ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545

ชื่อปริญญา : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) (กศ.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ฉลอง ทับศรี
อาจารย์ ประทุม ม่วงมี
รองศาสตราจารย์ เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
รองศาสตราจารย์ อนงค์ วิเศษสุวรรณ์
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.2 Dissertation

Course codes : 448899
Credit : 48(0-0-48)
Dissertation

-

Course codes : 448899
Credit : 48(0-0-48)
Dissertation

-

1.1.1 Course Work (Foundation Studies: Investigation of Knowladge)

Course codes : 448701
Credit : 3(3-0-6)
Advance Research Methodologies and Analysis of Qualitative and Quantitative Research

-

Course codes : 448771
Credit : 3(3-0-6)
Seminar in Human Resources Research

-

1.1.2 Course Work (Elective Course 1: Concentration in Education and Professional Development or Elective Course 2:Concentration on Human Resources)

Course codes : 448703
Credit : 3(3-0-6)
Principles of Professional Development

-

Course codes : 448704
Credit : 3(3-0-6)
Social and Educational Development

-

Course codes : 448705
Credit : 3(3-0-6)
Innovation in Education, Training and Economy

-

Course codes : 448706
Credit : 3(3-0-6)
Ethical Thinking

-

Course codes : 448707
Credit : 3(3-0-6)
Current Global Changes in Human Resources

-

Course codes : 448708
Credit : 3(3-0-6)
Acquisition and Preparation of Human Resources

-

Course codes : 448709
Credit : 3(3-0-6)
Strategically Managing the Human Resources Function and Planning Development

-

Course codes : 448711
Credit : 3(3-0-6)
Development in Automatic and Technologies for Human Resources Issues

-

Course codes : 448712
Credit : 3(3-0-6)
Strategic Human Resources Policies and Planning

-

Course codes : 448713
Credit : 3(3-0-6)
Future Trends in Human Resources Development

-

Course codes : 448714
Credit : 3(3-0-6)
Human Resources and Systems Design

-

Course codes : 448715
Credit : 3(3-0-6)
Creative Thinking and Problem Solving

-

Course codes : 448716
Credit : 3(3-0-6)
Systems Development for Human Resources

-

Course codes : 448717
Credit : 3(3-0-6)
Competitiveness in Human Resources in Asia Pacific Region

-

Course codes : 448718
Credit : 3(3-0-6)
Organizational Culture and Cross Cultural Development

-

Course codes : 448719
Credit : 3(3-0-6)
Advanced Theories in Human Resources Development

-

Course codes : 448721
Credit : 3(3-0-6)
Current Issues in Human Resources Development and Related Social Problems

-

Course codes : 448772
Credit : 3(3-0-6)
Seminar in Global Education Perspectives

-

Course codes : 448773
Credit : 3(3-0-6)
Seminar in Human Resources Development

-

Course codes : 448774
Credit : 3(3-0-6)
Seminar in Human Resources Management

-

Course codes : 448775
Credit : 3(3-0-6)
Human Resources and National Development

-

1.2 Dissertation

Course codes : 448899
Credit : 48(0-0-48)
Dissertation

-

1.1.1 Course Work (Foundation Studies: Investigation of Knowladge)

Course codes : 448701
Credit : 3(3-0-6)
Advance Research Methodologies and Analysis of Qualitative and Quantitative Research

-

Course codes : 448771
Credit : 3(3-0-6)
Seminar in Human Resources Research

-

1.1.2 Course Work (Elective Course 1: Concentration in Education and Professional Development or Elective Course 2: Concentration on Human Resources)

Course codes : 448703
Credit : 3(3-0-6)
Principles of Professional Development

-

Course codes : 448704
Credit : 3(3-0-6)
Social and Educational Development

-

Course codes : 448705
Credit : 3(3-0-6)
Innovation in Education, Training and Economy

-

Course codes : 448706
Credit : 3(3-0-6)
Ethical Thinking

-

Course codes : 448707
Credit : 3(3-0-6)
Current Global Changes in Human Resources

-

Course codes : 448708
Credit : 3(3-0-6)
Acquisition and Preparation of Human Resources

-

Course codes : 448709
Credit : 3(3-0-6)
Strategically Managing the Human Resources Function and Planning Development

-

Course codes : 448711
Credit : 3(3-0-6)
Development in Automatic and Technologies for Human Resources Issues

-

Course codes : 448712
Credit : 3(3-0-6)
Strategic Human Resources Policies and Planning

-

Course codes : 448713
Credit : 3(3-0-6)
Future Trends in Human Resources Development

-

Course codes : 448714
Credit : 3(3-0-6)
Human Resources and Systems Design

-

Course codes : 448715
Credit : 3(3-0-6)
Creative Thinking and Problem Solving

-

Course codes : 448716
Credit : 3(3-0-6)
Systems Development for Human Resources

-

Course codes : 448717
Credit : 3(3-0-6)
Competitiveness in Human Resources in Asia Pacific Region

-

Course codes : 448718
Credit : 3(3-0-6)
Organizational Culture and Cross Cultural Development

-

Course codes : 448719
Credit : 3(3-0-6)
Advanced Theories in Human Resources Development

-

Course codes : 448721
Credit : 3(3-0-6)
Current Issues in Human Resources Development and Related Social Problems

-

Course codes : 448772
Credit : 3(3-0-6)
Seminar in Global Education Perspectives

-

Course codes : 448773
Credit : 3(3-0-6)
Seminar in Human Resources Development

-

Course codes : 448774
Credit : 3(3-0-6)
Seminar in Human Resources Management

-

Course codes : 448775
Credit : 3(3-0-6)
Human Resources and National Development

-

1.2 Dissertation

Course codes : 448899
Credit : 48(0-0-48)
Dissertation

-