ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 60 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ * Ph.D. (Public and International Affairs)
University of Pittsburgh (2512)
อาจารย์ ชินรัตน์ สมสืบ * Ph.D. (Rural Development)
Central Luzon State University, Philippiones (2532)
รองศาสตราจารย์ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต * ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2551)
รองศาสตราจารย์ วิภาวี พิจิตบันดาล พบ.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2536)
รองศาสตราจารย์สุพจน์ บุญวิเศษ ร.ด. (การเมืองการปกครองและรัฐประศาสนศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
อาจารย์ เสนีย์ คำสุข ร.ด. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
รองศาสตราจารย์ เอกวิทย์ มณีธร ร.ด. (การเมืองการปกครองและรัฐประศาสนศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 ทำดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 351898
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

ทำดุษฎีนิพนธ์ภายใต้การควบคุมเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

1.1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 351711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ขอบข่ายและวิธีการทางรัฐประศาสนศาสตร์: ก่อนสมัยใหม่นิยม สมัยใหม่นิยม แนววิกฤตและภายหลังสมัยใหม่นิยม (Scope and Methods in Public Administration: Premodernism,Modernism, Critical and Postmodernism Public Administration)

ศึกษากรอบแนวคิดทางทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย และผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทของก่อนสมัยนิยม สมัยใหม่นิยม แนววิกฤต และภายหลังสมัยใหม่นิยม (1491 BC - ปัจจุบัน)

รหัสวิชา : 351712
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ระดับสูง (Advanced Quantitative and Qualitative Data Analysis in Public Administration)

การกำหนดโจทย์วิจัยที่ดี การพัฒนาทฤษฏีวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Theory) การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory Theory) การพัฒนาวิธีออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมในการระบุสาเหตุและผล ความเข้าใจถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งหลักฐานร่องรอยผ่านกระบวนการวิจัย พัฒนาประสบการณ์ในการสร้างและออกแบบวิจัยในวิธีต่าง ๆ เข้าใจถึงบทบาทที่แตกต่างกันระหว่างการวิจัยเชิงประจักษ์และการวิจัยเชิงอรรถาธิบาย การสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนตนเองสู่การเป็นนักวิจัย นักวิชาการ และผู้นำ ให้เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสถิติที่มีใช้อยู่ในแวดวงการศึกษาโจทย์วิจัยด้านนโยบายและรัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา : 351713
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะระดับสูง (Advanced Public Policy Analysis)

สำรวจ วิเคราะห์และเปรียบเทียบ หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ หลักการในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและวงจรชีวิตของนโยบายสาธารณะ อาทิ การก่อตัวของนโยบายสาธารณะ การกำหนดนโยบายสาธารณะ การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา

1.2 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 351721
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาวิธีวิจัยและการออกแบบวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Seminar in Public Administration Research Methods and Design)

สัมมนาเกี่ยวกับแนวทางในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ใช้ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคประยุกต์ ปัญหาและข้อถกเถียง หลักการวิเคราะห์กับปรากฏการณ์จริงด้านการบริหารรัฐกิจในสังคม

รหัสวิชา : 351722
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวางแผน การบริหารโครงการ และการปฏิบัติตามโครงการ (Seminar in Project Planning, Management and Implementation)

สัมมนาเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการ กระบวนการวางแผนพัฒนา ขั้นตอนการวางแผน ลักษณะของแผนพัฒนา การวางแผนบริหารแผนงาน การจัดทำโครงการและการนำโครงการไปปฏิบัติในรูปของแผนดำเนินการ

รหัสวิชา : 351723
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนานโยบายสาธารณะของประเทศไทย (Seminar in Thailand’s Public Policy)

สัมมนาเกี่ยวกับลักษณะและสาระสำคัญของนโยบายสาธารณะของไทย รวมทั้งกระบวนการกำหนดนโยบาย บทบาท และอิทธิพลของสถาบันการเมืองและระบบราชการไทยที่มีผลต่อการกำหนดนโยบาย ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนการบริหารนโยบายของไทย

รหัสวิชา : 351724
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะของประเทศ ในกลุ่มอินโดจีนและอาเซียน (Seminar in Indo-China and ASEAN Public Policy Analysis)

สัมมนาเกี่ยวกับลักษณะและสาระสำคัญของนโยบายสาธารณะของในกลุ่มอินโดจีนและอาเซียน รวมทั้งกระบวนการกำหนดนโยบาย บทบาท และอิทธิพลของสถาบันการเมืองและระบบราชการในกลุ่มอินโดจีนและอาเซียนที่มีผลต่อการกำหนดนโยบาย ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนการบริหารนโยบายของกลุ่มอินโดจีนและอาเซียน

รหัสวิชา : 351725
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการทุจริตและรัฐบาล (Seminar in Corruption and Government)

สัมมนาเกี่ยวกับกระบวนการของการตรวจสอบการจัดการสาธารณะ การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการการตรวจสอบ องค์การกลางเพื่อการตรวจสอบการจัดการสาธารณะ กลไก ระบบ และกระบวนการในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเพื่อการตรวจสอบ ช่องทางการตรวจสอบ ลักษณะของการตรวจสอบ บทบาทของการตรวจสอบ และการวางแผนการตรวจสอบการจัดการสาธารณะ

รหัสวิชา : 351726
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการปฏิรูปภาคสาธารณะ (Seminar in Public Sector Reform)

สัมมนาแนวคิดเกี่ยวกับภาคสาธารณะโครงสร้างของภาคสาธารณะพฤติกรรมของคนในภาคสาธารณะ การกำหนดนโยบายของรัฐที่มีผลกระทบต่อภาคสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างภาคสาธารณะและการเมือง ภาคสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกาภิวัฒน์ แนวคิดการปฏิรูปภาคสาธารณะและระบบภาคสาธารณะของไทย การประเมินผลการปฏิรูปภาคสาธารณะ การคาดคะเนแนวโน้มและทิศทางภาคสาธารณะ เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารภาคสาธารณะในอนาคต

รหัสวิชา : 351727
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Seminar in Strategic Human Resource Management)

สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การกำหนดโครงสร้างองค์การ ค่าน้ำหนักงาน สมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงาน HR Scorecard การประเมินผลการปฏิบัติงาน รางวัลและผลตอบแทน กลไกและแนวทางในการกำหนดนโยบายในการสร้างและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคล ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 351728
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างประเทศ (Seminar in International Public and Private Sectors)

สัมมนาว่าด้วย องค์การภาครัฐและเอกชน วิธีการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่หลักสำคัญห้าประการ ได้แก่ การริเริ่มระบบการปกครอง การบังคับใช้มาตรฐานกลาง สันติ ความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การพัฒนาความช่วยเหลือและการบริหารจัดการในระดับนานาชาติ การศึกษา สำรวจ ทำความเข้าใจองค์การตามกรอบหน้าที่สำคัญทั้งห้าประการดังกล่าวจากกรณีศึกษา รวมถึงธรรมชาติของแนวทางการปกครองในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และบทบาทขององค์การภาคธุรกิจ ภาคเอกชน กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 351729
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารงานภาครัฐ (Seminar in e – Government)

สัมมนาว่าด้วย การศึกษา สำรวจ แนวทางการนำเอารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการภาครัฐ การนำเอารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน การปฏิบัติจริง ขอบเขตการใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ข่าวสารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารโดยระบบเทคโนโลยีเวบเบส หลักในการให้บริการของภาครัฐ นวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ในการใช้อินเทอร์เน็ทเพื่อการขยายงานบริการออนไลน์ของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการการดำเนินงานและกระบวนการในระบบราชการ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง ติดต่อ กับรัฐบาลได้โดยตรงมากยิ่งขึ้น วิธีการระบุ และกำหนดนโยบายด้านความมั่นคง ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการจัดสรรทรัพยากรด้านดิจิตอล วิธีการวัดผล ยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ของภาครัฐ

รหัสวิชา : 351731
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (Seminar in Personnel Administration for Local Administration in Thailand)

สัมมนาเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดด้านการบริหารงานท้องถิ่น การเงินการคลังส่วนท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เทคนิคแนวทางในการวางแผนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และปัญหาการบริหารงานท้องถิ่น

รหัสวิชา : 351732
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาในประเด็นคัดสรรและปัจจุบันทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Seminar in Selected Topics and Current Issues in Public Administration)

สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่กำลังประสบอยู่ และมีความสำคัญต่อการบริหาร และการดำเนินงานภาครัฐที่เกิดขึ้นกระทันหัน

รหัสวิชา : 351733
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาการบริหารงานคลังสาธารณะ (Seminar in Problems of Public Finance Administration)

สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดในการบริหารงานคลังสาธารณะ การบริหารภาษีอากร การบริหารงานงบประมาณ การบริหารหนี้สาธารณะ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังสาธารณะ การบริหารงานคลังสาธารณะกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รหัสวิชา : 351734
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาจริยธรรมและการบริหารรัฐกิจ (Seminar in Ethics and Public Administration Techniques)

สัมมนาเกี่ยวกับหลักปรัชญาทางการบริหารและจริยธรรมที่สัมพันธ์กับการบริหารรัฐกิจและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งของค่านิยม ข้อเท็จจริงและจริยธรรมที่เกิดขึ้นในการบริหารรัฐกิจในประเทศไทย

รหัสวิชา : 351735
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการบริหารงานภาครัฐ (Seminar in Globalization Impacts on Public Sector Administration)

สัมมนาเกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ ที่มีต่อกระบวนการการวางแผน การวิเคราะห์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้และเรียกดูข้อมูล สารสนเทศในระบบเศรษฐกิจโลก การกระจายอำนาจ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในกระบวนการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 351736
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงระหว่างประเทศ (Seminar in National and International Security)

สัมมนาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ นโยบาย และการนำไปใช้ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจในความซับซ้อนของความมั่นคงในแต่ละมิติ ความมั่นคงระหว่างประเทศ นโยบายระหว่างประเทศด้านความมั่นคง ชนวนแห่งสงคราม ผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ การก่อการร้าย

รหัสวิชา : 351737
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (Seminar in Contemporary Public Administration Problems)

สัมมนาเกี่ยวกับปัญหาของรัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายสาธารณะ และกฎหมายเอกชน กฎหมายสาธารณะกับการบังคับใช้การกำหนดบทบาทของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณะ กระบวนการการเสนอนโยบาย และการออกกฎหมาย ข้อบังคับ

รหัสวิชา : 351738
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนานโยบายต่างประเทศของไทย (Seminar in Thailand’s Foreign Policy)

สัมมนาว่าด้วยวิวัฒนาการนโยบายต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นปัจจุบันและแนวโน้มนโยบายต่างประเทศของไทยในอนาคต กระบวนการกำหนดนโยบาย การบังคับใช้ การประเมินผลและการคาดคะเนอนาคต

รหัสวิชา : 351739
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาอาเซียนศึกษา (Seminar in ASEAN Studies)

สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการสร้างประชาคม การเมือง ความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมวัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนกฎบัตรอาเซียน และวิธีการดำเนินงานแบบอาเซียน

รหัสวิชา : 351741
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการพัฒนาประเทศไทย (Seminar in Thailand Development)

สัมมนาว่าด้วยทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาและวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาของประเทศไทย ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยพิจารณาถึงผลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีต่อการพัฒนาสังคมไทย วิเคราะห์แนวทางของแผน ตลอดจนปัจจัยที่กำหนดความเป็นไปได้ของนโยบาย

รหัสวิชา : 351742
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาสันติวิธีศึกษา (Seminar in Peace Study)

สัมมนาว่าด้วยกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อแสวงหาสาเหตุ กระบวนวิธี ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การลดและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง สหวิทยาการเพื่อการวิเคราะห์ความขัดแย้งและแนวทางในการแก้ปัญหา การพัฒนากรอบแนวคิดในการวินิจฉัย และสนองตอบต่อความขัดแย้งกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 351743
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองไทยกับการบริหารสาธารณะ (Seminar in Thai Politics and Management in Public Sector)

สัมมนาแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และการบริหารสาธารณะผลกระทบของการเมืองที่มีต่อการบริหารสาธารณะ แนวคิดการปฏิรูปการบริหารสาธารณะ การประเมินผลการปฏิรูปภาคสาธารณะ การคาดคะเนแนวโน้มและทิศทางภาคสาธารณะ ยุทธศาสตร์การบริหารสาธารณะ

1.3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 351998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

ทำดุษฎีนิพนธ์ภายใต้การควบคุมเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ