ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน) (วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์นพคุณ บุญกระพือ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ชาลี *
อาจารย์ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ
อาจารย์เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
อาจารย์อมรชัย ใจยงค์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 525511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง (Construction Project Planning and Control)

วิธีการวางแผนและการควบคุมโครงการ การวางแผนโดยการใช้วิธีผังการทำงานแบบแท่ง ผังโครงข่าย การวิเคราะห์วิถีวิกฤติ และเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ การเร่งงาน การจัดการทรัพยากร การวางแผนด้านการเงินและการควบคุม

รหัสวิชา : 525512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Development and Management)

การวิเคราะห์การพัฒนาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผน ออกแบบและการก่อสร้างโครงการโดยใช้กรณีศึกษา การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการและการบำรุงรักษาโครงการ โดยการนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ จรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 525521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการก่อสร้างและวัสดุในงานก่อสร้าง (Methods and Materials in Construction)

การเลือกใช้วัสดุ รายละเอียดการก่อสร้าง การผลิต การก่อสร้างโครงสร้างโดยการใช้ เหล็ก ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง การหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตในที่การใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและิอิฐชนิดต่างๆ การเลือกใช้วัสดุพื้นผิวสำหรับหลังคา พื้นและผนัง

รหัสวิชา : 525591
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน 1 (Seminar in Construction Management and Infrastructure Engineering I)

บทความทางวิชาการ งานวิจัย และงานที่ปรึกษาทางด้านการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการเขียนข้อเสนอการวิจัย

รหัสวิชา : 525592
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน 2 (Seminar in Construction Management and Infrastructure Engineering II)

ความก้าวหน้าของการทบทวนบทความทางวิชาการ และงานวิจัยทางด้านการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 525613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการตรวจสอบงานและการบริหารคุณภาพในงานก่อสร้าง (Inspection Techniques and Quality Management in Construction)

เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบงาน ขั้นตอนในการก่อสร้าง ความสำคัญของแบบรูปและรายการประกอบแบบ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบงานก่อสร้างและการจัดทำรายงานการก่อสร้าง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ การทดสอบวัสดุ บทบาทของผู้ตรวจงานและการจัดการคุณภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 525614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัญญาและประเด็นกฎหมายในการก่อสร้าง (Construction Contracting and Legal Issues in Construction)

กฎหมายพื้นฐานสำหรับงานโยธาและสัญญาในการก่อสร้าง รูปแบบของสัญญา ข้อกำหนดในการร่างสัญญา เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทาสัญญาสำหรับโครงการก่อสร้าง แนวทางการแก้ปัญหากรณีพิพาทในงานก่อสร้าง

รหัสวิชา : 525615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง (Transport Infrastructure Engineering)

แบบจำลองระบบขนส่ง ลักษณะขององค์ประกอบการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ความจุของระบบขนส่ง การออกแบบทางเรขาคณิตของเส้นทาง ความปลอดภัยของการขนส่ง ระบบขนส่งอัจฉริยะและการประยุกต์ การประเมินโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการก่อสร้างที่มีต่อสภาพการจราจรของเมือง

รหัสวิชา : 525622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การป้องกันการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาโครงสร้าง (Protection, Repair and Maintenance of Structures)

ปัญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุ แนวคิดเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน วิีธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ การเกิดสนิมของเหล็ก ประเภทของการชำรุดและความเสีียหาย การทดสอบแบบไม่ทำลาย การทดสอบแบบทำลายบางส่วน การทดสอบน้ำหนักบรรทุก วัสดุในการซ่อมแซม การเลือกวิธีการและเทคนิคในการซ่อมแซมและเสริมกำลัง การบำรุงรักษา

รหัสวิชา : 525623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร (Structural Building Componenets)

การวิเคราะห์และการออกแบบส่วนประกอบโครงสร้างสำหรับอาคาร ประเภทของวัสดุก่อสร้างต่างๆ ส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร

รหัสวิชา : 525631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง (Transport Infrastructure Engineering)

ภาพรวมวิศวกรรมการขนส่ง รูปแบบของระบบการขนส่ง องค์ประกอบและลักษณะเฉพาะของการขนส่ง การวางแผนและการประเมินการขนส่ง การวิเคราะห์ความจุ หลักการการออกแบบโครงสร้างของเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม การบริหารจัดการทางพิเศษ การบริหารจัดการอุบัติการณ์ และระบบขนส่งอัจฉริยะและการประยุกต์

รหัสวิชา : 525632
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินโครงการและนโยบายด้านวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง (Project and Policy Assessment in Transport Infrastructure Engineering)

โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง จุลเศรษฐศาสตร์สำหรับการประเมินโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง ผลประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง การวิเคราะห์มูลค่าของเงินตามเวลา การประยุกต์การวิเคราะห์มูลค่าเงินตามเวลาเพื่อการประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง การประเมินโครงการโดยใช้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ค่าเสื่อมราคาและภาษี การวิเคราะห์ผลจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินและการลงทุน การประเมินโครงการแบบหลายเกณฑ์ กระบวนการวิเคราะห์แบบลำดับขั้น จรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 525641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management)

แนวความคิด หลักการ และเครื่องมือของการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ การพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาเพื่อการตัดสินใจ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ นโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับน้ำ การจัดการภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ

รหัสวิชา : 525642
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ (Integrated Coastal Zone Management)

วิศวกรรมชายฝั่งทะเลเพื่อการจัดการ โครงสร้างชายฝั่งทะเลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล ปัญหาและการแก้ปัญหาพื้นที่ชายฝั่งทะเล หลักการการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนและบูรณาการ วิศวกรรมชายฝั่งทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 525651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมธรณีเทคนิคสำหรับการก่อสร้าง (Geotechnical Engineering for Construction)

การประยุกต์พื้นฐานวิศวกรรมธรณีเทคนิคสำหรับออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมปฐพี การสำรวจ การเก็บข้อมูล และการเฝ้าระวังระหว่างการก่อสร้าง

รหัสวิชา : 525652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering Management)

แนวทางในการวางแผน การก่อสร้าง การใช้งาน และการซ่อมบำรุงโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านประสิทธิภาพในงานบริหารจัดการ องค์ประกอบการบริหารโครงการ การติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง การบริหารทรัพยกรในการก่อสร้าง การบริหารความเสี่ยงในโครงการทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพ การประเมินค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน การบริหารด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และข้อกำหนดที่เีกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการโครงสร้างขั้นพื้นฐาน

1.3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 525699
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์ (Independent Study)

ปัญหาเฉพาะและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน การเขียนบทความวิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพและนักวิชาการ

1.1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 525511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง (Construction Project Planning and Control)

วิธีการวางแผนและการควบคุมโครงการ การวางแผนโดยการใช้วิธีผังการทำงานแบบแท่ง ผังโครงข่าย การวิเคราะห์วิถีวิกฤติ และเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ การเร่งงาน การจัดการทรัพยากร การวางแผนด้านการเงินและการควบคุม

รหัสวิชา : 525512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Development and Management)

การวิเคราะห์การพัฒนาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผน ออกแบบและการก่อสร้างโครงการโดยใช้กรณีศึกษา การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการและการบำรุงรักษาโครงการ โดยการนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ จรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 525521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการก่อสร้างและวัสดุในงานก่อสร้าง (Methods and Materials in Construction)

การเลือกใช้วัสดุ รายละเอียดการก่อสร้าง การผลิต การก่อสร้างโครงสร้างโดยการใช้ เหล็ก ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง การหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตในที่การใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและิอิฐชนิดต่างๆ การเลือกใช้วัสดุพื้นผิวสำหรับหลังคา พื้นและผนัง

รหัสวิชา : 525591
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน 1 (Seminar in Construction Management and Infrastructure Engineering I)

บทความทางวิชาการ งานวิจัย และงานที่ปรึกษาทางด้านการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการเขียนข้อเสนอการวิจัย

รหัสวิชา : 525592
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน 2 (Seminar in Construction Management and Infrastructure Engineering II)

ความก้าวหน้าของการทบทวนบทความทางวิชาการ และงานวิจัยทางด้านการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 525613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การป้องกัน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาโครงสร้าง (Protection, Repair and Maintenance of Structures)

ทบทวนปัญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุ แนวคิดเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน วิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ การเกิดสนิมของเหล็ก ประเภทของการชำรุดและความเสียหาย การทดสอบแบบไม่ทำลาย การทดสอบแบบทำลายบางส่วน การทดสอบน้ำหนักบรรทุก วัสดุในการซ่อมแซม การเลือกวิธีการและเทคนิคในการซ่อมแซมและเสริมกำลัง การบำรุงรักษา

รหัสวิชา : 525614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัญญาและประเด็นกฎหมายในการก่อสร้าง (Construction Contracting and Legal Issues in Construction)

กฎหมายพื้นฐานสำหรับงานโยธาและสัญญาในการก่อสร้าง รูปแบบของสัญญา ข้อกำหนดในการร่างสัญญา เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทาสัญญาสำหรับโครงการก่อสร้าง แนวทางการแก้ปัญหากรณีพิพาทในงานก่อสร้าง

รหัสวิชา : 525615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง (Transport Infrastructure Engineering)

แบบจำลองระบบขนส่ง ลักษณะขององค์ประกอบการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ความจุของระบบขนส่ง การออกแบบทางเรขาคณิตของเส้นทาง ความปลอดภัยของการขนส่ง ระบบขนส่งอัจฉริยะและการประยุกต์ การประเมินโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการก่อสร้างที่มีต่อสภาพการจราจรของเมือง

รหัสวิชา : 525622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การป้องกันการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาโครงสร้าง (Protection, Repair and Maintenance of Structures)

ปัญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุ แนวคิดเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน วิีธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ การเกิดสนิมของเหล็ก ประเภทของการชำรุดและความเสีียหาย การทดสอบแบบไม่ทำลาย การทดสอบแบบทำลายบางส่วน การทดสอบน้ำหนักบรรทุก วัสดุในการซ่อมแซม การเลือกวิธีการและเทคนิคในการซ่อมแซมและเสริมกำลัง การบำรุงรักษา

รหัสวิชา : 525623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร (Structural Building Componenets)

การวิเคราะห์และการออกแบบส่วนประกอบโครงสร้างสำหรับอาคาร ประเภทของวัสดุก่อสร้างต่างๆ ส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร

รหัสวิชา : 525631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง (Transport Infrastructure Engineering)

ภาพรวมวิศวกรรมการขนส่ง รูปแบบของระบบการขนส่ง องค์ประกอบและลักษณะเฉพาะของการขนส่ง การวางแผนและการประเมินการขนส่ง การวิเคราะห์ความจุ หลักการการออกแบบโครงสร้างของเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม การบริหารจัดการทางพิเศษ การบริหารจัดการอุบัติการณ์ และระบบขนส่งอัจฉริยะและการประยุกต์

รหัสวิชา : 525632
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินโครงการและนโยบายด้านวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง (Project and Policy Assessment in Transport Infrastructure Engineering)

โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง จุลเศรษฐศาสตร์สำหรับการประเมินโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง ผลประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง การวิเคราะห์มูลค่าของเงินตามเวลา การประยุกต์การวิเคราะห์มูลค่าเงินตามเวลาเพื่อการประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง การประเมินโครงการโดยใช้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ค่าเสื่อมราคาและภาษี การวิเคราะห์ผลจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินและการลงทุน การประเมินโครงการแบบหลายเกณฑ์ กระบวนการวิเคราะห์แบบลำดับขั้น จรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 525641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management)

แนวความคิด หลักการ และเครื่องมือของการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ การพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาเพื่อการตัดสินใจ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ นโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับน้ำ การจัดการภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ

รหัสวิชา : 525642
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ (Integrated Coastal Zone Management)

วิศวกรรมชายฝั่งทะเลเพื่อการจัดการ โครงสร้างชายฝั่งทะเลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล ปัญหาและการแก้ปัญหาพื้นที่ชายฝั่งทะเล หลักการการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนและบูรณาการ วิศวกรรมชายฝั่งทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 525651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมธรณีเทคนิคสำหรับการก่อสร้าง (Geotechnical Engineering for Construction)

การประยุกต์พื้นฐานวิศวกรรมธรณีเทคนิคสำหรับออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมปฐพี การสำรวจ การเก็บข้อมูล และการเฝ้าระวังระหว่างการก่อสร้าง

รหัสวิชา : 525652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering Management)

แนวทางในการวางแผน การก่อสร้าง การใช้งาน และการซ่อมบำรุงโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านประสิทธิภาพในงานบริหารจัดการ องค์ประกอบการบริหารโครงการ การติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง การบริหารทรัพยกรในการก่อสร้าง การบริหารความเสี่ยงในโครงการทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพ การประเมินค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน การบริหารด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และข้อกำหนดที่เีกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการโครงสร้างขั้นพื้นฐาน

1.3 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 525698
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การทดลอง ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์และการนำเสนอผลงานวิจัย จรรยาบรรณวิชาชีพและนักวิจัย