ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) (บธ.ม. (การตลาด))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 45 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชนิสรา แก้วสวรรค์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดยิ่ง ธนทวี Ph.D. (Finance)
University of Bath, UK. (2553)
อาจารย์ อภิวัชร มัญชุสุนทรกุล บธ.ม (การจัดการ)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2546)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 452501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing)

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเด่นชัด

รหัสวิชา : 452505
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Pricing Strategies)

กระบวนการและหลักการบริหารผลิตภัณฑ์ ว่าด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจเกี่ยวกับสายการผลิตและตรายี่ห้อ การจัดการด้านหีบห่อและป้ายฉลาก รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับองค์กร ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนำเข้าสู่ตลาด นอกจากนั้นแล้วยังศึกษาถึงวิธีการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ลักษณะและความสำคัญของราคา นโยบายและกลยุทธ์ในการตั้งราคา รวมตลอดถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการตั้งราคา และการเปลี่ยนแปลงราคา

รหัสวิชา : 452506
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาด (Marketing Research)

ลักษณะรูปแบบ วัตถุประสงค์ และกระบวนการวิจัยการตลาด การเลือกแบบและวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเสนอรายงาน การนำการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาด การนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางการตลาด

รหัสวิชา : 452602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Strategic Thinking and Competitive Advantage)

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบ และนำมาใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน เพื่อนำมาแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ รวมถึงการศึกษาเชิงปฏิบัติการกับสถานการณ์/ สถานที่จริงหรือกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 452604
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทาน และช่องทางการจัดจำหน่าย (Supply Chain & Distributions Management)

แนวคิดพื้นฐานสำหรับช่องทางและหน้าที่ของการจัดจำหน่ายทางการตลาด และประกอบกับการหาเหตุผลในการคงอยู่ของช่องทาง โครงสร้าง และการดำเนินงานทางการตลาด ประกอบด้วย การคัดเลือก และการจัดจำหน่ายทางการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย การค้าส่ง การค้าปลีก และการจัดการขนส่งสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดต้นทุนในการผลิตและการจัดจำหน่าย

รหัสวิชา : 452605
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Analysis)

การวิเคราะห์แนวคิดและมุมมองของผู้บริโภคและกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมทั้งความสำคัญของการรับรู้ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกก่อนการชื้อ การบริโภค ความพึงพอใจและการบริโภคซ้ำ ศึกษาถึงกระบวนการทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของผู้บริโภค การบริโภคในฐานะบทบาทพื้นฐานในการตัดสินกลยุทธ์ทางการตลาดและความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม

รหัสวิชา : 453513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณและการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 454500
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านระดับสูง (Advanced Reading)

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

รหัสวิชา : 454502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ (Organization Behavior and Organization Development)

ลักษณะขององค์กรและแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการองค์กร พฤติกรรมส่วนบุคคลที่ เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ บุคลิกภาพ การรับรู้ การวิเคราะห์ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมและกระบวนการในองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ การตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง จริยธรรม และข้อขัดแย้ง ศึกษาโครงสร้างขององค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อม กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีและอาชีพ

รหัสวิชา : 454504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ (Economics for Business)

เน้นการนำไปใช้ของทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ต่อผู้บริโภค ตลาดและการกำหนด ราคาศึกษาผลกระทบของค่าดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ อัตราดอกเบี้ยปัญหาเงินเฟ้อและ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 452504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotion Management)

วัตถุประสงค์ บทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของการส่งเสริมการตลาดที่จำเป็น ได้แก่ การจัดการโฆษณา การจัดการขายโดยใช้พนักงานขาย การจัดการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ รวมถึงศึกษาการทำธุรกรรมและพาณิชยกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล การวิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และศึกษาทฤษฎีวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ หรืออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งศึกษาหลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 452508
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดโลก (Global Marketing)

ความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อมในต่างประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดโครงสร้างและการดำเนินงานในตลาดต่างประเทศ การวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การวางแผนและการใช้ส่วนประสมการตลาด ตลอดจนรูปแบบและการพัฒนาบริษัทระหว่างประเทศ การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆทางด้านการค้า

รหัสวิชา : 452509
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงประยุกต์ (Integrated Studies in Marketing)

การใช้ความรู้ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ การจัดการทางด้านผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจด้านราคา การส่งเสริมการขาย ช่องทางการจัดจำหน่าย ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา รวมถึงศึกษาถึงแนวทางในการวิเคราะห์ในการมองปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการตลาด รวมถึงการหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เพื่อช่วยในเรื่องการจัดการทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 452601
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดซื้อและการวางแผน (Purchasing and Planning)

วิธีการวางแผนด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุ ส่วนประกอบ สินค้าสำเร็จรูปและบริการ สำหรับกิจการในลักษณะต่างๆ ระเบียบวิธีการจัดซื้อ เทคนิคการต่อรอง หลักเศรษฐศาสตร์ ที่นำมาประยุกต์เพื่อใช้ควบคุมสินค้าคงคลัง การตัดสินใจเลือกผลิตเองหรือซื้อ การสืบสินค้า รายงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

รหัสวิชา : 452603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (Advertising and Sales Promotion Strategies)

วิธีการใช้ทฤษฎีทางการโฆษณา และเทคนิคการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประเด็นการเรียนประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการเลือกช่องทางการสื่อสารและการทำกลยุทธ์การตลาดและงบประมาณโฆษณา การวิจัยและประเมินผลของโฆษณาและกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการโฆษณาหลักการส่งเสริมการขายเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์การตลาด และกระบวนการและวิธีการส่งเสริมการขาย

รหัสวิชา : 452606
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดสำหรับกลุ่มธุรกิจ (Business to Business Marketing)

แนวความคิด ความหมาย และการปฏิบัติสำหรับทางด้านการตลาดระหว่างองค์การธุรกิจ ศึกษาถึงแง่มุมระหว่างส่วนประสมทางด้านการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่ายสินค้า และการส่งเสริมการตลาดที่ใช้ระหว่างองค์การธุรกิจต่อองค์การธุรกิจด้วยกัน ตลอดจนรูปแบบการรวมกิจการ การขยายธุรกิจ ระบบการบริหารแบบทันเวลาคอมพิวเตอร์ และการตลาดสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศต่อธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 452608
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ทางการตลาดและการวางแผน (Strategic Marketing and Planning)

การออกแบบและพัฒนาสมรรถนะ เพื่อช่วยในเรื่องการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรม และบริการ แนวความคิดและแนวทางการปฏิบัติทางด้านการตลาดโดยรวม ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดอย่างมีระบบ

รหัสวิชา : 452609
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดบริการ (Service Marketing)

ระบบการพัฒนาและการจัดการงานบริการ ลักษณะของบริการ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ ความสำคัญและการเจริญเติบโตของธุรกิจบริการ ลักษณะตลาดของธุรกิจบริการ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อธุรกิจบริการ กลยุทธ์สำหรับการตลาดบริการ กลยุทธ์สำหรับการรักษาลูกค้า การจัดการและการวัดคุณภาพของบริการรวมตลอดถึงอุปสงค์ของบริการ และโครงสร้างขององค์กรที่ทำธุรกิจบริการ

รหัสวิชา : 452610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Marketing)

แนวความคิดและวิวัฒนาการของตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทและลักษณะของลูกค้าอุตสาหกรรม การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ตลอดจนถึงการวางแผนกำหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีในส่วนประสมการตลาด การประเมินผลและการควบคุมการตลาด บทบาทของสถาบันทางอุตสาหกรรมและรัฐบาลที่มีผลต่อการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมแนวโน้มการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 452611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง (Retailing and Wholesaling Management)

ความเป็นมาของการค้าปลีกและค้าส่ง ลักษณะความเป็นเจ้าของกิจการและการจัดองค์กรของกิจการค้าปลีกและค้าส่ง การเลือกแหล่งและทำเลที่ตั้ง การสรรหาและการจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการการเงิน การจัดการด้านการจัดซื้อสินค้า การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การกำหนดราคา การส่งเสริมทางการตลาด การควบคุมและประเมินผลกิจการ

รหัสวิชา : 452613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาการตลาดเชิงประยุกต์เพื่อการแข่งขัน (Integrated Studies in Competitive Marketing)

การใช้ความรู้ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงวิธีคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงการกำหนดนโยบาย การวางแผน เพื่อนำมาแก้ปัญหาต่างๆทางด้านการตลาด โดยใช้กรณีศึกษา รวมถึงแนวทางในการวิเคราะห์ ในการมองปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

รหัสวิชา : 452614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication)

บทบาทความสำคัญของการสื่อสารทางการตลาด วัตถุประสงค์ หน้าที่และอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาด และเป็นการผสมผสานของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้บุคคล การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ รวมถึงศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์ในด้านการสื่อสารทางการตลาด การประเมินผลและการควบคุมด้านการสื่อสารทางการตลาด

รหัสวิชา : 452615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การนำเสนอคุณค่าที่เหนือกว่าแก่ลูกค้า (Delivering Superior Customer Value)

แนวคิดด้านการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและธุรกิจรวมถึงการนำเสนอคุณค่าของการบริการที่เหนือกว่าและแตกต่างจากคู่แข่งในสายตาผู้บริโภค โดยอาศัยกระบวนการทางการตลาดและการจัดการดำเนินงาน ถึงการจัดการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าอีกทั้งยังครอบคลุมถึงการ การสร้างคุณภาพแก่การบริการ การใช้ราคาและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุดแก่ผู้บริโภคในระยะยาว

รหัสวิชา : 454503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การผลิตและการจัดการดำเนินงาน (Production and Operation Management)

องค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าและการบริการ รวมทั้งการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ หัวข้อที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการบริหารและการตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านต่างๆที่ผู้บริหารพึงจะเข้าใจ รวมถึงการเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบสินค้า การวางแผนกระบวนการผลิต การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีทำงาน การตั้งมาตรฐานการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงเหลือ

รหัสวิชา : 454602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการจัดการและการให้คำปรึกษา (Management Research and Consulting)

กระบวนการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจต่าง ๆ อาทิ สังคม การเมือง การตลาด รวมถึงพฤติกรรมขององค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของการทำวิจัยนั้น ๆ การออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง การออกแบบระบบการวิจัยเชิงทดลองการกำหนดกรอบวิธีดำเนินการวิจัย การพิจารณาปัญหาการวิจัยรวมถึงการให้คำปรึกษางานวิจัยในหัวข้อต่างๆ

รหัสวิชา : 454603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารคุณภาพและการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ (Quality Service and Total Quality Management)

เพื่อความเข้าใจในทฤษฎีและวิธีการการบริการคุณภาพและการจัดการคุณภาพ แบบสมบูรณ์ รวมทั้งความสำคัญของการนำไปใช้เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน ประเด็นการเรียนประกอบด้วย การศึกษาประวัติและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ การใช้วิธีการของเดมมิงในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ การเติบโตของการจัดการคุณภาพในฐานะกลยุทธ์การแข่งขัน โรงเรียนการจัดการบริการนอร์ดิค เปรียบเทียบวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพระหว่างญี่ปุ่น (รางวัลเดมมิง) และสหรัฐฯ ( รางวัลบาลริด์จ) ยุโรปและฮ่องกง ศึกษาการบริการคุณภาพในฐานะแนวคิดต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ระบบปฏิบัติการคุณภาพ และการวัดผลทั้งภายในและภายนอก

รหัสวิชา : 454604
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

รูปแบบของการจ้าง การรับเข้าและคัดเลือก การให้รางวัล ระบบการประเมินและการวัดผลการทำงาน รูปแบบขององค์กร การออกแบบงานและกลุ่มงาน อำนาจ สิทธิและความสัมพันธ์ระหว่างสถานะในองค์กร ความเป็นผู้นำและแรงจูงใจ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของวัฒนธรรมในองค์กรและระบบพหุวัฒนธรรมในองค์กร อุตสาหกรรมสัมพันธ์

รหัสวิชา : 454610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ (Business Logistics Management)

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้าทางธุรกิจ จุดแลกระหว่างได้กับเสีย การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมระบบสินค้าทางธุรกิจที่มี ประสิทธิภาพระดับและมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้าทางธุรกิจกับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข่าวสารและอุปทานห่วงโซ่สินค้า การใช้บุคคลที่สามในระบบสินค้าทางธุรกิจ เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้าและกลยุทธ์ระบบสินค้าทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 454612
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก (Global Business Strategy)

กลยุทธ์ธุรกิจในระดับโลกที่ไร้พรมแดน การดำเนินธุรกิจข้ามชาติ ทั้งทางด้านนำเข้า ส่งออก การร่วมมือระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ กลยุทธ์การบริหารระดับโลกไร้พรมแดน และการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่กลยุทะการจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการเงินและการบัญชี การผลิตและการจัดการดำเนินงาน การตลาดและกลยุทธ์การจัดการด้านเทคโนโลยี

รหัสวิชา : 455501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

รูปแบบและโครงสร้างของธุรกิจระหว่างประเทศผลกระทบด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีต่อการดำเนินการของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดรูปแบบองค์กร การเงิน การบัญชี และการตลาดระหว่างประเทศ รวมทั้งการใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Cross Cultural Management)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

รหัสวิชา : 466535
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Seminar in ASEAN Business Administration Economic Community)

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอนในการบรรยายและอภิปรายหัวข้อการบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ เรื่องโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ตลอดจนใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาและสาขาธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจได้ และเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 452699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ทำและเสนอผลงานวิจัย ภายใต้การควบคุมเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 452501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing)

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเด่นชัด

รหัสวิชา : 452505
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Pricing Strategies)

กระบวนการและหลักการบริหารผลิตภัณฑ์ ว่าด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจเกี่ยวกับสายการผลิตและตรายี่ห้อ การจัดการด้านหีบห่อและป้ายฉลาก รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับองค์กร ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนำเข้าสู่ตลาด นอกจากนั้นแล้วยังศึกษาถึงวิธีการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ลักษณะและความสำคัญของราคา นโยบายและกลยุทธ์ในการตั้งราคา รวมตลอดถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการตั้งราคา และการเปลี่ยนแปลงราคา

รหัสวิชา : 452506
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาด (Marketing Research)

ลักษณะรูปแบบ วัตถุประสงค์ และกระบวนการวิจัยการตลาด การเลือกแบบและวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเสนอรายงาน การนำการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาด การนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางการตลาด

รหัสวิชา : 452602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Strategic Thinking and Competitive Advantage)

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบ และนำมาใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน เพื่อนำมาแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ รวมถึงการศึกษาเชิงปฏิบัติการกับสถานการณ์/ สถานที่จริงหรือกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 452604
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทาน และช่องทางการจัดจำหน่าย (Supply Chain & Distributions Management)

แนวคิดพื้นฐานสำหรับช่องทางและหน้าที่ของการจัดจำหน่ายทางการตลาด และประกอบกับการหาเหตุผลในการคงอยู่ของช่องทาง โครงสร้าง และการดำเนินงานทางการตลาด ประกอบด้วย การคัดเลือก และการจัดจำหน่ายทางการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย การค้าส่ง การค้าปลีก และการจัดการขนส่งสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดต้นทุนในการผลิตและการจัดจำหน่าย

รหัสวิชา : 452605
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Analysis)

การวิเคราะห์แนวคิดและมุมมองของผู้บริโภคและกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมทั้งความสำคัญของการรับรู้ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกก่อนการชื้อ การบริโภค ความพึงพอใจและการบริโภคซ้ำ ศึกษาถึงกระบวนการทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของผู้บริโภค การบริโภคในฐานะบทบาทพื้นฐานในการตัดสินกลยุทธ์ทางการตลาดและความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม

รหัสวิชา : 453513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณและการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 454500
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านระดับสูง (Advanced Reading)

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

รหัสวิชา : 454502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ (Organization Behavior and Organization Development)

ลักษณะขององค์กรและแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการองค์กร พฤติกรรมส่วนบุคคลที่ เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ บุคลิกภาพ การรับรู้ การวิเคราะห์ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมและกระบวนการในองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ การตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง จริยธรรม และข้อขัดแย้ง ศึกษาโครงสร้างขององค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อม กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีและอาชีพ

รหัสวิชา : 454504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ (Economics for Business)

เน้นการนำไปใช้ของทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ต่อผู้บริโภค ตลาดและการกำหนด ราคาศึกษาผลกระทบของค่าดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ อัตราดอกเบี้ยปัญหาเงินเฟ้อและ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 452502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาด (Marketing Management)

แนวคิดและทฤษฎีหลักการจัดการการตลาด บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของผู้บริหารการตลาดในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดทั้งสินค้าและบริการ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมตลาดผู้ซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดส่วนแบ่งตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด การวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการปฏิบัติการและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด ทั้งนี้จะมุ่งเน้นการปฏิบัติการวางแผนการตลาดที่สามารถใช้ในธุรกิจเป็นรูปธรรมอย่างมีจริยธรรม

รหัสวิชา : 452508
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดโลก (Global Marketing)

ความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อมในต่างประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดโครงสร้างและการดำเนินงานในตลาดต่างประเทศ การวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การวางแผนและการใช้ส่วนประสมการตลาด ตลอดจนรูปแบบและการพัฒนาบริษัทระหว่างประเทศ การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆทางด้านการค้า

รหัสวิชา : 452509
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงประยุกต์ (Integrated Studies in Marketing)

การใช้ความรู้ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ การจัดการทางด้านผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจด้านราคา การส่งเสริมการขาย ช่องทางการจัดจำหน่าย ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา รวมถึงศึกษาถึงแนวทางในการวิเคราะห์ในการมองปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการตลาด รวมถึงการหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เพื่อช่วยในเรื่องการจัดการทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 452601
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดซื้อและการวางแผน (Purchasing and Planning)

วิธีการวางแผนด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุ ส่วนประกอบ สินค้าสำเร็จรูปและบริการ สำหรับกิจการในลักษณะต่างๆ ระเบียบวิธีการจัดซื้อ เทคนิคการต่อรอง หลักเศรษฐศาสตร์ ที่นำมาประยุกต์เพื่อใช้ควบคุมสินค้าคงคลัง การตัดสินใจเลือกผลิตเองหรือซื้อ การสืบสินค้า รายงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

รหัสวิชา : 452603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (Advertising and Sales Promotion Strategies)

วิธีการใช้ทฤษฎีทางการโฆษณา และเทคนิคการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประเด็นการเรียนประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการเลือกช่องทางการสื่อสารและการทำกลยุทธ์การตลาดและงบประมาณโฆษณา การวิจัยและประเมินผลของโฆษณาและกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการโฆษณาหลักการส่งเสริมการขายเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์การตลาด และกระบวนการและวิธีการส่งเสริมการขาย

รหัสวิชา : 452606
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดสำหรับกลุ่มธุรกิจ (Business to Business Marketing)

แนวความคิด ความหมาย และการปฏิบัติสำหรับทางด้านการตลาดระหว่างองค์การธุรกิจ ศึกษาถึงแง่มุมระหว่างส่วนประสมทางด้านการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่ายสินค้า และการส่งเสริมการตลาดที่ใช้ระหว่างองค์การธุรกิจต่อองค์การธุรกิจด้วยกัน ตลอดจนรูปแบบการรวมกิจการ การขยายธุรกิจ ระบบการบริหารแบบทันเวลาคอมพิวเตอร์ และการตลาดสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศต่อธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 452608
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ทางการตลาดและการวางแผน (Strategic Marketing and Planning)

การออกแบบและพัฒนาสมรรถนะ เพื่อช่วยในเรื่องการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรม และบริการ แนวความคิดและแนวทางการปฏิบัติทางด้านการตลาดโดยรวม ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดอย่างมีระบบ

รหัสวิชา : 452609
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดบริการ (Service Marketing)

ระบบการพัฒนาและการจัดการงานบริการ ลักษณะของบริการ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ ความสำคัญและการเจริญเติบโตของธุรกิจบริการ ลักษณะตลาดของธุรกิจบริการ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อธุรกิจบริการ กลยุทธ์สำหรับการตลาดบริการ กลยุทธ์สำหรับการรักษาลูกค้า การจัดการและการวัดคุณภาพของบริการรวมตลอดถึงอุปสงค์ของบริการ และโครงสร้างขององค์กรที่ทำธุรกิจบริการ

รหัสวิชา : 452610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Marketing)

แนวความคิดและวิวัฒนาการของตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทและลักษณะของลูกค้าอุตสาหกรรม การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ตลอดจนถึงการวางแผนกำหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีในส่วนประสมการตลาด การประเมินผลและการควบคุมการตลาด บทบาทของสถาบันทางอุตสาหกรรมและรัฐบาลที่มีผลต่อการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมแนวโน้มการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 452611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง (Retailing and Wholesaling Management)

ความเป็นมาของการค้าปลีกและค้าส่ง ลักษณะความเป็นเจ้าของกิจการและการจัดองค์กรของกิจการค้าปลีกและค้าส่ง การเลือกแหล่งและทำเลที่ตั้ง การสรรหาและการจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการการเงิน การจัดการด้านการจัดซื้อสินค้า การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การกำหนดราคา การส่งเสริมทางการตลาด การควบคุมและประเมินผลกิจการ

รหัสวิชา : 452613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาการตลาดเชิงประยุกต์เพื่อการแข่งขัน (Integrated Studies in Competitive Marketing)

การใช้ความรู้ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงวิธีคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงการกำหนดนโยบาย การวางแผน เพื่อนำมาแก้ปัญหาต่างๆทางด้านการตลาด โดยใช้กรณีศึกษา รวมถึงแนวทางในการวิเคราะห์ ในการมองปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

รหัสวิชา : 452614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication)

บทบาทความสำคัญของการสื่อสารทางการตลาด วัตถุประสงค์ หน้าที่และอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาด และเป็นการผสมผสานของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้บุคคล การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ รวมถึงศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์ในด้านการสื่อสารทางการตลาด การประเมินผลและการควบคุมด้านการสื่อสารทางการตลาด

รหัสวิชา : 452615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การนำเสนอคุณค่าที่เหนือกว่าแก่ลูกค้า (Delivering Superior Customer Value)

แนวคิดด้านการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและธุรกิจรวมถึงการนำเสนอคุณค่าของการบริการที่เหนือกว่าและแตกต่างจากคู่แข่งในสายตาผู้บริโภค โดยอาศัยกระบวนการทางการตลาดและการจัดการดำเนินงาน ถึงการจัดการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าอีกทั้งยังครอบคลุมถึงการ การสร้างคุณภาพแก่การบริการ การใช้ราคาและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุดแก่ผู้บริโภคในระยะยาว

รหัสวิชา : 454603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารคุณภาพและการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ (Quality Service and Total Quality Management)

เพื่อความเข้าใจในทฤษฎีและวิธีการการบริการคุณภาพและการจัดการคุณภาพ แบบสมบูรณ์ รวมทั้งความสำคัญของการนำไปใช้เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน ประเด็นการเรียนประกอบด้วย การศึกษาประวัติและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ การใช้วิธีการของเดมมิงในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ การเติบโตของการจัดการคุณภาพในฐานะกลยุทธ์การแข่งขัน โรงเรียนการจัดการบริการนอร์ดิค เปรียบเทียบวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพระหว่างญี่ปุ่น (รางวัลเดมมิง) และสหรัฐฯ ( รางวัลบาลริด์จ) ยุโรปและฮ่องกง ศึกษาการบริการคุณภาพในฐานะแนวคิดต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ระบบปฏิบัติการคุณภาพ และการวัดผลทั้งภายในและภายนอก

รหัสวิชา : 454604
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

รูปแบบของการจ้าง การรับเข้าและคัดเลือก การให้รางวัล ระบบการประเมินและการวัดผลการทำงาน รูปแบบขององค์กร การออกแบบงานและกลุ่มงาน อำนาจ สิทธิและความสัมพันธ์ระหว่างสถานะในองค์กร ความเป็นผู้นำและแรงจูงใจ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของวัฒนธรรมในองค์กรและระบบพหุวัฒนธรรมในองค์กร อุตสาหกรรมสัมพันธ์

รหัสวิชา : 454610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ (Business Logistics Management)

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้าทางธุรกิจ จุดแลกระหว่างได้กับเสีย การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมระบบสินค้าทางธุรกิจที่มี ประสิทธิภาพระดับและมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้าทางธุรกิจกับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข่าวสารและอุปทานห่วงโซ่สินค้า การใช้บุคคลที่สามในระบบสินค้าทางธุรกิจ เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้าและกลยุทธ์ระบบสินค้าทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 454612
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก (Global Business Strategy)

กลยุทธ์ธุรกิจในระดับโลกที่ไร้พรมแดน การดำเนินธุรกิจข้ามชาติ ทั้งทางด้านนำเข้า ส่งออก การร่วมมือระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ กลยุทธ์การบริหารระดับโลกไร้พรมแดน และการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่กลยุทะการจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการเงินและการบัญชี การผลิตและการจัดการดำเนินงาน การตลาดและกลยุทธ์การจัดการด้านเทคโนโลยี

รหัสวิชา : 455501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

รูปแบบและโครงสร้างของธุรกิจระหว่างประเทศผลกระทบด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีต่อการดำเนินการของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดรูปแบบองค์กร การเงิน การบัญชี และการตลาดระหว่างประเทศ รวมทั้งการใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Cross Cultural Management)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

รหัสวิชา : 466535
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Seminar in ASEAN Business Administration Economic Community)

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอนในการบรรยายและอภิปรายหัวข้อการบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ เรื่องโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ตลอดจนใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาและสาขาธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจได้ และเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

3 วิชาแทนวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 452504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotion Management)

วัตถุประสงค์ บทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของการส่งเสริมการตลาดที่จำเป็น ได้แก่ การจัดการโฆษณา การจัดการขายโดยใช้พนักงานขาย การจัดการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ รวมถึงศึกษาการทำธุรกรรมและพาณิชยกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล การวิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และศึกษาทฤษฎีวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ หรืออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งศึกษาหลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 452607
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Marketing E-Commerce)

หลักการแนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและพาณิชยกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ศึกษาถึงทฤษฎี วิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจหรืออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งศึกษาหลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 452698
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการตลาด (Selected Topics in Marketing)

ค้นคว้าทางด้านการตลาดอาจเป็นหัวข้อในหน่วยงานที่เหมาะสม นอกเหนือไปจากหัวข้อเรื่องที่ได้เคยศึกษามาจากงานวิชาต่างๆ และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วทำส่งรายงานเป็นเล่มพร้อมกับสอบปากเปล่า