ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) (กศ.ม. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 38 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ชลี มาพุทธ *
อาจารย์ พักตร์วิภา โพธิ์ศรี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ *
อาจารย์ วรวุฒิ เพ็งพันธ์ *
รองศาสตราจารย์ ศรีวรรณ ยอดนิล *
อาจารย์ สมหมาย แจ่มกระจ่าง *
รองศาสตราจารย์สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา

รหัสวิชา : 402672
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานการศึกษาขั้นสูง (Advanced Foundations of Education)

บูรณาการของพื้นฐานการศึกษา เช่น ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา และเทคโนลยีการศึกษา รวมทั้งหลักและวิธีคิดที่สำคัญทางการศึกษาและการพัฒนาภูมิปัญญา วิเคราะห์การศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานการศึกษา

รหัสวิชา : 434521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Research Methods in Behavioral and Social Sciences)

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การกำหนด ปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ เช่น การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงสภาพปัจจุบัน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงอนาคต การวิเคราะห์แบบเมทต้า เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานการวิจัย

รหัสวิชา : 435521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (Statistics in Behavioral Research)

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและ การประมาณช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 401511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักและทฤษฎีการพัฒนา (Principles and Theories of Development)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา รูปแบบ ประเภทของการพัฒนา จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักพัฒนา ทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนา บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

รหัสวิชา : 401531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการศึกษาและการพัฒนา (Human Resources Management for Education and Development)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ภายใต้บริบทสังคมฐานความรู้และการเปลี่ยนแปลง

รหัสวิชา : 401681
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาการศึกษาและการพัฒนาสังคม (Seminar on Education and Social Development Problems)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการศึกษาและการพัฒนาสังคม กับบริบทด้านการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม วิพากษ์สาเหตุ ผลกระทบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

3 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 401521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศาสนาและปรัชญาเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (Religions and Philosophies for Education and Development)

แนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาตามหลักปรัชญาและศาสนาที่สำคัญ วิเคราะห์หลักธรรม คำสอน วิธีการถ่ายทอดและการเผยแผ่ศาสนาขององค์ศาสดาเพื่อประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการพัฒนา กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีทางการพัฒนาที่อาศัยหลักทางศาสนาและปรัชญา

รหัสวิชา : 401522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (Local Wisdom for Education and Development)

ความหมาย ประเภทและรูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ วิธีการเรียนรู้ การสั่งสมและถ่ายทอดความรู้ของคนในท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาและการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

รหัสวิชา : 401523
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยศาสตร์กับการศึกษาและการพัฒนา (Ethics for Education and Development)

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก เพื่อการวิเคราะห์ประเด็นและแก้ไขปัญหาด้านจริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 401591
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม (Education and Social Development Research)

หลักการ ระเบียบวิธีวิจัย สังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม พัฒนา โครงการวิจัย และฝึกปฏิบัติ

รหัสวิชา : 402531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผนเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (Policy and Planning for Education and Development)

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการวิเคราะห์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและกำหนดนโยบายทางการศึกษาในบริบทของการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 402541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนา (Community Studies for Development)

วิเคราะห์บริบทชุมชน การวางแผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสวิชา : 402542
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคมวิทยาการศึกษาเพื่อการพัฒนา (Sociology of Education for Development)

แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา วิเคราะห์ผลกระทบ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา

รหัสวิชา : 402543
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มานุษยวิทยาการศึกษาเพื่อการพัฒนา (Anthropology of Education for Development)

แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา อิทธิพลของวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ระบบครอบครัว และผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา

รหัสวิชา : 402551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา (Economics of Education for Development)

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา การลงทุน การงบประมาณ การวางแผนกำลังคนทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ

รหัสวิชา : 402552
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
รัฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา (Politics of Education for Development)

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่สำคัญทางการเมืองการปกครองที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการพัฒนาประเทศ ผลกระทบของนโยบายการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนา

รหัสวิชา : 402553
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา (Training for Development)

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการฝึกอบรม วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นเพื่อการฝึกอบรม การวางแผน การออกแบบหลักสูตร บริหารโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา และการประเมินผล

รหัสวิชา : 402562
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนา (Population Studies for Development)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและการพัฒนาตามดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสากล ทฤษฎีทางประชากร การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบต่อการศึกษาและการพัฒนา

รหัสวิชา : 403571
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา (Comparative Education for Development)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการของการศึกษาเปรียบเทียบ ประวัติและพัฒนาการของการศึกษาเปรียบเทียบ เปรียบเทียบระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ตามหลักทฤษฎี

รหัสวิชา : 403572
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
องค์การระหว่างประเทศและการพัฒนา (International Organization and Development)

ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ บทบาทหน้าที่ และโครงการสำคัญขององค์การระหว่างประเทศด้านการศึกษาและการพัฒนา

รหัสวิชา : 403672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประสบการณ์การศึกษาและการพัฒนาข้ามวัฒนธรรม (Cross – Cultural Education and Development Experiences)

รายงานประสบการณ์กรณีศึกษาจากพื้นที่ ที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมด้วยระเบียบวิธีวิจัยภาคสนาม

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 401699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

วิจัยทางด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

1 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา

รหัสวิชา : 402672
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานการศึกษาขั้นสูง (Advanced Foundations of Education)

บูรณาการของพื้นฐานการศึกษา เช่น ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา และเทคโนลยีการศึกษา รวมทั้งหลักและวิธีคิดที่สำคัญทางการศึกษาและการพัฒนาภูมิปัญญา วิเคราะห์การศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานการศึกษา

รหัสวิชา : 434521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Research Methods in Behavioral and Social Sciences)

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การกำหนด ปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ เช่น การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงสภาพปัจจุบัน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงอนาคต การวิเคราะห์แบบเมทต้า เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานการวิจัย

รหัสวิชา : 435521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (Statistics in Behavioral Research)

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและ การประมาณช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 401511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักและทฤษฎีการพัฒนา (Principles and Theories of Development)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา รูปแบบ ประเภทของการพัฒนา จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักพัฒนา ทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนา บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

รหัสวิชา : 401531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการศึกษาและการพัฒนา (Human Resources Management for Education and Development)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ภายใต้บริบทสังคมฐานความรู้และการเปลี่ยนแปลง

รหัสวิชา : 401681
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาการศึกษาและการพัฒนาสังคม (Seminar on Education and Social Development Problems)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการศึกษาและการพัฒนาสังคม กับบริบทด้านการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม วิพากษ์สาเหตุ ผลกระทบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

3 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 401521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศาสนาและปรัชญาเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (Religions and Philosophies for Education and Development)

แนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาตามหลักปรัชญาและศาสนาที่สำคัญ วิเคราะห์หลักธรรม คำสอน วิธีการถ่ายทอดและการเผยแผ่ศาสนาขององค์ศาสดาเพื่อประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการพัฒนา กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีทางการพัฒนาที่อาศัยหลักทางศาสนาและปรัชญา

รหัสวิชา : 401522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (Local Wisdom for Education and Development)

ความหมาย ประเภทและรูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ วิธีการเรียนรู้ การสั่งสมและถ่ายทอดความรู้ของคนในท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาและการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

รหัสวิชา : 401523
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยศาสตร์กับการศึกษาและการพัฒนา (Ethics for Education and Development)

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก เพื่อการวิเคราะห์ประเด็นและแก้ไขปัญหาด้านจริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 401591
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม (Education and Social Development Research)

หลักการ ระเบียบวิธีวิจัย สังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม พัฒนา โครงการวิจัย และฝึกปฏิบัติ

รหัสวิชา : 402531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผนเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (Policy and Planning for Education and Development)

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการวิเคราะห์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและกำหนดนโยบายทางการศึกษาในบริบทของการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 402541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนา (Community Studies for Development)

วิเคราะห์บริบทชุมชน การวางแผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสวิชา : 402542
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคมวิทยาการศึกษาเพื่อการพัฒนา (Sociology of Education for Development)

แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา วิเคราะห์ผลกระทบ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา

รหัสวิชา : 402543
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มานุษยวิทยาการศึกษาเพื่อการพัฒนา (Anthropology of Education for Development)

แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา อิทธิพลของวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ระบบครอบครัว และผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา

รหัสวิชา : 402551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา (Economics of Education for Development)

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา การลงทุน การงบประมาณ การวางแผนกำลังคนทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ

รหัสวิชา : 402552
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
รัฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา (Politics of Education for Development)

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่สำคัญทางการเมืองการปกครองที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการพัฒนาประเทศ ผลกระทบของนโยบายการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนา

รหัสวิชา : 402553
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา (Training for Development)

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการฝึกอบรม วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นเพื่อการฝึกอบรม การวางแผน การออกแบบหลักสูตร บริหารโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา และการประเมินผล

รหัสวิชา : 402562
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนา (Population Studies for Development)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและการพัฒนาตามดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสากล ทฤษฎีทางประชากร การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบต่อการศึกษาและการพัฒนา

รหัสวิชา : 403571
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา (Comparative Education for Development)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการของการศึกษาเปรียบเทียบ ประวัติและพัฒนาการของการศึกษาเปรียบเทียบ เปรียบเทียบระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ตามหลักทฤษฎี

รหัสวิชา : 403572
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
องค์การระหว่างประเทศและการพัฒนา (International Organization and Development)

ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ บทบาทหน้าที่ และโครงการสำคัญขององค์การระหว่างประเทศด้านการศึกษาและการพัฒนา

รหัสวิชา : 403672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประสบการณ์การศึกษาและการพัฒนาข้ามวัฒนธรรม (Cross – Cultural Education and Development Experiences)

รายงานประสบการณ์กรณีศึกษาจากพื้นที่ ที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมด้วยระเบียบวิธีวิจัยภาคสนาม

4 การศึกษาอิสระ

รหัสวิชา : 401698
หน่วยกิต : 3(0-0-9)
การศึกษาอิสระ (Independent Study)

รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาสังคม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา