ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวภาพ) (วศ.ม. (วิศวกรรมชีวภาพ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิศา ละอองอุทัย *
รองคณบดีฝ่ายวิชาการมยุรี ตันติสิระ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทวัส แจ้งเอี่ยม *
รองศาสตราจารย์ จิตติมา เจริญพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เล็ก วันทา
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 506697
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาโทที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ สำหรับหลักสูตร ก1 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

1.1 วิชาบังคับทั่วไป

รหัสวิชา : 506501
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิศวกรรมชีวภาพ 1

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ หรือ การแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมชีวภาพ โดยคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิต และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

รหัสวิชา : 506502
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิศวกรรมชีวภาพ 2

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ หรือ การแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมชีวภาพ โดยคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิต และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

รหัสวิชา : 506591
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธิวิจัย

การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยระดับบัณฑิตทางวิศวกรรมขีวภาพ เทคนิคสำหรับการกำหนด พัฒนา และการดำเนินงานของปัญหาของวิจย การประเมินและเขียนรายงานวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

รหัสวิชา : 506601
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิศวกรรมชีวภาพ 3

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ หรือ การแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมชีวภาพ โดยคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิต และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

รหัสวิชา : 506602
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิศวกรรมชีวภาพ 4

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ หรือ การแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมชีวภาพ โดยคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิต และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

1.2 วิชาแกนบังคับ

รหัสวิชา : 506511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวภาพและการประยุกต์

พื้นฐานโมเลกุลและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในมุมมองของงานทางวิศวกรรม การใช้หลักการขั้นพื้นฐาน และแนวทางของโมเดลทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการศึกษางานด้านโมเลกุล โครงสร้างเซลล์ หน้าที่ และปรากฏการณ์ของเซลล์ ศึกษาความสัมพันธ์ของเซลล์กับหน้าที่ และความสัมพันธ์ของเซลล์กับวัสดุชีวภาพ ศึกษาค้นคว้าและวิจารณ์เทคโนโลยีในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้เพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่องโมเลกุลและเซลล์อย่างถ่องแท้

รหัสวิชา : 506512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวภาพเชิงระบบ

การใช้ศาสตร์ด้านวิศวกรรรมในการศึกษาระบบชีววิทยาในระดับโมเลกุลจนถึงระบบอวัยวะ ใช้องค์ความรู้และเทคนิคด้านโมเลกุล เซลล์ การส่งทอดสัญญาณ และยีนมาศึกษาระบบ เน้นในเรื่องเซลล์และระบบหัวใจ ระบบประสาท จากยีนจนกลายเป็นอวัยวะ

รหัสวิชา : 506513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ชีวภาพและการประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนาของประเภทใหม่ของการลงทุน โดยมุ่งเน้นการลงทุนบนพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมุ่งเป้าไปยังการวิเคราะห์โอกาสและประเมินผล การประเมินตลาด กลยุทธในการเริ่มต้น การพัฒนาแผนธุรกิจ กรณีศึกษาและวิทยากรรับเชิญที่เป็นเจ้าของธุรกิจและผู้ลงทุนรายใหญ่เพื่อเปิดมุมมองของให้กว้างมากที่สุด

2.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ

รหัสวิชา : 506621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมวัสดุชีวภาพ

โครงสร้างของแข็ง การตรวจวิเคราะห์วัสดุ วัสดุปลูกถ่ายอวัยวะเทียมโลหะ วัสดุปลูกถ่ายอวัยวะเทียมเซรามิก วัสดุปลูกถ่ายอวัยวะเทียมโพลีเมอร์ วัสดุชีวภาพผสม ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง – คุณสมบัติของวัสดุชีวะ เนื้อเยื่ออ่อนและแข็ง การตอบสนองของเนื้อเยื่อต่อการปลูกถ่ายอวัยวะเทียม การถดถอยของวัสดุในสภาวะแวดล้อมชีวภาพ

รหัสวิชา : 506622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบและการประยุกต์วัสดุชีวภาพ

การทดสอบทางชีวภาพและความเข้ากันได้ทางชีวะ การแทนที่เนื้อเยื่ออ่อน วัสดุและวัสดุปลูกถ่ายทางทันตกรรม คุณสมบัติเชิงกลของโครงสร้างฟัน การออกแบบและประยุกต์ใช้ข้อศอกเทียม การออกแบบและประยุกต์ใช้ไหล่เทียม การแทนที่ข้อต่อเข่า การแทนที่ข้อต่อสะโพก นั่งร้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

รหัสวิชา : 506623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุชีวภาพ

เครื่องวิเคราะห์หาธาตุโดยการวาวรังสีเอกซ์ เครื่องวิเคราะห์ธาตุระบบวัดความยาวคลื่น รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ เทคนิคการกระตุ้นอิมพัลซ์ คุณลักษณะการหมุนของอิเล็กตรอน คุณลักษณะภาพถ่ายอิเล็กตรอนโดยรังสีเอ็กซ์ คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงพันธะภายใต้รังสีอินฟราเรด ลักษณะรูปทรงของมวล ลักษณะรูปทรงมวลประจุทุติยภูมิ คุณลักษณะเฉพาะของการสูญเสียพลังงานอิเล็กตรอน การทดสอบนอกสิ่งมีชีวิต การทดสอบภายในสิ่งมีชีวิต คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุชีวะได้แก่ ความแข็งแรงดึง ความติดแน่น การทนต่อการเสียดสี ความล้า คุณสมบัติด้านโครงสร้าง ส่วนประกอบธาตุและเคมีได้แก่ ภาพลักษณ์พื้นผิว รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ คุณลักษณะเฉพาะการกระจายพลังงานโดยรังสีเอ็กซ์ คุณลักษณะภาพถ่ายอิเล็กตรอนโดยรังสีเอ็กซ์ คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงพันธะภายใต้รังสีอินฟราเรด

รหัสวิชา : 506624
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พอลิเมอร์ชีวภาพ

การปลูกถ่ายอวัยวะทางชีวการแพทย์และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์สำหรับการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ ความเข้ากันได้และคุณสมบัติพื้นผิวของพอลิเมอร์ในด้านกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาอุปกรณ์ในระยะสั้น (ท่อสอดเพื่อดูดของเหลว) และอวัยวะเทียมที่สวมใส่เป็นเวลานานเช่น เลนส์เทียม หลอดเลือดเทียม และหน้าอกเทียม

รหัสวิชา : 506625
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เซรามิกส์ชีวภาพขั้นสูง

โครงสร้างของเซรามิกตั้งแต่การสังเคราะห์จนถึงการแปรรูป เซรามิกชีวะแบบเฉื่อยต่อสภาพแวดล้อมชีวภาพ เซรามิกซีวะแบบทำปฏิกิริยาต่อสภาพแวดล้อมชีวภาพ เซรามิกชีวะแบบสลายตัวในสภาพแวดล้อมชีวภาพ กระจกชีวภาพ วัสดุผสมชีวะจากเซรามิกกับเซรามิก การใช้งานของเซรามิกชีวะ การเคลือบผิวโดยเซรามิกชีวะ

รหัสวิชา : 506626
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมพื้นผิวขั้นสูง

ธรรมชาติของพื้นผิว ความหยาบผิวและการวัด ไตรโบโลจี (การเสียดทาน การสึกหรอและการหล่อลื่น) กรรมวิธีปรับปรุงพื้นผิว การเคลือบผิว การทำความสะอาดพื้นผิว การตรวจวิเคราะห์พื้นผิว การใช้งาน

รหัสวิชา : 506628
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 1

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 506629
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 2

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

รหัสวิชา : 506631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจำลองทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

การจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับระบบชีวการแพทย์ โดยเป็นทั้งแบบกลุ่มเดียวหรือเชื่อมโยงระบบ ประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้า เครื่องกล และกระบวนการเคมีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ เนื้อเยื่อ หรือระบบอวัยวะ

รหัสวิชา : 506632
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครื่องมือทางชีวการแพทย์

หลักการทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาสำหรับเครื่องมือทางชีวการแพทย์ ทั้งแบบระบบเดียวหรือความสัมพันธ์ระหว่างระบบ ประกอบไปด้วยเรื่องของสัญญาณของการกระจัด แรงเหนี่ยวนำ แรงดัน การไหล อุณหภูมิ ศักย์ทางชีวภาพ องค์ประกอบการเคมีของของเหลวในร่างกาย การวิเคราะห์วัสดุชีวภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย

รหัสวิชา : 506633
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบเมตาโบลิคและการควบคุม

กลไกของการควบคุมเมตาโบลิค งานวิจัยใหม่ในเชิงของระบบเมตาโบลิคแบบเฉพาะ เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยและหลักการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องและควบคุมระบบเมตาโบลิซึม

รหัสวิชา : 506634
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์และอวัยวะเทียม

เน้นศึกษาจากตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทางคลินิคและวิธีแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะและใช้เครื่องมือแพทย์ โดยเนื้อหาจะมุ่งไปที่ระบบการควบคุมระหว่างเซลล์และของเหลวในร่างกาย เนื้อหาการวิเคราะห์ระบบเพื่อออกแบบเพื่อให้เข้าพอดีกับร่างกายแต่ละส่วน โดยดูถึงรูปร่างและขนาดของอวัยวะเทียม การเลือกวัสดุชีวภาพ เครื่องมือสำหรับกระบวนการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การทดสอบความปลอดภัยทางคลินิคเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยก่อนนำไปใช้จริง รวมถึงสัดส่วนของความเสี่ยงต่อประโยชน์ที่ได้รับเพื่อการประเมินผลของประสิทธิภาพของการออกแบบสำหรับการทดลองทางคลินิค โดยมุ่งเน้นไปทางอุปกรณ์ทางกระดูก การปลูกถ่ายเนื้อเยื่ออ่อน และการปลูกถ่ายรากฟันเทียม

รหัสวิชา : 506635
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีของการอำนวยความสะดวก

การออกแบบและการประยุกต์ทางวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีของการอำนวยความสะดวกในภาพกว้าง เนื้อหาประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวของล้อ ที่นั่งและท่านั่งในรูปแบบต่างๆ การควบคุมทางด้านของสิ่งแวดล้อม การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุม ระบบการสื่อสารที่เพิ่มเติม การส่งสัญญาณช่วยเหลือ และเทคโนโลยีใหม่ๆ

รหัสวิชา : 506638
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 506639
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

รหัสวิชา : 506641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวเคมี

หลักการของวิศวกรรมชีวเคมีของกระบวนการที่ใช้เซลจุลินทรีย์ และเอนไซม์ในอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเร่งโดยเอนไซม์ และการใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ วิถีทางเมแทบอลิซึมและพลังงาน อุณหพลศาสตร์ในกระบวนการทางชีวภาพ การคำนวณสมดุลมวลสารและพลังงานในกระบวนการทางชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเร่งโดยจุลินทรีย์ ปรากฏการณ์ถ่ายเทในกระบวนการทางชีวภาพ การออกแบบและการวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ การหมักเชื้อจำเพาะ กระบวนการต่อเนื่องจากกระบวนการหมัก และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการชีวภาพ

รหัสวิชา : 506642
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการแยกเชิงชีวภาพ

การออกแบบ การวิเคราะห์และขยายขนาดกระบวนการแยกทางชีวภาพ การทำให้สารบริสุทธิ์และการนำกลับมาใช้ของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ อาทิ การทำให้เชลล์แตก การเหวี่ยงแยก การตกตะกอน การสกัด การดูดซับ การแยกด้วยเยื่อแผ่น โครมาโตกราฟฟี่ และการตกผลึก

รหัสวิชา : 506643
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเมตาโบลิค

เมตาโบลิค การสร้างและการวิเคราะห์เครือข่ายวิถีเมตาโบลิค การออกแบบและปรับแต่งวิถีเมตาโบลิค การวิเคราะห์ฟลักเมตาโบลิค กรรควบคุมเมตาโบลิค การควบคุมและการถอดรหัสสัญญาณ และประยุกต์ใช้วิศวกรรมเมตาโบลิคในการปรับปรุงสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพและทางเกษตรกรรม

รหัสวิชา : 506644
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจำลองระบบทางชีวภาพและการควบคุม

การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสภาวะคงตัว และสภาวะพลวัต การควบคุมกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ การจำลองและการควบคุมกระบวนการโดยใช้คอมพิวเตอร์ การแสดงกรณีตัวอย่างในกระบวนการอุตสาหกรรมทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 506645
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรากฎการณ์ถ่ายโอนเชิงชีวภาพ

การพัฒนาอย่างเป็นระบบของแนวคิดและสมการการถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวลสาร เพื่อแก้ปัญหาการถ่ายโอนในวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ แนวคิดการถ่ายโอนในการพัฒนาอวัยวะเทียมและระบบการควบคุมการขนถ่ายยา

รหัสวิชา : 506646
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปฏิกิริยาและเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ การออกแบบและการวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ พลศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ การควบคุม การเลือกและการขยายขนาดเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

รหัสวิชา : 506647
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเอนไซม์

คุณสมบัติทั่วไปของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์และเสถียรภาพของเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์และจลนพลศาตร์ของการตรึงเอนไซม์ การออกแบบและวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์เอนไซม์ ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพในระบบสมัยใหม่ การประยุกต์เทคโนโลยีเอนไซม์ในเซนเซอร์ตรวจจับทางชีวภาพ การวินิจฉัยโรคทางคลินิกและในกระบวนการอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 506648
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 506649
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2.4 กลุ่มวิชาอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพและชีวสารสนเทศ

รหัสวิชา : 506651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ

การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมชีวภาพ โดยอาศัยเทคนิคสมการอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย วิธีการประมาณค่าและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอื่นๆ

รหัสวิชา : 506652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อัลกอริทึมและฟังก์ชันของจีโนม

การวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอ ลำดับอาร์เอ็นเอ และลำดับโปรตีน การจัดเรียงเปรียบเทียบลำดับ ฐานข้อมูลจีโนมิก การแสดงออกของยีน การวิเคราะห์ข้อมูลไมโครอาร์เรย์ ฟังก์ชันการทำงานจีโนม การวิเคราะห์จีโนม

รหัสวิชา : 506653
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาเชิงคำนวณและชีวสารสนเทศ

การประมวลผลสตริงและการประยุกต์ใช้ในลำดับทางชีวภาพ อัลกอริธึมสำหรับปัญหาทางด้านชีววิทยาเชิงคำนวณ การวิเคราะห์ลำดับทางชีวภาพ การหาและการทำนายโครงสร้างของโมทิฟ การวิเคราะห์ข้อมูลไมโครอาร์เรย์ การวิเคราะห์จีโนม การวิเคราะห์เครือข่ายชีวภาพ

รหัสวิชา : 506654
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเรียนรู้ของเครื่อง

โครงสร้างการตัดสินใจแบบต้นไม้ วิธีการตัดสินใจด้วยความน่าจะเป็น การแบ่งแยกชนิดด้วยวิธีของ Bayes การประมาณค่าด้วยวิธีตัวแปรแบบเหมือนที่สุด การแบ่งแยกชนิดด้วยวิธีของ Bayes และการกระจายแบบ Gaussian การถดถอย โครงข่ายประสาทเทียม การตรวจสอบข้าม การเรียนรู้แบบน่าจะถูกต้อง มิติของ VC กลไกการแยกชนิดแบบเวกเตอร์ การแยกชนิดด้วยการหากลุ่ม k สมาชิกที่ใกล้ที่สุด โครงข่ายของ Bayes การแยกชนิดแบบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

รหัสวิชา : 506655
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัญญาณและระบบ

การประมวลผลสัญญาณ สัญญาณคลื่นไซน์ คุณสมบัติของสัญญาณ การแปลงความถี่ การวิเคราะห์อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การวิเคราะห์วงจรและสัญญาณแบบไซน์ การแปลงลาปลาสซ์ ฟังก์ชันการถ่ายโอน แบบจำลองระบบและพฤติกรรม

รหัสวิชา : 506656
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กรรมวิธีสัญญาณสถิติในวิศวกรรมชีวการแพทย์

ลักษณะสมบัติของสัญญาณและระบบเชิงเส้นแบบไม่แปรตามเวลา การเปลี่ยนสัญญาณต่อเนื่องทางเวลาเป็นสัญญาณดีสครีตทางเวลา สัญญาณพลังงานและสัญญาณกำลัง การจำลองสัญญาณสโตคาสติกจากสัญญาณรบกวนขาว หลักการของอัตตสหสัมพันธ์สำหรับสัญญาณดีสครีตทางเวลา การทำนายเชิงเส้นและการกรองเชิงเส้นแบบออปติมัม วิธีกำลังสองน้อยที่สุดสำหรับการจำลองระบบและการออกแบบวงจรกรอง หัวข้อทั้งหมดเน้นในแง่ของวิศวกรรมชีวการแพทย์

รหัสวิชา : 506657
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กรรมวิธีสัญญาณเชิงตัวเลข

การรับรู้ภาพ การดิจิไทซ์ภาพ การเพิ่มคุณภาพของภาพ การพื้นฟูภาพ การแบ่งย่อยภาพ การบีบอัดภาพ กรรมวิธีแปลงภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบและนำเสนอภาพ

รหัสวิชา : 506658
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพ และชีวสารสนเทศ การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 506659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพและชีวสารสนเทศ 2

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพ และชีวสารสนเทศ การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2.5 กลุ่มวิชาวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์

รหัสวิชา : 506661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบกระบวนการทางเภสัชกรรม

ความรู้เบื้องต้นในการสังเคราะห์,การแยกและกระบวนการการฆ่าเชื้อ รวมถึงการประยุกต์ในการออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางเภสัชกรรม ความรู้พื้นฐานของการสังเคราะห์ยาโดยยกตัวอย่างการสังเคราะห์ยาในอุตสาหกรรมรวมทั้งกระบวนการการแยก, การกลั่น, การตกผลึก, การกรอง, การทำแห้งแบบเยือกแข็ง และการอบแห้ง

รหัสวิชา : 506662
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จลนพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์และกระบวนการถ่ายโอนทางเภสัชกรรม

แนวความคิดของปรากฏการณ์ถ่ายโอน, อุณหพลศาสตร์และวิศวกรรมปฏิกิริยา รวมไปถึงสรีรวิทยาขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในพื้นฐานของการนำส่งยาจลนพลศาสตร์ของการดูดซึมยา การกระจายตัวและการกำจัด ปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบยาที่มีการปลดปล่อยตัวยาทันที, ปลดปล่อยล่าช้า, ปลดปล่อยอย่างอย่างช้า ๆ ในอัตราที่กำหนดไว้และปลดปล่อยตัวยาแบบต่อเนื่อง รวมไปถึงความเข้าใจกระบวนการการสร้างและการทำลายยาภายในเซลล์

รหัสวิชา : 506663
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัสดุยาและนาโนเทคโนโลยีเภสัชกรรมอินทรีย์

พื้นฐานวิศวกรรมวัสดุเวชภัณฑ์สำหรับการออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตยารวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ยา หลักสูตรจะมุ่งเน้นการผลิต, การจำแนกลักษณะและการเลือกใช้วัสดุยา รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีอินทรีย์และการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ยาในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 506664
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบยาด้วยนาโนเทคโนโลยีและระบบการขนถ่าย

การพัฒนายาตัวใหม่โดยพิจารณาการดูดซึมยาและการกระจายตัว, การแปลงสัญญาณจากยาที่ได้รับเข้าสู่เซลล์, เอนไซม์และตัวรับเป้าหมาย การออกแบบยาโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับโครงสร้างทางเคมี การนำส่งยา, การเลือกใช้วัสดุและกระบวนการสำหรับระบบนำส่งยาชนิดใหม่ รวมถึงการสังเคราะห์วัสดุนาโนชีวภาพที่เหมทาะสมสำหรับการดูแลสุขภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และปัญหาเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

รหัสวิชา : 506665
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างและการทำงานของยา

การสํารวจตัวยาที่สำคัญในการใช้งานทางคลินิก เน้นอิทธิพลของโครงสร้างทางเคมีในการแปลผลทางเภสัชวิทยา

รหัสวิชา : 506666
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครื่องมือสำหรับการประเมินการทำงานของกระบวนการทางชีวภาพ

การศึกษาเคมีชีวอินทรีย์และชีววิทยาเคมีร่วมสมัย โดยเน้นการประยุกต์ทางเคมีเพื่ออธิบายหน้าที่ทางชีวเคมี รวมถึงการยับยั้งเอนไซม์แบบเฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกับกลไกการออกแบบยา, กลไกระดับโมเลกุลของการดื้อยา, การใช้ประโยชน์จากการทำงานชองตัวรับภายในและภายนอกเซลล์เพื่อเข้าใจการทำงานและปฏิสัมพันธ์ทางชีวภาพ, วิธีการทางเคมีสำหรับการตรวจจับกิจกรรมของเซลล์

รหัสวิชา : 506668
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ 1

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 506669
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ 2

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2.6 กลุ่มวิชาวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกำเนิด

รหัสวิชา : 506671
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อณูวิทยาและพันธุวิศวกรรม

กระบวนการภายในเซลล์, เยื่อหุ้มเซลล์ และนิวเคลียส การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดีเอ็นเอในการตรวจสอบโครงสร้างและหน้าที่ของยีนในการวินิจฉัยและการตรวจสอบโรคทางพันธุกรรม โดยวินิจฉัยจากรูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในมนุษย์และอธิบายตำแหน่งของยีนที่มีความผิดปกติ

รหัสวิชา : 506672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโปรตีน

หลักการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์ที่ทันสมัยสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาชีวภาพ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ คือ ยีน, โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน, การทำงานร่วมกันของเซลล์และการติดต่อสื่อสารของเซลล์

รหัสวิชา : 506673
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปฏิสัมพันธ์ของเซลล์และโปรตีน

การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์-เซลล์, เซลล์-โปรตีนและโปรตีน-โปรตีน เพื่อเข้าใจถึงระบบเชิงชีววิทยาและการสื่อสารระหว่างเซลล์ รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันสำหรับการทดสอบการจับกันของสารชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 506674
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเนื้อเยื่อและกระบวนการของเซลล์ต้นกำเนิด

ความรู้ทางอณูชีววิทยา, ภาพรวมเกี่ยวกับสารประกอบนอกเซลล์และพื้นฐานของรีเซพเตอร์ พร้อมด้วยการศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์และเซลล์กับสารละลายภายในเซลล์ทั้งระดับทฤษฎีและการทดลอง การศึกษาผลกระทบของตัวกระตุ้นทางกายภาพ (ความเฉือน, ความเค้น, ความเครียด,), ทางเคมี (ไซโตไคน์, โกรทแฟคเตอร์) และทางไฟฟ้าต่อการทำงานของเซลล์ โดยเน้นหัวข้อที่เกี่ยวกับการควบคุมของยีนและกระบวนการส่งสัญญาณ รวมถึงการศึกษาองค์ประกอบของวัฎจักรของเซลล์, การตายของเซลล์, วิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลาย และยีนบำบัด

รหัสวิชา : 506675
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เนื้อเยื่อ เซลล์และอณูวิทยาของการเกิดโรค

ศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับเคมี, ชีววิทยาและจีโนม เพื่อค้นหากลไกระดับโมเลกุลที่ตอบสนองต่อการเกิดโรค ได้แก่กลไกการตายของเซลล์, กระบวนการสลายของโปรตีน และการแสดงออกของยีน รวมไปถึงการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเนื้อเยื่อและเซลล์ที่ผิดปกติ

รหัสวิชา : 506676
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาของเซลล์ต้นกำเนิดเป็นอวัยวะ การเกิดมะเร็งและการกำเนิดเส้นเลือด

สำรวจต้นกำเนิดของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดในมนุษย์โดยอาศัยความรู้ทางด้านเซลล์วิทยา, พันธุศาสตร์และคณิตศาสตร์มาผสมผสานโดยอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นทางโครงข่ายพันธุกรรมของเซลล์ต้นกำเนิด การประยุกต์ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดโรคที่เกิดจากการชราภาพ รวมถึงพันธุศาสตร์ประชากรขั้นพื้นฐานต่อการถ้ายทอดความเสี่ยงในการเกิดโรค

รหัสวิชา : 506678
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกำเนิด 1

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมอณูชีววิทยา และเซลล์ต้นกำเนิด การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 506679
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกำเนิด 2

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมอณูชีววิทยา และเซลล์ต้นกำเนิด การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 506699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ 1 ปี สำหรับหลักสูตร ก2 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย