ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 1 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ พัชนา ใจดี * ส.ด. (บริหารสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550)
อาจารย์ วนัสรา เชาวน์นิยม * ส.ด. (บริหารสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)
รองศาสตราจารย์ วสุธร ตันวัฒนกุล *
อาจารย์ Ronald A.Markwardt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร จันทร์ฉาย
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 700531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข

การนิยามปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยทางชีวการแพทย์ การวิจัยบริการและระบบบริการสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายการสังเคราะห์ และการนำเสนอผลการวิจัย รวมทั้งการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางสาธารณสุข เพื่อจัดทำโครงการวิจัยจรรยาบรรณนักวิจัย

รหัสวิชา : 702526
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานสาธารณสุข

แนวคิดพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ กระบวนการที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุขและการวางแผนสาธารณสุข การจัดองค์การด้านสาธารณสุข ทรัพยากรสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข การประเมินผลด้านสาธารณสุขและการบริหารงานสาธารณสุขในรูปแบบและลักษณะเฉพาะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 703515
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาการระบาดประยุกต์

แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค การวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์และการเป็นสาเหตุของการเกิดโรค องค์ประกอบของการเกิดโรค การวิเคราะห์และการแปลความหมายของการวัดความสัมพันธ์ของการเกิดโรค การประยุกต์วิทยาการระบาดในการป้องกันและควบคุมโรคและปัญหาสาธารณสุข

รหัสวิชา : 705504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวสถิติประยุกต์

ตัวแปร ข้อมูลและระดับการวัดข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง ทั้งพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก เน้นการเลือกใช้ การแปลผล และการเสนอผลสถิติ เพื่อการวิจัยและการพัฒนางานสาธารณสุข

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 701509
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอนามัยแม่และเด็ก

การศึกษาและการวิเคราะห์สภาพปัญหาการอนามัยแม่และเด็ก แนวโน้มของปัญหา การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก และการป้องกันควบคุมปัญหาอนามัยแม่และเด็กในระยะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 701510
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โภชนาการกับสุขภาพ

การเลือก การปรุงและการจัดการเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่มส่งเสริมสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

รหัสวิชา : 701511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแพทย์และสุขภาพทางเลือก

ศาสตร์ของการแพทย์และสาธารณสุขทางเลือกในสังคมไทย การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน การใช้สมุนไพร เพื่อการบำบัดและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

รหัสวิชา : 701512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

ชุมชนแบบองค์รวม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชุมชนทั้งด้านภูมิศาสตร์ สังคม ประชากร เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี พฤติกรรมของประชาชนที่เกี่ยวกับกับการดูแลสุขภาพ การวินิจฉัยชุมชนอย่างเป็นระบบ การหาแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็ง

รหัสวิชา : 701513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมาธิเพื่อสุขภาพ

แนวคิดของการทำสมาธิตามวิธีของปราชญ์ของศาสนาทางตะวันออก และจิตวิญญาณศาสตร์สำหรับการวิจัยด้านสุขภาพ ทางเลือกทางจิตสำนึก การพัฒนาความสงบภายใน การเพิ่มความเข้มแข็งทางจิตเพื่อทำให้จิตบริสุทธิ์ สมาธิและการพัฒนาทัศนคติความผาสุกของชีวิต

รหัสวิชา : 702506
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ทีมีผลต่อระบบและคุณภาพการบริการทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพ

รหัสวิชา : 702527
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุข

แนวคิด หลักการในการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศไทยและในประเทศกำลังพัฒนา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 702528
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การทางสาธารณสุข

การวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ การจัดแบ่งและการพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานสาธารณสุข การจัดแบ่งและการพัฒนาการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข และการจัดการความขัดแย้ง

รหัสวิชา : 702529
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข

รูปแบบและระบบการดูแลสุขภาพ รูปแบบและวิธีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางสาธารณสุข การใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานทางสาธารณสุข

รหัสวิชา : 702530
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางการบริหารงานสาธารณสุข

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุขในระดับชุมชน เขต ภาคและประเทศ เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานทางการบริหารงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 702535
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบการวิจัยทางสาธารณสุข

การกำหนดรูปแบบและวิธีการวิจัย การจัดการและการควบคุมตัวแปรภายนอก แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยทางสาธารณสุขทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพจรรยาบรรณนักวิจัย

รหัสวิชา : 702536
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินงานและโครงการสาธารณสุข

แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการประเมินงานและโครงการ รูปแบบการประเมิน วิธีการประเมินงานและโครงการเชิงระบบ

รหัสวิชา : 702537
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มหสังเคราะห์และการประเมินงานวิจัยทางสาธารณสุข

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการในมหสังเคราะห์และการประเมินงานวิจัย รูปแบบและวิธีการสังเคราะห์และการประเมินงานวิจัยทางสาธารณสุข

รหัสวิชา : 702538
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยและประเมินผลสาธารณสุข

ปัญหาการวิจัยและการประเมินผลทางสาธารณสุข ทั้งรูปแบบ วิธีการและการออกแบบการวิจัยและประเมินผล เพื่อแสวงหาแนวทางและข้อสรุปไปใช้ในการพัฒนาการวิจัยและประเมินผลทางสาธารณสุข จรรยาบรรณนักวิจัย

รหัสวิชา : 703516
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและประเมินโครงการทางวิทยาการระบาด

การวิเคราะห์การวางแผนงาน และโครงการทางวิทยาการระบาดที่มุ่งประเมิน การกำหนดประเด็นการประเมิน หลักการ วิธีการและรูปแบบการประเมินที่ใช้กับวิทยาการระบาด

รหัสวิชา : 703517
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศและการรายงานทางวิทยาการระบาด

ระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลและการทำรายงานทางวิทยาการระบาด

รหัสวิชา : 703518
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดทางวิทยาการระบาด

แนวคิดเกี่ยวกับการวัด เครื่องมือการวัดและมาตรวัดทางวิทยาการระบาด การวัดการเกิดโรค การวัดความสัมพันธ์ของการสัมผัสและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค การวัดผลกระทบที่เกิดจากการเกิดโรคและความคลาดเคลื่อนของการวัด

รหัสวิชา : 703519
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางวิทยาการระบาด

การทบทวนปัญหาและงานวิจัยทางวิทยาการระบาด วิเคราะห์วิธีการ และรูปแบบที่ใช้ในการดำเนินงานทางวิทยาการระบาดในอดีต แนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานทางวิทยาการระบาดให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 705505
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประชากรศาสตร์กับปัญหาสุขภาพ

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ ประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การจัดการสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 708699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุข การผสมผสานความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และจริยธรรมการวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การเขียนรายงานการวิจัยแบบสมบูรณ์ เพื่อการเผยแพร่การเขียนผลงานวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัยที่แสดงถึงภูมิปัญญาและความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพของตน จริยธรรมการเขียนรายงานวิชาการ