ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545

ชื่อปริญญา : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) (กศ.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ฉลอง ทับศรี
อาจารย์ ประทุม ม่วงมี
รองศาสตราจารย์ เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
รองศาสตราจารย์ อนงค์ วิเศษสุวรรณ์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.2 Dissertation

รหัสวิชา : 448899
หน่วยกิต : 48(0-0-48)
Dissertation (Dissertation)

-

รหัสวิชา : 448899
หน่วยกิต : 48(0-0-48)
Dissertation (Dissertation)

-

1.1.1 Course Work (Foundation Studies: Investigation of Knowladge)

รหัสวิชา : 448701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Advance Research Methodologies and Analysis of Qualitative and Quantitative Research (Advance Research Methodologies and Analysis of Qualitative and Quantitative Research)

-

รหัสวิชา : 448771
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Seminar in Human Resources Research (Seminar in Human Resources Research)

-

1.1.2 Course Work (Elective Course 1: Concentration in Education and Professional Development or Elective Course 2:Concentration on Human Resources)

รหัสวิชา : 448703
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Principles of Professional Development (Principles of Professional Development)

-

รหัสวิชา : 448704
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Social and Educational Development (Social and Educational Development)

-

รหัสวิชา : 448705
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Innovation in Education, Training and Economy (Innovation in Education, Training and Economy)

-

รหัสวิชา : 448706
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Ethical Thinking (Ethical Thinking)

-

รหัสวิชา : 448707
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Current Global Changes in Human Resources (Current Global Changes in Human Resources)

-

รหัสวิชา : 448708
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Acquisition and Preparation of Human Resources (Acquisition and Preparation of Human Resources)

-

รหัสวิชา : 448709
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Strategically Managing the Human Resources Function and Planning Development (Strategically Managing the Human Resources Function and Planning Development)

-

รหัสวิชา : 448711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Development in Automatic and Technologies for Human Resources Issues (Development in Automatic and Technologies for Human Resources Issues)

-

รหัสวิชา : 448712
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Strategic Human Resources Policies and Planning (Strategic Human Resources Policies and Planning)

-

รหัสวิชา : 448713
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Future Trends in Human Resources Development (Future Trends in Human Resources Development)

-

รหัสวิชา : 448714
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Human Resources and Systems Design (Human Resources and Systems Design)

-

รหัสวิชา : 448715
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Creative Thinking and Problem Solving (Creative Thinking and Problem Solving)

-

รหัสวิชา : 448716
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Systems Development for Human Resources (Systems Development for Human Resources)

-

รหัสวิชา : 448717
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Competitiveness in Human Resources in Asia Pacific Region (Competitiveness in Human Resources in Asia Pacific Region)

-

รหัสวิชา : 448718
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Organizational Culture and Cross Cultural Development (Organizational Culture and Cross Cultural Development)

-

รหัสวิชา : 448719
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Advanced Theories in Human Resources Development (Advanced Theories in Human Resources Development)

-

รหัสวิชา : 448721
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Current Issues in Human Resources Development and Related Social Problems (Current Issues in Human Resources Development and Related Social Problems)

-

รหัสวิชา : 448772
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Seminar in Global Education Perspectives (Seminar in Global Education Perspectives)

-

รหัสวิชา : 448773
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Seminar in Human Resources Development (Seminar in Human Resources Development)

-

รหัสวิชา : 448774
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Seminar in Human Resources Management (Seminar in Human Resources Management)

-

รหัสวิชา : 448775
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Human Resources and National Development (Human Resources and National Development)

-

1.2 Dissertation

รหัสวิชา : 448899
หน่วยกิต : 48(0-0-48)
Dissertation (Dissertation)

-

1.1.1 Course Work (Foundation Studies: Investigation of Knowladge)

รหัสวิชา : 448701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Advance Research Methodologies and Analysis of Qualitative and Quantitative Research (Advance Research Methodologies and Analysis of Qualitative and Quantitative Research)

-

รหัสวิชา : 448771
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Seminar in Human Resources Research (Seminar in Human Resources Research)

-

1.1.2 Course Work (Elective Course 1: Concentration in Education and Professional Development or Elective Course 2: Concentration on Human Resources)

รหัสวิชา : 448703
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Principles of Professional Development (Principles of Professional Development)

-

รหัสวิชา : 448704
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Social and Educational Development (Social and Educational Development)

-

รหัสวิชา : 448705
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Innovation in Education, Training and Economy (Innovation in Education, Training and Economy)

-

รหัสวิชา : 448706
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Ethical Thinking (Ethical Thinking)

-

รหัสวิชา : 448707
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Current Global Changes in Human Resources (Current Global Changes in Human Resources)

-

รหัสวิชา : 448708
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Acquisition and Preparation of Human Resources (Acquisition and Preparation of Human Resources)

-

รหัสวิชา : 448709
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Strategically Managing the Human Resources Function and Planning Development (Strategically Managing the Human Resources Function and Planning Development)

-

รหัสวิชา : 448711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Development in Automatic and Technologies for Human Resources Issues (Development in Automatic and Technologies for Human Resources Issues)

-

รหัสวิชา : 448712
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Strategic Human Resources Policies and Planning (Strategic Human Resources Policies and Planning)

-

รหัสวิชา : 448713
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Future Trends in Human Resources Development (Future Trends in Human Resources Development)

-

รหัสวิชา : 448714
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Human Resources and Systems Design (Human Resources and Systems Design)

-

รหัสวิชา : 448715
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Creative Thinking and Problem Solving (Creative Thinking and Problem Solving)

-

รหัสวิชา : 448716
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Systems Development for Human Resources (Systems Development for Human Resources)

-

รหัสวิชา : 448717
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Competitiveness in Human Resources in Asia Pacific Region (Competitiveness in Human Resources in Asia Pacific Region)

-

รหัสวิชา : 448718
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Organizational Culture and Cross Cultural Development (Organizational Culture and Cross Cultural Development)

-

รหัสวิชา : 448719
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Advanced Theories in Human Resources Development (Advanced Theories in Human Resources Development)

-

รหัสวิชา : 448721
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Current Issues in Human Resources Development and Related Social Problems (Current Issues in Human Resources Development and Related Social Problems)

-

รหัสวิชา : 448772
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Seminar in Global Education Perspectives (Seminar in Global Education Perspectives)

-

รหัสวิชา : 448773
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Seminar in Human Resources Development (Seminar in Human Resources Development)

-

รหัสวิชา : 448774
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Seminar in Human Resources Management (Seminar in Human Resources Management)

-

รหัสวิชา : 448775
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Human Resources and National Development (Human Resources and National Development)

-

1.2 Dissertation

รหัสวิชา : 448899
หน่วยกิต : 48(0-0-48)
Dissertation (Dissertation)

-