ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม) (วศ.ม.(การจัดการงานวิศวกรรม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษดา ประสพชัยชนะ *
อาจารย์ จักรวาล คุณะดิลก *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรหาญ ลิลา *
อาจารย์ บัญชา อริยะจรรยา *
อาจารย์ อานนท์ เลิศวงษ์ไพศาล *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 507501
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการวิเคราะห์และควบคุมทางการเงินสำหรับวิศวกร

หลักการจัดการองค์กรและการเงินขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อุปสงค์ของเงินทุน แหล่งเงินทุนภายในและภายนอกองค์กร การควบคุมงบประมาณ นโยบาย การสำรองเงินและจ่ายเงินปันผล แนวทางเชิงระบบและปัญหาของการออกแบบงานวิศวกรรม ระบบอัตโนมัติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

Course codes : 507502
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานและระบบพลาธิการอย่างเป็นระบบ การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความสัมพันธ์ร่วมกับผู้ส่งมอบ การจัดการระบบพลาธิการ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศในห่วงโซ่อุปทาน การตัดสินใจเลือกตำแหน่งที่ตั้ง พลาธิการของการตอบสนองการบริการ การวัดสมรรถภาพ การคลังสินค้า

Course codes : 507503
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การตัดสินใจในการบริหารงาน

การประยุกต์ศาสตร์การจัดการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงาน การสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ระบบด้วยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การปฏิบัติการของระบบ การสร้างรูปแบบคณิตศาสตร์ การหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและสถิติ การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ปัญหาสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ การวางแผนและควบคุมการผลิต

Course codes : 507504
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการสำหรับการประดิษฐ์ การออกแบบ การพัฒนา การผลิต การจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันทางธุรกิจ การประเมินเทคโนโลยี การพัฒนานโยบายทางเทคโนโลยี พันธมิตรทางธุรกิจ การจัดการการวิจัยและพัฒนา การจัดการการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

Course codes : 507505
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการขั้นสูง

การจัดการโครงการ การเลือกโครงการ บทบาทของผู้จัดการโครงการ บทบาทของโครงการในองค์กร ต้นทุนและงบประมาณโครงการ การจัดลำดับกิจกรรมในโครงการ การจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการ การควบคุมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการระหว่างประเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพ

1.2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 507621
Credit : 3(3-0-6)
ซิกส์ซิกมา

ปรัชญาและวิธีการซิกส์ซิกม่า เครื่องมือและวิธีการซิกส์ซิกม่า การออกแบบการทดลอง การออกแบบพารามิเตอร์ การออกแบบความคลาดเคลื่อนยินยอม กรอบแนวคิดซิกส์ซิกม่า กลยุทธ์องค์กรซิกส์ซิกม่า การประยุกต์ซิกส์ซิกม่าในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

Course codes : 507622
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการผลิตแบบลีน

ปรัชญาและวิธีการระบบการผลิตแบบลีน การวิเคราะห์การไหล การผลิตแบบทันเวลา การวิเคราะห์สินค้าคงคลัง มาตรฐานงาน ระบบดึง สายธารคุณค่า การปรับตั้งเครื่องจักร องค์กรสถานที่ทำงาน การควบคุมทางสายตา การปรับปรุงสมรรถภาพของระบบ

Course codes : 507623
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างแบบจำลองเชิงอุตสาหกรรม

หลักการจำลองรูปแบบปัญหาการผลิตและการบริการ การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงสถิติ ความเชื่อถือได้และความไวของผลลัพธ์ แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาจริง

Course codes : 507624
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานวิศวกรรม

พื้นฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของผู้จัดการในการจัดการทรัพยากร เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนงานบุคคลและการจัดหาพนักงาน การอบรมและการพัฒนา พนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดแผนการจ่ายเงินเดือน แรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง ความปลอดภัยและสุขภาพพนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทประกอบการ

Course codes : 507625
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน

การประเมินการอนุรักษ์พลังงาน ประสิทธิภาพในด้านเศรษฐศาสตร์ของแหล่งพลังงาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพลังงาน หลักการของประสิทธิภาพพลังงาน การวิเคราะห์สมดูลย์พลังงาน โดยการผนวกทฤษฏีด้านการจัดการทางวิศวกรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 507626
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศขั้นสูง

หัวข้อขั้นสูงในเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การจัดการทรัพยากรข่าวสาร การจัดการและการออกแบบระบบ หลักการการวางแผนทรัพยากรขององค์กร ระบบสนับสนุน การตัดสินใจแบบกลุ่ม ระบบฐานความรู้ ระบบการสื่อสารข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ระบบเชี่ยวชาญ ระบบชาญฉลาด จรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 507627
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์คุณค่าและวิศวกรรมคุณค่า

แนวคิดของการวิเคราะห์คุณค่าและวิศวกรรมคุณค่า การวิเคราะห์ต้นทุน กระบวนการแก้ปัญหา การวางแผนงานวิศวกรรมคุณค่า ทฤษฎีการแก้ปัญหานวัตกรรม

Course codes : 507628
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการงานบริการ

บทบาทของงานบริการทางเศรษฐศาสตร์ ลักษณะของงานบริการ กลยุทธ์การบริการ การพัฒนางานบริการใหม่ เทคโนโลยีในงานบริการ คุณภาพงานบริการ การจัดการงานบริการ แบบจำลองเชิงปริมาณสำหรับจัดการงานบริการ การประยุกต์การจัดการงานบริการสำหรับงานสาธารณสุข งานต้อนรับ งานบันเทิง งานบริการหน่วยงานราชการ จรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 507629
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง การจำแนกประเภทความเสี่ยง การบ่งชี้ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ การบรรเทาความเสี่ยง กลยุทธ์การปฏิบัติการความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยง

Course codes : 507630
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำด้านวิศวกรรม

ทฤษฎีและการปฏิบัติของการเป็นผู้นำ ประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการเขียนและพูด การสื่อสารและการนำเสนอ ลักษณะความเป็นผู้นำ ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ความตระหนักในตนเอง พัฒนาและการสร้างทีม การจัดการความเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ง วิกฤตการณ์ จริยธรรมและค่านิยมในโลกแห่งความเป็นจริง

Course codes : 507631
Credit : 3(3-0-6)
การประกอบการด้านวิศวกรรม

แนวคิดของผู้นำผู้ประกอบกิจการ การสร้างความคิด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การวางแผนธุรกิจและการปฏิบัติ จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ

Course codes : 507632
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านการจัดการงานวิศวกรรม 1

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาใหม่ๆ ในทางด้านการจัดการงานวิศวกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 507633
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านการจัดการงานวิศวกรรม 2

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการประยุกต์ทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

1.3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 507699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การทดลอง ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม การเขียนรายงาน วิทยานิพนธ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมนักวิจัย

2.1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 507501
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการวิเคราะห์และควบคุมทางการเงินสำหรับวิศวกร

หลักการจัดการองค์กรและการเงินขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อุปสงค์ของเงินทุน แหล่งเงินทุนภายในและภายนอกองค์กร การควบคุมงบประมาณ นโยบาย การสำรองเงินและจ่ายเงินปันผล แนวทางเชิงระบบและปัญหาของการออกแบบงานวิศวกรรม ระบบอัตโนมัติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

Course codes : 507502
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานและระบบพลาธิการอย่างเป็นระบบ การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความสัมพันธ์ร่วมกับผู้ส่งมอบ การจัดการระบบพลาธิการ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศในห่วงโซ่อุปทาน การตัดสินใจเลือกตำแหน่งที่ตั้ง พลาธิการของการตอบสนองการบริการ การวัดสมรรถภาพ การคลังสินค้า

Course codes : 507503
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การตัดสินใจในการบริหารงาน

การประยุกต์ศาสตร์การจัดการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงาน การสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ระบบด้วยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การปฏิบัติการของระบบ การสร้างรูปแบบคณิตศาสตร์ การหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและสถิติ การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ปัญหาสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ การวางแผนและควบคุมการผลิต

Course codes : 507504
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการสำหรับการประดิษฐ์ การออกแบบ การพัฒนา การผลิต การจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันทางธุรกิจ การประเมินเทคโนโลยี การพัฒนานโยบายทางเทคโนโลยี พันธมิตรทางธุรกิจ การจัดการการวิจัยและพัฒนา การจัดการการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

Course codes : 507505
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการขั้นสูง

การจัดการโครงการ การเลือกโครงการ บทบาทของผู้จัดการโครงการ บทบาทของโครงการในองค์กร ต้นทุนและงบประมาณโครงการ การจัดลำดับกิจกรรมในโครงการ การจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการ การควบคุมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการระหว่างประเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพ

2.2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 507621
Credit : 3(3-0-6)
ซิกส์ซิกมา

ปรัชญาและวิธีการซิกส์ซิกม่า เครื่องมือและวิธีการซิกส์ซิกม่า การออกแบบการทดลอง การออกแบบพารามิเตอร์ การออกแบบความคลาดเคลื่อนยินยอม กรอบแนวคิดซิกส์ซิกม่า กลยุทธ์องค์กรซิกส์ซิกม่า การประยุกต์ซิกส์ซิกม่าในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

Course codes : 507622
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการผลิตแบบลีน

ปรัชญาและวิธีการระบบการผลิตแบบลีน การวิเคราะห์การไหล การผลิตแบบทันเวลา การวิเคราะห์สินค้าคงคลัง มาตรฐานงาน ระบบดึง สายธารคุณค่า การปรับตั้งเครื่องจักร องค์กรสถานที่ทำงาน การควบคุมทางสายตา การปรับปรุงสมรรถภาพของระบบ

Course codes : 507623
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างแบบจำลองเชิงอุตสาหกรรม

หลักการจำลองรูปแบบปัญหาการผลิตและการบริการ การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงสถิติ ความเชื่อถือได้และความไวของผลลัพธ์ แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาจริง

Course codes : 507624
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานวิศวกรรม

พื้นฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของผู้จัดการในการจัดการทรัพยากร เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนงานบุคคลและการจัดหาพนักงาน การอบรมและการพัฒนา พนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดแผนการจ่ายเงินเดือน แรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง ความปลอดภัยและสุขภาพพนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทประกอบการ

Course codes : 507625
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน

การประเมินการอนุรักษ์พลังงาน ประสิทธิภาพในด้านเศรษฐศาสตร์ของแหล่งพลังงาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพลังงาน หลักการของประสิทธิภาพพลังงาน การวิเคราะห์สมดูลย์พลังงาน โดยการผนวกทฤษฏีด้านการจัดการทางวิศวกรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 507626
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศขั้นสูง

หัวข้อขั้นสูงในเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การจัดการทรัพยากรข่าวสาร การจัดการและการออกแบบระบบ หลักการการวางแผนทรัพยากรขององค์กร ระบบสนับสนุน การตัดสินใจแบบกลุ่ม ระบบฐานความรู้ ระบบการสื่อสารข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ระบบเชี่ยวชาญ ระบบชาญฉลาด จรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 507627
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์คุณค่าและวิศวกรรมคุณค่า

แนวคิดของการวิเคราะห์คุณค่าและวิศวกรรมคุณค่า การวิเคราะห์ต้นทุน กระบวนการแก้ปัญหา การวางแผนงานวิศวกรรมคุณค่า ทฤษฎีการแก้ปัญหานวัตกรรม

Course codes : 507628
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการงานบริการ

บทบาทของงานบริการทางเศรษฐศาสตร์ ลักษณะของงานบริการ กลยุทธ์การบริการ การพัฒนางานบริการใหม่ เทคโนโลยีในงานบริการ คุณภาพงานบริการ การจัดการงานบริการ แบบจำลองเชิงปริมาณสำหรับจัดการงานบริการ การประยุกต์การจัดการงานบริการสำหรับงานสาธารณสุข งานต้อนรับ งานบันเทิง งานบริการหน่วยงานราชการ จรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 507629
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง การจำแนกประเภทความเสี่ยง การบ่งชี้ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ การบรรเทาความเสี่ยง กลยุทธ์การปฏิบัติการความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยง

Course codes : 507630
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำด้านวิศวกรรม

ทฤษฎีและการปฏิบัติของการเป็นผู้นำ ประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการเขียนและพูด การสื่อสารและการนำเสนอ ลักษณะความเป็นผู้นำ ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ความตระหนักในตนเอง พัฒนาและการสร้างทีม การจัดการความเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ง วิกฤตการณ์ จริยธรรมและค่านิยมในโลกแห่งความเป็นจริง

Course codes : 507631
Credit : 3(3-0-6)
การประกอบการด้านวิศวกรรม

แนวคิดของผู้นำผู้ประกอบกิจการ การสร้างความคิด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การวางแผนธุรกิจและการปฏิบัติ จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ

Course codes : 507632
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านการจัดการงานวิศวกรรม 1

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาใหม่ๆ ในทางด้านการจัดการงานวิศวกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 507633
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านการจัดการงานวิศวกรรม 2

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการประยุกต์ทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

2.3 งานนิพนธ์

Course codes : 507698
Credit : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์

ปัญหาเฉพาะหรือปัญหาทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานวิศวกรรม จริยธรรมนักวิชาการ