ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม) (วศ.ม.(การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 37 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ *
อาจารย์วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม *
อาจารย์สัญญา ยิ้มศิริ *
อาจารย์ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์
อาจารย์วรัตถา อุทยารัตน์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 520502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบาย กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Policies, Laws and Economics for Energy and Environment Management)

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบตลาด การจัดการ สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยใช้มาตรการแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสิ่งแวดล้อม และพลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงานกับประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ จรรยาบรรณทางการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 520592
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Seminar in Energy and Environment Management)

บทความทางวิชาการ งานวิจัย งานที่ปรึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 521501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการวิเคราะห์และควบคุมทางการเงินสำหรับวิศวกร (Analysis Systems and Financial Control for Engineers)

หลักการจัดองค์กรและจัดการการเงินขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อุปสงค์ของเงินทุนแหล่งเงินทุนภายในและภายนอกองค์กร การควบคุมงบประมาณ นโยบายการสำรองเงินและจ่ายเงินปันผล เน้นแนวทางเชิงระบบและปัญหาของการออกแบบงานวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเงิน

รหัสวิชา : 521503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการขั้นสูง (Advanced Project Management)

การจัดโครงการอย่างครบวงจร การเลือกโครงการ โครงสร้างและบทบาทขององค์กรสำหรับการจัดการโครงการ การประมาณการงบประมาณ การวางแผนและควบคุมโครงการ การปิดและการรายงาน โครงการ การจัดการความขัดแย้งตลอดอายุโครงการ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณการจัดโครงการ

รหัสวิชา : 521504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตัดสินใจเชิงปริมาณสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรม (Quantitative Decision Making for Engineering Technology)

วิธีการเชิงปริมาณในการตัดสินใจปัญหาด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม การจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบจำนวนเต็ม การโปรแกรมแบบไม่เป็นเชิงเส้นตรง การตัดสินใจสำหรับปัญหารูปแบบความน่าจะเป็นโดยใช้ทฤษฎีแถวคอยและการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 523501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy, Environment and Climate Change)

แก๊สเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีทางเลือกในการบรรเทา การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก ข้อตกลงนานาชาติด้านการบรรเทาปัญหาการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก

รหัสวิชา : 523502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ห่วงโซ่พลังงานและวัฎจักรชีวิต (Full Energy Chain Analysis and Life Cycle Analysis)

การวิเคราะห์ห่วงโซ่พลังงาน การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต ข้อจำกัดวิธีการมาตรฐานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการวิเคราะห์วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ โดยวิธีกระบวนการ การวิเคราะห์โดยวิธีปัจจัยการผลิตและผลผลิต ผลกระทบด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

1.2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 522531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Systems)

แนวคิดทางเคมี ฟิสิกส์ ธรณีวิทยาและความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม ระบบทางสิ่งแวดล้อมของสิ่งที่ปล่อยออกมาจากอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ก๊าซ ของเหลวและของแข็ง วิธีการบริหารจัดการและกฎหมายต่างๆทางสิ่งแวดล้อม หลักการของการถ่ายโอนสิ่งปนเปื้อนและของเสียอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 522541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Safety and Environmental Risk Analysis)

ความปลอดภัยและความเสี่ยงของกระบวนการ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย เทคนิคการประเมิณความเสี่ยง การวิเคราะห์แบบ HAZOP การระบุความอันตราย การวิเคราะห์ผลกระทบ การวัด การคำนวณ และการนำเสนอของการประมาณการความเสี่ยง

รหัสวิชา : 522622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Systems)

หลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยและจริยธรรมทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมด้านพลังงาน ของเสียและทรัพยากร การป้องกันมลพิษและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม องค์กรและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 522632
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม (Environmental Management in Industry)

การไหลเวียนของวัสดุและพลังงานในระบบอุตสาหกรรม การวิเคราะห์วัฎจักรชีวิต กรอบการวิเคราะห์ของวัฏจักรชีวิต หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์ ระบบการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และผลกระทบด้านสังคมของระบบการผลิต การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ นิเวศเศรษฐกิจและความยั่งยืน จรรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 522672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid and Hazardous Waste Engineering)

วิธีและเทคนิคในการบำบัดทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา และกำจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม การออกแบบทางวิศวกรรม การประมาณการค่าใช้จ่าย การเดินระบบการควบคุมดูแลรักษาระบบการบำบัดและกำจัด เช่น การทำให้เสถียร การใช้เตาเผา การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 522673
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมของเสียอันตรายและของเสียอุตสาหกรรม (Industrial and Hazardous Waste Control)

วิธีการจัดการและบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม รวมถึงเทคนิคการลดมลพิษภายในโรงงานและการนำกลับมาใช้ใหม่ ลักษณะและการจัดการของเสียอันตราย การออกแบบระบบที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 522674
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะอากาศ (Air Pollution Control)

แหล่งที่มาของมลภาวะ พฤติกรรมของภาวะในชั้นบรรยากาศ ทฤษฎีและการปฏิบัติของการควบคุม มลภาวะทางอากาศทั้งรูปแบบอนุภาคแลแก๊สตามแหล่งที่มา

รหัสวิชา : 522692
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Special Topics in Environmental Technology)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในทางเทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

รหัสวิชา : 523670
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบทางพลังงานและความเหมาะสม (Energy Systems Design and Optimization)

การออกแบบระบบทำงานหรือระบบที่เหมาะสม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การสร้างสมการสำหรับ อุปกรณ์ด้านพลังงานโดยใช้ผลการทดลอง แบบจำลองของอุปกรณ์และระบบทางด้านพลังงาน การเลือกใช้เทคนิคในการหาความเหมาะสมของระบบทางพลังงาน

รหัสวิชา : 523671
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทรัพยากรพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน (Energy Resources and Conversion)

แหล่งสำรองและการบริโภคน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล หลักการ การใช้งาน และสถานการณ์การใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานคลื่น กระแสน้ำ และมหาสมุทร ฯลฯ อนาคตของแหล่งพลังงานฟอสซิล และพลังงานทดแทน รูปแบบของพลังงานและความสัมพันธ์

รหัสวิชา : 523672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผน การผลิตและการใช้ไฟฟ้า (Electricity Utilization, Generation, and Plan)

ระบบการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า เปรียบเทียบด้าน Scale ต้นทุน เชื้อเพลิง การปลดปล่อย มลภาวะ โหลดแฟกเตอร์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ จริยธรรมวิชาชีพ

รหัสวิชา : 523680
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน (Energy Policy and Planning)

การพัฒนาและการวางแผนการใช้พลังงานของประเทศ สถานการณ์พลังงาน ปัญหา แผนการและแน้วโน้มการใช้พลังงานของโลก ความสัมพันธ์ของโครงสร้างราคาและความต้องการพลังงานและความต้องการพลังงานกับเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐศาสตร์และความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์ความต้องการและแหล่งผลิต วิธีการวิเคราะห์แบบ Input-Output โมเดลของการวางแผน แผนการด้านการเงินและการวางแผนด้านพลังงานสำรอง

รหัสวิชา : 523681
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์พลังงานและการวิเคราะห์นโยบายพลังงาน (Energy-Economic Modeling and Policy Analysis)

ความสำคัญของนโยบายพลังงาน นโยบายพลังงานของประเทศต่าง ๆ และของประเทศไทย ดัชนีชี้วัดสภาพการใช้พลังงาน เศรษฐกิจมหภาค สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบของนโยบายพลังงาน โดยการใช้แบบจำลองและวิธีการ แนวความคิดพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค การนับรวมปริมาณพลังงานในประเทศ การวิเคราะห์รายงานพลังงานของประเทศเชิงเปรียบเทียบ ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอกรณีศึกษาต่าง ๆ

รหัสวิชา : 523682
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองในการประเมินผลกระทบด้านพลังงานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Energy, Economy, the Environment and Social Impact Models)

แบบจำลองต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีต่อปริมาณ การใช้พลังงานของประเทศ เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และสังคม เช่น Externality, Life-Cycle Analysis, Input-Output Analysis, Markal Model, LEAP Model ฯลฯ กรณีศึกษาของการใช้วิธีการและโมเดล

รหัสวิชา : 523685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Rational Use of Energy in Industry)

การจัดการด้านพลังงาน นโยบายและการวางแผน เทคนิคการสำรวจและวิธีการวิเคราะห์การใช้พลังงาน การประมาณศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานและการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ การใช้และการผลิตพลังงานในภาคอุตสาหกรรม เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานในขบวนการอุตสาหกรรม หลักการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบโคเจนเนอเรชั่น

รหัสวิชา : 523694
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (Special Topics in Energy Management Technology)

การเรียนรู้พลังงานและเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 524626
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบพลังงานทางเลือกและพลังงานที่คุ้มค่า (Renewable and Efficient Energy Systems)

ระบบจ่ายไฟฟ้า และคุณภาพของไฟฟ้า พัฒนาการของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน และ ชนิดของโรงผลิตกระแสไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์ของแหล่งพลังงาน ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ฟิสิกส์ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

รหัสวิชา : 524627
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการพลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy Management)

การตรวจเฝ้าโหลดและการแปลความหมายข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้า การวิเคราะห์ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และในอุปกรณ์ไฟฟ้า การลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด การแก้ไขตัวประกอบกำลัง การเปลี่ยนแทปของหม้อแปลง การปรับปรุงรุบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และการใช้อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน

1.3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 520699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การทดลอง ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์และการนำเสนอผลงานวิจัย

2.1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 520502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบาย กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Policies, Laws and Economics for Energy and Environment Management)

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบตลาด การจัดการ สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยใช้มาตรการแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสิ่งแวดล้อม และพลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงานกับประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ จรรยาบรรณทางการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 520592
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Seminar in Energy and Environment Management)

บทความทางวิชาการ งานวิจัย งานที่ปรึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 521501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการวิเคราะห์และควบคุมทางการเงินสำหรับวิศวกร (Analysis Systems and Financial Control for Engineers)

หลักการจัดองค์กรและจัดการการเงินขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อุปสงค์ของเงินทุนแหล่งเงินทุนภายในและภายนอกองค์กร การควบคุมงบประมาณ นโยบายการสำรองเงินและจ่ายเงินปันผล เน้นแนวทางเชิงระบบและปัญหาของการออกแบบงานวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเงิน

รหัสวิชา : 521503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการขั้นสูง (Advanced Project Management)

การจัดโครงการอย่างครบวงจร การเลือกโครงการ โครงสร้างและบทบาทขององค์กรสำหรับการจัดการโครงการ การประมาณการงบประมาณ การวางแผนและควบคุมโครงการ การปิดและการรายงาน โครงการ การจัดการความขัดแย้งตลอดอายุโครงการ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณการจัดโครงการ

รหัสวิชา : 521504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตัดสินใจเชิงปริมาณสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรม (Quantitative Decision Making for Engineering Technology)

วิธีการเชิงปริมาณในการตัดสินใจปัญหาด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม การจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบจำนวนเต็ม การโปรแกรมแบบไม่เป็นเชิงเส้นตรง การตัดสินใจสำหรับปัญหารูปแบบความน่าจะเป็นโดยใช้ทฤษฎีแถวคอยและการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 523501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy, Environment and Climate Change)

แก๊สเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีทางเลือกในการบรรเทา การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก ข้อตกลงนานาชาติด้านการบรรเทาปัญหาการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก

รหัสวิชา : 523502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ห่วงโซ่พลังงานและวัฎจักรชีวิต (Full Energy Chain Analysis and Life Cycle Analysis)

การวิเคราะห์ห่วงโซ่พลังงาน การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต ข้อจำกัดวิธีการมาตรฐานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการวิเคราะห์วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ โดยวิธีกระบวนการ การวิเคราะห์โดยวิธีปัจจัยการผลิตและผลผลิต ผลกระทบด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

2.2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 522531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Systems)

แนวคิดทางเคมี ฟิสิกส์ ธรณีวิทยาและความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม ระบบทางสิ่งแวดล้อมของสิ่งที่ปล่อยออกมาจากอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ก๊าซ ของเหลวและของแข็ง วิธีการบริหารจัดการและกฎหมายต่างๆทางสิ่งแวดล้อม หลักการของการถ่ายโอนสิ่งปนเปื้อนและของเสียอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 522541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Safety and Environmental Risk Analysis)

ความปลอดภัยและความเสี่ยงของกระบวนการ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย เทคนิคการประเมิณความเสี่ยง การวิเคราะห์แบบ HAZOP การระบุความอันตราย การวิเคราะห์ผลกระทบ การวัด การคำนวณ และการนำเสนอของการประมาณการความเสี่ยง

รหัสวิชา : 522622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Systems)

หลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยและจริยธรรมทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมด้านพลังงาน ของเสียและทรัพยากร การป้องกันมลพิษและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม องค์กรและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 522632
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม (Environmental Management in Industry)

การไหลเวียนของวัสดุและพลังงานในระบบอุตสาหกรรม การวิเคราะห์วัฎจักรชีวิต กรอบการวิเคราะห์ของวัฏจักรชีวิต หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์ ระบบการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และผลกระทบด้านสังคมของระบบการผลิต การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ นิเวศเศรษฐกิจและความยั่งยืน จรรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 522672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid and Hazardous Waste Engineering)

วิธีและเทคนิคในการบำบัดทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา และกำจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม การออกแบบทางวิศวกรรม การประมาณการค่าใช้จ่าย การเดินระบบการควบคุมดูแลรักษาระบบการบำบัดและกำจัด เช่น การทำให้เสถียร การใช้เตาเผา การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 522673
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย (Industrial and Hazardous Waste Control)

วิธีการจัดการและบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม รวมถึงเทคนิคการลดมลภาวะภายในโรงงาน และการนำกลับมาใช้ใหม่ ลักษณะและการจัดการของเสียอันตราย การออกแบบระบบที่เหมาะสม จรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 522674
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะอากาศ (Air Pollution Control)

แหล่งที่มาของมลภาวะ พฤติกรรมของภาวะในชั้นบรรยากาศ ทฤษฎีและการปฏิบัติของการควบคุม มลภาวะทางอากาศทั้งรูปแบบอนุภาคแลแก๊สตามแหล่งที่มา

รหัสวิชา : 522692
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Special Topics in Environmental Technology)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในทางเทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

รหัสวิชา : 523670
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบทางพลังงานและความเหมาะสม (Energy Systems Design and Optimization)

การออกแบบระบบทำงานหรือระบบที่เหมาะสม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การสร้างสมการสำหรับ อุปกรณ์ด้านพลังงานโดยใช้ผลการทดลอง แบบจำลองของอุปกรณ์และระบบทางด้านพลังงาน การเลือกใช้เทคนิคในการหาความเหมาะสมของระบบทางพลังงาน

รหัสวิชา : 523671
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทรัพยากรพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน (Energy Resources and Conversion)

แหล่งสำรองและการบริโภคน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล หลักการ การใช้งาน และสถานการณ์การใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานคลื่น กระแสน้ำ และมหาสมุทร ฯลฯ อนาคตของแหล่งพลังงานฟอสซิล และพลังงานทดแทน รูปแบบของพลังงานและความสัมพันธ์

รหัสวิชา : 523672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผน การผลิตและการใช้ไฟฟ้า (Electricity Utilization, Generation, and Plan)

ระบบการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า เปรียบเทียบด้าน Scale ต้นทุน เชื้อเพลิง การปลดปล่อย มลภาวะ โหลดแฟกเตอร์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ จริยธรรมวิชาชีพ

รหัสวิชา : 523680
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน (Energy Policy and Planning)

การพัฒนาและการวางแผนการใช้พลังงานของประเทศ สถานการณ์พลังงาน ปัญหา แผนการและแน้วโน้มการใช้พลังงานของโลก ความสัมพันธ์ของโครงสร้างราคาและความต้องการพลังงานและความต้องการพลังงานกับเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐศาสตร์และความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์ความต้องการและแหล่งผลิต วิธีการวิเคราะห์แบบ Input-Output โมเดลของการวางแผน แผนการด้านการเงินและการวางแผนด้านพลังงานสำรอง

รหัสวิชา : 523681
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์พลังงานและการวิเคราะห์นโยบายพลังงาน (Energy-Economic Modeling and Policy Analysis)

ความสำคัญของนโยบายพลังงาน นโยบายพลังงานของประเทศต่าง ๆ และของประเทศไทย ดัชนีชี้วัดสภาพการใช้พลังงาน เศรษฐกิจมหภาค สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบของนโยบายพลังงาน โดยการใช้แบบจำลองและวิธีการ แนวความคิดพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค การนับรวมปริมาณพลังงานในประเทศ การวิเคราะห์รายงานพลังงานของประเทศเชิงเปรียบเทียบ ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอกรณีศึกษาต่าง ๆ

รหัสวิชา : 523682
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองในการประเมินผลกระทบด้านพลังงานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Energy, Economy, the Environment and Social Impact Models)

แบบจำลองต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีต่อปริมาณ การใช้พลังงานของประเทศ เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และสังคม เช่น Externality, Life-Cycle Analysis, Input-Output Analysis, Markal Model, LEAP Model ฯลฯ กรณีศึกษาของการใช้วิธีการและโมเดล

รหัสวิชา : 523685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Rational Use of Energy in Industry)

การจัดการด้านพลังงาน นโยบายและการวางแผน เทคนิคการสำรวจและวิธีการวิเคราะห์การใช้พลังงาน การประมาณศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานและการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ การใช้และการผลิตพลังงานในภาคอุตสาหกรรม เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานในขบวนการอุตสาหกรรม หลักการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบโคเจนเนอเรชั่น

รหัสวิชา : 523694
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (Special Topics in Energy Management Technology)

การเรียนรู้พลังงานและเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 524626
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบพลังงานทางเลือกและพลังงานที่คุ้มค่า (Renewable and Efficient Energy Systems)

ระบบจ่ายไฟฟ้า และคุณภาพของไฟฟ้า พัฒนาการของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน และ ชนิดของโรงผลิตกระแสไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์ของแหล่งพลังงาน ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ฟิสิกส์ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

รหัสวิชา : 524627
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการพลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy Management)

การตรวจเฝ้าโหลดและการแปลความหมายข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้า การวิเคราะห์ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และในอุปกรณ์ไฟฟ้า การลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด การแก้ไขตัวประกอบกำลัง การเปลี่ยนแทปของหม้อแปลง การปรับปรุงรุบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และการใช้อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน

2.3 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 520698
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์ (Independent Study)

การศึกษาปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิศวกรรมหรือปัญหาทางอุตสาหกรรมโดยการศึกษาด้วยตนเอง