเคลื่อนไหวร่างกายไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท่าทางทางนาฏศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้

Course codes : 619301
Credit : 3(2-2-5)
นาฏปฏิภาณ

การฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่วงท่าลีลาอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้น การสร้างสรรค์ตามแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาแนวคิดและจินตนาการในฐานะนักเต้นเพื่อพัฒนาทักษะ ทางนาฏศิลป์ให้เกิดความชำนาญ

Course codes : 619302
Credit : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ร่วมสมัย

รูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัยรูปแบบต่าง ๆ การจัดวางองค์ประกอบ แนวคิด ความเชื่อ การกำกับลีลา การสร้างงานนาฏศิลป์ร่วมสมัย ทฤษฎีนาฏศิลป์สมัยใหม่ หลังสมัยใหม่ และร่วมสมัย ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ร่วมสมัยประเภทต่าง ๆ จากแนวคิด การออกแบบเสื้อผ้า ฉาก เวที แสง ดนตรีประกอบการแสดง

Course codes : 619311
Credit : 2(2-0-4)
การวิจารณ์นาฏศิลป์

ทฤษฎีและปรัชญาต่างๆ ในการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆ

Course codes : 619401
Credit : 4(2-4-6)
การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านนาฏศิลป์และการกำกับลีลา

ศึกษาเฉพาะเรื่อง ประเด็น หรือ ความสนใจเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ ตามเรื่องที่สนใจ

2.3.1.3 กลุ่มวิชาศิลปะการแสดง

Course codes : 620101
Credit : 3(2-2-5)
การแสดง 1

การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ องค์ประกอบการแสดง หลักในการแสดงความเชื่อในการแสดง ความจริงใจในการแสดง จุดประสงค์และความต้องการของนักแสดง ความเชื่อจินตนาการ

Course codes : 620112
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและสร้างสรรค์สำหรับการละคร

กระบวนการคิด สร้างสรรค์ องค์ประกอบทางศิลปะ สี เส้น แสง และเงา ฝึกสร้างสรรค์ตามจินตภาพ ศึกษาการสร้างสรรค์จากศิลปิน และผลงานศิลปะประเภทต่าง ๆ สัญศาสตร์และการสื่อสารบนเวที

Course codes : 620211
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีทางการละคร

รูปแบบการนำเสนอละคร ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีทางการละครสมัยใหม่ หลังสมัยใหม่ ร่วมสมัย ด้านแนวคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการแสดง การกำกับการแสดง และการ ออกแบบเพื่อการแสดง

Course codes : 620212
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมการละครสากล 1

โครงสร้าง เรื่องย่อ ตัวละคร อิทธิพลของสังคม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ รูปแบบ การนำ-เสนอจากวรรณกรรมการละครตั้งแต่ละครสมัยกรีกจนถึงละครสมัยใหม่ที่มีคุณค่าทางศิลปะ การละคร

Course codes : 620221
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติการละคร

รากฐานทางความคิด ความเชื่อ ประวัติ ความเป็นมาของละครตะวันตกและตะวันออกในยุคต่าง ๆ ด้านความคิด การนำเสนอ รูปแบบ แนวคิด อิทธิพลทางศิลปะ ผู้กำกับ การแสดง นักแสดง จุดประสงค์ของการแสดง วรรณกรรม ฉาก เวที เสื้อผ้า อิทธิพลทางสังคม การเมือง การปกครอง

Course codes : 620231
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์บทละคร

การวิเคราะห์บทละครแนวต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการผลิตการแสดง โครงเรื่อง แก่นของเรื่อง จุดประสงค์ของเรื่อง ความต้องการของตัวละคร ข้อขัดแย้ง จุดวิกฤต ตัวละคร ตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่อง

Course codes : 620321
Credit : 2(2-0-4)
ละครเวทีร่วมสมัยในประเทศไทย

ประวัติ ความเป็นมาของละครเวทีในประเทศไทยยุคต่างๆ ด้านความคิดการนำเสนอรูปแบบ แนวคิด ผู้กำกับการแสดง นักแสดง กลุ่มละครต่างๆ จุดประสงค์ของการแสดง วรรณกรรมและละครเวทีที่สร้างขึ้นในยุคสมัยต่างๆตามอิทธิพลทางสังคม การเมือง การปกครองในประเทศไทย

Course codes : 620322
Credit : 2(2-0-4)
การวิจารณ์ละคร

ทฤษฎีและปรัชญาต่างๆ ในการวิจารณ์การแสดงรูปแบบต่าง ๆ

Course codes : 620323
Credit : 2(2-0-4)
ดนตรีสำหรับการละคร

เสียง ลักษณะของเสียง เครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ บทเพลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การแสดงความสัมพันธ์ของเสียง ทำนอง ความรู้สึก และความคิดของตัวละคร การทำงานและสร้างงานระหว่างนักแสดงและนักดนตรี ศึกษาตัวอย่างผลงานดนตรีและบทเพลงที่ใช้ในละครเวที หรือการแสดงประเภทต่าง ๆ

Course codes : 620451
Credit : 4(2-4-6)
การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านศิลปะการแสดง

ประเด็น หรือ ความสนใจเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะด้านการแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบสำหรับการแสดง ละครหรือการแสดงประเภทต่างๆ ตามเรื่องที่สนใจ

2.3.1.4 กลุ่มวิชาดนตรีสากล

Course codes : 621111
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสากล 1

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ชื่อโน้ต การบันทึกโน้ต จังหวะ บันไดเสียง ขั้นคู่ กุญแจเสียง

Course codes : 621112
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสากล 2

ทรัยแอด คอร์ด การพลิกกลับของคอร์ด โมดและสัญลักษณ์ทางดนตรี

Course codes : 621161
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการร้องโน้ตและการฟัง 1

ฝึกการฟังเสียงดนตรี เน้นให้จำเสียงดนตรีได้ ฝึกการอ่านโน้ตแบบฉับพลัน สามารถบันทึกโน้ตจากเสียงดนตรีที่ได้ยิน 1 แนวเสียง

Course codes : 621162
Credit : 2(1-3-2)
ทักษะการร้องและการฟัง 2

ฝึกการฟังเสียงดนตรีที่ซับซ้อน ฝึกการอ่านโน้ตแบบฉับพลัน สามารถจำเสียงและบันทึกโน้ต ขั้นคู่เสียง คอร์ดจากเสียงดนตรีที่ได้ยิน 1 ถึง 3 แนวเสียง

Course codes : 621211
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการประสานเสียง 1

กฎเกณฑ์และเทคนิคของทฤษฎีการประสานเสียง 4 แนว ระบบเบสตัวเลข บันไดเสียงไดอาโทนิก การใช้คอร์ดหลัก คอร์ดรอง คอร์ดเจ็ด คอร์ดพลิกกลับ การพักประโยคเพลง แบบต่าง ๆ

Course codes : 621212
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการประสานเสียง 2

การประสานเสียง 4 แนว การย้ายบันไดเสียง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 การประสานเสียง ในบันไดเสียงแบบโครมาติก

Course codes : 621221
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันตก 1

การกำเนิดของดนตรีในกลุ่มต่างๆ ประวัติดนตรีตะวันตก รูปแบบของดนตรี ดนตรีกับการแสดงบนเวที ชีวประวัติและผลงานของคีตกวีในยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปะ วิยาการและยุคบาโรก

Course codes : 621222
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันตก 2

การกำเนิดของดนตรีในกลุ่มชนชาติต่างๆ ประวัติดนตรีตะวันตก รูปแบบของ ดนตรี ดนตรีกับการแสดงบนเวที ชีวประวัติและผลงานเพลงของคีตกวีในยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก, ศตวรรษที่ 20

Course codes : 621281
Credit : 1(0-3-0)
ขับร้องประสานเสียง 3

ฝึกหัดการร้องเพลงประสานเสียง 3 ถึง 4 แนวเสียง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากโน้ตผลงานต้นฉบับ และเรียบเรียงใหม่

Course codes : 621282
Credit : 1(0-3-0)
ขับร้องประสานเสียง 4

ฝึกการร้องเพลงประสานเสียง 4 แนวเสียง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกอย่างน้อย 1 ภาษา ทั้งแบบอาคัปเปลลา และร้องร่วมกับเครื่องดนตรี

Course codes : 621311
Credit : 2(2-0-4)
การสอดทำนองตะวันตก 1

หลักเกณฑ์การเขียนทำนองแนวเดียว การเขียนการสอดทำนองแบบที่1 ถึง 3 ในแบบอิงโมด และอิงกุญแจเสียง

Course codes : 621312
Credit : 2(2-0-4)
การสอดทำนองตะวันตก 2

หลักเกณฑ์การเขียนการสอดทำนองแบบที่4-5 ในแบบอิงโหมด และอิง กุญแจเสียง และการนำไปประยุกต์ในการเขียนการสอดทำนองแบบ 3-4 แนว

Course codes : 621331
Credit : 2(2-0-4)
คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1

การรวิเคราะห์โครงสร้างหรือรูปลักษณ์ของเพลงที่เรียกว่าสังคีตลักษณ์ แนวทางที่ใช้ในการวิเคราะห์ทำนอง การวิเคราะห์จังหวะ การวิเคราะห์เสียงประสาน การวิเคราะห์เสียง การวิเคราะห์ประโยคเพลง

Course codes : 621332
Credit : 2(2-0-4)
คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 2

สังคีตลักษณ์และวิเคราะห์ลึกไปถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่น่าสนใจ สังคีตลักษณ์ สองตอน สังคีตลักษณ์สามตอน สังคีตลักษณ์รอนโด สังคีตลักษณ์โซนาตา และสังคีตลักษณ์ในแบบ ต่าง ๆ

Course codes : 621334
Credit : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงวงดุริยางค์

หลักเกณฑ์การเรียบเรียงเสียงเครื่องดนตรีและการเรียบเรียงเสียงของวงดุริยางค์ เพื่อการบรรเลงตามลักษณะเครื่องดนตรีและบทเพลงต่างๆ

Course codes : 621335
Credit : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงตะวันตก

หลักการประพันธ์เพลงตะวันตกเบื้องต้น ทำความเข้าใจการนำหลักทฤษฎีต่าง ๆ นำมาใช้ในการประพันธ์ในระดับต้นและระดับกลาง

Course codes : 621361
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานการอำนวยเพลง

การใช้ท่าทางควบคุมจังหวะ ลีลา รูปแบบอัตราจังหวะพื้นฐาน การอ่านโน้ต แบบรวมความหมายของเพลงสำหรับวงดนตรี และวงขับร้องประสานเสียงขั้นพื้นฐาน

2.3.2.1 กลุ่มวิชาดนตรีไทย

Course codes : 622101
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 1

องค์ประกอบของเครื่องสาย พื้นฐานการบรรเลงแต่ละเครื่องมือปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติบรรเลงและเข้าใจในบทเพลงอันเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาความสามารถของแต่ละเครื่องมือปฏิบัติ

Course codes : 622102
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 2

ฝึกปฏิบัติโดยมุ่งพัฒนาความสามารถของแต่ละเครื่องมือ เรียนรู้ระเบียบวิธีการ บรรเลงเครื่องสายปฏิบัติบทเพลงอันเป็นพื้นฐานความสามารถของแต่ละเครื่องมือปฏิบัติ

Course codes : 622103
Credit : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 1

องค์ประกอบของเครื่องปี่พาทย์ พื้นฐานการบรรเลงแต่ละเครื่องมือปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติบรรเลงและเข้าใจในบทเพลงอันเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาความสามารถของแต่ละเครื่องมือปฏิบัติ

Course codes : 622104
Credit : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 2

ฝึกปฏิบัติโดยมุ่งพัฒนาความสามารถของแต่ละเครื่องมือ เรียนรู้ระเบียบวิธีการบรรเลงเครื่องปี่พาทย์ปฏิบัติบทเพลงอันเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาความสามารถของแต่ละเครื่องมือปฏิบัติ

Course codes : 622105
Credit : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงไทยเดิม 1

ระบบและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การขับร้องเบื้องต้น การออกเสียง อักขระ ควบกล้ำ การใช้ลมหายใจและ การแบ่งระยะลมหายใย จังหวะในการขับร้อง ฝึกปฏิบัติขับร้องบทเพลง ทั่วไปที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการขับร้องไทย

Course codes : 622106
Credit : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงไทยเดิม 2

ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงเพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถด้านการเอื้อน การหายใจ การกระทบโดยฝึกปฏิบัติประเภทเพลงเกร็ดที่ยาวขึ้น เพลงตับ เพลงสองชั้น สามชั้น เพลงสำหรับ บทละคร เช่น ร่าย โอ้ ต่าง ๆ

Course codes : 622107
Credit : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 1

ระบบและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การขับร้องเบื้องต้น การออกเสียง อักขระ คำควบกล้ำ การใช้ลมหายใจและ การแบ่งระยะลมหายใจ จังหวะในการขับร้อง ฝึกปฏิบัติขับร้อง บทเพลงทั่วไปที่เป็นมาตรฐานต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง

Course codes : 622108
Credit : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 2

เทคนิคการขับร้องเช่น การเอื้อน การผันเสียง การผันคำ การใช้ลมหายใจฝึกปฏิบัติ ขับร้องเพลงลูกทุ่งที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง

Course codes : 622111
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสากล

ทฤษฎีโน้ตสากล มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกโน้ต การเขียนกุญแจเสียง ที่มาของโมดและการสร้างทรัยแอด คอร์ด รวมไปถึงการพลิกกลับของคอร์ด และเข้าใจในสัญลักษณ์ ทางดนตรี

Course codes : 622161
Credit : 2(1-2-3)
ฆ้องวงใหญ่

ฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ รูปแบบการจับไม้ ท่าทางการบรรเลง โครงสร้างของ ทำนองหลักในเพลงเกร็ดสั้น ๆ และเพลงพื้นฐานโดยทั่วไป

Course codes : 622201
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 3

การฝึกเทคนิคเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงของการบรรเลง เพื่ออารมณ์ของบทเพลง ปฏิบัติบรรเลงบทเพลประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา เพลงตับ

Course codes : 622202
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 4

ฝึกพัฒนาทางด้านความคิดทางบรรเลงของเครื่องมือปฏิบัติ และศักยภาพทางการบรรเลงฝึกปฏิบัติบรรเลงสังคีตนิพนธ์ของ พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร) พระยาประสานดุริยะศัพท์ (แปลก ประสารศัพท์) พระยาเสนะดุริยางค์ (ช้อย สุนทรวาทิน)

Course codes : 622203
Credit : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 3

การฝึกเทคนิคและประคบมือให้ได้คุณภาพเสียงของการบรรเลง เพื่ออารมณ์ของ บทเพลง ปฏิบัติบรรเลงบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา เพลงตับ

Course codes : 622204
Credit : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 4

ฝึกพัฒนาทางด้านความคิดทางบรรเลงของเครื่องมือปฏิบัติ และศักยภาพทางการบรรเลงฝึกปฏิบัติบรรเลงสังคีตนิพนธ์ของ พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร) พระยาประสานดุริยะศัพท์ (แปลก ประสารศัพท์) พระยาเสนะดุริยางค์ (ช้อย สุนทรวาทิน)

Course codes : 622205
Credit : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงไทยเดิม 3

การฝึกเทคนิคเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงของการขับร้องเพื่ออารมณ์ของบทเพลง ศึกษาปฏิบัติบรรเลงบทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงสำเนียงภาษา เพลงตับเรื่อง

Course codes : 622206
Credit : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงไทยเดิม 4

ฝึกพัฒนาทางด้านเทคนิค การใช้อารมณ์เพลงเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการบรรเลง ฝึกปฏิบัติบรรเลงสังคีตนิพนธ์ของ พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร) พระยาประสานดุริยะศัพท์ (แปลก ประสารศัพท์) พระยาเสนะดุริยางค์ (ช้อย สุนทรวาทิน)

Course codes : 622207
Credit : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 3

เทคนิคการขับร้องในระดับที่สูงขึ้น การใช้ลมหายใจ ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงลูกทุ่งของครูเพลง และนักร้องที่มีคุณภาพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ และประสบการณ์การขับร้องเพลงลูกทุ่ง

Course codes : 622208
Credit : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 4

เทคนิคและอารมณ์เพลง การใช้ลมหายใจ ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงลูกทุ่งของครูเพลง และนักร้องที่มีคุณภาพในแนวอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ และประสบการณ์การขับร้องเพลงลูกทุ่ง

Course codes : 622211
Credit : 2(2-0-4)
บันทึกโน้ตเพลงไทย

การบันทึกโน้ตเพลงไทย ระบบการบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลสำหรับเครื่องดนตรีแต่ละชนิด

Course codes : 622231
Credit : 2(1-2-3)
การแปลทำนองเพลงไทย

หลักในการแปรทำนองของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดจากทำนองฆ้องวงใหญ่ ความกลมกลืนในการแปรทำนองของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดในการบรรเลงรวมวงแต่ละประเภท

Course codes : 622261
Credit : 2(1-2-3)
ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

ประวัติของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ วิธีการปฏิบัติระเบียบแบบแผนในการบรรเลง ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ การประสมวง บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์บันไดเสียงใช้ใน การบรรเลงวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ฝึกปฏิบัติการบรรเลงวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์และการบรรเลงประกอบ การแสดงละครดึกดำบรรพ์

Course codes : 622262
Credit : 2(1-2-3)
ปี่พาทย์มอญ

ฝึกปฏิบัติเครื่องปี่พาทย์มอญเอกลักษณ์ของเพลงสำเนียงมอญ บทบาทหน้าที่ในสังคมไทย และบทเพลงต่าง ๆ ของงานพิธีกรรม

Course codes : 622263
Credit : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 1

ระบบเสียง ฝึกการเล่นขึ้นพื้นฐาน การเล่นทำนอง บันไดเสียง และฝึกการฟังต่าง ๆ

Course codes : 622264
Credit : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 2

การเล่นคอร์ด เล่นคลอสอดแทรกบทเพลงต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการฝึกขับร้องเพลงลูกทุ่ง

Course codes : 622265
Credit : 2(1-2-3)
การเต้นสำหรับนักร้อง

การฝึกปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่เพื่อสร้างความชำนาญด้านการเต้นสมัยใหม่แก่ ร่างกายในการเคลื่อนไหวประกอบเพลงการจัดวางส่วนต่างๆของร่างกายท่วงท่าลีลาและจังหวะของ การเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเต้นและการใช้ร่างกายของนักแสดง

Course codes : 622266
Credit : 2(1-2-3)
การแสดงสำหรับนักร้อง

หลักพื้นฐานของการแสดง องค์ประกอบของการแสดง การเตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจ เพื่อประโยชน์ในการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน

Course codes : 622301
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 5

ฝึกปฏิบัติโดยมุ่งเน้นความสามารถทางการบรรเลงของเครื่องมือปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติบรรเลงบทเพลงตามระเบียบแบบแผน ศึกษารูปแบบของบทเพลงเสภา

Course codes : 622302
Credit : 2(3-2-5)
เครื่องสายไทย 6

ฝึกพัฒนาทางด้านความคิดทางบรรเลงของเครื่องมือปฏิบัติ และศักยภาพทางการบรรเลงฝึกปฏิบัติบรรเลงเพลงดำเนินทำนองประเภทเพลงทยอย ฝึกพัฒนาการแปรทำนองของบทเพลงประเภทเพลงทยอย

Course codes : 622303
Credit : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 5

ฝึกปฏิบัติโดยมุ่งเน้นความสามารถทางการบรรเลงของเครื่องมือปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติบรรเลงเพลงตามระเบียบแบบแผนของปี่พาทย์เสภา ศึกษารูปแบบของบทเพลงเสภา

Course codes : 622304
Credit : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 6

ฝึกปฏิบัติบรรเลงเพลงโหมโรงกลางวัน มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิด ความเข้าใจในบทเพลงหน้าพาทย์ การนำไปใช้ตลอดจนทราบถึงขนบธรรมเนียมและวิธีการปฏิบัติ บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง

Course codes : 622305
Credit : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงไทยเดิม 5

ฝึกปฏิบัติโดยมุ่งเน้นความสามารถทางการขับร้องฝึกเพลงตามระเบียบแบบแผน ของการบรรเลงเพลงเสภา ศึกษารูปแบบการขับร้องของบทเพลงเสภา

Course codes : 622306
Credit : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงไทยเดิม 6

ฝึกพัฒนาทางด้านความคิดมุ่งพัฒนากระบวนการด้านระเบียบแบบแผนการใช้ คำร้องการใช้เทคนิคพิเศษ

Course codes : 622307
Credit : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 5

การพัฒนาเทคนิค และอารมณ์เพลงในแนวของตนเอง การใช้ลมหายใจ ท่าทาง การแสดงที่สัมพันธ์กับจังหวะ อารมณ์ของบทเพลง ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงลูกทุ่งของครูเพลง และ นักร้องที่มีคุณภาพในแนวต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ และประสบการณ์การขับร้อง เพลงลูกทุ่ง

Course codes : 622308
Credit : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 6

การพัฒนาเทคนิค และแบบฉบับการขับร้องเฉพาะตน เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ให้กลายเป็นจุดเด่นของการขับร้อง หาแนวเพลงที่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ, คุณภาพเสียงของตนเอง พัฒนาจุดด้อยของตนเองในการขับร้อง ทดลองค้นหาบทเพลง และแนวเพลงที่ตนเองชื่นชอบเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์การขับร้อง

Course codes : 622311
Credit : 2(2-0-4)
ประพันธ์เพลงไทย

รูปแบบและโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ทำนองหลัก การเคลื่อนที่ ของทำนอง วิธีการขยายและตัดทอนทำนองเพลง ฝึกตกแต่งทำนองจากโครงสร้างเพลง และกำหนด โครงสร้างเพลงขึ้นใหม่ตามหลักวิชาการ

Course codes : 622312
Credit : 2(2-0-4)
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง

ประวัติพัฒนาการ ของเพลงไทยลูกทุ่ง และศึกษาลักษณะรูปแบบ บทเพลง วงดนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย

Course codes : 622314
Credit : 2(1-2-3)
การแต่งกายสำหรับนักร้อง

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการแต่งหน้าเพื่อการแสดง การใช้อุปกรณ์และเครื่อง แต่งหน้า วิเคราะห์โครงสร้างรูปหน้า สีผิว การออกแบบและเลือกสีเพื่อแต่งหน้า ขั้นตอนและวิธีการแต่งหน้าแบบต่าง ๆ

Course codes : 622331
Credit : 2(2-0-4)
คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย

วิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่าง ๆ บันไดเสียง ทำนองหลักทำนองปรับแต่ง ทำนองร้อง การเคลื่อนที่ของทำนองต่าง ๆ วิเคราะห์ตามความงามจากการดำเนินทำนอง

Course codes : 622351
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีประกอบการแสดง

ปฏิบัติบทเพลงสำหรับการแสดง ประเภทของวงดนตรีไทยที่ใช้ประกอบการ แสดง และรูปแบบของศิลปะการแสดงไทย ระเบียบแบบแผนวิธีการบรรเลงประกอบการแสดง อารมณ์ ของบทเพลง สำหรับบทเพลงประเภทเพลงระบำ

Course codes : 622361
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องหนัง

องค์ประกอบของเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องหนัง ระบบโครสร้างเสียง หน้าที่ในวงดนตรีไทย ฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐาน ประเภทหน้าทับ ศึกษาหน้าทับเฉพาะของแต่ละเครื่องมือ

Course codes : 622362
Credit : 2(1-2-3)
เพลงมโหรี

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ ระเบียบแบบแผน วิธีการบรรเลง ฝึกปฏิบัติและขับร้องในวงมโหรี

Course codes : 622363
Credit : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 3

การบรรเลงประกอบการขับร้อง การบรรเลงเพื่อการฝึกขับร้อง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของบทเพลง ตามความเหมาะสมของการขับร้อง

Course codes : 622364
Credit : 2(1-2-3)
การแต่งหน้าเพื่อความงาม

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการแต่งหน้าเพื่อการแสดง การใช้อุปกรณ์และเครื่อง แต่งหน้า วิเคราะห์โครงสร้างรูปหน้า สีผิว การออกแบบและเลือกสีเพื่อแต่งหน้า ขึ้นตอนและวิธีการแต่งหน้าแบบต่าง ๆ

Course codes : 622365
Credit : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 4

การพัฒนาการขับร้องโดยการใช้การบรรเลงคีย์บอร์ดประกอบการขับร้อง ทั้งทำนองเริ่มและทำนองคลอ สามารถเปลี่ยนบันไดเสียงได้ตามความเหมาะสม

Course codes : 622401
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 7

สังคีตลักษณ์ของบทเพลงประเภทเพลงดำเนินทำนอง ที่เป็นพื้นฐานหลักของ บทเพลงที่ใช้ในการปฏิบัติบรรเลงเพลงเดี่ยว ฝึกปฏิบัติบรรเลงสังคีตนิพนธ์ของสำนักดนตรีไทยตั้งแต่ อดีตเป็นต้นมา

Course codes : 622402
Credit : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 7

สังคีตลักษณ์ของบทเพลงประเภทเพลงดำเนินทำนองที่เป็นพื้นฐานหลักของ บทเพลงที่ใช้ในการปฏิบัติบรรเลงเพลงเดี่ยวฝึกปฏิบัติบรรเลงสังคีตนิพนธ์ของสำนักดนตรีไทยตั้งแต่ อดีตเป็นต้นมา

Course codes : 622403
Credit : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงไทยเดิม 7

สังคีตลักษณ์ของบทเพลงประเภทเพลงดำเนินทำนอง ที่เป็นพื้นฐานหลัก ของบทเพลงที่ใช้ในการปฏิบัติบรรเลงเพลงเดี่ยว ฝึก ปฏิบัติบรรเลงสังคีตนิพนธ์ของสำนักดนตรีไทย ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา

Course codes : 622404
Credit : 3(2-2-5)
ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 7

หาบทประพันธ์ เนื้อร้องเพลงลูกทุ่ง ผู้ประพันธ์เพลงลูกทุ่ง ฝึกปฏิบัติการขับร้อง อย่างเป็นระบบตามระบบการผลิต นำบทประพันธ์และบทเพลงลูกทุ่งพูดคุยกับโปรดิวเซอร์ หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา ค้นหาแนวเพลงที่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะและน้ำเสียง ผลิตผลงานเพลงลูกทุ่ง ที่เป็นแบบฉบับ และเอกลักษณ์ของตนเอง

Course codes : 622405
Credit : 3(2-2-5)
เพลงเดี่ยว

วิธีการปฏิบัติบรรเลงขั้นสูง ฝึกปฏิบัติเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการ ทางด้านความจำ ความเข้าใจ กลเม็ดและไหวพริบในการแก้ปัญหาในการบรรเลงเพลงเดี่ยว

Course codes : 622406
Credit : 3(1-4-4)
ประสบการณ์การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 1

ฝึกปฏิบัติงานด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการขับร้องให้มากขึ้น ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ตามประเด็นความสนใจของ ผู้ศึกษาโดยฝึกประสบการณ์กับนักร้องเพลงลูกทุ่งอาชีพ ที่มีชื่อเสียง มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ หรือฝึกกับครูเพลงที่ผู้ศึกษาสนใจ

Course codes : 622407
Credit : 3(1-4-4)
ประสบการณ์การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 2

ฝึกปฏิบัติงานด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการขับร้องให้มากขึ้น ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ตามประเด็นความสนใจของ ผู้ศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์ตามบริษัท ห้างร้าน ที่เกี่ยวข้องกับเพลงลูกทุ่ง

Course codes : 622408
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีไทยร่วมสมัย

ประวัติดนตรีร่วมสมัยในประเทศไทย พัฒนาการของการจัดรูปแบบวง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานทางดนตรี วิธีความคิด การตีความ วิเคราะห์รูปแบบการ ประพันธ์เพลงร่วมสมัยของศิลปินกลุ่มต่าง ๆ ฝึกการสร้างงานดนตรีไทยร่วมสมัยโดยการปรึกษา อาจารย์ผู้สอน ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 622409
Credit : 2(1-2-3)
เทคนิคการปรับวง

รูปแบบการประสมวงดนตรีไทย การใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะเครื่องดนตรีแต่ละ ประเภท เข้าใจในระบบโครงสร้างของเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิด รวมทั้งวิธีการบรรเลงในรูปแบบ วงชนิดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบทเพลงไทยประเภทต่าง

Course codes : 622421
Credit : 2(2-0-4)
การวิจารณ์ดนตรีไทย-ลูกทุ่ง

หลักการในการวิจารณ์งานดนตรีไทยการวิเคราะห์และการใช้หลักเกณฑ์และ เหตุผลในการ วิจารณ์งานดนตรีไทย การประสมวงรวมถึงการใช้เทคนิคและวิธีการทางดนตรีไทย ในการปรับวง สร้างสรรค์ ผลงานทางดนตรีไทยและงานดนตรีไทยร่วมสมัยในปัจจุบัน ทฤษฎีและหลักการของรูปแบบบทเพลง เนื้อร้อง ดนตรี เทคนิคและวิธีการของผู้ขับร้อง การวิจารณ์ผลงานเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Course codes : 622471
Credit : 2(1-2-3)
การสอนดนตรีไทย

เทคนิคและวิธีการสอน การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

2.3.2.2.1 กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย

Course codes : 623101
Credit : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 1

ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย รำเพลงช้า – เพลงเร็ว รำเพลงแม่บทใหญ่ เพื่อให้เกิด สมาธิ ความพร้อมในด้านจิตใจและร่างกาย การถ่ายเทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหว ร่างกาย จังหวะ จนเกิดทักษะความชำนาญ

Course codes : 623102
Credit : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 2

ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยประเภทรำมาตรฐาน รำสี่บท รำดาวดึงส์ รำย่องหงิด เพื่อให้เกิดสมาธิ การจัดระเบียบร่างกาย พลังงาน การถ่ายเทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย และการเคลื่อนไหวในลีลาของตัวละครประเภทเทวดา นางฟ้า จนเกิดทักษะความชำนาญ

Course codes : 623111
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย

หลักการทฤษฎีทางนาฏศิลป์ไทยโดยมุ่งเน้น โขน ละคร และระบำ ด้านโครงสร้างร่างกาย ท่ารำ นาฎยศัพท์ องค์ประกอบของนาฏศิลป์และรูปแบบการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ความแตกต่างของการจัดวางองค์ประกอบร่างกายของพระ นาง ยักษ์ ลิง รูปแบบและความแตกต่างของละครประเภทต่าง ๆ ละครพูด ละครร้อง ผู้กำกับลีลา ลักษณะเฉพาะของศิลปินในการกำกับลีลาและพัฒนาการของการกำกับลีลาในละคร ระบำไทยในยุคสมัยต่าง ๆ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงในแต่ละรูปแบบ

Course codes : 623201
Credit : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 3

ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยประเภทรำคู่ พระรามตามกวาง ย่าหรันตามนกยูง พลายบัว เกี้ยวนางตานี ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในลีลา จังหวะ การ เคลื่อนไหว การถ่ายเทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย และความสัมพันธ์เชื่อมโยงของร่างกายกับร่างกาย และความสัมพันธ์ของร่างกายกับพื้นที่ในการรำประเภทคู่ จนเกิดทักษะความชำนาญ

Course codes : 623202
Credit : 3(2-2-5)
ระบำไทย

ระบำเบ็ดเตล็ดมาตรฐานต่างๆ ระบำฉิ่ง ระบำชุดโบราณคดี ระบำนพรัตน์ ระบำม้า ระบำนกยูงและ ระบำพื้นเมืองของไทย

Course codes : 623203
Credit : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 4

ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยประเภทรำเดี่ยว ฉุยฉายเบญกาย ฉุยฉายพราหมณ์ ฉุยฉายอินทรชิต มโหราห์บูชายัณห์ พระลอลงสวน การพัฒนาด้านเทคนิคการรำ สมาธิ พลังงาน การถ่ายเทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย พื้นที่จนเกิดความสวยงามในการเคลื่อนไหว อย่างถูกต้องตาม แบบแผน จนเกิดทักษะความชำนาญ

Course codes : 623211
Credit : 2(2-0-4)
วรรณกรรมการละครไทย

ประเภทของวรรณกรรมที่ใช้ในการแสดง รูปแบบ โครงสร้าง การวิเคราะห์ บทละครไทย องค์ประกอบของวรรณกรรมและบทละครไทย การวิเคราะห์ตัวละครในวรรณกรรม โครงเรื่อง ลักษณะของตัวละคร อิทธิพลของตัวละคร จุดประสงค์ของเรื่อง จุดประสงค์ของตัวละคร เป็นต้น

Course codes : 623221
Credit : 2(2-0-4)
ประวัตินาฏศิลป์ไทย

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนกระทั่ง ปัจจุบัน รูปแบบความคิด ความเชื่อ ประเภทของการแสดง วิธีการแสดง วิธีการนำเสนอ ศิลปิน นักออกแบบท่ารำ สถานที่ที่ใช้ในการแสดง วรรณกรรมที่ใช้ในการแสดง เวที เครื่องแต่งกาย ดนตรี ที่ใช้ประกอบการแสดง

Course codes : 623301
Credit : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 5

ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยประเภทกระบวนการใช้อาวุธ นางเมรีตรวจพล สมิง พระรามรบกามณี กริชสุหรานากง ทักษะการใช้อาวุธประเภทต่าง ๆ การพัฒนาด้านเทคนิคการรำ พลังงาน การถ่ายเทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย พื้นที่ ทิศทาง อย่างถูกต้องตามแบบแผน จนเกิดทักษะ ความชำนาญ

Course codes : 623302
Credit : 3(2-2-5)
นาฏศิลป์ไทย 6

ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยประเภทรำหน้าพาทย์ ตระนิมิต ตระบองกัน ชำนาญ ตระเชิญ บาทสกุณี สาธุการ ความหมายของท่ารำ หน้าที่ของการใช้รำหน้าพาทย์ในนาฏศิลป์ การพัฒนาด้านสมาธิ ความสัมพันธ์ของร่างกาย จิตใจ ดนตรีประกอบการแสดง จนเกิดพัฒนาเทคนิค การรำประเภทหน้าพาทย์ พลังงาน การถ่ายเทน้ำหนัก สมดุลร่างกาย อย่างถูกต้องตามแบบแผน จนเกิดทักษะความชำนาญ

Course codes : 623331
Credit : 3(2-2-5)
การกำกับลีลานาฏศิลป์ไทย 1

องค์ประกอบของการกำกับลีลา แนวคิด รูปแบบ การวิเคราะห์นาฏลีลาท่าทาง การแสดงของงานกำกับลีลาแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของร่างกายต่อการพัฒนางานด้านการกำกับลีลา การสร้างสรรค์และออกแบบลีลาท่ารำตามจินตภาพโดยใช้พื้นฐานท่ารำในนาฏศิลป์ไทยฝึกกำกับลีลา จากวรรณกรรมไทย ออกแบบเสื้อผ้า ฉาก แสงและดนตรีประกอบการแสดง

Course codes : 623332
Credit : 3(2-2-5)
การกำกับลีลานาฏศิลป์ไทย 2

การสร้างสรรค์และออกแบบลีลาจากจินตภาพ แนวคิดของผู้กำกับลีลาโดย พัฒนาจากการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในธรรมชาติ กิจกรรม การเคลื่อนไหวหรือนาฏศิลป์อื่น ๆ วิเคราะห์โครงสร้างการเคลื่อนไหว และนำมาสร้างสรรค์และกำกับลีลาจากจินตภาพและแนวคิดของตนเอง ออกแบบเสื้อผ้า ฉาก แสงและดนตรีประกอบการแสดง

Course codes : 623341
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีสำหรับนาฏศิลป์

การขับร้อง บทเพลง เครื่องดนตรี ที่ใช้ในนาฏศิลป์ ความแตกต่างของบทร้อง และดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับอารมณ์ของดนตรี ความแตกต่างระหว่างดนตรีในนาฏศิลป์กับนาฏศิลป์สมัยใหม่ การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ตามเสียงดนตรี การใช้หลักสัญลักษณ์วิทยาในการสร้างงานดนตรีในนาฏศิลป์

2.3.2.2.2 กลุ่มวิชานาฏศิลป์ร่วมสมัย

Course codes : 623112
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล

ประเภทของนาฏศิลป์ตะวันตก องค์ประกอบ แนวคิด โครงสร้างร่างกาย การเต้น การจัดวางองค์ประกอบ วรรณกรรมที่ใช้ประกอบการแสดง กระบวนการต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแสดงนาฏศิลป์

Course codes : 623191
Credit : 3(2-2-5)
บัลเลต์ 1

การเต้นบัลเลต์ระดับพื้นฐาน การจัดวางส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ท่วงท่า ลีลา การเคลื่อนไหวตามหลักการเต้นบัลเลต์ระดับ Pre-Primary, Primary, Grade 1 ความรู้ ความเข้าใจในร่างกาย การควบคุมการเคลื่อนไหว Barre, Centre, Port de bras, Adage, Pirouette, Allegro

Course codes : 623192
Credit : 3(3-2-5)
บัลเลต์ 2

ความชำนาญของการจัดวางร่างกาย การทรงตัว เทคนิคการกระโดดลอยตัว การหมุนตัว ตามหลักการเต้นบัลเลต์ระดับ Grade 4, Grade 5, Grade 6 พัฒนาร่างกายให้มีท่วงท่าสง่างาม Barre, Centre, Port de bras, Adage, Pirouette, Allegro

Course codes : 623222
Credit : 2(2-0-4)
ประวัตินาฏศิลป์สากล

ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ตะวันตกในแต่ละยุคสมัย พัฒนาการ รูปแบบ ขอบข่ายและกรอบแนวคิด ความคิด ความเชื่อด้านการแสดง ความสัมพันธ์ต่อสังคมในยุคนั้น เสื้อผ้าการแต่งกาย ดนตรีประกอบการแสดง

Course codes : 623291
Credit : 3(3-0-5)
บัลเลต์ 3

การเต้นคู่ การเต้นระบำบัลเลต์ในยุคต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่น หลักการเต้นระดับ Grade 7, Grade 8 พัฒนาร่างกายให้สง่างาม Barre, Centre, Port de bras, Adage, Pirouette, Allegro

Course codes : 623292
Credit : 2(1-2-3)
พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย

รำเพลงช้า - เร็ว เพื่อฝึกการใช้ร่างกาย การจัดระเบียบร่างกาย การถ่ายเทน้ำหนัก ศูนย์กลาง สมดุล เพื่อนำไปพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์

Course codes : 623293
Credit : 2(1-2-3)
แจ๊สแดนซ์

การจัดวางส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวรูปแบบแจ๊สแดนซ์ ท่วงท่า ลีลา ตามแนวคิด ความเชื่อตามหลักสุนทรียะของการเต้นแจ๊สแดนซ์

Course codes : 623294
Credit : 3(2-2-5)
บัลเลต์ 4

การเต้นบัลเล่ต์ตามเทคนิคบัลเล่ต์ขั้นสูง การฝึกหัดท่าเต้นกลางห้อง การเคลื่อนไหวช่วงตัวบน และช่วงตัวล่าง เต้นกับรองเท้า Pointe shoes (ปลายเท้า) พัฒนาร่างกายให้สง่างาม Barre, Centre, Port de bras, Adage, Pirouette, Allegro

Course codes : 623333
Credit : 3(2-2-5)
การกำกับลีลา 1

องค์ประกอบของการกำกับลีลา แนวคิด รูปแบบ เนื้อหา การวิเคราะห์นาฏลีลาท่าทางการแสดงของงานกำกับลีลาแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของร่างกายต่อการพัฒนางานด้านการ กำกับลีลา โดยใช้วิธีการแบบตะวันตก ทดลองสร้างสรรค์และออกแบบลีลาท่ารำตามจินตภาพโดยใช้พื้นฐานนาฏศิลป์ตะวันตกฝึกกำกับลีลาจากแนวคิด บทเพลง วรรณกรรม ออกแบบเสื้อผ้า และดนตรีประกอบการแสดง สามารถสร้างงานต่อสาธารณชนได้

Course codes : 623334
Credit : 3(2-2-5)
การกำกับลีลา 2

การสร้างสรรค์และออกแบบลีลาจากจินตภาพ แนวคิดของผู้กำกับลีลาโดย พัฒนาจากการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในธรรมชาติ กิจกรรม การเคลื่อนไหวหรือนาฏศิลป์อื่น ๆ วิเคราะห์โครงสร้างการเคลื่อนไหว และนำมาสร้างสรรค์และกำกับลีลาจากจินตภาพและแนวคิดของตนเอง ออกแบบเสื้อผ้า ฉาก แสงและดนตรีประกอบการแสดง สามารถสร้างงานต่อสาธารณชนได้

Course codes : 623335
Credit : 3(2-2-5)
การฝึกปฏิบัติการนาฏศิลป์ 1

ฝึกปฏิบัติทางนาฏศิลป์กับนักเต้น หรือศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญด้าน การเต้นตามเทคนิคและรูปแบบของศิลปินหรือนักเต้น ศึกษาเทคนิคการเต้นรูปแบบต่าง ๆ การจัด วางร่างกายเพื่อพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์

Course codes : 623336
Credit : 3(2-2-5)
การฝึกปฏิบัติการนาฏศิลป์ 2

ฝึกปฏิบัติทางนาฏศิลป์กับนักออกแบบท่าเต้น หรือศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญด้านการเต้นตามเทคนิคและรูปแบบของศิลปินหรือนักเต้นรูปแบบร่วมสมัย ศึกษาเทคนิคการเต้น การจัดวางร่างกายรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์

2.3.2.3.1 กลุ่มวิชาการแสดงและกำกับการแสดง

Course codes : 624101
Credit : 3(2-2-5)
การแสดง 2

การวิเคราะห์บท การแสดงละครประเภทสมจริง จากบทละครที่มีอยู่แล้วตัวละคร 2-3 คน การวิเคราะห์ลักษณะตัวละคร การกำหนดภูมิหลัง ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม ความรู้สึกภายในตัวละคร

Course codes : 624102
Credit : 2(1-2-3)
การเคลื่อนไหวเพื่อการแสดง

การฝึกบริหารร่างกาย การสร้างการผ่อนคลาย สมาธิ การฝึกใช้ร่างกายให้สัมพันธ์กับลมหายใจ และจิตใจเพื่อประโยชน์ในการแสดง องค์ประกอบของร่างกาย สมดุลของร่างกาย พลังงาน จังหวะ การจัดวางองค์ประกอบ การสื่อสาร ภาษาร่างกาย จังหวะ พื้นที่ เวลา ความเร็ว ระดับ ระยะ ทิศทาง ความสัมพันธ์ของร่างกายกับพื้นที่ ความสัมพันธ์ของร่างกายกับร่างกาย รวมถึงละครใบ้ระดับเบื้องต้น

Course codes : 624111
Credit : 2(2-0-4)
การอ่านเพื่อการแสดง

ฝึกปฏิบัติการออกเสียงที่ถูกต้อง อักขระวิธี ควบกล้ำ ระดับเสียงในภาษาไทย การเว้นวรรค การหายใจ พยัญชนะในภาษาไทย สระ ระดับเสียงในวรรณยุกต์ การออกเสียงในภาษาไทย การวิเคราะห์บท การตีความ การออกเสียงในการอ่านตีความเพื่อประยุกต์ใช้กับการแสดง

Course codes : 624201
Credit : 3(2-2-5)
การแสดง 3

การแสดงละครประเภทสมจริงต่อจากการแสดง 2 จากบทละครที่มีอยู่แล้วตัวละครมากกว่า 3 คน การวิเคราะห์บท การวิเคราะห์ลักษณะตัวละคร การกำหนดภูมิหลัง ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม ความรู้สึกภายในตัวละคร การฝึกลมหายใจ การฝึกออกเสียง การฝึกช่วงจังหวะในการพูดและการใช้น้ำเสียง เทคนิคต่าง ๆ ในการแสดง เช่น Need, Objective, Rhythm, Composition, Timing, Speed, Space, Distance, Energy, Reaction, Inner, Outer, Give and Take, Inside out, Outside In, Motivation เป็นต้น

Course codes : 624202
Credit : 3(2-2-5)
การแสดง 4

การแสดงละครประเภทสุขนาฏกรรมจากบทละครที่มีอยู่แล้ว การวิเคราะห์บท การวิเคราะห์ลักษณะตัวละคร การกำหนดภูมิหลัง ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม ความรู้สึกภายในตัวละคร การฝึกลมหายใจ การฝึกออกเสียง การฝึกช่วงจังหวะในการพูดและการใช้น้ำเสียงตามสุนทรียะและรูปแบบการแสดงแบบสุขนาฏกรรม

Course codes : 624203
Credit : 2(1-2-3)
การออกเสียงเพื่อการแสดง

เทคนิคการออกเสียง การผ่อยคลาย การหายใจ อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง เสียงก้องเสียงพูดที่มีคุณภาพ การวิเคราะห์เสียงเพื่อสร้างตัวละคร การปรับปรุงเสียงและวิธีการพูด เพื่อการแสดงอย่างถูกวิธีและได้คุณภาพ การร้องเพลงในละคร

Course codes : 624204
Credit : 3(2-2-5)
การกำกับการแสดง 1

พื้นฐานและองค์ประกอบการกำกับการแสดง ทฤษฏี แนวคิดที่เกี่ยวข้องในการ กำกับการแสดง เทคนิคและองค์ประกอบบนเวที การวิเคราะห์บทละคร การวิเคราะห์ตัวละคร การแก้ปัญหาให้นักแสดง การออกแบบสำหรับการแสดง เช่นเสื้อผ้า ฉาก แสง เวที ฝึกปฏิบัติกำกับ การแสดงละครสมัยใหม่ประเภทสมจริงจากบทละครที่มีอยู่แล้วอย่างน้อย 1 ฉาก

Course codes : 624205
Credit : 3(2-2-5)
การเต้นและการเคลื่อนไหวเพื่อการแสดง 1

การจัดวางส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ท่วงท่า ลีลา และจังหวะของการเคลื่อนไหว การเต้นประเภทต่างๆ ในละคร หลักการสร้างการเต้นเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอละครในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่นละครเพลง ละครแนวสมจริง ละครแนวแอบเสิร์ด ฯลฯ

Course codes : 624211
Credit : 2(1-2-3)
การเขียนบทละคร 1

ความรู้ด้านบทละครประเภทต่างๆ เทคนิคการเขียนบทละคร การนำเสนอ รูปแบบ การเขียนบทละคร การสร้างเรื่อง การวางโครงเรื่อง ความคิดการสร้างตัวละคร

Course codes : 624301
Credit : 3(2-2-5)
การแสดง 5

การแสดงละครประเภทรูปแบบสไตล์ไลซ์ (Stylize) เทคนิคและวิธีการแสดง การฝึกปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดประสงค์ของละครรูปแบบสไตล์ไลซ์ การนำดนตรี นาฏศิลป์ หรือการเคลื่อนไหวนำมาสร้างสรรค์ กับการแสดงของตนเอง การฝึกลมหายใจ การฝึกออกเสียง การฝึกช่วง จังหวะในการพูดและการใช้น้ำเสียง

Course codes : 624302
Credit : 3(2-2-5)
การแสดง 6

ฝึกปฏิบัติการแสดงโดยการดัดแปลงบท การรื้อ การสร้างใหม่ จากบทละครที่มีอยู่แล้วหรือจากประเด็นที่ตนเองสนใจ (conceptual) ฝึกปฏิบัติการแสดงที่จะทำให้ละครบรรลุจุดประสงค์เพื่อค้นหาเทคนิคและวิธีการแสดงตามความสนใจและเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเองการออกแบบที่สัมพันธ์กับเทคนิคและวิธีการการแสดงมาใช้ในการแสดงของตนเองทั้งเรื่อง สามารถแสดงต่อสาธารณชนได้

Course codes : 624303
Credit : 3(2-2-5)
การกำกับการแสดง 2

เทคนิคและวิธีการกำกับการแสดงละครสมัยใหม่ประเภทสมจริง หรือสัญลักษณ์ นิยมมาใช้ในการกำกับการแสดง หลักและวิธีการของผู้กำกับการแสดงที่จะทำให้ละครบรรลุจุดประสงค์ตามเป้าหมายของผู้กำกับการแสดง การวิเคราะห์บท การตีความ และฝึกปฏิบัติกำกับการแสดงจากบทละครที่มีอยู่แล้วอย่างน้อย 1 ฉาก การนำนาฏศิลป์ การเคลื่อนไหว ดนตรี หรือเทคนิควิธีการอื่น ๆ มาใช้ในการกำกับการแสดงละครของตนเอง สามารถแสดงต่อสาธารณชนได้

Course codes : 624304
Credit : 3(2-2-5)
การกำกับการแสดง 3

ฝึกเขียนบท และกำกับการแสดงละครหลังสมัยใหม่ จากวรรณกรรมดั้งเดิมหรือประเด็นที่สนใจหรือละครร่วมสมัย ฝึกปฏิบัติการดัดแปลงบท การรื้อ การสร้างใหม่ ฝึกปฏิบัติการ กำกับการแสดงที่จะทำให้ละครบรรลุจุดประสงค์เพื่อค้นหาเทคนิคและวิธีการกำกับการแสดงเฉพาะ ของตนเอง การออกแบบที่สัมพันธ์กับเทคนิคและวิธีการกำกับการแสดงมาใช้ในการกำกับการแสดง ของตนเองทั้งเรื่องให้สำเร็จตามเป้าหมายของผู้กำกับการแสดง สามารถแสดงต่อสาธารณชนได้

Course codes : 624305
Credit : 3(2-2-5)
การเต้นและการเคลื่อนไหวเพื่อการแสดง 2

การฝึกปฏิบัติการเต้นเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ ความชำนาญ การใช้ร่างกายในการเต้นและเคลื่อนไหวของนักแสดง โดยศึกษาเทคนิคการใช้ร่างกายขั้นสูง

Course codes : 624306
Credit : 3(2-2-5)
ละครเพลง

การร้องเพลง การแสดง การเต้นที่ผสมผสานกับการแสดงละครประเภทละครเพลงการแสดงและการกำกับการแสดงละครเพลง บทละคร ดนตรีประกอบการแสดง เสื้อผ้า ฉาก เวที อุปกรณ์ประกอบฉาก การนำความรู้ สุนทรียะไปใช้ในการแสดงละครเพลง สามารถสร้างละครเพลงต่อสาธารณชน

Course codes : 624307
Credit : 3(2-2-5)
การสร้างนาฏกรรมและการแสดง 1

รูปแบบและวิธีการสร้างงานนาฏกรรมและการแสดงลักษณะผสมผสานจากการแสดงประเภทต่าง ๆ ผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปินหรือนักออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศฝึกทักษะ ทางนาฏศิลป์ ละคร การแสดง การเขียนบทละคร วรรณกรรม การเคลื่อนไหว ดนตรี ศิลปะ วีดีโออาร์ท ศิลปะการจัดวาง สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ ที่ผู้ศึกษามีความถนัดเฉพาะ และสามารถสร้างงานร่วมกับศิลปะแขนงอื่น ๆ ได้ ตามหัวข้อที่ผู้ศึกษาสนใจหรืออาจารย์ผู้สอนกำหนดให้

Course codes : 624308
Credit : 3(2-2-5)
การสร้างนาฏกรรมและการแสดง 2

การสร้างงานนาฏกรรมและการแสดงเฉพาะบุคคล จากประเด็นที่ผู้ศึกษามีความ สนใจโดยอิสระเพื่อนำมาคิดวิเคราะห์ ตีความ สร้างงานด้วยการรื้อสร้าง การบูรณาการ การผสมผสานศิลปะแขนงต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ศึกษาตั้งไว้

Course codes : 624311
Credit : 3(2-2-5)
ละครเพื่อการเรียนรู้

หลักการ และแนวคิด การใช้ละคร เพื่อสร้างการเรียนรู้ จิตวิทยาด้านการเรียนรู้ การใช้ละครสร้างการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ

Course codes : 624312
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมการละครสากล 2

โครงสร้าง เรื่องย่อ ตัวละคร อิทธิพลของสังคม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ รูปแบบ การนำเสนอจากวรรณกรรมการละครสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน ที่มีคุณค่าทางศิลปะการละคร

Course codes : 624331
Credit : 2(1-2-3)
การเขียนบทละคร 2

การนำทฤษฎีและหลักการจากการเขียนบทละคร 1 มาฝึกปฏิบัติการเขียนบทละคร แนวต่าง ๆ เช่น สมจริง ละครแบบสุขนาฏกรรม ละครสมัยใหม่ ละครหลังสมัยใหม่ เพื่อค้นหาเทคนิค จากการสร้างสรรค์บทละคร

Course codes : 624371
Credit : 3(3-0-6)
การฝึกปฏิบัติงานแสดง

ฝึกปฏิบัติการแสดง การกำกับการแสดง รูปแบบต่างๆที่ผู้เรียนสนใจร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือ ศิลปิน นักแสดง หรือ ผู้กำกับการแสดง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแสดง

Course codes : 624381
Credit : 2(2-0-4)
การกำกับเวที

หลักการและหน้าที่ของผู้กำกับเวที การกำกับเวที การประสานงานกับฝ่าย ผลิตตารางซ้อม การกำหนดรายละเอียดการฝึกซ้อม บริหารจัดการหน้าที่ด้านการกำกับเวที หน้าที่ และความรับผิดชอบภายในโรงละคร เวที มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของนักแสดง ทีมงาน บนเวทีและภายในโรงละคร

Course codes : 624382
Credit : 2(2-0-4)
การจัดแสดงและการจัดการละคร

โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแสดง การวางแผน การทำงานการเตรียมการด้านงบประมาณ สถานที่ในการแสดง การประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของนักแสดงและทีมงาน

2.3.2.3.2 กลุ่มวิชาออกแบบเพื่อการแสดง

Course codes : 624191
Credit : 2(1-2-3)
พื้นฐานการออกแบบสำหรับการแสดง

หลักการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเวที ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก และการจัดแสดง เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการจัดแสดง เสื้อผ้า แต่งหน้า การจัดแสง องค์ประกอบและพื้นฐานของศิลปะ การวาดเส้น สี แสง เงา การวาดภาพ การระบายสี เป็นต้น

Course codes : 624192
Credit : 3(2-2-5)
ทฤษฎีการออกแบบสำหรับการแสดง

กระบวนการคิด สร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ องค์ประกอบ ในการออกแบบ หลักการในการออกแบบ ความสำคัญของการออกแบบ การตีความและวิเคราะห์ บทละครสำหรับการสร้างงานฉากและเสื้อผ้าสำหรับการแสดงการจัดการกับพื้นที่การแสดง เวทีและ โรงละคร เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบ

Course codes : 624193
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนแบบฉาก

ฝึกเขียนแบบฉากและเวที โดยใช้มาตราส่วนที่แน่นอน การสร้างหุ่นจำลอง (Model) เพื่อประโยชน์ในการจัดสร้างฉากและเวที

Course codes : 624194
Credit : 3(2-2-5)
อุปกรณ์ประกอบฉาก

การวิเคราะห์บทละครเพื่อสามารถออกแบบ จัดหา สร้าง อุปกรณ์ประกอบฉาก ที่มีในบทละครและการแสดงประเภทต่าง ๆ

Course codes : 624291
Credit : 2(2-0-4)
เวทีและโรงละคร

รูปแบบ แนวคิด องค์ประกอบ ลักษณะเฉพาะของโรงละครและเวทีรูปแบบ ต่าง ๆ ศึกษาโรงละครต่าง ๆ เพื่อเข้าใจถึงจุดเด่น จุดบกพร่อง เพื่อนำความรู้ประยุกต์ใช้กับการแสดง ของตนเอง

Course codes : 624292
Credit : 2(2-0-4)
การจัดแสงบนเวที

ทฤษฎีเกี่ยวกับแสง สี วัสดุ อุปกรณ์ การเลือกใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับแสงให้ถูกวัตถุประสงค์กับการแสดง ความคิด ทฤษฎีในการจัดแสงบนเวทีสำหรับการแสดงรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนาฏศิลป์ ละคร หรือดนตรี

Course codes : 624293
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติเครื่องแต่งกายตะวันออก

ประวัติ และพัฒนาการของรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดง และเครื่อง นุ่งห่มของกลุ่มชนและมนุษย์ในซีกโลกตะวันออก ลายผ้า เนื้อผ้า การจำแนกรูปแบบที่เป็นลักษณะเด่น ลักษณะเฉพาะพื้นถิ่นของการสร้างเครื่องแต่งกายที่ใช้นุ่งห่ม และในการแสดงประเภทต่าง ๆ เทคโนโลยีในการทอ การย้อม การตัดเย็บ เป็นต้น

Course codes : 624294
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบฉาก 1

หลักการและความคิดในการออกแบบฉากและเวทีสำหรับการแสดง รูปแบบ ประเภทหน้าที่ สุนทรียะของการออกแบบ ฝึกเขียนแบบแปลนเวที การจัดองค์ประกอบ การออกแบบฉาก เวทีการแสดงประเภทสัจจนิยม

Course codes : 624295
Credit : 2(1-2-3)
การแต่งหน้าสำหรับการแสดง

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการแต่งหน้าเพื่อการแสดง การใช้อุปกรณ์และเครื่อง แต่งหน้า วิเคราะห์โครงสร้างรูปหน้า สีผิว การออกแบบและเลือกสีเพื่อแต่งหน้า การแต่งหน้าเอฟเฟกต์ บาดแผล แฟนซี การแต่งหน้าสัตว์ชนิดต่าง ๆ การแต่งหน้าตามลักษณะพิเศษของตัวละคร ขั้นตอนและวิธีการแต่งหน้าแบบต่าง ๆ

Course codes : 624296
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบแสง 1

การจัดแสดงบนเวทีโดยวิเคราะห์บทละครเพื่อใช้ในการแสดงประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีในการออกแบบแสงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแสดง

Course codes : 624297
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงประเภทต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์ บท การวาด การใช้สีประเภทต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงแนว สัจจนิยม การแสดงประเภทละครเพลง

Course codes : 624321
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติเครื่องแต่งกายตะวันตก

ประวัติ และพัฒนาการของรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดง และเครื่อง นุ่งห่มของมนุษย์ในโลกตะวันตกตามยุคต่าง ๆ ลายผ้า เนื้อผ้า การจำแนกรูปแบบที่เป็นลักษณะเด่นลักษณะเฉพาะของการสร้างเครื่องแต่งกายที่ใช้นุ่งห่ม และในการแสดงประเภทต่าง ๆ เทคโนโลยีในการทอ การย้อม การตัดเย็บ เป็นต้น

Course codes : 624391
Credit : 3(2-2-5)
การตัดเย็บเครื่องแต่งกาย

การตัดเย็บเครื่องแต่งกาย การสร้าง การขยายแบบ สร้างแบบจากเสื้อผ้าเก่า สร้างแบบจากหุ่น การเดรปผ้าบนหุ่น เทคนิคในการตัดเย็บ ความเข้าใจในโครงสร้างของเสื้อผ้า การเลือกผ้า เส้นใยผ้า สีผ้า ธรรมชาติของผ้าแต่ละประเภท

Course codes : 624392
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบฉาก 2

หลักการและความคิดในการออกแบบฉากและเวทีสำหรับการแสดง รูปแบบ ประเภท หน้าที่ สุนทรียะของการออกแบบ ฝึกเขียนแบบแปลนเวที การจัดองค์ประกอบ การออกแบบฉาก เวทีการแสดงประเภทสัญลักษณ์นิยม และการแสดงรูปแบบละครสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่

Course codes : 624393
Credit : 2(1-2-3)
การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายสำหรับนาฏศิลป์

ลักษณะเฉพาะของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องประดับศีรษะที่ใช้กับรำ และระบำประเภทต่าง ๆ รวมถึงระบำพื้นเมือง ระบำพื้นเมืองสมัยใหม่ ฝึกออกแบบโครงสร้างตาม แนวคิด การสร้างเครื่อง การปัก การร้อย เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องประดับศีรษะ การเลือกผ้า สีผ้า ช่วยเสริมความเด่นให้รำและระบำประเภทต่าง ๆ

Course codes : 624394
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบเครื่องแต่งกาย 2

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงละครสมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่ เช่นละครแนวสัญลักษณ์นิยม แอบเสิร์ด เอพิค เป็นต้น

Course codes : 624395
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบแสง 2

ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบที่สูงขึ้น การฝึกออกแบบแสงบนเวที จากบทละครประเภทต่าง ๆ การออกแบบแสงบนเวทีในพื้นที่แสดงรูปแบบต่าง ๆ

Course codes : 624396
Credit : 3(2-3-4)
การฝึกปฏิบัติงานออกแบบสำหรับการแสดง

การฝึกปฏิบัติงานด้านการออกแบบสำหรับการแสดง การออกแบบฉาก การออกแบบเสื้อผ้า การออกแบบแสง ตามหัวเรื่อง และความสนใจของผู้เรียน โดยทำงานร่วมกับ ผู้กำกับการแสดง นักแสดง หรือผู้กำกับลีลา นักเต้น และทีมงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน การออกแบบสำหรับการแสดง

Course codes : 624397
Credit : 2(1-2-3)
การออกแบบงานนาฏกรรมและงานบันเทิง

การประยุกต์ การปรับใช้แนวความคิด การทดลอง การสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบในงานนาฏกรรมต่างๆ เช่น ละครร่วมสมัย ละครหุ่น นาฏศิลป์ร่วมสมัย งานศิลปะแบบจัดวาง หรือ งานโทรทัศน์ และภาพยนตร์

Course codes : 624398
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องแต่งกายโขนและละครไทย

เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องประดับศีรษะ หน้ากาก หัวโขน ที่ใช้ในการ แสดงโขนและละครไทยทุกประเภท จัดเลือกสีและเครื่องแต่งกาย จัดเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับตัวละครในการแสดงประเภทต่าง ๆ

2.3.2.4.1.1 เครื่องมือเอกเปียโน

Course codes : 625100
Credit : 2(1-2-3)
เปียโน 1

พื้นฐานการจัดระเบียบร่างกายในการบรรเลงเปียโน บันไดเสียงเมเจอร์ไมเนอร์ อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสองแนวเสียง โซนาตินาสมัยคลาสสิก

Course codes : 625101
Credit : 2(1-2-3)
เปียโน 2

บันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสองถึงสาม แนวเสียง โซนาตาสมัยคลาสสิกระดับง่าย บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

Course codes : 625200
Credit : 2(1-2-3)
เปียโน 3

บันไดเสียงโครมาติก อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสองถึงสามแนวเสียง เพลงชุด สวีท โซนาตาสมัยคลาสสิกระดับปานกลางค่อนข้างง่าย บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

Course codes : 625201
Credit : 2(1-2-3)
เปียโน 4

บันไดเสียงขั้นคู่เสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสามแนวเสียง เพลงชุด ปาร์ติตา โซนาตาสมัยคลาสสิกระดับปานกลาง บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

Course codes : 625300
Credit : 2(1-2-3)
เปียโน 5

บทประพันธ์เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์โพลิโฟนี เพรลูดและฟิวก์โซนาตา สมัยคลาสสิกระดับปานกลางค่อนข้างยาก บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

Course codes : 625301
Credit : 2(1-2-3)
เปียโน 6

บทประพันธ์เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์โพลิโฟนี เพรลูดและฟิวก์โซนาตา สมัยคลาสสิกและโรแมนติกระดับยาก บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติกและศตวรรษที่ 20

Course codes : 625400
Credit : 2(1-2-3)
เปียโน 7

บทประพันธ์เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์โพลิโฟนี เพรลูดและฟิวก์โซนาตา คอนแชร์โตสมัยคลาสสิก บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติกและศตวรรษที่ 20

Course codes : 625401
Credit : 2(1-2-3)
เปียโน 8

บทประพันธ์ เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์โพลิโฟนี เพรลูดและฟิวก์โซนาตา คอนแชร์โตสมัยคลาสสิกหรือในสมัยโรแมนติกทั้ง 3 ท่อนพร้อมคาเดนซา บทประพันธ์ศตวรรษที่ 20 ที่ใช้สำหรับบรรเลงเดี่ยว เพื่อใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตระดับอาชีพ

2.3.2.4.1.2 เครื่องมือเอกเครื่องสาย

Course codes : 625102
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 1

การจัดร่างกายและตำแหน่งเครื่อง บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์ สมัยบาโรกและคลาสสิกระดับพื้นฐาน

Course codes : 625103
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 2

บทประพันธ์ที่มีการใช้สัญลักษณ์ทางดนตรีเพิ่มขึ้น บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์สมัยบาโรก คลาสสิกและโรแมนติก โซนาตินาและโซนาตาอย่างง่าย

Course codes : 625202
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 3

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์สมัยบาโรก โซนาตินาและโซนาตา ระดับปานกลางค่อนข้างง่ายสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สมัยโรแมนติก

Course codes : 625203
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 4

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตาสมัยบาโรก โซนาตา ระดับปานกลางสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สมัยโรแมนติก

Course codes : 625302
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 5

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตา คอนแชร์โตสมัยบาโรก โซนาตา สตริงควอร์เท็ตระดับปานกลางสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สมัยโรแมนติก

Course codes : 625303
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 6

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตา คอนแชร์โตสมัยบาโรก โซนาตา ระดับปานกลางค่อนข้างยากสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สตริง ควอร์เท็ตสมัยคลาสสิกหรือโรแมนติก

Course codes : 625402
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 7

เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตาสมัยบาโรก โซนาตา คอนแชร์โตระดับยากสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สตริงควอร์เท็ต โซนาตาสมัยโรแมนติกและ ศตวรรษที่ 20

Course codes : 625403
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 8

เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตาสมัยบาโรกโซนาตา คอนแชร์โตระดับยากสมัยคลาสสิก โรแมนติกและศตวรรษที่ 20 ทั้ง 3 ท่อน พร้อมคาเดนซาและบทประพันธ์มาตรฐานระดับอาชีพ

2.3.2.4.1.3 เครื่องมือเอกเครื่องลม

Course codes : 625104
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องลม 1

ฝึกพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องลม, บันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ บทเพลงเอทูด พื้นฐาน และบทเพลงในยุคบาโรก

Course codes : 625105
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องลม 2

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องลม และบทเพลงในยุคบาโรก ระดับปานกลาง

Course codes : 625204
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องลม 3

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องลมระดับปานกลาง บทเพลงในยุค บาโรกระดับสูง และบทเพลงในยุคคลาสสิกระดับต้น

Course codes : 625205
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องลม 4

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องลมระดับสูง บทเพลงในยุคคลาสิค ระดับปานกลาง

Course codes : 625304
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องลม 5

บทเพลงในยุคคลาสิคระดับสูงรวมถึงบทเพลงประเภทโซนาตินาและโซนาตา ระดับปานกลาง

Course codes : 625305
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องลม 6

บทเพลงประเภทโซนาตินา และโซนาตา ระดับสูง รวมถึงบทเพลงที่ต้องใช้ แสดงเดี่ยวต่าง ๆ

Course codes : 625404
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องลม 7

บทเพลงประเภทคอนแชร์โตระดับปานกลางถึงระดับสูง และบทเพลงสำหรับ เสริมเทคนิคในการบรรเลง

Course codes : 625405
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องลม 8

บทเพลงต่างๆ ที่ใช้สำหรับบรรเลงเดี่ยว เพื่อใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตมาตรฐาน ระดับอาชีพ

2.3.2.4.1.4 เครื่องมือเอกเครื่องตีประกอบจังหวะ

Course codes : 625106
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 1

ฝึกพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะ บันไดเสียงเมเจอร์ไมเนอร์ บทเพลง เอทูด พื้นฐาน และบทเพลงในยุคบาโรก

Course codes : 625107
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 2

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะ และบทเพลง ในยุคบาโรกระดับปานกลาง

Course codes : 625206
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 3

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะ ระดับปานกลาง, บทเพลงในยุคบาโรกระดับสูง และบทเพลงในยุคคลาสสิกระดับต้น

Course codes : 625207
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 4

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะ ระดับสูง บทเพลงในยุคคลาสิกระดับปานกลาง

Course codes : 625306
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 5

บทเพลงในยุคคลาสิกระดับสูง รวมถึงเพลงประเภทโซนาตินา และโซนาตา ระดับปานกลาง

Course codes : 625307
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 6

บทเพลงประเภทโซนาตินา และโซนาตา ระดับสูง รวมถึงบทเพลงที่ต้องใช้ แสดงเดี่ยวต่าง ๆ

Course codes : 625406
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 7

บทเพลงประเภทคอนแชร์โตและซิมโฟนีระดับปานกลาง ระดับสูง และบทเพลงสำหรับเสริมเทคนิคในการบรรเลง

Course codes : 625407
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 8

บทเพลงต่างๆ ที่ใช้สำหรับบรรเลงเดี่ยว เพื่อใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตมาตรฐาน ระดับอาชีพ

2.3.2.4.1.5 เครื่องมือเอกขับร้องตะวันตก

Course codes : 625108
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 1

การร้อง การหายใจ ลักษณะท่าทาง การยืน ในการร้องเพลง แบบฝึกหัดพัฒนาช่วงเสียงและคุณภาพเสียงบทประพันธ์สั้น ๆ สมัยบาโรกและคลาสสิกที่มีช่วงระดับเสียงไม่กว้างมาก ภาษาอังกฤษ

Course codes : 625109
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 2

การร้อง การหายใจ แบบฝึกหัดพัฒนาช่วงเสียงและคุณภาพเสียง บทประพันธ์ สมัยบาโรก คลาสสิกและโรแมนติกที่มีช่วงระดับเสียงกว้างขึ้น ภาษาอังกฤษและอิตาเลียน

Course codes : 625208
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 3

การร้องที่มีระดับความดังเบาและทำนองที่ยากขึ้น มีช่วงเสียงกว้าง แบบฝึกหัด พัฒนาช่วงเสียงและคุณภาพเสียง บทประพันธ์อาเรียสมัยบาโรก อาร์ทซอง สมัยคลาสสิก โรแมนติก และศตวรรษที่ 20 ภาษาอังกฤษ อิตาเลียนและเยอรมัน

Course codes : 625209
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 4

การร้องเพลงจากบทประพันธ์ที่มีความยาก เอทูด เพลงจากบทประพันธ์ทางศาสนา รีชิเททีฟและอาเรียจาก คันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก อาร์ทซอง สมัยคลาสสิก โรแมนติกและศตวรรษที่ 20 โดยใช้ภาษาตามต้นฉบับ

Course codes : 625308
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 5

การร้อง เอทูดเพลงจากบทประพันธ์ทางศาสนารีชิเททีฟและอาเรียจากคันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก คลาสสิก อาริโอโซ จากอุปรากรสมัยคลาสสิกและโรแมนติก ศตวรรษที่ 20 ภาษาตามต้นฉบับ

Course codes : 625309
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 6

การร้อง เอทูด เพลงจากบทประพันธ์ คันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก คลาสสิก อาริโอโซ รีชิเททีฟและอาเรียจากอุปรากร สมัยคลาสสิกและโรแมนติก ศตวรรษที่ 20 ภาษาตามต้นฉบับ

Course codes : 625408
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 7

การร้อง เพลงจากบทประพันธ์คันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก คลาสสิก เพลงชุด อาริโอโซ รีชิเททีฟและอาเรียจากอุปรากรสมัยคลาสสิกและโรแมนติก ศตวรรษที่ 20 ภาษาและระดับเสียงตามต้นฉบับพร้อมแสดงท่าทาง

Course codes : 625409
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 8

การร้องบทประพันธ์ คันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก คลาสสิก เพลงชุด อาริโอโซ รีชิเททีฟและอาเรียจากอุปรากรสมัยคลาสสิกและโรแมนติก ศตวรรษที่ 20 ภาษาและ ระดับเสียงตามต้นฉบับโดยร้องตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมแสดงท่าทางความรู้สึก

2.3.2.4.1.6 เครื่องมือเอกเครื่องดนตรีไฟฟ้า

Course codes : 626101
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 1

ท่าทางการบรรเลง การหยิบจับที่ถูกต้อง การดูแลรักษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของ เครื่องดนตรีไฟฟ้าที่ประกอบด้วย กีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า เปียโนไฟฟ้า เครื่องดนตรีคีย์บอร์ดไฟฟ้า ฝึกบรรเลงบันไดเสียงเบื้องต้นทั้งเมเจอร์และไมเนอร์ การจับคอร์ดเบื้องต้น ฝึกเล่นบทเพลงอย่างง่าย

Course codes : 626102
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 2

บันไดเสียงทั้งเมเจอร์และไมเนอร์ที่มีความยากเพิ่มขึ้น การจับคอร์ดที่ยากขึ้น ฝึกบรรเลงบทเพลงป๊อปปูล่าในสไตล์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ และสามารถออกแสดงต่อ สาธารณชนได้

Course codes : 626201
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 3

บันไดเสียงทั้งเมเจอร์และไมเนอร์และโครมาติก การจับคอร์ดที่มีความซับซ้อน มากขึ้น ฝึกเทคนิค ลูกเล่นต่าง ๆ ในสไตล์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง บรรเลงบทเพลงป๊อปปูล่าที่มีชื่อเสียง และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

Course codes : 626202
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 4

บันไดเสียงทั้งเมเจอร์และไมเนอร์และโครมาติกที่มีความซับซ้อนมากขึ้นฝึกแบบ ฝึกหัดประจำวัน (Daily Exercises) การจับคอร์ดที่มีความซับซ้อนอย่างคล่องแคล่ว ฝึกเล่นเทคนิคลูกเล่นต่าง ๆ ในสไตล์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง ฝึกการใช้คีตปฏิภาณ ฝึกเล่นบทเพลงป๊อปปูล่าร็อค และแจ๊ส และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

Course codes : 626301
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 5

ฝึกแบบฝึกหัดประจำวัน (Daily Exercises) การใช้โมด (Mode) ต่าง ๆ ในการ โซโล (Solo) การจับคอร์ดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การจับคอร์ดที่มีความซับซ้อนอย่างคล่องแคล่ว สามารถใช้งานได้ทันที เทคนิคการเล่นลูกเล่นต่าง ๆ การใช้คีตปฏิภาณ ฝึกบรรเลงบทเพลงป๊อปปูล่าร็อค และแจ๊สที่มีชื่อเสียง และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

Course codes : 626302
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 6

ฝึกแบบฝึกหัดประจำวัน (Daily Exercises) ที่มีความละเอียดซับซ้อนการใช้โมด (Mode) ต่าง ๆ ในการโซโล (Solo) การจับคอร์ดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างแม่นยำฝึกเล่นเทคนิค ลูกเล่นในสไตล์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ แนวคิดการใช้คีตปฏิภาณ การใช้คีตปฏิภาณ ฝึกเล่นบทเพลงป๊อปปูล่าร็อคและแจ๊สที่มีชื่อเสียง และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

Course codes : 626401
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 7

ฝึกแบบฝึกหัดประจำวัน (Daily Exercises) ที่มีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้น อย่างแม่นยำ สามารถใช้งานได้อย่างฉับพลัน การใช้โมด (Mode) ต่าง ๆ ในการโซโล (Solo) บันไดเสียงชนิดอื่น ๆ การจับคอร์ดที่มีความซับซ้อนมาก ฝึกเล่นเทคนิคการเล่นลูกเล่นในสไตล์ของ ศิลปินที่มีชื่อเสียง แนวคิดการใช้คีตปฏิภาณ ฝึกการใช้คีตปฏิภาณ บรรเลงบทเพลงป๊อปปูล่าร็อค และแจ๊สที่มีชื่อเสียงอย่างยาก และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

Course codes : 626402
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องดนตรีไฟฟ้า 8

ฝึกแบบฝึกหัดประจำวัน (Daily Exercises)ที่มีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้น อย่างแม่นยำสามารถใช้งานได้อย่างฉับพลัน การใช้โมด (Mode) ต่าง ๆ ในการโซโล (Solo) บันไดเสียงชนิดอื่น ๆ การจับคอร์ดที่มีความซับซ้อนมาก ฝึกเล่นเทคนิคการเล่นลูกเล่นในสไตล์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง แนวคิดการใช้คีตปฏิภาณ ฝึกการใช้คีตปฏิภาณ บรรเลงบทเพลงป๊อปปูล่าร็อคและแจ๊สที่มีชื่อเสียงอย่างยากซับซ้อน สามารถสร้างสไตล์ของตนเอง และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

2.3.2.4.1.7 เครื่องมือเอกกลองชุด

Course codes : 626103
Credit : 2(1-2-3)
กลองชุด 1

เครื่องตีประกอบจังหวะชนิดต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นชุดกลอง การประกอบ ชิ้นส่วนต่าง ๆ การตั้งกลองสำหรับการบรรเลงที่ถูกต้อง ท่านั่งบรรเลง การใช้ไม้กลอง การนับจังหวะ ที่แม่นยำ ฝึกโน้ตที่เล่นในส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น กลองใหญ่ (Bass Drum) กลองสแนร์ (Snare Drum) ฉาบเหยียบ (Hi-Hat) เป็นต้น การติดตั้งไมโครโฟนกับส่วนประกอบต่าง ๆ

Course codes : 626104
Credit : 2(1-2-3)
กลองชุด 2

การใช้ไม้กลองการรัว การนับจังหวะที่แม่นยำ ฝึกโน้ตที่เล่นในส่วนประกอบ ต่าง ๆ เช่น กลองใหญ่ (Bass Drum) กลองสแนร์ (Snare Drum) ฉาบเหยียบ (Hi-Hat) เป็นต้น

Course codes : 626203
Credit : 2(1-2-3)
กลองชุด 3

การตีโน้ตที่ใช้กับส่วนประกอบต่าง ๆ การฝึกแบบฝึกหัด การตีกลุ่มจังหวะต่าง ๆ การตีจังหวะในบทเพลงของดนตรีประเภทต่าง ๆ ศึกษาส่วนประกอบของอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้กับกลอง การใช้ การตั้งค่าต่าง ๆ และการติดตั้ง

Course codes : 626204
Credit : 2(1-2-3)
กลองชุด 4

ฝึกโน้ตที่เล่นในส่วนประกอบต่าง ๆ การนับจังหวะที่แม่นยำ ฝึกพื้นฐานจังหวะยืน การตีกลุ่มจังหวะต่าง ๆในบทเพลงประเภทจังหวะเต้นรำลีลาศ ป๊อปปูล่าและร็อค และสามารถ ออกแสดงต่อสาธารณชนได้

Course codes : 626303
Credit : 2(1-2-3)
กลองชุด 5

ฝึกโน้ตที่เล่นในส่วนประกอบต่าง ๆ การนับจังหวะที่แม่นยำ ฝึกพื้นฐานจังหวะยืน การตีกลุ่มจังหวะต่าง ๆที่มีความซับซ้อน การตีจังหวะในบทเพลงประเภทจังหวะเต้นรำลีลาศ ป๊อปปูล่าและร็อคและจังหวะประเภทแจ๊สเบื้องต้น และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

Course codes : 626304
Credit : 2(1-2-3)
กลองชุด 6

ฝึกโน้ตที่เล่นในส่วนประกอบต่าง ๆ การนับจังหวะที่แม่นยำ ฝึกพื้นฐานจังหวะยืน การตีกลุ่มจังหวะต่าง ๆที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การใช้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในเล่นกลอง การตีจังหวะในบทเพลงประเภทจังหวะเต้นรำลีลาศ และจังหวะประเภทแจ๊สที่มีความยากมากขึ้น และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

Course codes : 626403
Credit : 2(1-2-3)
กลองชุด 7

ฝึกโน้ตที่เล่นในส่วนประกอบต่าง ๆ การนับจังหวะที่แม่นยำ ฝึกพื้นฐานจังหวะยืน การตีกลุ่มจังหวะต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การใช้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในเล่นกลอง การตีจังหวะในบทเพลงประเภทจังหวะเต้นรำลีลาศ และจังหวะประเภทแจ๊สที่มีความยากมากขึ้น ฝึกแนวคิดในการเดี่ยวกลอง การเดี่ยวกลอง ศึกษาสไตล์การตีกลองของมือกลองที่มีชื่อเสียงของโลก ในดนตรีประเภทต่าง ๆ และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

Course codes : 626404
Credit : 2(1-2-3)
กลองชุด 8

ฝึกโน้ตที่เล่นในส่วนประกอบต่าง ๆ การนับจังหวะที่แม่นยำ ฝึกพื้นฐานจังหวะยืน การตีกลุ่มจังหวะต่าง ๆที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การใช้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในเล่นกลอง การตีจังหวะในบท-เพลงประเภทจังหวะเต้นรำลีลาศ และจังหวะประเภทแจ๊สที่มีความยากมากขึ้น การเดี่ยวกลอง ศึกษาสไตล์การตีกลองของมือกลองที่มีชื่อเสียงของโลกในดนตรีประเภทต่าง ๆ สามารถแสดงการตีกลองที่มีสไตล์ของตนเอง และสามารถออกแสดงต่อสาธารณชนได้

2.3.2.4.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติเครื่องมือโท

Course codes : 626105
Credit : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ด 1

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการเล่นคีย์บอร์ดในระดับพื้นฐาน การวางมือท่านั่ง การควบคุมเครื่องดนตรีในขณะปฏิบัติ และสามารถบรรเลงบทเพลงพื้นฐาน

Course codes : 626106
Credit : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ด 2

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการเล่นคีย์บอร์ดในระดับกลาง เทคนิคในการบรรเลง และสามารถบรรเลงบทเพลงในระดับกลาง

Course codes : 626107
Credit : 1(0-2-1)
การบรรเลงเปียโนคลอทำนอง 1

ฝึกปฏิบัติในการบรรเลงเปียโนคลอทำนอง บทบาทและหน้าที่ของการ บรรเลงเปียโนคลอทำนอง และสามารถบรรเลงรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในบทเพลงระดับต้นและ ระดับกลาง

Course codes : 626108
Credit : 1(0-2-1)
การบรรเลงเปียโนคลอทำนอง 2

ฝึกปฏิบัติในการบรรเลงเปียโนคลอทำนอง บทบาทและหน้าที่ของการ บรรเลงเปียโนคลอทำนอง และสามารถบรรเลงรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในบทเพลงระดับสูง

Course codes : 626205
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติเครื่องมือโท 1

ฝึกเครื่องมือพื้นฐานที่ไม่ใช่เครื่องมือเอกขั้นพื้นฐานตามเครื่องมือโทที่เลือกเรียน เทคนิคการใช้เครื่อง บันไดเสียงต่างๆ

Course codes : 626206
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติเครื่องมือโท 2

ฝึกเครื่องมือโท ในบทเพลงระดับต้นในสมัยบาโรก

Course codes : 626305
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติเครื่องมือโท 3

ฝึกเครื่องมือโท ในบทเพลงระดับปานกลาง ในสมัยบาโรก และระดับง่ายในต้น สมัยคลาสสิก

Course codes : 626306
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติเครื่องมือโท 4

ฝึกเครื่องมือโทในบทเพลงระดับสูง ในสมัยบาโรก และระดับปานกลางในต้น สมัยคลาสสิก

Course codes : 626405
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติเครื่องมือโท 5

ฝึกเครื่องมือโทในบทเพลงระดับสูงสมัยคลาสสิก และระดับต้นในสมัยโรแมนติก

Course codes : 626406
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติเครื่องมือโท 6

ฝึกเครื่องมือโทในบทเพลงระดับปานกลาง-สูง ในสมัยโรแมนติก และบทเพลง ดนตรีร่วมสมัย

2.3.2.4.3 กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก

Course codes : 627141
Credit : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกโน้ตดนตรี

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการบันทึกโน้ตดนตรีสากล โปรมแกรม ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกโน้ตสากล

Course codes : 627183
Credit : 1(0-3-0)
รวมวง 1

ปฏิบัติการรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์(Chamber) ฝึกเทคนิคการบรรเลงร่วมกัน ในด้าน ความสมดุลของวง การปรับสีสันของเสียง

Course codes : 627184
Credit : 1(0-3-0)
รวมวง 2

ปฏิบัติการรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ (Chamber) ในบทเพลงสมัยบาโรก หรือต้นยุคคลาสสิก

Course codes : 627241
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีทางดนตรี 1

การใช้คอมพิวเตอร์กับซอฟแวร์ทางดนตรีในการบันทึกโน้ตเพลง

Course codes : 627242
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีทางดนตรี 2

การใช้คอมพิวเตอร์กับซอฟแวร์ทางดนตรีในการบันทึกโน้ตเพลง

Course codes : 627283
Credit : 1(0-3-0)
รวมวง 3

ปฏิบัติการรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ (Chamber) และวงซิมโฟนิก (Symphonic) ในบทเพลงสมัยคลาสสิก และต้นโรแมนติก

Course codes : 627284
Credit : 1(0-3-0)
รวมวง 4

ปฏิบัติการรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ (Chamber) และวงซิมโพนิก (Symphonic) ในบทเพลงสมัยโรแมนติก และบทเพลงร่วมสมัย

Course codes : 627314
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติและพัฒนาการโยธวาทิต

ประวัติความเป็นมาของวงโยธวาทิตและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับวงโยธวาทิต

Course codes : 627316
Credit : 2(2-0-4)
ธุรกิจการดนตรี

รูปแบบของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดนตรี โครงสร้างรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม การจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารงานในระดับพื้นฐาน

Course codes : 627333
Credit : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีตะวันตก

การแยกแนวเสียงประสานสำหรับเครื่องดนตรี ในวงดนตรีตะวันตกประเภท ต่าง ๆ ระดับต้นที่ไม่ซับซ้อน

Course codes : 627343
Credit : 2(2-0-4)
ดนตรีประกอบภาพยนตร์เบื้องต้น

ความสำคัญและที่มาของเสียงในด้านของประวัติศาสตร์และกระบวนการทำงาน ในภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศรวมไปถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และการทำงาน ของเสียง ที่สัมพันธ์กับภาพในภาพยนตร์และแนวคิดทฤษฎีเบื้องต้นในการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์

Course codes : 627351
Credit : 2(0-4-2)
การแสดงต่อสาธารณชน 1

ฝึกการร้องหรือการบรรเลงดนตรีเพื่อการแสดง จัดการแสดงดนตรีต่อ สาธารณชน ประมาณ 30 ถึง 40 นาทีต่อคน

Course codes : 627371
Credit : 2(2-0-4)
หลักการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีและการขับร้อง 1

หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือการขับร้องระดับพื้นฐาน

Course codes : 627373
Credit : 2(2-0-4)
หลักการสอนดนตรี

หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการสอนดนตรี

Course codes : 627374
Credit : 2(2-0-4)
ดนตรีสำหรับเด็ก

ลักษณะเครื่องดนตรีและบทประพันธ์ที่เหมาะสมกับในเด็กในแต่ละวัย

Course codes : 627375
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการสอนดนตรี

การตอบสนองทางดนตรีของมนุษย์ พื้นฐานการสอนดนตรี

Course codes : 627376
Credit : 2(1-3-2)
การฝึกสอนดนตรีปฏิบัติ 1

ฝึกสอนหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการร้องและบรรเลงดนตรีระดับพื้นฐาน

Course codes : 627381
Credit : 1(0-3-0)
ขับร้องประสานเสียง 5

ฝึกการร้องประสานเสียงบทประพันธ์สมัยเรเนอซองซ์ ตามภาษาต้นฉบับ

Course codes : 627382
Credit : 1(0-3-0)
ขับร้องประสานเสียง 6

ฝึกการร้องประสานเสียงจากบทประพันธ์สมัยบาร์โรก ตามภาษาต้นฉบับ

Course codes : 627383
Credit : 1(0-3-0)
รวมวง 5

ปฏิบัติการรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ (Chamber) และวงซิมโพนิก (Symphonic) ในบทเพลงร่วมสมัย และบทเพลงเดี่ยว (Solo) ในเพลงตั้งแต่ยุคคลาสสิก กับวงขนาดต่าง ๆ

Course codes : 627384
Credit : 1(0-3-0)
รวมวง 6

ปฏิบัติการรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ (Chamber) และวงซิมโฟนิก (Symphonic) ในบทเพลงร่วมสมัย และบทเพลงเดี่ยว (Solo) ในเพลงตั้งแต่ยุคคลาสสิก กับวงขนาดต่าง ๆ

Course codes : 627413
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารจัดการวงโยธวาทิต

ระบบบริหารการจัดการวงโยธวาทิต ในด้านของการจัดการกลุ่มคนอุปกรณ์ต่าง ๆ การวางแผนทั้งในส่วนของการฝึกซ้อมการแสดง และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

Course codes : 627441
Credit : 2(2-0-4)
การบันทึกเสียง 1

ประวัติศาสตร์และกระบวนการในการบันทึกเสียงขั้นตอนการเตรียมกระบวนการ ก่อนการบันทึกเสียง อุปกรณ์และการจัดเตรียมอุปกรณ์ วิธีการจัดวางไมค์โครโฟน รวมถึงความเข้าใจ ของระบบเสียงเบื้องต้น

Course codes : 627442
Credit : 2(2-0-4)
การบันทึกเสียง 2

ระบบการควบคุมอุปกรณ์และทฤษฎีของระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้การบันทึกเสียง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์ในกระบวนการผสมเสียง รวมถึงแนวคิดและ ทฤษฎีในการผสมเสียง

Course codes : 627452
Credit : 4(0-8-4)
การแสดงต่อสาธารณชน 2

ฝึกการร้องหรือการบรรเลงดนตรีเพื่อการแสดงที่ต้องใช้ความสามารถในการร้อง หรือการบรรเลงอย่างสูง จัดการแสดงดนตรีต่อสาธารณชนใช้เวลาในการแสดงไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง

Course codes : 627464
Credit : 2(2-0-4)
ศึกษาด้วยตนเองด้านดนตรีตะวันตก 1

ค้นคว้า ประดิษฐ์ รวบรวม จัดทำองค์ความรู้ทางด้านดนตรีตะวันตก

Course codes : 627465
Credit : 2(2-0-4)
ศึกษาด้วยตนเองด้านดนตรีตะวันตก 2

ค้นคว้า ประดิษฐ์ รวบรวม จัดทำ องค์ความรู้ทางด้านดนตรีตะวันตก อันแสดงถึงผลสัมฤทธิ์

Course codes : 627472
Credit : 2(2-0-4)
หลักการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีและการขับร้อง 2

หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือการขับร้องระดับพื้นสูง

Course codes : 627477
Credit : 2(1-3-2)
การฝึกสอนดนตรีปฏิบัติ 2

ฝึกสอนหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการร้องและบรรเลงดนตรีระดับสูง

Course codes : 627478
Credit : 2(2-0-4)
หลักการสอนดนตรีระบบโคดาย และคาร์ลออร์ฟ

หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการสอนดนตรีของระบบโคดาย และระบบคาร์ลออร์ฟ

Course codes : 627481
Credit : 1(0-3-0)
ขับร้องประสานเสียง 7

ฝึกการร้องประสานเสียงจากบทประพันธ์ในสมัยคลาสสิก และในสมัยโรแมนติก ตามภาษาต้นฉบับ

Course codes : 627482
Credit : 1(0-3-0)
ขับร้องประสานเสียง 8

ฝึกการขับร้องประสานเสียงจากบทประพันธ์ประเภทอุปรากร และบทเพลง ขนาดใหญ่ร่วมกับวงดุริยางค์

Course codes : 627483
Credit : 1(0-3-0)
รวมวง 7

ฝึกแสดงร่วมกับวงดนตรีประเภทต่าง ๆ ในบทเพลงแต่ละสมัย ได้อย่างพร้อม สมบูรณ์ระดับปานกลาง

Course codes : 627484
Credit : 1(0-3-0)
รวมวง 8

ฝึกแสดงร่วมกับวงดนตรีประเภทต่างๆในบทเพลงแต่ละสมัยได้อย่างพร้อม สมบูรณ์ระดับสูง

2.3.2.4.4 กลุ่มวิชาดนตรีสมัยนิยมและดนตรีแจ๊ส

Course codes : 628181
Credit : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์(Chamber) หรือแบบวงใหญ่ (Big Band Jazz) ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยมและดนตรีแจ๊ส ในบรรเลงบทเพลงบรรเลง อย่างง่าย

Course codes : 628182
Credit : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 2

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ (Chamber) หรือแบบวงใหญ่ (Big Band Jazz) ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส ศึกษาเทคนิคของเครื่องดนตรี แต่ละชนิด บรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับกลาง

Course codes : 628281
Credit : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 3

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ (Chamber) หรือแบบวงใหญ่ (Big Band Jazz)ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส ศึกษาเทคนิคของเครื่องดนตรี แต่ละชนิด การปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส บรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น

Course codes : 628282
Credit : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 4

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ (Chamber) หรือแบบวงใหญ่ (Big Band Jazz) ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส ศึกษาเทคนิคของเครื่องดนตรี แต่ละชนิด ปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส บรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น ฝึกฝนการบรรเลงดนตรีแจ๊สที่มีเทคนิคการสร้างสรรค์แบบปัจจุบันทันด่วน

Course codes : 628311
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส

ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส บันไดเสียง ระยะขั้นคู่ คอร์ดต่าง ๆ สัญลักษณ์ต่าง ๆ และ การวิเคราะห์การประสานเสียงเบื้องต้น

Course codes : 628321
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีแจ๊ส

กำเนิดของดนตรีแจ๊สตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ประเภทต่าง ๆ ของดนตรีแจ๊ส ประวัติและผลงานของนักดนตรีแจ๊สที่มีชื่อเสียงในยุคต่างๆ การแพร่กระจายของดนตรีแจ๊ส การผสม ผสานดนตรีแจ๊สจนทำให้เกิดดนตรีแบบใหม่ ๆ

Course codes : 628333
Credit : 2(1-3-2)
คีตปฏิภาณดนตรีแจ๊ส 1

เทคนิคคีตปฏิภาณดนตรีแจ๊ส เทคนิค ประโยค สำเนียงในการด้น ในดนตรีแจ๊ส แบบต่าง ๆ

Course codes : 628335
Credit : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 1

เทคนิคการแยกและเรียบเรียงเสียงประสานจากทำนอง จังหวะ และรูปแบบ ในแนวของดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส

Course codes : 628336
Credit : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 2

การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊สในระดับที่สูงขึ้น การสร้างสำนวนที่ให้สำเนียงเป็นดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส การเรียบเรียงที่มีรายละเอียดซับซ้อน มากขึ้น

Course codes : 628381
Credit : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 5

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ (Chamber) หรือแบบวงใหญ่ (Big Band Jazz) ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส ศึกษาเทคนิคของเครื่องดนตรี แต่ละชนิด ปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส บรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น ฝึกฝนการบรรเลงดนตรีแจ๊สที่มีเทคนิคการสร้างสรรค์แบบปัจจุบันทันด่วนในบทเพลงร้อง และบทเพลงบรรเลงของศิลปินที่มีชื่อเสียง

Course codes : 628382
Credit : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 6

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ (Chamber) หรือแบบวงใหญ่ (Big Band Jazz) ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊สศึกษาเทคนิคของเครื่องดนตรี แต่ละชนิด ปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส บรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น ฝึกฝนการบรรเลงดนตรีแจ๊สที่มีเทคนิคการสร้างสรรค์แบบปัจจุบันทันด่วน โดยใช้เทคนิคที่ยากขึ้น ในบทเพลงร้อง และบทเพลงบรรเลงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ศึกษาสไตล์การบรรเลงของดนตรีแจ๊ส อย่างละเอียดลึกซึ้งขึ้น ในดนตรี ลาติน (Latin ) บอสซาโนวา (Boss nova) และร็อคแอนด์โรล (Rock and Roll)

Course codes : 628434
Credit : 2(1-3-2)
คีตปฏิภาณดนตรีแจ๊ส 2

เทคนิคคีตปฏิภาณดนตรีแจ๊ส เทคนิค ประโยค สำเนียงในการด้น ในดนตรีแจ๊ส แบบต่าง ๆ ในขั้นสูงขึ้น ศึกษาการเทคนิคการใช้คีตปฏิภาณ และฝึกการฟังและวิเคราะห์ผลงานของ ศิลปินแจ๊สที่มีชื่อเสียง

Course codes : 628481
Credit : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 7

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ (Chamber) หรือแบบวงใหญ่ (Big Band Jazz) ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส ศึกษาเทคนิคของเครื่องดนตรี แต่ละชนิด ศึกษาการปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส บรรเลงบทเพลงที่มีความซับ- ซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น มีการฝึกฝนการบรรเลงดนตรีแจ๊สที่มีเทคนิคการสร้างสรรค์แบบปัจจุบันทันด่วน โดยใช้เทคนิคที่ยากขึ้น ในบทเพลงร้อง และบทเพลงบรรเลงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ศึกษาสไตล์การบรรเลงของดนตรีแจ๊ส อย่างละเอียดลึกซึ้งขึ้น ในดนตรี ลาติน (Latin) บอสซาโนวา (Boss nova) ประเภทสวิง (Swing) บี บ็อป (B-bop) และ ฮาร์ดบ็อป (Hard-bop)

Course codes : 628482
Credit : 1(0-3-0)
รวมวงดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส 8

ฝึกฝนเทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ (Chamber) หรือแบบวงใหญ่(Big Band Jazz) ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส ศึกษาเทคนิคของเครื่องดนตรี แต่ละชนิด ศึกษาการปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส บรรเลงบทเพลงที่มีความซับ-ซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น มีการฝึกฝนการบรรเลงดนตรีแจ๊สที่มีเทคนิคการสร้างสรรค์แบบปัจจุบันทันด่วน โดยใช้เทคนิคที่ยากขึ้น ในบทเพลงร้อง และบทเพลงบรรเลงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ศึกษาสไตล์การบรรเลงของดนตรีแจ๊ส อย่างละเอียดลึกซึ้งขึ้น ในดนตรีลาติน (Latin) บอสซาโนวา (Boss nova) ประเภทสวิง (Swing) บี บ็อป (B-bop) คูลแจ๊ส (Cool Jazz) และ ฟิวชั่นแจ๊ส (Fusion Jazz)

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 629301
Credit : 2(1-2-3)
พื้นฐานแจ๊สแดนซ์

ฝึกเต้นแจ๊สระดับพื้นฐาน มุ่งเน้นความเข้าใจในการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหว ตามจังหวะ ลีลา เทคนิคการกระโดด การหมุน และเทคนิคการเต้นแจ๊สเบื้องต้น

Course codes : 629302
Credit : 2(2-0-4)
นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น

ฝึกการใช้ร่างกายตามแบบนาฏศิลป์ไทยระดับเบื้องต้น เช่น การจัดระเบียบร่างกาย การทรงตัว สมดุลยภาพ การถ่ายเทน้ำหนัก และนาฎยศัพท์ โดยฝึกรำวงมาตรฐาน รำกลองยาว